EN   UA

 logoКАФЕДРА АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ
ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИН ІМ. Г.В. ЗВЄРЄВОЇ

Завідувач кафедри, професор, доктор ветеринарних наук Стефаник Василь Юрійович

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru
 1. Some blood parameters in the diagnosis of infertility cows / OrestKatsaraba,VasylStefanyk, YevhenKostyshyn, YaroslavStravski // “Central and local regulations of reproductive processes”, the 4th winter workshop of the society for biology of reproduction. TBR―Zakopane, Poland, 2016. ―P. 86–88. (кількість обліково-видавничих аркушів 0,20)
 2. . The complex diagnostics of the prostate pathology in dogs / VasylStefanyk, Mariana Ivakhiv, WojciechNizanski , // “Central and local regulations of reproductive processes”, the 4th winter workshop of the society for biology of reproduction. TBR―Zakopane, Poland, 2016. ―P. 104-105. (кількість обліково-видавничих аркушів 0,12)
 3. Фитоспрей для профилактикидерматитовсосковвымени и мастита у коров / Сачук Р.М., Жигалюк С.В., Лукяник И.Н., Кацараба О.А. // материалы Международной научно-практической конференции [«Инновационныеподходы и технологии для повышенияэ ефективности производства в условиях глобальной конкуренции»] (Семей, 01 марта2016 г.) –  Семей : Государственный университети мени Шакарима, 2016. – Т. 2. – С. 684–686. (кількість обліково-видавничих аркушів 0,18)
 4. Діагностичний етап гінекологічної диспансеризації неплідних корів. /Кацараба О.А.,Дмитрів О.Я., Костишин Є.Є., Івашків Р.М., Кудла І.М., Сачук Р.М. // Науковий вісник ЛНУВМБ ім. Ґжицького – 2016. –Т.18, №3(71) с.163-167. ISSN 2413 – 5550 (кількість обліково-видавничих аркушів 0,30)
 5. Ефективність « Фітоспрею» при лікуванні та профілактиці дерматитів дійок вимені та маститу у корів. / Сачук Р.М., Жигалюк С.В., Збожинська О.В., Лук’яник І.М., Сус Г.В., Магрело Н.В., Кацараба О.А. //  Бюлетень Ветеринарна Біотехнологія НААН та ДВтаФСУ -  Вип 28 – Київ- 2016 –с. 247-254. ISSN 2306 – 9961 (кількість обліково-видавничих аркушів 0,42)
 6. Супозиторії із вмістом наночастинок Купруму в профілактиці післяотельної патології корів [Стравський Я. С., Стефаник В. Ю., Нижник О. В., Резніченко Л. С., Джуланов М. Н.] – Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. – Том 18, № 1 (65), Ч. 1. – С. 224–229. ISSN 2413 – 5550 (кількість обліково-видавничих аркушів 0,35)
 7. Hysteroscopic investigation of dairy cows uterus with subclinical endometritis /BasarabT.P., StefanykV.Y. // Scientific Messenger LNUVMBT named afterS.Z. Gzhytskyj,  Lviv- 201618, 3(71), P 218–220 ISSN 2413 – 5550 (кількість обліково-видавничих аркушів 0,18)
 8. Фізіолгічні показники еякулятів та сперміїв і вміст ліпопротеїдів у спермі бугаїв./С.Й. Кава1, Д.Д. Остапів2, І.М. Яремчук2// Науково технічний бюлетень ІБТіДНДКветпрепаратів і кормових добавок і Інституту біології тварин – Львів,2016. – В. 17, № 1. С.246–252. (кількість обліково-видавничих аркушів 0,35) ISSN 1681-0015
 9. «Мазь для ран» - ефективний фітопрепарат для профілактики та лікування захворювань шкіри у тварин. / Сачук Р.М., Жигалюк С.В., Лук’яник І.М., Стравський Я.С., Кацараба О.А., Неізвєсна І.М. //Матеріали щорічної науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин». ― Київ, 2016.―С. 78–80. (кількість обліково-видавничих аркушів 0,18)
 10. Актуальність розробки аерозольного препарату « Фітоспрей» у сучасній ветеринарній дерматології. / Сачук Р.М., Жигалюк С.В., Катюха С.М., Збожинська О.В., Стравський Я.С., Сус Г.В., Магрело Н.В., Кацараба О.А. // Матеріали VI науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». ― Тернопіль ТДМУ, 2016.―С. 356–357. (кількість обліково-видавничих аркушів 0,12)
 11. Індивідуальні особливості якості еякулятів бугаїв /Кава С. Й., Дмитрів О.Я.,Стефаник В.Ю., Кацараба О.А.,Костишин Є.Є., Кудла І.М., Івашків Р.М.,Остапів Д.Д. , Яремчук І.М.// Науковий вісник ЛНУВМБ ім. Ґжицького – 2015. –Т.17, №2(62) у друку.
 12. Вплив антибіотиків пролонгованої дії на організм корів і перебіг післяотельного періоду / Шуманський Ю.І, Охрим С.А., Кацараба О.А. // Міжвідомчий тематичний науковий збірник (101). НААНУ та НУЦІЕіКВМ м. Харків – 2015- с.201-204. ISSN 0321 – 0502 (кількість обліково-видавничих аркушів 0,24)
 13. Результати діагностичного етапу диспансеризації корів у періоди лактації та сухостою./ Кацараба О.А. // Бюлетень Ветеринарна Біотехнологія НААН та ДВтаФСУ -  Вип 27 – Київ- 2015 –с. 131-136. ISSN 2306 – 9961 (кількість обліково-видавничих аркушів 0,24)
 14. Етіологія, патогенез, діагностика та методи лікування корів, хворих на метрит / Стравський Я.С., Стефаник В.Ю., Костишин Є.Є., Кацараба О.А., Панич О.П. // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ і Інституту біології тварин - Вип.16.-№1 Львів-2015-С.257-265 ISSN 2410 – 9029 (кількість обліково-видавничих аркушів 0,47)
 15. Разработка состава и определениеэффективности нового аерозольного препарата «Цефген» при задержаниипоследа у коров. / И.Н. Дмитриев, И.Н. Лукьяник, О.А.Кацараба, Я.С. Стравський. // Материалы ІV международнойконференции «Инновационныеразработкимолодыхученых – развитиюагропромышленногокомплекса»: Сборникнаучныхтрудов. ФГБНУ ВНИИОК, Ставрополь, 2015. – том 1. –вып.8. с. 407- 409.
 16. Katsaraba O.A., Dmytriv O.J., Stravskiy Ya.S. Indicators blood infertile cows in the diagnostic stage obstetric clinical examination / O.A.Katsaraba, / O.J.Dmytriv, Ya.S. Stravskiy // Science and Education a New Natural and Technical Sciences. – III (7), Issue: 58, 2015. –P.46–48.http://scaspee.com/6/post/2015/07/
 17. The impact of endogenous intoxication on biochemical indicators of blood of cows with calves / B. Gutyj, Y. Grymak, M. Drach, O. Bilyk, O. Matsjuk, N. Magrelo, M. Zmiya,
 18. Katsaraba// Regulatory Mechanisms in Biosystems., 8(3), 438-443p.doi:10.15421/021768 ISSN 2520 – 2588 https://medicine.dp.ua/index.php/med/article/view/021768
 19. Результатылечениягипофункциикоровгомеопатическими препаратами./ Муратбаев Д.М., Токаев З.К., Тусупов С.Д., Стефанык В.Ю.// Материалымеждународнойнаучно – практическойконференции «Развитие пантового оленеводства в республикеказахстан и сопредельныхтерриториях: проблемы, поиски и путирешения» 25 октября, 2017- Астана, Казахстан – 66-70с. ISBN 978-9965-31-934-1
 20. Вплив препарату «Фос-Бевіт» на вміст холестеролу та концентрацію сечової кислоти в організмі корів  та перебіг у них післяотельного періоду/Кобилюх І.Б., Стравський Я.С., Стефаник В.Ю., Костишин Є.Є. // Науковий вісник ЛНУВМБ ім. Ґжицького- 2017.– т.19.- № 77.- С. 204 - 208. ISSN 2518– 7554 (кількість обліково-видавничих аркушів 0, 25)
 21. Ефективність лікування післяродового ендометриту корів аерозольним препаратом „Цефген” /О.А. Кацараба, О.Я.Дмитрів, Є.Є. Костишин, Р.М. Івашків,  С.Й. Кава, Р.М. Сачук // Науковий вісник ЛНУВМБ ім. Ґжицького – 2017. –Т.19, №82, с.230-234  doi:10.1542/nvlvet 8223 ISSN 2518 – 1327 (кількість обліково-видавничих аркушів 0,3)
 22. Вплив імуностимулюючих препаратів на організм корів у період сухостою /О.А. Кацараба// Науково-теоретичний збірник Житомирського національного агроекологічного університету - 2017. - Т.3, №1 (60) с.228-232. ISSN 2518 – 7279 (кількість обліково-видавничих аркушів 0,3)
 23. Ефективність аерозольного внутрішньоматкового препарату «Метразол-біо» при ендометриті у корів /Р.М. Сачук, О.В. Кулініч, О.А. Кацараба// Науковий вісник ЛНУВМБ ім. Ґжицького – 2017. –Т.19, №82, с. 110-113. doi:10.1542/nvlvet 8223 ISSN 2518 – 1327 (кількість обліково-видавничих аркушів 0,3)
 24. Супозиторії з вмістом наночастинок Феруму в корекції антиоксидантного захисту організму корів після отелу /Стефаник В.Ю.,Стравський Я.С.,Кобилюх І.Б.//Науковий вісник ЛНУВМБ ім. Ґжицького – 2017. –Т.19, №82, с.201-204 (кількість обліково-видавничих аркушів 0,2)
 25. Ліпопротеїни сперми бугаїв за впливу антибактеріальних засобів/С.Й. Кава, І. М. Яремчук, Н.В. Кузьміна, Д. Д. Остапів//Науково технічний бюлетень ІБТіДНДК ветпрепаратів і кормових добавок і Інституту біології тварин – Львів, 2017., – В. 18, № 2. с.419- 427 ISSN1681-0015 (кількість обліково-видавничих аркушів 0,5)
 26. Інтенсивність окисних процесів та якість сперміїв бугаїв за додавання в розріджувач наносукцинатів мікроелементів/ С.Й. Кава, І. М. Яремчук, Д. Д. Остапів//Наук.вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького Т.19, № 77, Львів, 2017.,- С. 185-189. ISSN 2518– 7554 (кількість обліково-видавничих аркушів 0,3)
 27. Характеристика токсикологічних властивостей нового вітамінно-мінерального препарату «Енерголіт» /Сачук Р.М., Жигалюк С.В., Лукяник  І.М., Сус Г.В., Кацараба О.А.,Магрело Н.В.// Матеріали щорічної науково-практичної конференції молодих вчених Київ- 2017. с. 82-84 (кількість обліково-видавничих аркушів 0,2)
 28. О.А. Кацараба, Є.Є. Костишин, Р.М. Сачук Застосування внутрішньоматкового аерозольного препарату для терапії корів при післяродових ускладненнях // Науковий вісник ЛНУВМБ ім. Ґжицького – 2018 – т.20. №83. -  С. 55-59.
 29. Басараб Т. П. Морфологічні показники крові корів за субклінічного ендометриту та після його лікування. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2018, 2: 183-187.

Патенти

 1. Патент № 103301 Спосіб профілактики післяродової патології корів аерозольним препаратом «Цефген»”, / Дмитрієв І.М., Лазуткіна А.О., Кацараба О.А.: заявник і патентовласник; від 10.12.2015р.
 2. Пат. № U2015 06200 України на корисну модель МПК А61D 7/00 А61К 9/12 А61К 31/00 № 105086. Аерозольний препарат для профілактики та лікування післяродових внутрішньоматкових інфекцій у тварин «Цефген» / Дмитрієв І.М., Лазуткіна А.О., Кацараба О.А., Жигалюк С.В., Стравський Я.С., Лук’яник І.М., Дмитрів О.Я., Кава С.Й.опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5.
 3. Пат. № U2015 06485 України на корисну модель МПК А61D 7/00 А61К 31/00 А61К 47/44 А61К 9/12 № 105748. Препарат для профілактики та лікування захворювань шкіри у тварин / Сачук Р.М., Лазуткіна А.О., Дмитрієв І.М.,  Жигалюк С.В., Катюха С.М., Лук’яник І.М., Кацараба О.А.опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7.
 4. Патент України на корисну модель Пристрій для діагностики прохідності яйцепроводів у корів / Калиновський Г.М., Ревунець А.С., Омеляненко та КацарабаО.А. та інші всього 14 осіб, № 143619; заявка 10.08.2020; Бюл.№15. 6-с.
 5. Патент України на корисну модель Спосіб біокорекції ензимної ланки антиоксидантної системи організму глибокотільних корів за інтенсивної технології виробництва молока. Гутий Б.В., Гунчак В.М., Стефаник В.Ю., Гуфрій Д Ф., Харів І.І., Васів Р.О. № 149282 від 03.11.2021, Бюл.№ 44.
 6. Гевкан І.І., Яремчук І.М., Шаран О.М., Стефаник В.Ю. Препарат для стимуляції статевої активності та сперматогенезу у баранів АДЕС-Цинк. Заявка на корисну модель u 13.09.2022
 7. Технічні умови України 24.4-40781800-035:2022 «Сурфадев». Сачук Р.М., Твердий Ю.М., Гутий Б.В., Тесарівська У.І., Курилас Л.В., Велесик Т.А., Стравський Я.С., Кацараба О.А., СтефаникВ.Ю.,Радзиховський М.Л., Велесик Т.А. ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, Львів. 2022. 27 с.
 8. Технічні умови України 21.2-40781800-034:2022 «Колідев 8М». Сачук Р.М., Твердий Ю.М., Гутий Б.В., Тесарівська У.І., Курилас Л.В., Велесик Т.А., Стравський Я.С., Гунчак В.М., Васів Р.О., Кацараба О.А.ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, Львів. 2022. 20с.
 9. Технічні умови України 21.2-40781800-032:2022 «Амоксидев 60». Сачук Р.М., Твердий Ю.М., Гутий Б.В., Тесарівська У.І., Курилас Л.В., Велесик Т.А., Стравський Я.С., Кацараба О.А.ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, Львів. 2022. 21 с.
 10. Технічні умови України 21.2-40781800-033:2022 «Тіамодев 80». Сачук Р.М., Твердий Ю.М., Гутий Б.В., Тесарівська У.І., Курилас Л.В., Велесик Т.А., Стравський Я.С., Гунчак В.М., Кацараба О.А.,Васів Р.О. ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, Львів. 2022. 20с.

Методичні рекомендації

 1. «Система профілактики акушерської патології для корів молочних комплексів» методичні рекомендації для спеціалістів ветеринарної медицини, біотехнологів, працівників тваринницьких ферм господарств різних форм власності та студентів аграрних навчальних закладів. (автори: СтравськийЯ.С., Стефаник В.Ю., Шуманський Ю.І., Охрим С.А., Федорків О.П., Кацараба О.А., Костишин Є.Є.)

2.Рекомендації щодо застосування фітопрепарату «Мазь для ран» у ветеринарній дерматології /Р.М. Сачук ,С.В. Жигалюк, Я.С. Стравський, М.С. Мандигра, С.М. Катюха , О.А. Кацараба// Методичні рекомендаціїКиїв-2017.- 23с.

 1. Технологія ветеринарних заходів у молочному скотарстві з профілактики акушерських хвороб корів: Методичні рекомендації для фахівців ветеринарної медицини та фермерів / Завірюха В.І., Стефаник В.Ю., Кацараба О.А., Дмитрів О.Я., Кудла І.М., Костишин Є.Є., Кава С.Й., Івашків Р.М., Басараб Т.П.//- Львів, 2017.- 24 с.
 2. Діагностика, лікування та профілактика акушерської патології у корів: Методичні рекомендації для лікарів ветеринарної медицини та студентів спеціальності 211«Ветеринарна медицина» /Стравський Я.С., Панич О.П., Стефаник В.Ю., Кобилюх І.Б., Музика В.П., Чайковська О.І., Атаманюк І.Є., Падовський В.Н.//- Львів, 2017.- 67с.
 3. Біотехнологія трансплантації ембріонів корів / Кудла І.М., Кава С.Й., Дмитрів О.Я., Костишин Є.Є., Івашків Р.М., Кацараба О.А., Тирановець В.І., Івахів М.А. Методичні вказівки, для студентів ОКР «бакалавр» та магістр, за напрямом підготовки «Ветеринарна медицина» та «Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва. – Львів,2013. – с. 32.
 4. Акушерська, гінекологічна диспансеризація корів і телиць / Кацараба О.А., Кудла І.М., Дмитрів О.Я., Кава С.Й., Костишин Є.Є., Івашків Р.М., Панич О.П., Музика В.П., Атаманюк І.Є, Падовський В.Н. Методичні вказівки, для студентів ОКР «бакалавр» та «магістр», за напрямом підготовки «Ветеринарна медицина»та «Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва. – Львів,2013. – с. 36.
Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru