Правила внутрішнього розпорядку

Загальні положення

Відділ кадрів є структурним підрозділом університету і підпорядкований ректору університету. У своїй практичній роботі керується кодексом законів «Про працю України», іншими нормативними актами, наказами Кабінету Міністрів України і наказами ректора університету.

Відділ кадрів очолює начальник, який призначається і звільняється ректором університету.

Відділ кадрів має круглу печатку з найменуванням «відділ кадрів», яка знаходиться в розпорядженні начальника відділу кадрів.


Основні завдання та функції

Підбір і закріплення разом з керівниками підрозділів адміністративно-управлінського персоналу, інженерно-технічного, навчально-допоміжного і обслуговуючого персоналу.

Допомагає підрозділам університету в закріпленні трудової дисципліни і виконанні правил внутрішнього розпорядку.

Робітники відділу кадрів повинні підвищувати свою кваліфікацію.

Функції відділу:  оформлення прийому, переводу і звільнення робітників всіх категорій. Ведення особових справ педагогічних працівників, наукових співробітників і студентів. Складання статистичних звітів по кадрах. Ведення трудових книжок і їх облік. Участь у кадровій комісії. Оформлення пенсій викладачам і співробітникам університету, оформлення листків непрацездатності. Видача довідок всім співробітникам університету. Оформлення наказів.


Структура відділу

До складу відділу входить: начальник відділу; провідний спеціаліст по кадрах професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного та адміністративного і обслуговуючого персоналу; інспектор по кадрах; старший інспектор з військового обліку; старший інспектор по контингенту студентів стаціонару; інспектор по контингенту студентів; інспектор; секретар-друкарка.

Структуру і штат відділу затверджує ректор університету.


Права

Відділ кадрів має право:

•здійснювати контроль за своєчасним оформленням документації по ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького;

•зараховувати, звільняти, здійснювати переведення викладачів, службовців, робітників;

•здійснювати контроль за трудовою дисципліною, виконання співробітниками університету правил внутрішнього розпорядку.


Відповідальність

Працівники відділу кадрів несуть відповідальність за:

• своєчасну підготовку звітності по кадрах;

• своєчасне оформлення і доведення до співробітників і студентів університету наказів;

• правильне оформлення трудових книжок їх видачу і зберігання.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВ                                                        А.А.КОВТУН


Посадові обов’язки:

- керує роботою працівників відділу кадрів і контролює їх;

- виконує спільно з керівниками підрозділів університету/ деканами, завідувачами кафедр, начальниками відділів і служб, профспілковою організацією/ підбір і розстановку адміністративно-управлінського, інженерно-технічного, навчально-допоміжного, і обслуговуючого персоналу, який належить до номенклатури ректора;

- спільно з профспілковою та іншими громадськими організаціями університету надає допомогу в організації заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, виконання Правил внутрішнього розпорядку, дотримання трудового законодавства;

- забезпечує участь у роботі комісії з персонального розподілу молодих спеціалістів;

- спільно з профспілковим комітетом контролює дотримання в університеті Правил внутрішнього розпорядку;

- проводить прийом особового складу університету з особистих питань.


Права:

- вживати заходи, передбачені законодавством і Правилами внутрішнього розпорядку;

- відповідно до інструкцій з діловодства вищих навчальних закладів підписувати документи, які виходять з відділу;

- подавати пропозиції щодо заохочення працівників університету і притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, які порушують трудову і виробничу дисципліну;

- здійснювати контроль за станом підбору і розстановки кадрів, а також дотримування трудового законодавства і дисципліни в університеті;

- скріплювати підписом і печаткою записи, які роблять у трудові книжки, а також якщо є потреба, виправляти ці записи;

- підписувати статистичну та іншу звітність з кадрових питань;

- вимагати від керівників підрозділів / деканів завідувачів кафедрами, відділами, службами та інші відомості про роботу з кадрами, використання робочого часу, часу відпочинку, виконання Правил внутрішнього розпорядку і т.д.

- вносити пропозиції і вживати заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни;

- брати участь у розробці штатних розписів для підрозділів університету;

- розробляти посадові інструкції для працівників відділу кадрів;

- за дорученням ректора бути представником у всіх організаціях щодо питань роботи з кадрами.


Відповідає:

- за чітку організацію роботи відділу кадрів;

- за правильне і своєчасне виконання інструкцій, нормативних актів в роботі відділу кадрів.


Взаємовідносини:

- з керівником підрозділів університету / деканами, завідувачами кафедр, начальниками відділів і служб. профспілковою організацією, бухгалтерією.


Загальні положення

Провідний спеціаліст по кадрах професорсько-викладацького складу навчально-допоміжного та адміністративного і обслуговуючого персоналу призначається і звільняється наказом ректора університету за поданням начальника відділу кадрів. Підпорядкований начальнику відділу кадрів. 


Обов’язки

Провідний спеціаліст по кадрах професорсько-викладацького складу навчально-допоміжного та адміністративного і обслуговуючого персоналу зобов’язаний:

-оформляти особові справи професорсько-викладацького складу навчально-допоміжного та адміністративного і обслуговуючого персоналу;

-робити записи у трудові книжки: зарахування,переведення, відрахування,та подяки;

-листки непрацездатності, посвідчення професорсько-викладацького складу навчально-допоміжного та адміністративного і обслуговуючого персоналу;

-видавати довідки;

-виписувати трудові книжки навчально-допоміжного персоналу,які вперше призначаються на роботу;

-готувати і здавати особові справи професорсько-викладацького складу навчально-допоміжного та адміністративного і обслуговуючого персоналу.


Загальні положення

Інспектор по кадрах професорсько-викладацького складу навчально-допоміжного та адміністративного і обслуговуючого персоналу призначається і звільняється наказом ректора університету за поданням начальника відділу кадрів. Підпорядкований начальнику відділу кадрів. 


Обов’язки

Інспектор по кадрах професорсько-викладацького складу навчально-допоміжного та адміністративного і обслуговуючого персоналу зобов’язаний:

- оформляти особові справи професорсько-викладацького складу навчально-допоміжного та адміністративного і обслуговуючого персоналу;

- робити записи у трудові книжки: зарахування, переведення, відрахування,та подяки;

- листки непрацездатності, посвідчення професорсько-викладацького складу навчально-допоміжного та адміністративного і обслуговуючого персоналу;

- видавати довідки;

- виписувати трудові книжки навчально-допоміжного персоналу, які вперше призначаються на роботу;

- готувати і здавати особові справи професорсько-викладацького складу навчально-допоміжного та адміністративного і обслуговуючого персоналу.


Загальні положення

Старший інспектор є організатором і виконавцем заходів з організації розробок, із мобілізаційних документів на «розрахунковий» рік для забезпечення навчального процесу та виконання науково-дослідних робіт оборонного і народногосподарського значення, бронюванню військовозобов’язаних і призовників, ведення необхідного обліку  і представлення звітності в уставленому порядку про мобілізаційну підготовку і виконання інших задач вищезазначених органів. У своїй практичній діяльності старший інспектор керується статусом  Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Законами України «Про Оборону», «Про загальний військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну службу», «Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку», «Положенням про загальний військовий облік військовозобов’язаних і призовників»,  іншими нормативними актами. 


Обов’язки

Старший інспектор зобов’язаний:

- вивчити всі сторони діяльності університету з метою точного і суворого виконання вимог  Закону України « Про загальний військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку», а також інших документів регламентуючих указані питання;

- вимагати від відповідальних посадових осіб довідок на розроблення заходів  на «розрахунковий» рік. 


Права

 Старший інспектор має право:

- проводити інструктивні наради з: відповідними секретарями приймальних комісій з питань прийому і зарахування в університет військовозобов’язаних і призовників та комендантами і паспортистками гуртожитків університету з питань виконання правил військового обліку військовозобов’язаних і призовників, які проживають у гуртожитках;

- вимагати від усіх військовозобов’язаних і призовників письмових пояснень за фактами порушень ними Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» 


Відповідальність

 Старший інспектор несе відповідальність за:

- своєчасне і якісне виконання покладених на нього обов’язків, наказів, розпоряджень начальника відділу кадрів, які випливають із Законів України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку», Статуту ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького;

- достовірність даних статистичної інформації, яка щорічно подається в Міністерство освіти і науки України;

- своєчасне і якісне оформлення довідок, повідомлень та встановлення звітності; за організацію праці і стан трудової дисципліни.


Загальні положення

     Інспектор по контингенту студентів стаціонару призначається і звільняється наказом ректора університету за поданням начальника відділу кадрів. Підпорядкований начальнику відділу кадрів.


Обов’язки

Старший інспектор по контингенту студентів стаціонару зобов’язаний:

- вести облік особових справ студентів;

- приймати особові справи студентів першого курсу з приймальної комісії;

- оформляти трудові книжки студентів після закінчення навчання, підписує обхідні листи;

- оформлення особових справ для здачі в архів;

- вести облік дипломів, додатків до дипломів, академічних довідок, студентських квитків та інших документів по університету;

- складає щомісячний звіт;

- приймає дипломи і видає їх за вимогами деканатів, здає звіт.


Загальні положення

У своїй роботі керується інструкцією з діловодства в університеті, затвердженою наказом ректора. Призначається та звільняється з посади наказом ректора університету за поданням начальника відділу кадрів. Кваліфікаційні вимоги – середня освіта та спеціальні курси за встановленою програмою.


Обов’язки

Секретар - друкарка зобов’язана:

- виконувати друкарські роботи з рукописних та друкованих оригіналів на друкарських машинках різних систем та ПЕОМ;

- приймати і видавати вхідну та вихідну кореспонденцію

- своєчасно відправляти кореспонденцію.

load page 0.070451 second, load CPU 0.09