EN   UA

КАФЕДРА ФІЗИКИ І МАТЕМАТИКИ

Коструба Андрій Михайлович, завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор.

Саварин вікторія Іванівна,заступник завідувача кафедри з наукової роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Вихрист Олена Миколаївна,заступник завідувача кафедри з навчальної роботи, асистент.

Телефон. 239-26-200

fim.vetuniver@ukr.net

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Історія кафедри
Від перших років заснування Ветеринарної школи у Львові фізика посіла належне місце серед інших загальноосвітніх дисциплін, що тоді викладалися слухачам. Починаючи з1881 року, сюди запрошуються відомі професори Львівського університету і Львівської політехніки – Томаш Станецький, Оскар Фабіан, Ігнацій Закшевський, Роман Негруш, Тадей Малярський, Ігнацій Закшевський.
Як окремий структурний підрозділ кафедра фізики утворена в 1939 році, й очолив її професор Кучер В.А. Наступним завідувачем кафедри був доцент Лазарєв І.З., згодом професор Понирко В.Н., які значну увагу приділяли методичному забезпеченню навчального процесу, впровадженню в лекційний курс фізики демонстраційного експерименту.
У 1952/53 навчальному році завідувачем кафедри фізики був доцент Міліянчук Василь Степанович (згодом професор). У 1950-ті роки на цій же кафедрі починав свою педагогічну та наукову діяльність учень професора Міліянчука В.С., народний депутат України, академік Юхновський Ігор Рафаїлович. Саме з цього часу на кафедрі розпочато наукові дослідження в галузі фізики конденсованих систем і будови атомного ядра.
Професор Міліянчук В.С. народився у 1905 році в селі Добровідка на Коломийщині. Закінчив Львівську політехніку, у 1935 році одержав ступінь доктора філософії. Проходив наукове стажування в університетах Варшави (1935), Ляйпцигу (1935-1936) та Вільнюса (1936-1937). Від 1933 року працював у Львівському університеті на кафедрі теоретичної фізики: асистентом, доцентом, завідувачем кафедри, професором. Був обраний дійсним членом математично-природничо-лікарської секції Наукового товариства імені Т.Шевченка.
Професор Міліянчук В.С. – один із піонерів квантової фізики, особисто знав творця теорії відносності і квантової фізики Айнштайна. Чудово орієнтувався також в екпериментальній фізиці, мав значний вплив на формування львівської школи фізиків-оптиків та дослідників із фізики атомних і йонних зіткнень.
У 1960-1975 роках кафедрою завідував доцент, кандидат фізико-математичних наук Губа Костянтин Фадейович. Колектив кафедри працював над науковою темою „Дослідження механічних і електрофізичних властивостей кісток сільськогосподарських тварин”. Викладачами кафедри тоді працювали випускники фізичного факультету Львівського держуніверситету: старші викладачі Калюга Ю.І., Сімонцев Я.Б., Когут В.М., асистенти Михальчук В.І. та Синицький Я.М., доцент Федишин Я.І. У цей час були обладнані фізичні практикуми для забезпечення навчального процесу.
З 1975 року кафедрою керував доцент Білий Михайло Миколайович У наукових дослідженнях кафедри все більшої ваги набував напрям „Фізика конденсованого стану”. Кафедру поповнюють викладачі Костецький О.М., Зачек І.Р., М’ягкота С.В. У новостворених наукових лабораторіях кафедри досліджували оптичні і фотоелектричні властивості тонких плівок халькогенідів індію, вісмуту і телуру, виконували госпдоговірну тематику на замовлення виробничого об’єднання „Мікроприлад”, вивчали фізичні властивості рідких кристалів. До навчального процесу впроваджено машинне програмоване навчання, були опубліковані методичні посібники.
У 1986 – 1991 роках кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, професор Ґайда Роман Пантелеймонович. Під його керівництвом продовжувалися дослідження напівпровідникових плівок, оптичних властивостей кристалів у ділянці фазових переходів, динаміки кристалічних граток подвійних металічних сплавів та хімічних сполук, кристалічної структури та властивостей рідкокристалічного стану. За постановою Академії наук СРСР та Мінвузу СРСР у 1988 – 1990 роках працівники кафедри спільно з науковцями фізичного факультету Львівського держуніверситету виконували госпдоговірну тему першої категорії „Розробка технології одержання і виготовлення просторово-часових модуляторів світла для діагностики потоків плазми” (керівник – доцент Федишин Я.І.). Тема була особливо важлива у зв’язку з необхідністю успішного вирішення проблеми керування термоядерним синтезом для створення нових економічно вигідних джерел енергії.
У 1991 році кафедру фізики і математики очолив Ярослав Іванович Федишин, кандидат фізико-математичних наук, доктор філософії, професор. Народився 18 серпня 1943 року в селі Макове біля Перемишля (тепер Республіка Польща). 1962 року вступив на фізичний факультет Львівського університету імені Івана Франка, але з першого курсу був призваний на службу в армію, тому університет закінчив у 1970 році. У 1972 році захистив кандидатську дисертацію і працював до квітня 1974 року викладачем на фізичному факультету Львівського університету імені Івана Франка. Від квітня 1974 року й донині працює в університеті. У 1991 році очолив кафедру фізики і математики. Є автором 2-ох підручників з фізики і фізики з основами біофізики, 10 навчальних посібників із грифом МОН України, 11 навчальних програм дисциплін , має понад 150 наукових праць.
Відмінник освіти України (2001 рік). З 2002 року є членом Навчально-методичної комісії Науково-методичного центру аграрної освіти України.
Викладачі кафедри почали в основному займатися проблемами, які тісно пов’язані з біологічними науками і харчовим виробництвом. Склад кафедри поповнили старші викладачі Демків Т.М. і Гембара Т.В., доцент Мельник О.М., асистент Кокорузь Р.Є. До наукових досліджень широко залучається студентська молодь. За минулі роки працівники кафедри фізики і математики опублікували понад 300 наукових праць в українських і міжнародних виданнях, отримали десять автор-ських свідоцтв та винаходів (автори – професор Федишин Я.І., доценти Гембара Т.В., Демків Т.М.). Досліджуються оптико-спектральні характеристики біологічно активних речовин, зокрема: продукти ендокринних залоз, плазма і сироватка крові, жовч, синовіальна рідина (доцент М’ягкота С.В.). Проводиться визначення рівня фактора неспецифічного імунітету – антигемолізину у сироватці крові різних видів сільськогосподарських тварин (професор Федишин Я.І.). Фізичні властивості біологічних об’єктів, продуктів м’ясо-молочних виробів та нові матеріали мікроелектроніки для харчової промисловості вивчав кандидат фізико-математичних наук, доц. Демків Т.М. Досліджується вплив ультрафіолетового випромінювань та аеройонізації на утримання сільськогосподарських тварин (старший викладач Когут В.М.). Застосовуються математичні методи в біології, хімії і технології (доценти Гембара Т.В., Демків Т.М.). Вводиться математичне моделювання в технологічні процеси м’ясо-молочного виробництва (кандидат технічних наук, доц. Гембара Т.В.). Проводяться експерименти з дослідження механічних, електричних, оптичних властивостей біологічних речовин і складників крові з метою встановлення їх кореляції з іншими фізико-хімічними і біологічними характеристиками. Поряд із цим, проводяться дослідження металовиробів, підвищення їх зносостійкості для використання в апаратурі м’ясо-молочного виробництва (професор Федишин Я.І.). Докторську дисертацію захистив доцент М’ягкота С.В.
У зв’язку з відкриттям санітарно-технологічного факультету та нових спеціальностей і нових спеціалізацій на біолого-технологічному факультеті, викладачі кафедри читають такі курси: „Фізика” – двосеместровий курс для спеціальностей „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” та „Технологія зберігання, консервування та переробки молока”; „Біофізика” – для спеціальності „Ветеринарна медицина” та „Ветеринарна медицина” із спеціалізацією „Ветсанітарія і ветсанекспертиза”; „Фізика з основами біофізики” – для спеціальності „Водні біоресурси”. Читання курсів супроводжується демонстраційними експериментами, широко використовуються кінофільми, відеофільми та інші технічні засоби навчання. З математичних дисциплін викладається курс: „Вища математика” – для спеціальностей факультету харчових технологій і біолого-технологічного факультету.
У навчальний процес впроваджено модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів, для чого складено і видруковано тести з фізики і математики для усіх факультетів. Створено механіко-молекулярну, електричну й оптичну лабораторії для санітарно-технологічного факультету. В цих лабораторіях поставлено низку профілюючих лабораторних робіт, виконання яких сприяє глибокому вивченню студентами спеціальних дисциплін. Надруковано методичні посібники для вивчення всіх названих вище курсів, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та розв’язування задач із фізики і математики. До навчального процесу впроваджене програмоване навчання, здійснюється його комп’ютеризація.
З липня 2018 року кафедру очолив доктор фізико-математичних наук Коструба Андрій Михайлович. Коструба Андрій Михайлович закінчив фізичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка у 1985 році за спеціальністю «Інженер, оптик-дослідник»..З 1985 по 1991 рр. працював інженером, згодом – молодшим науковим співробітником Львівського науково-дослідного радіотехнічного інституту . У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Дослідження оптичних параметрів дискових носіїв інформації і оптимізація їх мікроструктури” за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика. З 1998 р. – старший викладач, а з 2004 р. – доцент кафедри хімії та фізики Львівської комерційної академії. У 2005 році присвоєно вчене звання доцента. У 2016 р. було захищено дисертацію на тему “Еліпсометрія ультратонких плівкових структур” на здобуття вченого ступеня доктора фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика. За час наукової та науково-педагогічної роботи опублікував понад 140 наукових та навчально-методичних праць.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru