Витяг з Тимчасового Положення про студентську раду гуртожитку ЛНУВМ та БТ імені С.З.Гжицького

 Студентська рада гуртожитку університету (далі студрада гуртожитку) є громадським органом самоврядування студентів і створюється у кожному гуртожитку для залучення його мешканців до проведення заходів, направлених на покращення житлових та санітарно-побутових умов, перепускного та санітарного режимів, проведення виховної, культурно-масової, спортивної роботи, організації відпочинку, пропаганді здорового способу життя, надання допомоги адміністрації щодо заселення та проживання студентів даного гуртожитку.

Студради гуртожитку тісно взаємодіють з адміністрацією факультетів, студенти яких мешкають в гуртожитку.


 ЗМІСТ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ СТУДРАДИ ГУРТОЖИТКУ

Студрада гуртожитку організовує роботу серед студентів у гуртожитку, пов'язану з перепускним режимом, виховною, культурно-масовою, фізкультурно-оздоровчою, санітарною та житлово-побутовою роботою, якою займаються відповідні комісії.

Студентська рада гуртожитку:

•проводить    рейди    для    перевірки    дотримання    санітарних    правил    утримання    гуртожитку, використання приміщень за призначенням, правил безпеки при користуванні електричними, газовими та іншими приладами меблями та іншим інвентарем жилих приміщень згідно з типовими нормами;
•організовує та проводить чергування мешканців на поверхах гуртожитку та прохідній;
•сприяє бережному відношенню у мешканців до майна гуртожитку;
•активно сприяє додержанню мешканцями Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, проводить роз'яснювальну роботу з попереджень правопорушень та рекомендує адміністрації факультетів виселити мешканців гуртожитків за порушення даних правил; 
•організовує та проводить контроль за перепускним режимом за допомогою народної дружини, членами якої є мешканці даного гуртожитку;
•організовує змістовний відпочинок мешканців гуртожитку, пропагує здоровий спосіб життя.

 Студрада  гуртожитку  звітує   про   свою   роботу  перед  мешканцями   гуртожитку   на  звітно-виборчій конференції за участі представника профкому та адміністрації університету.


ПОВНОВАЖЕННЯ СТУДРАДИ ГУРТОЖИТКУ

Студрада гуртожитку має право:

•виносити на збори мешканців даного гуртожитку питання пов'язані з проживанням, перепускним режимом,    виховною,    культурно-масовою, фізкультурно-оздоровчою,  та    житлово-побутовою    роботою гуртожитку;
•порушувати   питання   перед   адміністрацією,  профкомом   студентів  про   поліпшення   житлово-побутових умов, санітарно-гігієнічних норм проживання у гуртожитку;
•проводити контроль за використанням житлового фонду та розподіленням твердого та м'якого інвентарю серед мешканців даного гуртожитку;
•рекомендувати адміністрації університету та профспілковому комітету студентів не поселяти на наступний навчальний рік, або взагалі виселити порушників правил внутрішнього розпорядку;
•звертатись до адміністрації університету та його підрозділів для отримання необхідної інформації;
•одержувати від адміністрації університету інформацію, необхідну для роботи студради гуртожитку;
•у разі необхідності залучати до проведення необхідних заходів працівників адміністрації університету та кваліфікованих спеціалістів.
•контролювати виконання зауважень мешканців зафіксованих у журналі неполадок.


ОБОВ'ЯЗКИ СТУДРАДИ ГУРТОЖИТКУ

Студрада гуртожитку зобов'язана:

•забезпечити роботу студради гуртожитку за визначеними (в додатку ) напрямами;
•формувати списки чергових па поверхах і прохідній та контролювати їх виконання;
•проводити оформлення наочної агітації в гуртожитку;
•при необхідності надавати інформацію відповідним комісіям або органам для проведення заходів, пов'язаних з роботою в гуртожитку;
•забезпечити взаємозв’язок студради з відповідними головами комісій профспілкового комітету та адміністрації університету для вирішення питань планування та організації роботи в гуртожитку.


ПОРЯДОК РОБОТИ СТУДРАДИ ГУРТОЖИТКУ

Студрада гуртожитку працює взаємодіючи з адміністрацією, факультетами та громадськими організаціями університету.

Засідання студради гуртожитку проводиться за необхідністю в неробочий час, але не менше ніж одного разу на місяць.

Засідання студради вважається правочинним, якщо в роботі бере участь більше половини її членів, а рішення  вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні студради.

Студрада гуртожитку виконує свою роботу у взаємодії із деканатом та адміністрацією університету.


СКЛАД СТУДРАДИ ГУРТОЖИТКУ

Студрада гуртожитку обирається загальними зборами мешканців гуртожитку простою більшістю за присутності не менш половини мешканців.

 Голова студради гуртожитку обирається з членів студради більшістю голосів присутніх.

Студрада гуртожитку обирається в такому складі:

1. Голова студради гуртожитку.
2. Заступники голови студради (голови комісій за напрямками).
3. Староста поверху.
4. Заступник старости поверху.

Декан факультету затверджує склад студради гуртожитку.


Слово до молоді!

Дорогі наші друзі!
Дозвольте мені висловити кілька думок, що мають пряме відношення до справ, які Вас цікавлять.

Степан Ґжицький
"Слово до молоді!"

Цікаві події

load page 0.066577 second, load CPU 0.35