EN   UA

КАФЕДРА ФІЗИКИ І МАТЕМАТИКИ

Коструба Андрій Михайлович, завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор.

Сас Наталія Богданівна,заступник завідувача кафедри з наукової роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Вихрист Олена Миколаївна,заступник завідувача кафедри з навчальної роботи, асистент.

Тел. 200, 147

fim.vetuniver@ukr.net

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

РП Вища математика і статистика (Фармація)

РП Математичне моделювання технологічних процесів (м'ясо)

РП Математичне моделювання технологічних процесів (молоко)

РП Прикладна математика (ВБР)

РП Вища математика (Екологія)

РП Вища математика (ТВППТ СП)

РП Вища математика (ТВППТ)

РП Вища математика (Біотехнологія)

РП Вища математика (ХТ)РП Вища математика (ХТ)

ОК 16. Біомеханіка та кінезіологія

ОК 17. Біомеханіка

ОК 1.7.Б. Біофізика

ОК 1.7.Б. Біофізика СП

ОК 4. Фізика з фізичними методами аналізу

ОК 7. Фізика

ОК 8. Фізика з основами кваліметрії

ОК 1.6. Фізика

ОК 1.6. Фізика СП

Biophysics

ОК 5. Біофізика СП

ОК 10. Фізика (з основами біофізики)

ОК 7. Фізика

ОК 7. Фізика СП

1. Фізика з основами біофізики (207 «Водні біоресурси та аквакультура» СП)

Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння основ фізики, фізичної інтерпретації технічних процесів , які лежать в основі будови і функціонування апаратів, що використовуються на підприємстві промисловості з метою успішної їх експлуатації та вивчення суміжних та профілюючих дисциплін.

Кількість кредитів -4. Лекції – 16 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота – 72 год.

Програмні результати навчання
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним родемонструвати такі результати навчання:
знати:
- основні фізичні величини та одиниці їх вимірювання;
- основні закономірності та закони фізики;
- основні теорії похибок та правила обробки результатів вимірювань
вміти:
- проводити математичну та статистичну обробку результатів вимірювань;
- застосовувати набуті теоретичні та практичні знання під час вивчення інших навчальних дисциплін та в майбутній професійній роботі.
Викладач – доктор фізико-математичних наук, доцент Коструба А.М.

2. Біофізика (207 «Водні біоресурси та аквакультура»)

Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння основ фізики, фізичної інтерпретації технічних процесів, які лежать в основі будови і функціонування апаратів, що використовуються на підприємстві промисловості з метою успішної їх експлуатації та вивчення суміжних та профілюючих дисциплін.

Кількість кредитів -5. Лекції – 28 год., лабораторні – 44 год., самостійна робота – 78 год.

Програмні результати навчання
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
знати:
- основні фізичні величини та одиниці їх вимірювання;
- основні закономірності та закони фізики;
- основні теорії похибок та правила обробки результатів вимірювань
вміти:
- проводити математичну та статистичну обробку результатів вимірювань;
- застосовувати набуті теоретичні та практичні знання під час вивчення інших навчальних дисциплін та в майбутній професійній роботі.
Викладач - доктор фізико-математичних наук, доцент Коструба А.М.

3. Фізика (204 «Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва» СП)

Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння основ фізики, фізичної інтерпретації технічних процесів , які лежать в основі будови і функціонування апаратів, що використовуються на підприємстві промисловості з метою успішної їх експлуатації та вивчення суміжних та профілюючих дисциплін.

Кількість кредитів -3,5. Лекції – 16 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота – 57 год.

Програмні результати навчання
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
знати:
- основні фізичні величини та одиниці їх вимірювання;
- основні закономірності та закони фізики;
- основні теорії похибок та правила обробки результатів вимірювань
вміти:
- проводити математичну та статистичну обробку результатів вимірювань;
- застосовувати набуті теоретичні та практичні знання під час вивчення інших навчальних дисциплін та в майбутній професійній роботі.

Викладач - доктор фізико-математичних наук, доцент Коструба А.М.

4. Фізика (204 «Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва»)

Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння основ фізики, фізичної інтерпретації технічних процесів , які лежать в основі будови і функціонування апаратів, що використовуються на підприємстві промисловості з метою успішної їх експлуатації та вивчення суміжних та профілюючих дисциплін.

Кількість кредитів -3,5. Лекції – 16 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота – 57 год.

Програмні результати навчання
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
знати:
- основні фізичні величини та одиниці їх вимірювання;
- основні закономірності та закони фізики;
- основні теорії похибок та правила обробки результатів вимірювань
вміти:
- проводити математичну та статистичну обробку результатів вимірювань;
- застосовувати набуті теоретичні та практичні знання під час вивчення інших навчальних дисциплін та в майбутній професійній роботі.

Викладач - доктор фізико-математичних наук, доцент Коструба А.М.

5. Фізика з основами кваліметрії (212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»)

Метою вивчення навчальної дисципліни «Фізика з основами кваліметрії» для студентів напряму «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» є засвоєння основ фізики, фізичної та фізико – хімічної інтерпретації біологічних процесів, а також оволодіння фізичними методами і приладами, які широко використовуються у практиці ветеринарної медицини і наукових дослідженнях.
Кількість кредитів -3. Лекції – 16 год., лабораторні – 16 год., самостійна робота – 58 год.

Програмні результати навчання
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
знати:
- основні явища і закони фізики і біофізики, принципи та механізми, що лежать в основі життєдіяльності живих організмів;
- сучасні фізичні і біофізичні методи, прилади і апаратура, які використовує ветеринарна експертиза.
вміти:
- користуватися фізичними положеннями, законами і теорією під час вивчення спеціальних дисциплін;
- застосовувати нові методи і прилади, усвідомлюючи принципи їх дії та наслідки.

Викладач - доктор фізико-математичних наук, доцент Коструба А.М.,кандидат фізико-математичних наук, доцент Б.М. Яцик, асистент кафедри фізики і математики О.М. Вихрист.

6. Фізика (101 «Екологія»)

Метою вивчення навчальної дисципліни «Фізика» є послідовне викладення студентам основних законів і положень фізики, які допомагають вивчати загальні закономірності явищ природи; розгляд питань біофізики, що безпосередньо стосуються проблем взаємодії живих організмів з навколишнім середовищам; освітлення можливих прикладних застосувань фізичних методів і приладів для вимірювання параметрів навколишнього середовища та контролю екобіотехнологічних процесів.

Кількість кредитів -4. Лекції – 16 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота – 72 год.

Програмні результати навчання
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
знати:
- основні фізичні величини та одиниці їх вимірювання;
- загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі явищ та процесів, які відбуваються у навколишньому середовищі;
- характеристики абіотичних та біотичних факторів, що впливають на людину, тварин, рослини, мікроорганізми та середовище їхнього мешкання, а також біофізичні механізми цих впливів;
- практичні можливості сучасних інструментальних методів та технічних засобів, принципи дії приладів для вимірювання параметрів навколишнього середовища та екобіотехнологічних процесів.
вміти:
- застосовувати сучасні фізичні методи і прилади для вимірювання та аналізу параметрів навколишнього середовища;
- проводити математичну і статистичну обробку результатів вимірювань;
- пояснювати фізичні принципи, процеси та механізми, що становлять основу взаємодії живих організмів з навколишнім середовищем;
користуючись фізичними положеннями, законами і теоріями, застосовувати набуті теоретичні та практичні знання під час вивчення спеціальних екологічних дисциплін і в майбутній роботі із спеціальності

Викладач - кандидат фізико-математичних наук, доцент Б.М. Яцик, асистент кафедри фізики і математики О.М. Вихрист

7. Фізика - 226 «Фармація, промислова фармація»

Метою вивчення навчальної дисципліни «Фізика» є засвоєння основ фізики, фізичної та фізико – хімічної інтерпретації біологічних процесів, а також оволодіння фізичними методами і приладами, які широко використовуються у майбутній практичній професійній діяльності і наукових дослідженнях.
Кількість кредитів -4,5. Лекції – 16 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота – 87 год.

Програмні результати навчання
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
знати:
- основні явища і закони фізики і біофізики, принципи та механізми, що лежать в основі життєдіяльності живих організмів;
- сучасні фізичні і біофізичні методи, прилади і апаратура, які використовуються у фармацевтичній промисловості.
вміти:
- користуватися фізичними положеннями, законами і теорією під час вивчення спеціальних дисциплін;
- застосовувати нові методи і прилади, усвідомлюючи принципи їх дії та наслідки.

Викладач - Доктор фізико-математичних наук, доцент А.М.Коструба, кандидат фізико-математичних наук, професор Я. І. Федишин, асистент кафедри фізики і математики
О.М. Вихрист

8. Біофізика – (211 «Ветеринарна медицина» СП)

Метою вивчення навчальної дисципліни «Біофізика» для студентів напряму «Ветеринарна медицина» є засвоєння основ фізики, фізичної та фізико – хімічної інтерпретації біологічних процесів, а також оволодіння фізичними методами і приладами, які широко використовуються у практиці ветеринарної медицини і наукових дослідженнях.
Кількість кредитів -3. Лекції – 16 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота – 42 год.

Програмні результати навчання
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
знати:
- основні явища і закони фізики і біофізики, принципи та механізми, що лежать в основі життєдіяльності живих організмів;
- сучасні фізичні і біофізичні методи, прилади і апаратура, які використовуються в ветеринарній медицині;
вміти:
- користуватися фізичними положеннями, законами і теорією під час вивчення спеціальних дисциплін;
- застосовувати нові методи і прилади, усвідомлюючи принципи їх дії та наслідки.

Викладач - кандидат фізико-математичних наук, професор Я. І. Федишин, асистент кафедри фізики і математики О.М. Вихрист

9. Біофізика – (211 «Ветеринарна медицина»

Метою вивчення навчальної дисципліни «Біофізика» для студентів напряму «Ветеринарна медицина» є засвоєння основ фізики, фізичної та фізико – хімічної інтерпретації біологічних процесів, а також оволодіння фізичними методами і приладами, які широко використовуються у практиці ветеринарної медицини і наукових дослідженнях.
Кількість кредитів -3. Лекції – 16 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота – 42 год.

Програмні результати навчання
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
знати:
- основні явища і закони фізики і біофізики, принципи та механізми, що лежать в основі життєдіяльності живих організмів;
- сучасні фізичні і біофізичні методи, прилади і апаратура, які використовуються в ветеринарній медицині;
вміти:
- користуватися фізичними положеннями, законами і теорією під час вивчення спеціальних дисциплін;
- застосовувати нові методи і прилади, усвідомлюючи принципи їх дії та наслідки.

Викладач - кандидат фізико-математичних наук, професор Я. І. Федишин, асистент кафедри фізики і математики О.М. Вихрист

10. Фізика (фізика з основами біофізики) 162 «Біотехнологія та біоінженерія»

Метою вивченення навчальної дисципліни є засвоєння основ фізики та фізичної інтерпретації процесів, які лежать в основі різних сфер застосування біотехнології.

Кількість кредитів -5. Лекції – 36 год., лабораторні – 26 год., практичні – 28 год., самостійна робота – 42 год.

Програмні результати навчання
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
знати:
- явищ і законів різних розділів фізики, які необхідні для повноцінної професійної діяльності біотехнолога і для вивчення низки суміжних та спеціальних дисциплін.
вміти:
- практично застосовувати сучасні фізичні методи;
- пояснювати фізичні процеси та явища;
- аналізувати отримані дані;
- складати звіти про виконану роботу.
Викладач - кандидат фізико-математичних наук, доцент Б.М. Яцик, асистент кафедри фізики і математик О.М. Вихрист
11. Фізика - 181 «Харчові технології» СП
Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння основ фізики, фізичної інтерпретації технічних процесів , які лежать в основі будови і функціонування апаратів та процесів, що використовуються на підприємстві харчової промисловості з метою успішної їх експлуатації та вивчення суміжних та профілюючих дисциплін

Кількість кредитів -4. Лекції – 16 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота – 72 год.

Програмні результати навчання
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
знати:
- основні фізичні величини та одиниці їх вимірювання;
- основні закономірності та закони фізики;
- основні теорії похибок та правила обробки результатів вимірювань;
- характер та наслідки впливу зовнішніх фізичних факторів на властивості м’яса, молока, жирів та жирозамінників;
- практичні застосування сучасних фізичних методів обробки молока, м’яса, жирів та жирозамінників;
вміти:
- проводити математичну та статистичну обробку результатів вимірювань;
- застосовувати набуті теоретичні та практичні знання під час вивчення інших навчальних дисциплін та в майбутній роботі за напрямком;
- пояснювати фізичні процеси та явища, що відбуваються у м’ясі, молоці, жирах та жирозамінниках з перебігом часу;
- уявляти принципи дії та застосування фізичних методів та приладів у технологічних процесах м’ясної то молочної промисловості, виробництві жирів та жирозамінників.

Викладач - кандидат фізико-математичних наук, професор Я. І. Федишин, Асистент кафедри фізики і математики О.М. Вихрист
12. Фізика - 181 «Харчові технології»
Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння основ фізики, фізичної інтерпретації технічних процесів , які лежать в основі будови і функціонування апаратів та процесів, що використовуються на підприємстві харчової промисловості з метою успішної їх експлуатації та вивчення суміжних профілюючих дисциплін.
Кількість кредитів -7. Лекції – 34 год., лабораторні – 68 год., самостійна робота – 108 год.

Програмні результати навчання
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
знати:
- основні фізичні величини та одиниці їх вимірювання;
- основні закономірності та закони фізики;
- основні теорії похибок та правила обробки результатів вимірювань;
- характер та наслідки впливу зовнішніх фізичних факторів на властивості м’яса, молока, жирів та жирозамінників;
- практичні застосування сучасних фізичних методів обробки молока, м’яса, жирів та жирозамінників;
вміти:
- проводити математичну та статистичну обробку результатів вимірювань;
- застосовувати набуті теоретичні та практичні знання під час вивчення інших навчальних дисциплін та в майбутній роботі за напрямком;
- пояснювати фізичні процеси та явища, що відбуваються у м’ясі, молоці, жирах та жирозамінниках з перебігом часу;
- уявляти принципи дії та застосування фізичних методів та приладів у технологічних процесах м’ясної то молочної промисловості, виробництві жирів та жирозамінників;

Викладач - кандидат фізико-математичних наук, професор Я. І. Федишин.

13. Вища математика - 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Метою вивчення дисципліни є навчити студентів основних сучасних математичних методів, потрібних для аналізу і моделювання процесів і явищ, на основі яких приймається оптимальне рішення під час розв'язання задач інженерної практики. У процесі викладання слід враховувати необхідність розвитку інтелекту, здатності до логічного та алгоритмічного мислення майбутніх фахівців.

Кількість кредитів -5. Лекції – 32год., практичніі – 48 год., самостійна робота – 70 год.

Програмні результати навчання (Р)
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має бути здатним продемонструвати демонструвати базові знання з фундаментальних, природничих і загальноекономічних наук в обсязі необхідному для засвоєння загально-професійних та професійно-орієнтовних дисциплін.
В процесі засвоєння дисципліни студент повинен
знати:
− основні теоретичні положення фундаментальних розділів вищої математики, значення математичних термінів, базові теореми, необхідні для вивчення інженерних навчальних дисциплін;
− принципи постановки задач математичного моделювання біотехнологічних процесів за допомогою математичного аналізу та теорії диференціальних рівнянь;
− практичне застосування сучасних математичних пакетів комп’ютерних програм для обчислення інтегралів, розв'язування диференціальних рівнянь, виконання символьних операцій та інтерполяції функцій;
вміти:
− проводити математичний аналіз функціональних залежностей для параметрів біотехнологічних процесів методами інтерполяції та апроксимації;
− встановлювати та враховувати вплив різноманітних факторів на параметри біотехнологічних процесів і наслідки цього впливу на властивості харчових продуктів на основі чисельного комп'ютерного аналізу.

Викладач - кандидат фізико-математичних наук Сас Н.Б.
14. Прикладна математика 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Метою вивчення дисципліни є опанувати основи теорії, виробити ймовірнісно-статистичне мислення та інтуїцію, сформувати навички побудови ймовірнісних моделей дослідження та розв’язування відповідних задач. У процесі викладання слід враховувати необхідність розвитку інтелекту, здатності до логічного та алгоритмічного мислення майбутніх фахівців.

Кількість кредитів -5,5. Лекції – 32год., практичніі – 48 год., самостійна робота – 85 год.

2.3.Програмні результати навчання (Р)
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання:
− здатність демонструвати знання і розуміння фундаментальних розділів математики, фізики, і хімії в обсязі, необхідному для володіння даними основами в галузі вирощування плодоовочевих рослин і винограду;
− здатність ефективно планувати час для отримання необхідних результатів у виробництві.
− результативна робота у колективі.

В процесі вивчення дисципліни студент повинен
знати:
− важливі поняття теорії ймовірностей;
− методи обчислення ймовірностей випадкових подій та випадкових величин;
− числові характеристики та закони розподілу випадкових величин;
− базові поняття математичної статистики;
− методи опрацювання емпіричних даних, одержання точкових та інтервальних статистичних оцінок невідомих параметрів, перевірки статистичних гіпотез на основі вибіркових даних;
− критерії перевірки статистичних гіпотез на основі вибіркових даних;
− елементи теорії регресії і кореляції;

вміти:
-застосовувати методи обчислення ймовірностей складених випадкових подій;
-використовувати математичний апарат для дослідження дискретних і неперервних випадкових величин;
-опрацьовувати математично сукупності вибіркових величин
-робити біометричний аналіз результатів проведених досліджень;
-застосовувати методи аналізу статистичної інформації для розв’язання типових практичних задач з поданням результатів у необхідному вигляді (числа, формули, графіка тощо);
-володіти уявленнями про математичне моделювання в застосуванні до рибництва.
застосовувати прикладні математичні програми для оптимізації виробничих процесів у рибництві.

Викладач - кандидат фізико-математичних наук Сас Н.Б.

15. Прикладна математика (207 «Водні біоресурси та аквакультура» СП)

Метою вивчення дисципліни є опанувати основи теорії, виробити ймовірнісно-статистичне мислення та інтуїцію, сформувати навички побудови ймовірнісних моделей дослідження та розв’язування відповідних задач. У процесі викладання слід враховувати необхідність розвитку інтелекту, здатності до логічного та алгоритмічного мислення майбутніх фахівців.

Кількість кредитів -4. Лекції – 16год., практичніі – 32 год., самостійна робота – 72 год.

Програмні результати навчання (Р)
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання:
− здатність демонструвати знання і розуміння фундаментальних розділів математики, фізики, і хімії в обсязі, необхідному для володіння даними основами в галузі вирощування плодоовочевих рослин і винограду;
− здатність ефективно планувати час для отримання необхідних результатів у виробництві.
− результативна робота у колективі.
В процесі вивчення дисципліни студент повинен
знати:
− важливі поняття теорії ймовірностей;
− методи обчислення ймовірностей випадкових подій та випадкових величин;
− числові характеристики та закони розподілу випадкових величин;
− базові поняття математичної статистики;
− методи опрацювання емпіричних даних, одержання точкових та інтервальних статистичних оцінок невідомих параметрів, перевірки статистичних гіпотез на основі вибіркових даних;
− критерії перевірки статистичних гіпотез на основі вибіркових даних;
− елементи теорії регресії і кореляції;

вміти:
застосовувати методи обчислення ймовірностей складених випадкових подій;
використовувати математичний апарат для дослідження дискретних і неперервних випадкових величин;
опрацьовувати математично сукупності вибіркових величин
робити біометричний аналіз результатів проведених досліджень;
застосовувати методи аналізу статистичної інформації для розв’язання типових практичних задач з поданням результатів у необхідному вигляді (числа, формули, графіка тощо);
володіти уявленнями про математичне моделювання в застосуванні до рибництва.

застосовувати прикладні математичні програми для оптимізації виробничих процесів у рибництві.

Викладач - кандидат фізико-математичних наук Сас Н.Б.

16. Вища математика 204 – "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів базових математичних знань лінійної алгебри, аналітичної геометрії, математичного аналізу, ди-ференціальних рівнянь, теорії ймовірності й математичної статистики; роз-витку навиків логічного та аналітичного мислення, побудови й досліджен-ня математичних моделей, складання й вирішення розрахункових виробни-чих схем, опанування типових методик розв’язання математичних задач.

Кількість кредитів -4,5. Лекції – 16год., практичніі – 48год., самостійна робота – 71 год.

Програмні результати навчання (Р)

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
вміти:
- застосовувати нормовану годівлю тварин (коректне розуміння, інтерпретація, планування та уточнення норм здійснюють на основі даних, поданих у числовій та аналітичній формі у табличному й символьному виразі)
- обирати технології заготівлі, виробництва та зберігання кормів. (у описі технологій використовують математичні поняття: кількісні показники та найпростіші функціональні залежності)
- контролювати якість виконуваних робіт (оцінювання базується на використанні кількісних показників із вико-ристанням елементів статистики та теорії відображень).
- управляти сучасними технологіями виробництва продукції тваринництва (для вибору способу управління використовують прогнози на основі дискретних та континуальних математичних моделей).

Викладач - кандидат фізико-математичних наук Сас Н.Б.

17. Вища математика ( 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" СП)

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів базових математичних знань лінійної алгебри, аналітичної геометрії, математичного аналізу, ди-ференціальних рівнянь, теорії ймовірності й математичної статистики; роз-витку навиків логічного та аналітичного мислення, побудови й досліджен-ня математичних моделей, складання й вирішення розрахункових виробни-чих схем, опанування типових методик розв’язання математичних задач.

Кількість кредитів -3,5. Лекції – 16год., практичніі – 32год., самостійна робота – 57 год.

Програмні результати навчання (Р)

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
вміти:
- застосовувати нормовану годівлю тварин (коректне розуміння, інтерпретація, планування та уточнення норм здійснюють на основі даних, поданих у числовій та аналітичній формі у табличному й символьному виразі)
- обирати технології заготівлі, виробництва та зберігання кормів. (у описі технологій використовують математичні поняття: кількісні показники та найпростіші функціональні залежності)
- контролювати якість виконуваних робіт (оцінювання базується на використанні кількісних показників із вико-ристанням елементів статистики та теорії відображень).
- управляти сучасними технологіями виробництва продукції тваринництва (для вибору способу управління використовують прогнози на основі дискретних та континуальних математичних моделей).

Викладач - кандидат фізико-математичних наук Сас Н.Б.

18. Вища математика (101 – "Екологія")

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів базових математичних знань лінійної алгебри, аналітичної геометрії, математичного аналізу, ди-ференціальних рівнянь, теорії ймовірності й математичної статистики; роз-витку навиків логічного та аналітичного мислення, побудови й досліджен-ня математичних моделей екологічних систем та процесів, що у них про-тікають, опанування типових методик розв’язання математичних задач.

Кількість кредитів -5. Лекції – 32год., практичніі – 48год., самостійна робота – 70 год.

Програмні результати навчання (Р)
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
знати:
- розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування. (основні проблеми пов’язані із порушенням природної рівноваги систем у широкому сенсі, для опису стану систем широко використовують век-торний та матричний опис, який базується на основних поняттях лінійної алгебри; оптимальні розв’язки практичних задач шукають із викори-станням диференціального числення; для оцінки стану довкілля широко використовують статистичні методи при зборі та аналізі даних)
вміти:
- аналізувати фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття (для опису різноманіття широко використовують математичні поняття, зокрема індекси різноманіття Шенона, Пієлу, Реньї тощо; до поширених методів аналізу факторів використовують елементи числення нескінченно малих у рамках континуальних моделей та статистичні показники у стохастичних моделях)
- демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення (оцінювання базується на використанні кількісних показників із вико-ристанням елементів теорії прийняття рішень).
- прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище (для вибору шляхів вирішення проблем використовують прогнози на основі дискретних та континуальних математичних моделей).
- обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних (для обробки статистичних даних широко використовують матричний й векторний опис об’єктів та систем; аналіз середніх дозволяє виявляти й вивчати описову статистику реальних даних, елементи кореляційного та факторного аналізу є необхідними при виявленні взаємозв’язків на основі зібраних статистичних даних).

Викладач - кандидат фізико-математичних наук Сас Н.Б.

19. Вища математика (181 “Харчові технології»)

Метою вивчення дисципліни є навчити студентів основних сучасних математичних методів, потрібних для аналізу і моделювання процесів і явиш, на основі яких приймається оптимальне рішення під час розв'язання задач інженерної практики. У процесі викладання слід враховувати необхідність розвитку інтелекту, здатності до логічного та алгоритмічного мислення майбутніх фахівців.

Кількість кредитів -9. Лекції – 52год., практичніі – 68год., самостійна робота – 150 год.

Програмні результати навчання (Р)
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання:
− демонструвати знання фундаментальних та загальноінженерних дисциплін, на рівні необхідному для розуміння технологічних процесів та закономірностей фізико-хімічних і мікробіологічних перетворень компонентів продовольчої сировини та харчових продуктів під час їх перероблення і зберігання;
− аналізувати стан і динаміку попиту та пропозиції на продукцію підприємств харчового профілю та планувати обсяг виробництва (реалізації) продукції, її асортимент на середньо строковий період;
− знаходити рішення щодо формування нових конкурентних переваг підприємств та забезпечити можливі ризики та оцінити їх рівень під час діяльності різних галузей харчової промисловості;
− демонструвати вміння виконувати професійно орієнтовану роботу як самостійно , так і в групі, уміння отримати результат у рамках обмеженого часу.

В процесі вивчення дисципліни студент повинен
знати:
− основні теоретичні положення фундаментальних розділів вищої математики, значення математичних термінів, базові теореми, необхідні для вивчення інженерних навчальних дисциплін;
− принципи постановки задач математичного моделювання технологічних процесів за допомогою математичного аналізу та теорії диференціальних рівнянь;
− методи теорії ймовірності та математичної статистики для статистичного оцінювання параметрів технологічних процесів і обладнання;
− практичне застосування сучасних математичних пакетів комп’ютерних програм для обчислення інтегралів, розв'язування диференціальних рівнянь, виконання символьних операцій та інтерполяції функцій;
вміти:
− проводити. математичний аналіз функціональних залежностей для параметрів технологічних процесів методами інтерполяції та апроксимації;
− встановлювати та враховувати вплив різноманітних факторів на параметри технологічних процесів і наслідки цього впливу на властивості харчових продуктів на основі чисельного комп'ютерного аналізу.

Викладач - кандидат фізико-математичних наук Сас Н.Б.

20. Вища математика (181 “Харчові технології»СП)

Метою вивчення дисципліни є навчити студентів основних сучасних математичних методів, потрібних для аналізу і моделювання процесів і явиш, на основі яких приймається оптимальне рішення під час розв'язання задач інженерної практики. У процесі викладання слід враховувати необхідність розвитку інтелекту, здатності до логічного та алгоритмічного мислення майбутніх фахівців.

Кількість кредитів -4. Лекції – 16год., практичніі – 32год., самостійна робота – 72 год.

Програмні результати навчання (Р)
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання:
− демонструвати знання фундаментальних та загальноінженерних дисциплін, на рівні необхідному для розуміння технологічних процесів та закономірностей фізико-хімічних і мікробіологічних перетворень компонентів продовольчої сировини та харчових продуктів під час їх перероблення і зберігання;
− аналізувати стан і динаміку попиту та пропозиції на продукцію підприємств харчового профілю та планувати обсяг виробництва (реалізації) продукції, її асортимент на середньо строковий період;
− знаходити рішення щодо формування нових конкурентних переваг підприємств та забезпечити можливі ризики та оцінити їх рівень під час діяльності різних галузей харчової промисловості;
− демонструвати вміння виконувати професійно орієнтовану роботу як самостійно , так і в групі, уміння отримати результат у рамках обмеженого часу.
В процесі вивчення дисципліни студент повинен
знати:
− основні теоретичні положення фундаментальних розділів вищої математики, значення математичних термінів, базові теореми, необхідні для вивчення інженерних навчальних дисциплін;
− принципи постановки задач математичного моделювання технологічних процесів за допомогою математичного аналізу та теорії диференціальних рівнянь;
− практичне застосування сучасних математичних пакетів комп’ютерних програм для обчислення інтегралів, розв'язування диференціальних рівнянь, виконання символьних операцій та інтерполяції функцій;
вміти:
− проводити. математичний аналіз функціональних залежностей для параметрів технологічних процесів методами інтерполяції та апроксимації;
− встановлювати та враховувати вплив різноманітних факторів на параметри технологічних процесів і наслідки цього впливу на властивості харчових продуктів на основі чисельного комп'ютерного аналізу.

Викладач - кандидат фізико-математичних наук Сас Н.Б.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru