EN   UA

Logo

 КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Смолінська Олеся Євгенівна


Телефон кафедри: (032) 239-26-46 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50 
E-mail: philosophy@lvet.edu.ua 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

За 2017-2018 роки

Cтатті надруковані у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science (вказати IF), Scopus (вказати SJR, SNIP), або для соціогуманітарних дисциплін Copernicus (вказати ICV). (в межах кафедральної тематики).

1. Марія Кашуба: “Філософія — це квітка, яка розцвітає на тлі епохи” (Розмова з Павлом Бартусяком, Володимиром Олінкевичем і Олесею Смолінською) / М.В. Кашуба, П.М. Бартусяк, В.І. Олінкевич, О.Є. Смолінська // Sententiae. – 2017. — Том 36, № 2. (SJR 0; SNIP N/A)
2. Smolinska O. The concept of cultural and educational space in pedagogical discourse / Smolinska O., Dzyubynska K. // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. — 2018. (ICV 2015: 74.52)


Монографії (вказати кількість обліково-видавничих аркушів, наявність грифу (в межах робочого часу).
1. Огірко О.В. Християнська етика — могутній засіб виховання української молоді: колективна монографія / Геник Л.Я., Єгрешій О.І., Огірко О.В. — Івано-Франківськ: Плай, 2017. — 100 с. (6,25 д.а.) Без грифу
2. Smolinska O. Vasyl Sukhomlynskyj: spiritual life of school as saving health space: collective monograph // Life and heart devoted to children. Yanush Korchak (1878-1942) and Vasyl Sukhomlynsky (1918-1970) are unforgettable. – Warsaw, 2017. – P. 119–126. (0,5 д.а.) Без грифу


Підручники, навчальні посібники (вказати кількість обліково-видавничих аркушів (в межах робочого часу).
1. Мачинська Н.І. Вступ до спеціальності з основами педагогіки: навчально-методичний посібник / Н. Мачинська, Н. Ростикус. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. — 136 с. (6 д.а.)


Статті в інших закордонних виданнях (кількість обліково-видавничих аркушів (в межах кафедральної тематики).

1. Мачинская Н. Феномен научной элиты в акмеологическом представлении / Н. Мачинская, М.Олийнык // Materialele conferintei internationale «Invatamantui superior: Valente si oportunitati educationale, de cercetare si transfer innovational», 28-29 september, 2016. – C.82—90. (0,5 д.а.)
2. Machynska Nataliya. Career Gender Approach / Educationalists versus Politicians – Who Should Integrate Europe for Wellbeing of all Inhabitants/editors: Ryszard Kucha, Henryk Cudak. – Spoleczna Akademia Nauk, ?od?. Studia i Monografia №73. ?od? – Warshawa 2017. – Р. 333-350. (1 д.а.)
3. Севастьянів У. Феномен тролінгу як індикатор релігійних трансформацій сучасності / У. Севастьянів // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. – 2017. –V(20). – Р. 53–56. ISSN 2308-5258 (0,4 д.а.)


Статті у фахових виданнях України (вказати ISSN за наявності, кількість обліково-видавничих аркушів (у межах кафедральної тематики).

1. Бартусяк П. Турбулентна рекурсія, або «Професор Челленджер читає Ніцше біля дельти ріки» / П. Бартусяк // Філософська думка. Український науково-теоретичний часопис. – 2017. –№ 4. – С.114–120. (0,5 д.а.)
2. Machynska N. Leader and manager – staff comporate development strategy in educational institutions / N. Machynska, B. Panchyk // Вісник Львівського університету: серія педагогічна. — 2017. — Вип. 32. – С.375—382. ISSN 2078-5526 (0,4 д.а.)
3. Смолінська О.Є. Використання фольклорних традицій у мистецькій просвіті студентської молоді (з досвіду організації “Свята гаївки” у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького) / Смолінська О.Є., Купчак Т.З. // Актуальні питання мистецької педагогіки. — 2017. — Вип. 6. — С. 66—72. ISSN 2413-5402 (0,58 д.а.)
4. Черепанова С. О. Мистецтво в системі філософії освіти / С.О. Черепанова // Філософія освіти. Philosophy of Education. – 2017. – № 1 (20). Частина 1.– С. 280–295. ISSN 2309-1606. (1,3 д.а.)

Участь у наукових заходах (конференціях, семінарах, симпозіумах) та виставках. Вказати назву, місце проведення і дату та зазначити всеукраїнські чи міжнародні.
Міжнародні:
1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти” (м. Кам’янець-Подільський, 6–7 квітня 2017 р.)
2. ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Освіта і доля нації: Сучасна школа: тенденції розвитку і рефлексія досвіду” (м. Харків,19–20 травня 2017 р.)
3. Міжнародна науково-практична конференція “Інтегративні функції життєтворчості: освітній вимір сучасних реалій” (м. Харків, 29–31 травня 2017 р.)
4. IV Міжнародний конгрес “Етнодизайн: пошуки українського національного стилю: Полтава-Петрівка” (м. Полтава, 4–8 жовтня 2017 р.)
5. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і педагогіки” (м. Київ, 1-2 грудня 2017 р.)
6. Міжнародна науково-практична конференція “Під знаком Григорія Сковороди. Зоряний час української культури. Освіта у констеляціях постсучасності” (м. Харків, 5-6 грудня 2017 р.)
7. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону» (м. Івано-Франківськ, 20-22 вересня 2017 р.)
8. V Міжнародна науково-практична конференція “Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій” (м. Київ, 28 жовтня 2016 р.)
9. Miedzynarowa konferencja naukova, universytet Jana Kochanowskiego w Kielcach “Сa?o?yciowe uczenie si? - obszary, nurty, tendencje lifelong learning - areas, trends, tendencies” (Польща, Кельци, 4-5 квітня 2017 р.)
10. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика» (м. Дрогобич, 28-29 вересня, 2017 р.)
11. VIII Українсько-польські історико-педагогічні читання, тематичне засідання «Жіноча освіта і просвітництво в Україні та Польщі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)” (м. Львів, 20-21 жовтня 2017 р.)
12. Міжнародна науково-практична конференція «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи» (м. Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.)
13. ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи” (Баку-Ужгород-Дрогобич, 10 березня 2017 р.)
14. Міжнародна науково-практична конференція “Формування мовного естетичного ідеалу засобами навчальних дисциплін” (м. Суми, 19 квітня 2017 р.)
15. Міжнародна наукова конференція «Реформація і трансформація суспільства: досвід минулого і виклики сучасності» (м. Львів, 8-9 грудня 2017)
16. Міжнародна наукова конференція «Actual Problems of Science and Education – APSE 2017» (Угорщина, м. Будапешт, 29 січня,2017 р.)
17. Міжнародний IV Конгрес молодих дослідників релігії «Релігія у сучасній культурі» (Львів, 26-27 жовтня 2017 р.)
18. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні» (м. Кривий Ріг, 28 квітня 2017 р.)
19. ХVІІ Київський Міжнародний форум “Шляхи духовного розвитку людини і суспільства” (м. Київ, 26 - 27 травня 2017 р.)
20. Міжнародна наукова конференція до 400-ліття Василіянського Чину святого Йосафата «Чин святого Василія Великого: історія, сьогодення, перспективи» (м. Львів, 14–17 вересня 2017 р.)
21. Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у ветеринарній медицині та аграрному виробництві» (м. Львів, 03-04 листопада 2016 року)

Усеукраїнські:
1. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Культуротворчість в системі сучасної гуманістики”, присвячена 145-річчю від дня народження Лесі Українки” (м. Слов’янськ, 16 лютого 2017 р.)
2. Перший Всеукраїнський з’їзд педагогів з предметів духовно-морального виховання (м. Острог, 23-25 червня 2017 р.)
3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика (до 200-річчя Національного університету «Львівська політехніка») (м. Львів, 25 листопада, 2016 р.)
4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві» (м. Львів, 20 жовтня, 2017 р.)
5. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіта та науці» (м. Мелітополь, 18-19 травня, 2017 р.)
6. Всеукраїнська конференція «Участь батьків дітей з особливими освітніми потребами в організації ефективного інклюзивного навчання» (м. Львів, 15 травня, 2017 р.)
7. Третій фестиваль гуманної педагогіки «Як любити дітей» (м. Львів, 9-11 червня 2017 р.)
8. І Усеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих учених “Академічна культура дослідника в освітньому просторі” (м. Суми, 18 травня 2017 р.)
9. Всеукраїнська наукова конференція “Виховна робота з дітьми” (м. Дрогобич, 4 травня 2017 р.)
10. Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю “Духовність, культура, виклики сьогодення.” (м.Львів, 21-22 квітня 20017 р.).
11. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Філософсько-психологічні аспекти духовності в економіці та управлінні" (м.Львів, 19 квітня 2017 р.)
12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Блаженний єпископ Григорій Хомишин в релігійно-церковному і громадсько-культурному житті України» (до 150-річчя від дня народження) (м. Івано-Франківськ, 30 березня 2017 р.)
13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми національно-патріотичного виховання: історичний та психолого-педагогічний аспекти» (м. Тернопіль, 23 лютого 2017 р.)
14. Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Духовність. Культура. Виклики сьогодення» (м. Львів, 21-22 квітня 2017 р.)
15. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Уроки реформації – шанс для України” (м. Івано-Франківськ, 6 червня 2017 р.)
16. Всеукраїнська наукова конференція «Будителі українського духу ХІХ – ХХ ст.», присвячена 180-річчю публікації літературного альманаху «Русалка Дністровая» М. Шашкевичем, І. Вагилевичем та Я. Головацьким (м.Львів, 10 листопада 2017 р.)

 

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru