EN   UA

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

1

 

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Параняк Роман Петрович

e-mail: ecology@lvet.edu.ua
 

тел. (032) 239-26-52

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Екологічний напрям у підготовці фахівців різних спеціальностей у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького мав власні передумови виникнення. Він був обумовлений необхідністю впровадження курсу „Охорона природи” на факультетах тодішнього зооветеринарного інституту в 1970-80-их роках та завдяки підготовці громадських інспекторів охорони природи на базі факультету громадських професій, як і народного університету „Природа”. У той період зооветеринарний інститут широко популяризував екологічні й біологічні знання серед населення міста й області, підтримував тісні зв’язки з міським та обласним товариствами охорони природи. За активну участь у суспільно вагомій діяльності курс „Охорона природи” як окремий напрям діяльності факультету громадських професій неодноразово відзначався подяками, грамотами і преміями на міському й обласному рівнях, був визнаний одним із кращих серед вишів України.

Від 1996 року на всіх факультетах започатковане викладання загальноосвітньої дисципліни „Основи загальної екології”. Природоохоронна освіта для підготовки спеціалістів була зосереджена на кафедрі біології.
IMG_9235.jpegВід 1974 до 1983 року завідувачкою кафедри біології була докторка біологічних наук, професорка Кулаківська Ольга Петрівна, яка з 1983 по 1989 рік очолювала кафедру зоології Львівського зооветеринарного інституту. Професор Кулаківська О.П. автор понад 160 наукових праць, співавтор підручника “Зоологія з основами екології”, розробник методичних вказівок до лабораторних занять і самостійної роботи студентів, була учасником багатьох всеукраїнських та міжнародних конференцій з проблем паразитології, почесний член Українського наукового товариства паразитологів. Зробила вагомий внесок в розвиток вітчизняної паразитології.

З 1983 р. по 2010 р. кафедру біології очолював доктор біологічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України Берко Йосип IMG_9236.jpegМиколайович.
Професор Йосип Берко у 1967 році захистив дисертацію на тему “Рослинність Горган та її народногосподарське значення” за спеціальністю “Ботаніка”, на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. За результатами багаторічних досліджень захищено докторську дисертацію “Життєві форми губоцвітих України (структура, морфогенез, класифікація)” на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук (1994).
Професор Берко Й.М. автор і співавтор 38 праць з методики викладання ботаніки та заповідної справи. За час роботи проректором запропонував нову схему організації виховного процесу в університеті. Став розробником програми запровадженого спецкурсу “Основи української державності, культури та духовності”, посібника для наставників студентських академічних груп.

У 2000 році були відкриті спеціалізації „Ветеринарна екологія” (спеціальність „Ветеринарна медицина”) та „Екобезпека продовольчої сировини і харчових продуктів” (спеціальність „Технологія зберігання, консервування та переробки молока”).
У 2003 році Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького розпочала підготовку фахівців за спеціальністю „Екологія та охорона навколишнього середовища”.
13 липня 2006 року відповідно до рішення вченої ради академії було створено кафедру екології, що стала випусковою для цієї спеціальності.
Згідно з ухвалою Вченої ради та наказом ректора університету, 20 вересня 2010 року шляхом об’єднання двох кафедр – кафедри біології біолого-технологічного факультету та кафедри екології факультету харчових технологій та екології – створено кафедру екології та біології, яку очолив доктор сільськогосподарських наук, професор Роман IMG_9231.jpegПетрович Параняк.
Він закінчив зооінженерний факультет Львівського зооветеринарного інституту, член спеціалізованих вчених рад університету із захисту кандидатських і докторських дисертацій (Д 35.826.02 і Д 35.826.01), член президії українського товариства охорони природи Львівської обласної ради, член науково-методичної комісії з екології Міністерства освіти і науки України. У 2003 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему:«Онтогенетичні особливості ліпідів і ліпідного живлення у свиней».
Р.П. Параняк – автор та співавтор типових навчальних програм з екологічних дисциплін, навчально-методичних посібників і методичних рекомендацій. В його доробку – понад 330 наукових праць. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації: Мацуська О.В. на тему „Екологічна оцінка стічних вод м’ясопереробних підприємств та їх кавітаційно – адсорбційне очищення”, Градович Н.І. на тему „ Динаміка вмісту Плюмбуму та Кадмію в штучних гідро екосистемах та організмі Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes і способи його корекції”, Кіт Л.П на тему „Техногенне забруднення агроекосистем важкими металами, їх вплив на антиоксидантну та імунну систему гусей”, ним здійснюється координація наукової і навчально-методичної роботи кафедри. Роман Петрович – відповідальний за викладання дисциплін: „Екологія у тваринництві”, „Екологія людини”, „Основи загальної екології”, „Екобезпека продовольчої сировини і харчових продуктів” „Стратегія сталого розвитку”.

26 червня 2018 року відповідно до рішення Вченої ради університету кафедру екології та біології було реорганізовано на кафедру екології й кафедру фармації та біології.
У 2020/21 навчальному році штат кафедри екології становив 15 осіб, серед них: завідувач кафедри – доктор сільськогосподарських наук, професор Роман Параняк; кандидати сільськогосподарських наук, доценти Ольга Сухорська, Богдана Калин, Тарас Нагірняк, Володимир Петрунів, Анна Буцяк, Оксана Мацуська, Світлана Кропивка, Вікторія Віщур; кандидат ветеринарних наук, доцент Надія Литвин; кандидати сільськогосподарських наук, старші викладачі Ніна Градович, Лідія Ковальська; кандидат сільськогосподарських наук, асистент Леся Максішко; асистент Зіновій Колішицький; старший лаборант Ростислав Флюнт.

IMG_9062.jpegКолектив кафедри екології

На цей час колектив кафедри екології здійснює підготовку фахівців за ОП „Екологія” першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів. На кафедрі викладається понад 40 дисциплін.
Для кращого засвоєння студентами теоретичного матеріалу та практичних навиків, співробітниками кафедри видано низку навчально-методичних посібників (за останні 5 років їх підготовлено 22), розроблена та надрукована значна кількість методичних рекомендацій для виконання лабораторних робіт та проходження практик.
На кафедрі ведеться й наукова робота. Її напрями: «Вплив антропогенного забруднення водних та агроекосистем на фізіолого-біохімічні процеси в живих організмах та розробка системи заходів його зниження»; «Вплив згодовування сільськогосподарським тваринам генетично-модифікованих кормів на метаболічні процеси в організмі» (2006–2011 рр.); «Вивчити вплив антропогенного забруднення природних і штучних екосистем на живі організми та розробити систему заходів зниження його дії» (2011–2015 рр.); «Екологічний моніторинг природних і штучних екосистем та розробка заходів із зниження антропогенного навантаження на їх структуру та функціонування» (2016–2020 рр.); «Моніторинг забруднюючих речовин в окремих компонентах екосистем та розробка нових і вдосконалення існуючих природоохоронних технологій» (2021–2025 рр.).
Наукові здобутки співробітників кафедри висвітлені в публікаціях видань, включених до міжнародних наукометричних баз даних а також у фахових виданнях України та закордонних.
За результатами наукових досліджень протягом останніх 5 років опубліковані чотири монографії; отримані 19 патентів на винаходи; на конкурс проєктів наукових робіт подано 6 проєктів.
Зараз на кафедрі доцентками Калин Б.М. і Буцяк А.А. проводяться дослідження міграційних процесів важких металів в об’єктах довкілля та організмі тварин. Отримані результати наукових досліджень забезпечують розробку новітніх технологій захисту навколишнього середовища за негативного впливу людини.
Для зменшення негативного антропогенного впливу на стан гідроекосистем проводиться вивчення властивостей природних сорбентів щодо певного спектра речовин-забруднювачів водного середовища. Дані дослідження проводяться доцентками Мацуською О.В. і Сухорською О.П. у тісній співпраці із кафедрою екології та збалансованого природокористування Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».
Науковці кафедри приймають активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, вебінарах, є організаторами наукових заходів в Університеті.
Кафедра підтримує наукові зв’язки з Обласним товариством охорони природи, кафедрою екології Національного лісотехнічного університету України, Національним університетом „Львівська політехніка”, Ботанічним садом ЛНУ імені Івана Франка, Яворівським національним природним парком.
При кафедрі функціонує науковий студентський гурток, який об’єднує студентів різних курсів, зацікавлених у глибшому пізнанні екологічних явищ і процесів природи та практичних шляхів збереження і раціонального використання природних ресурсів. Результати наукових досліджень доповідаються на щорічних студентських конференціях. Значну кількість наукових досліджень студенти мають змогу проводити на базі Яворівського національного природного парку, Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Інституту екології Карпат НАН України, Регіональний ландшафтного парку «Знесіння».
Керуючись наказом Міністерства освіти і науки України №1208 від 29.09.2020 року „Про призначення академічних стипендій Президентом України студентам закладів вищої освіти на І семестр 2020/2021 навчального року” студентці Віоріці Ожібко, яка найбільше відзначилась у навчальній та науковій роботі, призначено академічну стипендію Президента України.
Студенти є учасниками і переможцями ІІ туру Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, котрі проходять у профільних ЗВО Львова, Харкова, Рівного, Полтави.
Так, студентки Шелевій Марія і Базилевич Наталя нагороджені дипломами ІІ ступеня (науковий керівник – доц. Калин Б.М.), студенти Грендиш Роксолана, Чабан Ярослав, Ожібко Віоріка, Непиталюк Світлана, Левкович Уляна, Кобрин Мар´яна, Васильєва Анна, Сопівник Василина – дипломами ІІІ ступеня (наукові керівники: проф. Параняк Р.П., доц. Калин Б.М., доц. Мацуська О.В.). Студентка Попівняк Марія нагороджена дипломом третього ступеня у конкурсі магістерських робіт в області екології та природокористування (наукові керівники: проф. Параняк Р.П., доц. Мацуська О.В.).
Також студенти є активними учасниками й переможцями ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з дисциплін „Загальна екологія” і „Агроекологія” (Боброва А., Миго Руслана, Іванів Роман вибороли почесне ІІ місце; Томіцька Ірина, Антонів Ірина, Мудрик Ольга – ІІІ місце)
Наукові дослідження студентів стають основою для написання дипломних робіт.
Студенти беруть активну участь в громадському житті університету:
- учасники хорової капели “Ватра”;
- щорічного молодіжного етнофестивалю автентичної культури “Гаївки-фест”;
- щорічного Міжнародного фестивалю туристичної пісні „Бабине літо” (команда наших студентів стала переможцем і посіла І місце серед 16 команд, серед яких – команди студентів ЗВО Львова, Києва, Республіки Польща);

IMG_9239.jpegКоманда студентів (Романюк Роман, Караїм Оксана, Павлів Софія, Сидорук Олександр, Демський Назар, Капуза Тарас) під керівництвом викладачів А.Буцяк, Н.Градович здобула перше місце у змаганнях Міжнародного фестивалю туристичної пісні „Бабине літо”, який щорічно проводиться у Яворівському НПП

- організатори й активні учасники акцій екологічного спрямування (студентка Карп’як Марта нагороджена грамотою Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації за організацію та проведення „Еко-фесту”);
- куратори сиротинця для неповносправних дітей у с. Лівчиці Жидачівського району.

Зусилля співробітників кафедри спрямовані на вдосконалення наявних і пошуки нових методичних підходів до викладання дисциплін та організації самостійної роботи студентів відповідно до сучасних вимог із метою успішної підготовки кваліфікованих фахівців-екологів.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru