Посадові обов’язки:

- керує роботою працівників відділу кадрів і контролює їх;

- виконує спільно з керівниками підрозділів університету/ деканами, завідувачами кафедр, начальниками відділів і служб, профспілковою організацією/ підбір і розстановку адміністративно-управлінського, інженерно-технічного, навчально-допоміжного, і обслуговуючого персоналу, який належить до номенклатури ректора;

- спільно з профспілковою та іншими громадськими організаціями університету надає допомогу в організації заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, виконання Правил внутрішнього розпорядку, дотримання трудового законодавства;

- забезпечує участь у роботі комісії з персонального розподілу молодих спеціалістів;

- спільно з профспілковим комітетом контролює дотримання в університеті Правил внутрішнього розпорядку;

- проводить прийом особового складу університету з особистих питань.


Права:

- вживати заходи, передбачені законодавством і Правилами внутрішнього розпорядку;

- відповідно до інструкцій з діловодства вищих навчальних закладів підписувати документи, які виходять з відділу;

- подавати пропозиції щодо заохочення працівників університету і притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, які порушують трудову і виробничу дисципліну;

- здійснювати контроль за станом підбору і розстановки кадрів, а також дотримування трудового законодавства і дисципліни в університеті;

- скріплювати підписом і печаткою записи, які роблять у трудові книжки, а також якщо є потреба, виправляти ці записи;

- підписувати статистичну та іншу звітність з кадрових питань;

- вимагати від керівників підрозділів / деканів завідувачів кафедрами, відділами, службами та інші відомості про роботу з кадрами, використання робочого часу, часу відпочинку, виконання Правил внутрішнього розпорядку і т.д.

- вносити пропозиції і вживати заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни;

- брати участь у розробці штатних розписів для підрозділів університету;

- розробляти посадові інструкції для працівників відділу кадрів;

- за дорученням ректора бути представником у всіх організаціях щодо питань роботи з кадрами.


Відповідає:

- за чітку організацію роботи відділу кадрів;

- за правильне і своєчасне виконання інструкцій, нормативних актів в роботі відділу кадрів.


Взаємовідносини:

- з керівником підрозділів університету / деканами, завідувачами кафедр, начальниками відділів і служб. профспілковою організацією, бухгалтерією.

load page 5.475301 second, load CPU 0.02