EN   UA

01

КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇЇ

Завідувач кафедри, професор, доктор ветеринарних наук, член-кореспондент НААНУ  Гунчак Василь Михайлович 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Мета викладання курсу «Ветеринарна токсикологія» – підготувати теоретичні передумови для вивчення токсикодинаміки, токсикокінетики отруйних речовин, діагностики токсикозів, лікування та профілактики отруєнь, методи виявлення отруйних речовин із біологічного матеріалу.

Засвоєння знань із токсикології дають можливість лікареві ветеринарної медицини широко користуватись ними у своїй повсякденній роботі при встановленні діагнозу на отруєння, лікуванні тварин, для профілактики отруєнь.

Завдання дисципліни – формування у студентів лікарського мислення та практичних навиків, необхідних для професійної діяльності лікаря ветеринарної медицини. У процесі вивчення токсикології студенти повинні отримати такі знання:

- загальні відомості про отруйні речовини, їх класифікацію;

- діагностика отруєнь за анамнестичними, клінічними та патолого-анатомічними ознаками;

- основні принципи лікування отруєнь тварин та птиці;

- принципи профілактики отруєнь;

- вміти визначати наявність отруйних речовин у кормах, воді та патологоанатомічному матеріалі.

Ветеринарна токсикологія тісно пов’язана з клінічною діагностикою, терапією, патологічною анатомією, експертизою продуктів харчування та кормів.

Курс ветеринарної токсикології включає такі основні розділи: загальна токсикологія (включає в себе класифікацію отрут, основні параметри токсикометрії, токсикокінетику, токсикодинаміку, загальні принципи діагностики, лікування та профілактики отруєнь, ветеринарно-санітарну експертизу продуктів забою тварин); токсикологія неорганічних сполук; токсикози, які викликаються пестицидами; фітотоксикози; мікотоксикози; отруєння отрутами тваринного походження; хіміко-токсикологічний аналіз води, кормів та патологоанатомічного матеріалу.

Кількість кредитів – 5.0. Лекції – 30 год., лабораторні – 30 год., самостійна робота – 90 год.

Вид контролю: Залік

Викладач:доцент Хомик Р.І.

ВЕТЕРИНАРНА ФАРМАКОЛОГІЯ

Мета курсу «Ветеринарна фармакологія» - підготувати теоретичні передумови для оволодіння практичного застосування лікарських препаратів у практиці ветеринарної медицини, залежно від фармакодинаміки та біотрансформації ліків у організмі тварин різних видів та особливостей патогенезу хвороби.

Засвоєння знань із фармакології дають можливість лікареві ветеринарної медицини широко користуватись ними у своїй повсякденній роботі при лікуванні тварин, для профілактики захворювань, стимуляції фізіологічних функцій і продуктивності тварин.

Завдання дисципліни. У процесі вивчення фармакології студенти повинні отримати такі знання:

- загальні відомості про ліки та лікарські форми, класифікацію ліків;

- точні знання про групи ліків, їх механізм дії, фармакодинаміку, біотрансформацію тощо;

- застосування окремих ліків при захворюваннях органів та систем організму;

- сумісність лікарських форм та препаратів;

- виписування рецептів на різні лікарські форми.

Кількість кредитів – 5.0. Лекції – 32 год., лабораторні – 48 год., самостійна робота – 70 год.

Вид контролю: Іспит

Викладач:доцент Васів Р.О.

ВОДНА ТОКСИКОЛОГІЯ

Метою викладання навчальної дисципліни «Водна токсикологія»є забезпечення усвідомлення студентами необхідності чіткого дотримання технологічних вимог, процесів рибництва для отримання токсично-безпечної рибної продукції і забезпечення нормального стану водних екосистем її місця у системі знань та фахової підготовки бакалаврів рибогосподарського факультету.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння практичних навичок визначення наявності і кількості токсичних забрудників у водному середовищі фактичних і прогнозних наслідків їх дії на біоту водойм і якість води.

Курс водної токсикології включає такі основні розділи:

1. Основні групи токсичних речовин, які забруднюють водне середовище.

2. Реагування водних екосистем на токсичне забруднення.

3. Використання форм реагування біоти водойм на токсичне забруднення для оцінювання якості води.

4. Основи іхтіотоксикології.

Кількість кредитів – 4,5. Лекції – 32 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота – 71 год.

Вид контролю: Іспит

Викладач:доцент Харів І.І.

КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ

Основна мета курсу "Клінічна фармакологія" - підготувати теоретичні передумови для оволодіння практичного застосування лікарських препаратів у практиці ветеринарної медицини, залежно від фармакодинаміки та біотрансформації ліків у організмі тварин різних видів та особливостей патогенезу хвороби.

Засвоєння знань із фармакології дають можливість лікареві ветеринарної медицини широко користуватись ними у своїй повсякденній роботі при лікуванні тварин, для профілактики захворювань, стимуляції фізіологічних функцій і продуктивності тварин.

Оволодіння клінічною фармакологією означає:

– знати номенклатуру, класифікації, клінічну фармакокінетику та фармакодинаміку лікарських препаратів, підходи до медикаментозної терапії і її принципи, мати знання в області випробувань нових лікарських препаратів;

– уміти визначати необхідні групи та здійснювати вибір конкретних ефективних і безпечних лікарських препаратів серед аналогів для лікування певного захворювання, виходячи з механізму їх дії і стану здоров’я пацієнта;

– визначати оптимальні режими дозування лікарських препаратів, що стосується форми, шляху, кратності і тривалості введення, а також взаємодії з іншими лі-карськими препаратами;

– збирати фармакологічний і алергологічний анамнез у системі клінічного ана-лізу, проводити консультування пацієнтів з вибору і особливостей прийому лі-карських препаратів, сприяти підвищенню їх сприйнятливості до лікування, що рекомендується;

– контролювати ефективність і безпеку застосування лікарських препаратів пацієнтом з прогнозом ризиків і попередженням розвитку побічних реакцій;

– використовувати учбову, наукову, нормативну та довідкову бази даних з клінічної фармакології і доказової медицини;

Основні задачі клінічної фармакології:

- Клінічні дослідження нових фармакологічних засобів;

- Клінічні дослідження і переоцінка старих препаратів;

- Організація інформаційних служб і консультативна допомога спеціалістам різного профілю;

- Розробка методів ефективного і безпечного застосування лікарських засобів;

- Організація системи фармакологічного нагляду та проведення моніторнигу за побічною дією ліків.

Задачі, які клінічні фармакологи повинні вирішувати на практиці:

- Проводити відбір найбільш ефективного і безпечного лікарського засобу для лікування конкретного хворого;

- Визначати найбільш прийнятну лікарську форму і оптимальний режим дозування;

- Вибрати правильний шлях введення препарату;

- Призначати ефективну та безпечну комбінацію лікарських засобів у конкретній клінічній ситуації;

- Прогнозувати та виявляти на ранніх стадіях побічну дію лікарського засобу та проводити її корекцію;

- Встановлювати клінічні і параклінічні параметри контролю ефективності і безпеки дії лікарських засобів;

- Враховувати фактори ризику та клінічні прояви побічної дії лікарських засобів при монотерапії і при їх комбінації з препаратами іншого механізму дії.

Кількість кредитів – 1. Лекції – 8 год., лабораторні – 8 год., самостійна робота – 14 год.

Вид контролю: залік

Викладач:доцент Васів Р.О.

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ

Мета: “Основи екологічної токсикології” - спеціальна дисципліна, яка вивчає кількісно-якісні закономірності механізмів безпосереднього й опосередкованого впливу отрут - токсикантів на існування різноманітного живого світу довкілля та запобігання негативному розвитку процесів в біоценозах.

Завдання:

Екологічна токсикологія вирішує дві групи завдань:

- визначення властивостей екотоксикантів, дослідження екотоксикометричних показників гострої та хронічної дії, розробка першочергових заходів запобігання несприятливому розвитку ураження біогеоценозу;

- складання прогнозу впливу екотоксикантів, розрахунок ситуаційних наслідків застосування заходів ефективної протидії ураженню біогеоценоз та запобігання екологічним ураженням в майбутньому.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- дію супертоксикантів, основи екотоксикокінетики та екотоксикодинаміки, механізм та шляхи взаємодії отрути із живими організмами, традиційну антидотологію при отруєнні територій, тварин та людини;

- заходи по запобіганню негативної дії екотоксикантів в умовах хімічних катастроф, порушенні умов транспортування, зберігання та застосування засобів хімізації сільського господарства;

- принципи нормування та регламентування екотоксикантів у агроекосистемах

Кількість кредитів – 3,5. Лекції – 24 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота – 49 год.

Вид контролю: залік

Викладач:доцент Харів І.І.

ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ

ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ СОБАК І КОТІВ

Питання комплексної фармакотерапії у лікуванні дрібних тварин, зокрема собак і котів, із найрізноманітнішими хірургічними, акушерськими, паразитарними та терапевтичним захворюваннями є єдиним правильним заходом медикаментозної лікарської допомоги.

Вивчення питань сумісності лікарських препаратів різних фармакологічних груп, особливостей фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських речовин, можливих побічних реакцій, розрахунку доз тощо залишається актуальним і прискіпливим у кожному конкретному випадку патології.

Тому немає сумніву у необхідності викладання курсу "Принципи застосування лікарських препаратів для собак і котів".

У результаті вивчення дисципліни «Принципи застосування лікарських препаратів для собак і котів» студент, у відповідності з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики повинен:

знати: загальні клінічні прояви побічної дії лікарських засобів різних фармакологічних груп у собак і котів; несумісність між лікарськими препаратами різних фармакологічних груп і можливі їх прояви (віддалені ефекти); найбільш вживані групи протимікробних засобів у ветеринарній медицині з особливостями фармакокінетики та фармакодинаміки;

уміти: визначати алергічну та токсичну дію лікарських препаратів; проводити розрахунки лікарських препаратів у різних лікарських формах з врахуванням шляху введення тощо.

Курс “Принципи застосування лікарських препаратів для собак і котів”включає такі основні розділи:лікарські засоби та їх побічна дія; несумісність лікарських препаратів різних фармакологічних груп; протимікробні препарати групи фторхінолону, антигельмінтні та наркозні засоби (особливості фармакокінетики та фармакодинаміки, дозування; дозування ветеринарних препаратів.

Кількість кредитів – 2,0. Лекції – 10 год., лабораторні – 12 год., самостійна робота – 38 год.

Вид контролю: залік

Викладач:доцент Слободюк Н.М.

ВЕТЕРИНАРНА ТОКСИКОЛОГІЯ

скорочений термін навчання

Мета викладання курсу "Ветеринарна токсикологія" - підготувати теоретичні передумови для вивчення токсикокінетики, токсикодинаміки отруйних речовин, діагностики токсикозів, лікування та профілактики отруєнь, методів виявлення отруйних речовин у біологічному матеріалі, кормах та воді.

Завдання дисципліни - формування у студентів лікарського мислення та практичних навиків, необхідних для професійної діяльності лікаря ветеринарної медицини. У процесі вивчення токсикології студенти повинні отримати такі базові знання:

- основні параметри та критерії токсикометрії;

- діагностика отруєнь за анамнестичними, клінічними та патолого-анатомічними ознаками;

- основні принципи лікування тварин та птиці за отруєння;

- принципи профілактики отруєнь;

- вміти виявляти наявність отруйних речовин у кормах, воді та патологоанатомічному матеріалі.

Курс ветеринарної токсикології включає такі основні розділи: загальна токсикологія (класифікацію отруйних речовин, основні параметри токсикометрії, токсикокінетику, токсикодинаміку, діагностику, лікування та профілактику отруєнь, ветеринарно-санітарну експертизу продуктів забою тварин) та спеціальна токсикологія (токсикологія неорганічних сполук; токсикози, які викликаються пестицидами; фітотоксикози; мікотоксикози; отруєння отрутами тваринного походження).

Кількість кредитів – 5,0. Лекції – 28 год., лабораторні – 36 год., самостійна робота – 64 год.

Вид контролю: залік

Викладач:доцент Слободюк Н.М.

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ

Мета: “Управління маркетингом ветеринарних препаратів” – вивчає значення теорії менеджменту і однієї із основних її функцій – маркетингу в діяльності аптек, фармацевтичних підприємств, об’єднань, фірм в системі препаратів, що використовуються у практиці ветеринарної медицини для лікування і профілактики захворювань тварин і підвищення їх продуктивності. Незважаючи на універсальність фундаментальних положень менеджменту для окремих галузей господарювання, існує специфіка їх застосування чим і пояснюється необхідність адаптації загальної теорії до методів та стилі управління у системі ветеринарних препаратів.

Завдання:

Управління маркетингом ветеринарних препаратів” вивчає: теоретичні основи менеджменту у сфері ветеринарних препаратів, організація як об’єкт управління, управління у системі ветеринарних препаратів на сучасному етапі, менеджмент і підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності у сфері ветеринарних препаратів, лікарські препарати, що застосовуються у практиці ветеринарної медицини при лікуванні незаразних та інфекційних захворювань, а також для підвищення продуктивності тварин, лікувальна ефективність препаратів, які випускаються в Україні в порівнянні з імпортними препаратами аналогами.

Кількість кредитів – 2,5. Лекції – 18 год., практичні – 18 год., самостійна робота – 39 год.

Вид контролю: залік

Викладач:доцент Харів І.І.

ФАРМАЦЕВТИЧНА СПРАВА

Програму розраховано на підготовку магістрів фахового та наукового спрямування з дисципліни ”Фармацевтичної справи” із числа лікарів ветеринарної медицини (спеціалістів), випускників вищих навчальних закладів 4-го рівня акредитації.

Мета вивчення дисципліни „Фармацевтична справа” – поглибити теоретичні знання, ознайомитися з нормативно-законодавчими документами, що регламентують розробку, виробництво, реалізацію та застосування ветеринарних препаратів, отримати практичні навики з обраного напряму, а також підготувати випускника-магістра до самостійної роботи.

У програмі передбачені такі види робіт:

- Загальна підготовка магістра за даною програмою з дисципліни «Фармацевтичної справи»

- Підготовка магістра за окремими напрямками дисципліни «Фармацевтичної справи»

- Наукові дослідження до теми магістерської роботи

- Магістерська практика – розроблена згідно магістерських програм

Завдання по вивченню дисципліни:

- Освоїти положення про реєстрацію (перереєстрацію) ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок в Україні

- Ознайомитись з ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами

- Освоїти основні правила реалізації ветеринарних медикаментів і препаратів

- Ознайомитись із правилами транспортування і зберігання ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини у ветеринарних аптеках, їх структурних підрозділах, базах, складах тощо

- Ознайомитись з положенням про проведення державного контролю та нагляду за якістю ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини, які застосовуються в Україні

Кількість кредитів – 2,0. Лекції – 16 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота – 72 год.

Вид контролю: залік

Викладач:доцент Васів Р.О.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Одним з основних показників цивілізованості суспільства в усі часи була і залишається увага, яка приділяється в ньому розвитку науки, культури і техніки. Від того наскільки значним є інтелектуальний потенціал суспільства і рівень його культурного розвитку, залежить успіх розв’язання посталих перед ним економічних проблем.

Мета і завдання дисципліни: Основною метою курсу "Інтелектуальна власність" – є засвоєння студентами базових знань, основних понять та категорій з права інтелектуальної власності, застосовувати здобуті теоретичні знання в практичній роботі, а також аналізувати і правильно вирішувати проблемні ситуації, що виникають у реальному житті

Завдання дисципліни. У процесі вивчення кусу «Інтелектуальна власність» студенти повинні отримати такі знання: понятійний апарат права інтелектуальної власності, його систему й сутність, основні інститути та тубінститути, особливості об’єктів та правового положення суб’єктів, порядок їх кваліфікації, правові форми використання майнових прав, розпорядження ними, підстави, способи та порядок захисту від контрафактних дій, механізм чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Інтелектуальна власність “для спеціальності “Ветеринарна медицина” є важливою спеціальною дисципліною в галузі підготовки студентів із даної спеціальності.

Курс інтелектуальної власності включає такі основні розділи: інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини, авторське право і суміжні права, патентне право, правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, інші об’єкти права інтелектуальної власності, договори у сфері інтелектуальної власності, захист права інтелектуальної власності. Всі ці розділи мають безпосереднє теоретичне і практичне значення для усіх спеціальностей.

Глибоке розуміння правового механізму інтелектуальної власності допоможе майбутньому спеціалісту вирішувати проблемні ситуації, оформляти кваліфікаційні документи, надавати кваліфіковану допомогу авторам та іншим суб’єктам права інтелектуальної власності, вести договірну та претензійну роботи, слідкувати за використанням майнових прав тими, хто ними не володіє, й виявляти їх порушення, подавати позиви за фактами порушення прав та вести справи за ними про захист прав інтелектуальної власності.

Кількість кредитів – 1,0. Лекції – 8 год., практичні – 10 год., самостійна робота – 18 год.

Вид контролю: залік

Викладач:професор Гутий Б.В.

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення студентами основ методології сучасного наукового пізнання й особливостей процесу досліджень та його методів.

Мета викладання дисципліни полягає в отриманні студентами систематизованих знань щодо послідовності, етапів розвитку наукового дослідження та методів, які при цьому використовуються, прищепленні їм практичних навиків самостійного виконання наукового дослідження.

Курс покликаний сприяти розвитку раціонального творчого мислення, розв’язанню наукових проблем, що постають у процесі наукових досліджень, на високому методологічному рівні, що є запорукою отримання об’єктивних, повних і науково обґрунтованих результатів.

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у студентів уявлення про особливості стилю наукового викладу та основні форми наукових праць; оволодіння навичками оформлення наукових досліджень у вигляді рефератів, анотацій, тез, наукових статей, наукових доповідей; ознайомлення з правилами цитування, бібліографічних посилань; оволодіння навичками відбору та аналізу наукових джерел; формулювання мети, завдань та актуальності наукового дослідження; правильний вибір і використання наукових методів дослідження; наукове обґрунтування результатів дослідження.

Кількість кредитів – 4,0. Лекції – 18 год., практичні – 18 год., самостійна робота – 70 год.

Вид контролю: залік

Викладач:професор Гутий Б.В.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru