Друк
joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Опис навчальних програм кафедри загальнотехнічних дисциплін

Напрями підготовки 181 «Харчові технології»,

                                       162 «Біотехнології та біоінженерія»

                                        226 «Фармація. Промислова фармація»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 1. Інженерна і комп’ютерна графіка

Метою викладання навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка»            є вивчення просторових форм об’єктів навколишнього світу графічними методами, розвиток просторової уяви студентів,  вивчення способів побудови та читання ортогональних креслень, вивчення стандартів ЄСКД,  формування особистості студентів, розвитку їх інтелекту і здатності до логічного мислення, оволодіння знаннями та навичками, що необхідні для викладення технічних думок за допомогою креслень, розуміння конструкції і принципу дії зображених на кресленні технічних виробів, а також прищеплювання набутих знань для розв’язування практичних задач, зокрема інженерно-технологічного профілю.

Завданням дисципліни є ознайомити студентів з методами побудови зображень просторових форм на площині, тобто навчити розробляти креслення; розвинути здібності відтворення просторового вигляду, зображеного на кресленні предмета,тобто навчити  читати креслення; засвоїти основні державні стандарти, які використовуються під час виконання креслень.

Кількість кредитів  – 3.

Загальна кількість годин – 90, з них лекцій – 16, лабораторних – 32, самостійних – 42.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного і підсумкового (залік)  контролю за 100 бальною шкалою.

Викладачі:  доцент к.т.н. Чохань М. І., доцент к.т.н. Варивода Ю.Ю.

 1. Альтернативні та відновлювальні джерела енергії

Метою викладання начальної дисципліни «Альтернативні та відновлювальні джерела енергії» є ознайомлення студентів з питаннями використання на підприємствах харчової та переробної промисловості різного роду альтернативних та відновлювальних джерел енергії, енергетичного забезпечення підприємств галузі, а також енергозбереження при виробництві продуктів харчування та напівфабрикатів.

Вивчивши дисципліну студент повинен знати:

а також студент повинен вміти:

Кількість кредитів  – 3.

Загальна кількість годин – 90, з них лекцій – 18, лабораторних – 36, самостійних – 36.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного і підсумкового (залік)  контролю за 100 бальною шкалою.

Викладачі:  доцент, к.т.н. Воривода Ю. Ю. асистент Дзерин М. Р.

 1. Теплохолодотехніка

Метою дисципліни „Теплохолодотехніка” є вивчення закономірностей перетворення енергії в різних процесах, супроводжуваних тепловими явищами, принципів дії і будови теплових апаратів, основ теплообміну. Задачею дисципліни є підготовка інженера-технолога харчового виробництва, який би володів навиками грамотної експлуатації теплохолодоенергетичного обладнання. Вивчення теплохолодотехніки допоможе студентам успішно засвоювати загальноінженерні та спеціальні дис-ципліни, а також сприятиме розвитку їх технічного мислення, інженерного світогляду та стимулюватиме раціоналізаторську думку – все це забезпечить найефективніше використання людських, матеріальних та енергетичних ресурсів.

Завданням дисципліни є підготовка бакалавра харчової технології та інженерії, який би володів навиками грамотної експлуатації теплохолодотехнічного обладнання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

а також студент повинен вміти:

Кількість кредитів  – 3 .

Загальна кількість годин – 90, з них лекцій – 18, лабораторних – 36, самостійних – 36.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного і підсумкового (залік)  контролю за 100 бальною шкалою.

Викладачі:  доценти к.т.н. Чохань М. І., проф. Ціж Б. Р.

 1. Прикладна механіка

Мета вивчення  навчальної дисципліни – дати студентам знання, необхідні для вивчення спеціальних інженерних дисциплін, вміння вирішувати технологічні задачі в умовах виробництва, а також здобуття навичок у питаннях конструювання типових елементів конструкцій. Вивчення прикладної механіки сприятиме розвитку технічного мислення студентів, їхнього інженерного світогляду та стимулюватиме раціоналізаторську думку – все це забезпечить найефективніше використання людських, матеріальних та енергетичних ресурсів.

Основне завдання дисципліни – вивчення загальних принципів конструювання, побудова моделей розрахунку типових виробів машинобудування, що застосовуються у харчовій та переробній промисловості з врахуванням основних критеріїв працездатності, які слід врахувати при створенні нового і модернізації діючого обладнання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

вміти:

Кількість кредитів  – 8 .

Загальна кількість годин – 240, з них лекцій – 48, лабораторних – 64,

самостійних – 128.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного і підсумкового (іспит, курсовий проект)  контролю за 100 бальною шкалою.

Викладачі:  доцент к.т.н. Варивода Ю.Ю., проф. Ціж Б. Р.

 1. Електротехніка з основами електромеханіки

Метою викладання  дисципліни „Електротехніка” є формування електротехнічних знань майбутніх інженерів-технологів харчових виробництв та забезпечення можливості застосування цих знань в розв’язанні інженерних задач, а також створення необхідної теоретичної бази і прищеплення практичних навиків для вивчення ряду наступних загальноінженерних та спеціальних дисциплін. Вивчення електротехніки сприятиме розвитку їх технічного мислення, інженерного світогляду та стимулюватиме раціоналізаторську думку – все це забезпечить найефективніше використання людських, матеріальних та енергетичних ресурсів. Мета викладання також включає формування гармонійної особистості студентів, розвиток їх інтелекту і здібності до логічного мислення, аналізу реальних явищ і розв’язування прикладних задач.

Завданням дисципліни є підготовка бакалавра харчової технології та інженерії, який би володів навиками грамотної експлуатації електротехнічного обладнання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

вміти:

Кількість кредитів  – 3 .

Загальна кількість годин – 90, з них лекцій – 18, лабораторних – 36, самостійних – 36.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного і підсумкового (іспит)  контролю за 100 бальною шкалою.

Викладачі:  професор, д.т.н. Ціж Б.Р., доцент к.т.н.Максисько О.Р.

 1. Процеси і апарати харчових виробництв

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення студентами основних фізичних і фізико-хімічних процесів, які протікають в апаратурі для переробки харчових продуктів, подання цих процесів за єдиними кінетичними закономірностями і на цій основі створення можливості розрахунку і проектування гідромеханічної, теплообмінної і масообмінної апаратури.

Завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів з основними фізичними і фізико-хімічними процесам протікають в апаратурі для переробки харчової продукції; надати студентам навики для конструювання апаратури і обладнання харчових виробництв; навчити студентів оптимізації та ефективності проведення технологічних процесів харчової переробної промисловості.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати головні  положення таких основних розділів:

     У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

Кількість кредитів  – 7 .

Загальна кількість годин – 210, з них лекцій – 34, лабораторних – 68, самостійних – 132.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного і підсумкового (залік, іспит, курсовий проект)  контролю за 100 бальною шкалою. Викладачі: професор, д.т.н. Білонога Ю.Л.,  доцент к.т.н.Максисько О.Р.

 1. Автоматизація виробничих процесів

Метою викладання  є оволодіння майбутніми бакалаврами харчової технології та інженерії методами розв’язання технічних задач виробництва з використанням автоматів і засобів автоматизації виробничих процесів, головним чином для забезпечення зростання продуктивності і якості праці. Вивчаючи дисципліну студенти знайомляться з принципами дії основних елементів автоматичних пристроїв оцінюють їх переваги та недоліки, обґрунтовують рівень використання і функціонування систем автоматичного керування з урахуванням властивостей цих об’єктів, а також створення необхідної теоретичної бази і прищеплення практичних навиків для вивчення ряду наступних загальноінженерних та спеціальних дисциплін: “Мікропроцесорна техніка підприємств галузі”, “Технологічне обладнання галузі”, “Холодильна техніка” та ін.

Завданням дисципліни є підготовка бакалавра харчової технології та інженерії, який би володів навиками грамотної експлуатації автоматизованих виробничих систем та обладнання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  знати:

     вміти:

Кількість кредитів  – 3.

Загальна кількість годин – 72, з них лекцій – 16, лабораторних – 32, самостійних –42.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного і підсумкового (іспит)  контролю за 100 бальною шкалою. Викладачі: професор, д.т.н. Ціж Б.Р.,  асистент Дзерин М.Р.

 1. Основи автоматизованого проектування

Метою є навчання  студентів основ автоматизації проектування і вміння працювати із засобами САПР- комп'ютерною системою обробки інформації, що призначена для автоматизованого проектування, створення нових чисельних методів вирішення інженерних завдань та оптимізації. Системи автоматизованого проектування дають можливість на основі новітніх досягнень фундаментальних наук відпрацьовувати і вдосконалювати методологію проектування, стимулювати розвиток математичної теорії проектування складних систем і об’єктів, вивчення основ автоматизації технологічного процесу, проектування виробу, кінцевим результатом якого є комплект проектно-конструкторської документації, достатньої для виготовлення та подальшої експлуатації об'єкта, моделювання і проектування різних об'єктів і систем та визначення ступеня їх відповідності знанням, вмінням і навичкам,  зокрема студентам інженерно-технологічного профілю.

Досягнення поставлених цілей реалізується виконанням студентами таких завдань:

У результаті оволодіння дисципліною «Основи автоматизованого проектування» студент повинен знати:

Студент повинен вміти:

Кількість кредитів  – 3.

Загальна кількість годин – 90, з них лекцій –16, лабораторних –32, самостійних – 42.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного і підсумкового (залік, іспит, курсовий проект)  контролю за 100 бальною шкалою. Викладачі:  доцент к.т.н. Чохань М. І., доцент к.т.н. Варивода Ю. Ю.

 1. Основи сенсорного аналізу харчових продуктів

Метою є навчання  студентів методології та основним прийомам науково обґрунтованого визначення основних параметрів якості продукції та моніторингу стану навколишнього середовища в харчовій промисловості, враховуючи органолептичні (сенсорні) показники та інструментальні методи дослідження на основі інтегральної електроніки та оптики, формування особистості студентів, розвитку їх інтелекту і здатності до логічного мислення, оволодіння знаннями та навичками, прищеплювання набутих знань для розв’язування практичних задач, зокрема інженерно-технологічного профілю.

Вивчивши дисципліну студент повинен знати:

Студент повинен вміти:

Кількість кредитів  – 3.

Загальна кількість годин –90, з них лекцій –16, лабораторних – 32, самостійних – 42.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного і підсумкового (залік)  контролю за 100 бальною шкалою.

Викладачі:  доцент к.т.н. Чохань М. І., асистент Дзерин М. Р.

 1. Енергозберігаючі технології в біотехнології

Метою навчальної дисципліни  “Енергозберігаючі технології  в біотехнології” є формування у студентів знань про енергоощадні технології в біотехнологічних виробництвах, а також про джерела і типи енергії та застосування біотехнологічних методів  при отриманні енергії.

Основне завдання навчальної дисципліни – вивчення загальних принципів збереження енергії в біотехнологічних виробництвах, а також основних способів енергоощадності та застосування альтернативних джерел енергії.

Предмет навчальної дисципліни – теоретичні основи енергозберігаючих технології в біотехнологічних виробництвах, основні принципи та засоби енергоощадності, а також основи біоенергетики.

Кількість кредитів  – 3 .

Загальна кількість годин – 90, з них лекцій – 16, лабораторних – 16, самостійних – 58.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного і підсумкового (залік)  контролю за 100 бальною шкалою.

Викладачі:  доцент к.т.н.Максисько О.Р., професор, д.т.н. Білонога Ю.Л.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

 1. Роботизація виробничих процесів

Метою є ознайомлення студентів з питаннями структури і складових частин промислових роботів, принципів їх конструювання, будови та принципу дії їхніх найважливіших елементів і ланок робочих механізмів, подання студентам загальної характеристики роботизованих комплексів та гнучких виробничих систем, висвітлення питань техніки безпеки при застосуванні промислових роботів і підготовки виробництва до роботизації. Вивчення матеріалознавства сприятиме розвитку у студентів технічного мислення, інженерного світогляду та стимулюватиме раціоналізаторську думку – все це забезпечить найефективніше використання людських, матеріальних та енергетичних ресурсів. Мета викладання також включає формування гармонійної особистості студентів, розвиток їх інтелекту і здібності до логічного мислення, аналізу реальних явищ і розв’язування прикладних задач.

Завданням дисципліни є формування у студентів комплексу знань з роботизації виробничих процесів підприємств галузі.

Вивчивши дисципліну студенти повинні  знати:

вміти:

Кількість кредитів  – 3.

Загальна кількість годин – 90, з них лекцій –10, лабораторних –10, самостійних – 70.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного і підсумкового (залік, іспит, курсовий проект)  контролю за 100 бальною шкалою.

Викладачі доцент к.т.н. Варивода Ю. Ю.,  професор, д.т.н. Ціж Б.Р.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru