1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 16.1 розділу XVI цих Правил.

4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів України за співбесідою з конкурсних предметів, що володіють найбільшим ваговим коефіцієнтом у додатку 5 до цих Правил, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

5. Для навчання в Університеті іноземці та особи без громадянства подають до Приймальної комісії такі документи:

1) анкету встановленого зразка;

2) копію документа про освіту (середню або вищу) та додаток до

нього;

3) копію документа про народження;

4) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не раніше, ніж за два місяці до виїзду іноземця на навчання в Україну;

5) довідку про відсутність ВІЛ-інфекції;

6) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;

7) 6 фотографій розміром 3х4 см;

8) зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину

терміном до одного року;

9) теку на зав'язках.

Документи, зазначені в пунктах 2-5, повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в посольстві України в країні, з якої прибув іноземець, а також перекладені українською мовою.

6. Необхідною умовою зарахування іноземця на навчання для здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується результатами співбесіди. Іноземці зараховуються на навчання до Університету за результатами співбесіди з предмету, який володіє найбільшим ваговим коефіцієнтом на відповідну спеціальність.

7. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня), зараховуються до Університету не пізніше 20 серпня 2015 року на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

8. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

 

load page 0.080430 second, load CPU 0.26