EN   UA

Logo

 КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Смолінська Олеся Євгенівна


Телефон кафедри: (032) 239-26-46 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50 
E-mail: philosophy@lvet.edu.ua 

  

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Кафедра філософії та педагогіки має свою передісторію, що розпочалась у березні 1940 року зі створення кафедри основ марксизму-ленінізму. У період Другої світової війни нинішній університет функціонував у статусі фахових курсів з дисциплін, пов’язаних із ветеринарією, відтак діяльність цієї кафедри була призупинена до осені 1944 року. Головним завданням відновленої кафедри було забезпечити читання лекцій і проведення семінарських занять з історії комуністичної партії, діалектичного та історичного матеріалізму, наукового атеїзму, політекономії капіталістичного і соціалістичного способів виробництва.
Коли Україна стала незалежною, місія кафедри філософії в університеті змінилася з ідеологічної на просвітницьку. Зараз, від початку автономізації університетів, завдання викладання філософії – підтримання духу університетської науки.
Першим завідувачем кафедри у 1940 році був Л.Т. Кошко. У її складі працювали О.І. Якименко, І.Г. Васильєв, Г.О. Тимофєєв, С.В. Пащенко. Восени 1944 року кафедру очолив Г.С. Вакуленко. У 1946–1952 роках її завідувачем знову став Л.Т. Кошко. Від 1952 до 1969 року завідувачем кафедри був доктор історичних наук, проф. Галушко Є.М., з 1970 до 1975 року – доц. Буряк П.Ю. До колективу кафедри влилися випускники Київського та Львівського університетів – В.Я. Терезов, В.М. Тищенко, М.М. Швагуляк, О.І. Юристовський.
У липні 1976 року кафедру було розділено на дві: історії КПРС та політекономії і кафедру марксистсько-ленінської філософії та наукового комунізму. Останню очолив кандидат філософських наук доц. В.Г. Костенко, який перебував на цій посаді до грудня 1988 року. Упродовж двох наступних років кафедрою керував кандидат історичних наук доц. М.М. Дзера. У 1990–2015 роках її завідувачем знову став В.Г. Костенко. За майже сорокалітню новітню історію кафедра кілька разів змінювала свою назву. З архівних документів відомо, що вже з 1984 року її було перейменовано на кафедру філософії та наукового атеїзму. Із часу відновлення незалежності України кафедра отримала назву філософії і політології, і так називалась до 2010 року. Впродовж 2011–2013 років кафедра припинила своє самостійне існування, влившись до складу кафедри економічної теорії та соціально-гуманітарних дисциплін на чолі з доцентом О.Я. Гримаком. У 2013 році вона відновлює самостійну діяльність і отримує нову назву – кафедра філософії.
Віктор Гаврилович Костенко, багаторічний завідувач кафедри, кандидат філософських наук, доцент, народився 18 квітня 1933 року в Луцьку в сім’ї вчителя. Вищу освіту здобув у 1956, закінчивши історичний факультет Львівського університету імені Івана Франка. 1966 року захистив кандидатську дисертацію з теми «Роль соціально-психологічних факторів в управлінні суспільними процесами». Значну увагу Віктор Гаврилович приділяв історії філософської думки в Україні, не гублячи з поля зору проблематики соціального управління складними системами в руслі інформатизації та комп’ютеризації.
2015 року навчальні дисципліни правового та педагогічного циклів були передані на кафедру філософії, що зумовило чергове її перейменування на кафедру філософії, педагогіки і права. У цей період новим очільником кафедри стає доктор педагогічних наук О.Є. Смолінська. Та вже у вересні 2016 р. шляхом реорганізації кафедри філософії, педагогіки і права створено дві окремі кафедри: права й філософії та педагогіки.
Змінювалися назви, люди, змінювалися й підходи у викладанні. У різний час на кафедрі працювали професори Мельник В.П., Лисий В.П., Держко І.З.; доценти А.М. Гузій, Ю.М. Мадараш, С.Л. Ступницький, В.П. Масько, Г.М. Марискевич, М.М. Пелішенко, Р.І. Онуфрів, В.Т. Андрушко, Т.Т. Гривул, О.В. Халецький, М.М. Дзера; асистенти В.А. Юрковський, О.П. Децик.
Від 2015 року кафедру очолює доктор педагогічних наук професор Смолінська Олеся Євгенівна. В її доробку – понад 170 найменувань наукових та навчально-методичних видань, високе особисте професійне досягнення – третє місце у Всеукраїнському конкурсі «Кращий викладач української мови у ВНЗ України» (2010 р.). Кандидатську дисертацію захищено в 1999 році, її тема – «Лінгводидактичні основи національно-мовного виховання особистості засобами українського фольклору», докторську – в 2015 році з теми «Теоретико-методологічні засади організації культурно-освітнього простору педагогічних університетів України». З 2008 – доцент кафедри української мови, а з 2018 – професор кафедри філософії та педагогіки.
У 2022/2023 н.р. на кафедрі філософії та педагогіки під керівництвом доктора педагогічних наук професора Олесі Смолінської працюють 10 викладачів, серед них доктори наук С.О. Черепанова, Н.І. Мачинська; кандидати наук доценти О.В. Огірко, П.М. Бартусяк, Б.С. Семенів, В.С. Корнят; кандидати наук О.Я. Заверуха, Н.М. Павлусів, І.В. Матієшин, У.П. Севастьянів, заслужений працівник культури України старший викладач Т.З. Купчак, асистент О.Б. Тарнавська; старші лаборанти Л.М. Кияк, О.В. Голубовська.
На кафедрі філософії та педагогіки працює доктор філософських наук Світлана Олександрівна Черепанова. Її книги «Українська культура: історія і сучасність» (Львів, 1994) та «Лекції з історії світової та зарубіжної культури» (Львів, 1994) – саме ті, за якими навчалися всі нинішні викладачі на зорі Незалежності. «Філософія родознавства» від 2007 року теж витримала не одне перевидання. Народилася 1 вересня 1940 року в м. Одесі. 1970 року закінчила філософський факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. Кандидатську дисертацію захистила 1979 року в ЛНУ імені Івана Франка, докторську з теми «Культуротворчий потенціал філософії освіти: особистість-наука-мистецтво» – в 2012 році в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Науковий доробок Світлани Черепанової – понад 120 наукових праць, у тому числі – монографії, посібники, а також – міжнародні проєкти, ідея та втілення унікального фахового видання з філософії, педагогіки та мистецтвознавства, що виросло з її авторського проєкту «Діалог культур: Україна у світовому контексті».
Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання філософії, соціології, політології, конфліктології, культурології, логіки, навчальних дисциплін педагогічної спрямованості, в тому числі фахових, оскільки за сприяння декана факультету громадського розвитку та здоров’я проф. Р.А. Пеленя, у 2017 році кафедра набула статусу випускової. Саме у цьому році був здійснений перший набір, у 2018 успішно пройдена акредитація освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 011 «Освітні, педагогічні науки». Станом на 2023 рік вже відбулися п’ять випусків денної та заочної форм. Наші випускники працюють викладачами університетів, технікумів, інших закладів освіти, задіяні у неформальній освіті та педагогічному супроводі навчання протягом життя.
Значну увагу також звернено на якість підготовки докторів філософії, де кафедрі відведена серйозна місія формування такого способу мислення й стилю діяльності науковця, який забезпечить і успішну наукову кар’єру, і поступ української освіти й науки.
Кафедра філософії та педагогіки активно працює в царині науково-методичного забезпечення освітніх компонентів всіх освітніх програм різних рівнів. Особливістю науково-методичної роботи є формування електронної бібліотеки та, зокрема, україномовних текстів першоджерел з філософії, ширення філософських знань в інтелектуальному просторі Львова (доц. Бартусяк П.М.).
Кафедра успішно завершила п’ятирічну роботу над темою «Культурні, освітні та правові засади розвитку українського суспільства» та, спільно з кафедрами фізичної культури, спорту і здоров’я, а також української та іноземних мов імені Якима Яреми, з 2021 розпочате дослідження тематики «Вища освіта у полікультурному просторі».
Розвиваємо співпрацю з іншими закладами вищої освіти в Україні та за кордоном: активно діє програма обміну гостьовими лекціями, співпраця з працедавцями, проводяться стажування викладачів інших закладів освіти.
На кафедрі працюють студентський науковий гурток «Духовно-моральне виховання молоді» (доц. Огірко О.В.) та постійно діючої проблемної групи «Актуальні проблеми вищої освіти в Україні» (проф. Смолінська О.Є.). Студенти виступають із доповідями на наукових конференціях, семінарах беруть участь у конкурсі студентських наукових робіт, публікуються.

За час незалежності України захищено 2 докторські (Черепанова С.О., Смолінська О.Є.) і 6 кандидатських дисертацій (Халецький О.В., Гривул Т.Т., Бартусяк П.М., Павлусів Н.М., Матієшин І.В., Севастьянів У.П.). Викладачі кафедри є публікаційно активними, серед інших статей 7 – у виданнях, індексованих у Scopus, 3 – у Web of Science.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru