EN   UA

Logo01213 КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ ТА ПАТОЛОГІЧНОЇ МОРФОЛОГІЇ І СУДОВОЇ ВЕТЕРИНАРІЇ

Завідувач кафедри, професор, доктор ветеринарних наук Жила Микола Іванович

Контакти:
e-mail: pathology@lvet.edu.ua

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 Кафедра описової та патологічної анатомії була заснована 1881 року одно-часно з відкриттям у Львові Цісарсько-королівської ветеринарної школи. Очолив кафедру професор Генрих Кадий (1851 – 1912), який до цього пра-цював приват-доцентом медичного факультету Краківського університету.

Восени 1889 року кафедру розділили на дві: кафедру описової анато-мії і кафедру загальної та експериментальної патології з патологічною ана-томією, керівником якої став професор Ян Прус (1859 – 1926). В 1896 році професор Ян Прус перейшов на медичний факультет Львівського універси-тету, а кафедру очолив професор Мечислав Грабовський (1871 – 1922), який працюючи з 1897 року асистентом, а потім професором і завідувачем кафед-ри (1898), багато уваги приділяв виготовленню патолого-анатомічних пре-паратів. Він заснував при кафедрі патолого-анатомічний музей.

Пізніше кафедру очолювали: професор Вітольд Новіцький та профе-сор Зиґмунд Марковський, з 1926 по 1945 рік – професор Олександр Зак-шевський (1894 – 1976).

У вересні 1944 року та червні 1945 року майже всі польські науковці покинули інститут і виїхали у Польщу, а їх місце в інституті зайняли викла-дачі з Росії та України. Завдяки новим кадрам, новій ідеології, дещо змінився підхід до підготовки лікаря ветеринарної медицини.

У повоєнні роки кафедру патологічної анатомії очолював доцент Анатолій Семенович Калінін (1946 – 1950), згодом нею керували професор Микола Васильович Мєшков (1950 – 1961), професор Хайрутдін Шам-шутдінович Альмєєв (1962 – 1968), доцент Павло Павлович Урбанович (1968 – 1972) і доцент Іван Іванович Гевкан (1972 – 1973). У 1973 році кафе-дра патологічної анатомії була об’єднана з кафедрою гістології, яку очолив професор Олександр Михайлович Лемішко, а відповідальним за курс пато-логічної анатомії був призначений професор П.П. Урбанович. З 1992 до 1998 року кафедрою патологічної анатомії і гістології керував П.П. Урбано-вич. У кінці 1998 року на посаду завідувача кафедри обраний доцент Юліан Степанович Ших, а відповідальною за курс патологічної анатомії – доцент Галина Іванів-на Коцюмбас. З 2009 року кафедру патанатомії і гістології очолює професор Коцюмбас Г.І.

У період панування Австро-Угорщини і Польщі на кафедрі постійно працювало 3 – 5 наукових співробітників: завідувач (професор), 1 або 2 стар-ші асистенти або доцент, 1 або 2 молодші асистенти. Нині курс патоло-гічної анатомії ведуть 7 викладачів (2 професори, 5 доцентів), працює про-зектор, старший лаборант, лаборант і препаратор.

У післявоєнні роки основні дослідження співробітників кафедри спрямовувались на вивчення патогенезу, патоморфології і діагностики ряду інфекційних та незаразних хвороб: інфекційна анемія (А.С.Калінін, М.В.Мєшков) та інфекційний енцефаломієліт коней (П.П.Урбанович), бру-цельоз м’ясоїдних (А.С.Калінін), ящур (М.В.Мєшков, Є.Ф.Кочетова), інфек-ційний катар дихальних шляхів худоби (М.В.Мєшков, Л.К.Гауке), хронічна гематурія (М.В.Мєшков, П.П.Урбанович) і стахіботріотоксикоз худоби (М.В.Мєшков, І.І.Гевкан, П.П.Урбанович, О.А.Маркович), лептоспіроз сви-ней (М.С.Кириловський, М.Ф.Угрин), туберкульоз худоби (П.П.Урбанович, І.І. Гевкан, М.С.Кириловський), токсична диспепсія телят (Я.М.Стасина), отруєння гранозаном (І.М.Брездень, О.Я.Кулик), лістеріоз овець (П.П.Урбанович), міксоматоз та геморагічна хвороба кролів (Г.І.Коцюмбас, П.П.Урбанович, О.Г.Пелех), ензоотичний енцефаломієліт свиней (П.П.Урбанович, П.І.Цимбалюк), хвороби новонароджених телят (П.П. Ур-банович, І.І. Гевкан, Г.І. Коцюмбас, М.С. Кириловський, Є.П. Хміль, А.А. Попатенко), вплив натрієвих солей синтетичних низькомолекулярних жир-них кислот на організм свиней (Є.П.Хміль) тощо.

Останнім часом колектив кафедри (Г.І. Коцюмбас, Є.П. Хміль, М.І. Шкіль, М.І. Жила, Ю.С. Стронський, Р.С. Данкович,) під керівництвом професора П.П.Урбановича вивчає морфофункціональні зміни в організмі тварин, які постійно перебувають на місцевості з підвищеним рівнем радіа-ційного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також деталь-но досліджується морфофункціональний стан органів, тканин тварин і птиці при мікотоксикозах та за впливу детоксикантів

За останнє п’ятдесятиріччя на кафедрі було виконано та успішно за-хищено 15 кандидатських (П.П.Урбанович, Є.Ф. Кочетова, Л.К. Гауке, І.І. Гевкан, М.С. Кириловський, О.Я. Кулик, М.Ф. Угрин, І.М. Брездень, О.А. Маркович, Г.І. Коцюмбас, П.І. Цимбалюк, Є.П. Хміль, М.І. Жила, Ю.С. Стронський, Р.С. Данкович) і три докторські дисертації (А.С. Калінін, П.П.Урбанович, Г.І. Коцюмбас), опубліковано понад 700 наукових статей.

У повоєнні роки зусилля колективу кафедри були спрямовані на ор-ганізацію й удосконалення навчального процесу. Було наново створено на-вчальну гістоколекцію, що нараховує понад 5 тисяч гістопрепаратів, систе-матизовано, розширено і поповнено патологоанатомічний музей, обладнано фотолабораторію, упорядковано навчальну слайдотеку. Розроблено і впро-ваджено у навчальний процес програмований контроль і модульно-рейтингову систему. Широко використовуються у навчальному процесі те-хнічні засоби навчання, інтегральні та проблемні лекції.

Усі викладачі кафедри є співавторами навчального посібника для під-готовки фахівців аграрних вищих навчальних закладах III –IV рівнів акре-дитації „Патологічна анатомія тварин”, яка вийшла вперше українською мовою за редакцією П.П. Урбановича і М.К. Потоцького ( Київ, 2008) та підручника для підготовки фахівців у аграрних вищих начальних закладах I – II рівнів акредитації „Патологічна фізіологія і патологічна анатомія тва-рин” за редакцією професора А.Й.Мазуркевича (Вінниця, 2008).

Колектив кафедри ініціював (1996) створення при університеті Львівського обласного осередку Українського товариства ветеринарних патологів, який очолив член правління цього товариства професор П.П.Урбанович, а в даний час його очолює професор Г.І. Коцюмбас. У 2006 році працівники кафедри брали активну участь в організації і проведенні науково-практичної конференції Всеукраїнського товариства ветеринарних патологів „Сучасні проблеми здоров’я і патології тварин”, яка проходила на базі кафедри патологічної анатомії і гістології. Співробітники кафедри пато-логічної анатомії підтримують тісні зв’язки з науковцями суміжних україн-ських та деяких зарубіжних вищих навчальних закладів – Московською ве-теринарною академією, Вітебською державною академією ветеринарної ме-дицини, Вроцлавською аграрною академією, Вищою школою сільського господарства у Варшаві.

Згідно наказу № 31 від 26.04.2012 року «Про реорганізацію Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького» об’єднано кафедру патологічної анатомії та гістології з кафедрою нормальної анатомії і затверджено нову назву кафедри: Кафедра нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії – завідувач кафедри д.вет.н, професор, Коцюмбас Г.І., заступник завідувача та старший по курсу анатомії – д.вет.н, професор Тибінка А.М., старший по курсу гістології - к.вет.н, доцент Федик Ю.Я.

Створено навчальну гістоколекцію, що нараховує понад 5 тисяч гістопрепаратів, систематизовано, розширено і поповнено патологоанатомічний музей. При кафедрі створено науково-дослідні лабораторії: лабораторія трансмісійної електронної мікроскопії, лабораторія патоморфологічних досліджень, лабораторія молекулярно-біологічних досліджень.

1

Urbanovuch2

Praktikum1

prozektory fasad
praktykum02

IMG 0700
Roztun


 Історія (видатні вчені, педагоги)

Генрих Кадий народився 23 травня 1851 року у Перемишлі, гімназію закінчив у Львові, медицину вивчав спочатку у Кракові (1869-1870), а потім у Відні (1870-1874). Його вчителями були відомі професори – анатом Карл Лянгер й офтальмолог Арльт. У 1875 році здобув ступінь доктора усіх медичних наук. Від січня 1876 до кінця вересня 1881 року Генрих Кадий працював асистентом на кафедрі описової анатомії Краківського університету під керівництвом професора Людвіка Тайхмана. Від жовтня 1881 року він був призначений звичайним професором описової та патологічної анатомії у новоствореній Ветеринарній школі у Львові. У цій школі йому вдалося з допомогою асистентів і слухачів виготовити колекції препаратів, які знайшли повне визнання серед професіоналів. У 1888 році частина препаратів анатомічного інституту Ветеринарної школи демонструвалася на природничо-дидактичній виставці V з’їзду польських лікарів і натуралістів у Львові, за що доктор Генрих Кадий дістав найвищу нагороду – почесний диплом.
Восени 1889 року кафедру розділили на дві: кафедру описової анатомії і кафедру загальної та експериментальної патології з патологічною анатомією, керівником якої став професор Ян Прус (1859 – 1926). В 1896 році професор Ян Прус перейшов на медичний факультет Львівського університету, а кафедру очолив професор Мечислав Грабовський (1871 – 1922), який працюючи з 1897 року асистентом, а потім професором і завідувачем кафедри (1898), багато уваги приділяв виготовленню анатомічних препаратів. Він заснував при кафедрі анатомічний музей.

Професор Урбанович Павло Павлович. Народився 19 листопада 1928 року у місті Берестечку на Волині в багатодітній хліборобській сім’ї. Початкове навчання розпочав у Берестечківській семикласній школі (польська народна школа). Після приєднання західних областей України до УРСР продовжував навчання у Берестечківській середній школі, а під час німецької окупації – у Берестечківській гімназії, після закриття якої – у Берестечківській рільничій школі. В 1945 році поступив у Рожищенську однорічну сільськогосподарсь-ку школу, а в 1946 році – у Львівський технікум комунального будівництва. У цьому ж 1947 році став студентом Львівського ветеринарного інституту. Свою наукову діяльність П.П.Урбанович розпочав ще в студентські роки у науковому гуртку при кафедрі клінічної діагностики під керівництвом проф. М.Р. Сьомушкіна, а на 5 курсі за студентську наукову роботу отримав першу премію. Після закінчення інституту в 1952 році поступив в аспіран-туру при кафедрі патологічної анатомії, де під керівництвом проф. М.В.Мєшкова виконав і у 1956 році захистив кандидатську дисертацію і був зарахований на посаду асистента спочатку кафедри нормальної анатомії сільськогосподарських тварин, а через рік – кафедри патологічної анатомії. У 1963 році П.П.Урбановичу було присвоєно вчене звання доцента. З 1968 по 1972 рік – завідувач кафедри патологічної анатомії, а у 1972 році зарахо-ваний в докторантуру і у 1975 році захистив докторську дисертацію на тему „Патоморфологія та деякі питання патогенезу нервової форми лістеріозу овець” у Вітебському ветеринарному інституті (Білорусія). В 1977 році йому присвоєно вчене звання професора. В 1992 році П.П. Урбанович знову очо-лює, але вже об’єднану кафедру патологічної анатомії і гістології, а з 1998 року займає посаду професора цієї ж кафедри.
За цей період праці в академії П.П.Урбанович опублікував понад 150 наукових праць. Він є співавтором трьох монографій (Патологоанатомиче-ская диагностика болезней свиней, М. 1984, Патологоанатомическая диаг-ностика болезней крупного рогатого скота, М. 1987, Раціональне ведення мисливського господарства, Львів, 1987) і довідника для ветеринарних спе-ціалістів (Справочник по патологоанатомической диагностике болезней сельскохозяйственных животных, К. 1983), програми і підручника з патоло-гічної анатомії (Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных, М. 1980, 1995.), навчального посібника для студентів вищих навчальних закладах III –IV рівнів акредитації „Патологічна анатомія тварин”, (за реда-кцією П.П. Урбановича і М.К. Потоцького. – Київ, 2008) та підручника для підготовки фахівців у аграрних вищих начальних закладах I – II рівнів ак-редитації „Патологічна фізіологія і патологічна анатомія тварин” за редакці-єю професора А.Й.Мазуркевича (Вінниця, 2008).
Під його керівництвом виконано і захищено шість кандидатських ди-сертацій (Г.І.Коцюмбас, П.І.Цимбалюк, Є.П.Хміль, М.І.Жила, Ю.С. Строн-ський, Р.С.Данкович) й одну докторську дисертацію (Г.І.Коцюмбас).
П.П.Урбанович – активний учасник усіх Всесоюзних наукових кон-ференцій ветеринарних патологоанатомів, а в незалежній Україні – україн-ських ветеринарних патологів; учасник Української республіканської (1987) і Всесоюзної (1989) виставок досягнень народного господарства; був членом бюро Всесоюзного товариства ветеринарних патологоанатомів, а в 1996 році його обрано членом правління Українського товариства ветеринарних патологів. П.П.Урбанович в 1992 – 1995 роках був членом експертної ради ВАКу, спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Львівського державного медичного інституту (1985 – 1992), те-пер входить до спеціалізованих вчених рад нашого університету, очолює Львівський осередок Українського товариства ветеринарних патологів.

Іван Іванович Гевкан – кандидат ветеринарних наук, доцент – на-родився 3 травня 1929 року у с. Великі Лучки Мукачівського району Закар-патської області Після закінчення Мукачівської СШ № 1 навчався (1948 – 1953) у Львівському ветеринарному інституті. Працював на виробництві: завідував центральною зооветдільницею, старшим ветеринарним лікарем МТС на Львівщині. У 1960 році поступив на роботу у Львівський зоовете-ринарний інститут, де займав посаду прозектора, асистента, а з 1966 по 1997 рік – доцент кафедри патологічної анатомії і гістології. Кандидатську дисер-тацію захистив у 1964 році на тему „Патоморфологія нового вісцерального мікозу великої рогатої худоби” (науковий керівник професор Мєшков М.В.). Jпублікував понад 50 наукових праць. За серію слайдів „Морфологія лімфо-лейкозу в собаки” нагороджений дипломом і пам’ятним знаком конкурсної комісії ХХІ Всесвітнього ветеринарного конгресу (1979), був учасником виставки ДНГ УРСР (1987); співавтор навчальних посібників та підручника з патологічної анатомії тварин, у тому числі „Патологічна анатомія тварин”, (2008). Є автором і розробником пристрою для програмованого навчання й контролю (1978.), який постійно використовується на кафедрі. В даний час на пенсії.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru