EN   UA

КАФЕДРА ФАРМАЦІЇ ТА БІОЛОГІЇ

Завідувач, доцент, кандидат біологічних наук Грицина Мирослава Романівна 

Контакти:
Телефон 239-26-15
E-mail: pharm-biology@lvet.edu.ua

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

У 2017 році історичним здобутком Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького було отримання ліцензії на здійснення освітньої діяльності за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», що дало новий початок кафедрі фармації та біології.

У 2018 році згідно з ухвалою Вченої ради та наказу ректора університету одна із наймолодших кафедр розпочала свою роботу на факультеті ветеринарної гігієни, екології та права. Шлях до її створення був логічний та закономірний, оскільки наукова тематика була тісно пов’язана з дослідженнями лікарських рослин та знайшла свій розвиток у дослідженнях практичного характеру.

Зараз кафедру очолює кандидат біологічних наук, доцент Грицина Мирослава Романівна, досвідчений педагог, автор та співавтор більше 150 наукових і навчально - методичних праць. Випускниця біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю «Біологія», а згодом аспірантка кафедри біології ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. З 1999 року асистент, старший викладач, доцент кафедри екології та біології.

Кафедра покликана проводити професійну підготовку магістрів за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» та забезпечити академічну освіту випускників з фундаментальних і прикладних наук та практичну підготовку шляхом набуття загальних та спеціальних компетентностей для здійснення професійної діяльності на відповідній посаді у фармацевтичній галузі. Метою кафедри є забезпечення високого рівня знань студентів для  надання фармацевтичної допомоги, гарантування безпечного та раціонального застосування лікарських засобів, моніторинг ефективності фармакотерапії та /або побічної дії, готовність нести (або розділити) відповідальність за результати фармакотерапії, етапи виготовлення ліків, їх зберігання, контроль якості, доставку, дистрибуцію, просування, регулювання, забезпечення лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту з урахуванням сучасних міжнародних тенденцій, надання фармацевтичної опіки на засадах фармацевтичної етики та деонтології, а також у сфері промислового виробництва лікарських засобів.

До штату кафедри входять кваліфіковані викладачі, кандидати фармацевтичних, медичних, біологічних та хімічних наук, що забезпечують викладання відповідних дисциплін професійної підготовки студентів-фармацевтів. Багато викладачів мають великий досвід не лише викладання дисциплін, а також практичної роботи у аптеках та медичних закладах, що є запорукою ефективної підготовки спеціалістів у даній галузі.

Гарантом освітньої програми за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» є кандидат фармацевтичних наук, старший науковий співробітник, доцент Демчук Орест Георгійович, який має багатолітній досвід практичної роботи та науковий доробок у науково-дослідній лабораторії синтезу та дослідження нових фізіологічно активних речовин (під керівництвом д. фарм. н., професора Туркевича М.М. (тоді ще Львівського державного медичного інституту).

Штат кафедри фармації та біології:

Грицина Мирослава Романівна - завідувачка кафедри, к. біол. н., доцент (фармацевтична ботаніка, фармакогнозія)

Демчук Орест Георгійович – к. фарм. н., ст. наук співр., доцент (токсикологічна та судова хімія, фармацевтична хімія)

Калитовська Мирослава Богданівна – к. фарм. н., ст. викл. (загальна та неорганічна хімія, аналітична хімія, фармацевтичне та медичне товарознавство)

Федін Роман Михайлович – к. фарм. н., ст. викл. (аптечна технологія ліків, промислова технологія лікарських засобів)

Лісняк Олександр Іванович – к. мед. н., доцент (фармакогнозія)

Петрук Анна Павлівна - к. біол. н., доцент (біологія з основами генетики, цикл вибіркових дисциплін)

Гринчишин Надія Михайлівна – к. хім. н., ст. викл. (біологічна хімія)

Кобрин Леся Олегівна – к. хім. н., ст. викл. (органічна хімія, фізична та колоїдна хімія, фармацевтична хімія)

Колещук Олена Іванівна – к. с.-г. н., ст. викл. (ресурсознавство лікарських рослин, сучасні проблеми молекулярної біології)

Застрижна Марта Львівна – асистент, за базовою освітою медик (практичні заняття з фармакології).

Сумісники:

Бонецький Орест Олегович – к. екон. н., асистент (цикл економічних дисциплін)

Демків Ольга Михайлівна - к. біол. н., асистент (біологічна хімія, цикл вибіркових дисциплін)

Ковальська Марта Євгеніівна – к. мед. н., асистент (клінічна фармація і фармацевтична опіка, фармакологія)

Ткачук Любов Іванівна – к. фарм. н., асистент (клінічна фармацця і фармацевтична опіка, належні аптечні практики)

До викладання загально-освітніх та професійних дисциплін залучений потужний професорсько-доцентський склад кафедр університету, серед них : професор Пеленьо Руслан Андрійович - д. вет. н., декан факультету ВГЕП; доцент Лабінський Андрій Йосипович - к мед. н., завідувач кафедри реабілітації та здоров’я людини; професор Гутий Богдан Володимирович - д. вет. н., професор кафедри токсикології та фармакології; професор Сімонов Маріан Романович д. вет. н., завідувач кафедри ветеринарно-санітарного інспектування; професор Білонога Юрій Львович -  д. техн. н, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін.

Викладачі кафедри активно долучились до розробки віртуального навчального середовища та контролюючих програм, що позитивно відображається на навчальному процесі для студентів. Активно ведеться і видавнича діяльність науково-педагогічних працівників кафедри. Видано ряд навчально-методичних посібників фармацевтичного спрямування для студентів денної та заочної форм навчання, розроблено та надруковано значну кількість методичних рекомендацій для виконання лабораторних робіт та проходження навчальних та виробничих практик з відповідних дисциплін, тощо.

Особлива увага приділяється читанню лекцій як одної з форм навчальних занять у вищій школі, призначеної для засвоєння теоретичного матеріалу. Відхід від традиційного інформативного методу викладу матеріалу і перехід на інформативно-проблемний, дозволяє значно підвищити засвоєння студентами змісту лекції завдяки активізації їх розумово-аналітичної діяльності. На засадах проблемного навчання розробляються методичні вказівки, у яких поставлені проблемні завдання, розв'язання яких студенти здійснюють самостійно, шляхом спостереження, аналізу та узагальнення. Така методика розвиває у студента навички творчого наукового пошуку, уміння логічно мислити і робити відповідні висновки. Окрім того, значна увага приділяється самостійній роботі студентів, третина якої є тематичною і включена у поточний і підсумковий контроль.

Під час занять у студентів формується здатність застосовувати набуті знання, уміння та навички з дисциплін загальної та професійної підготовки для вирішення типових задач діяльності фахівця на відповідній посаді, включаючи виготовлення ліків, їх зберігання, контроль якості, доставку, розподіл, видачу, регулювання забезпечення лікарськими засобами, а також надання інформації щодо лікарських засобів та моніторинг побічної дії та/або неефективності лікарської терапії.

Поряд з викладацькою діяльністю на кафедрі ведеться наукова робота за тематикою “Дослідження вмісту біологічно-активних речовин та фармакологічних властивостей дикоростучих та інтродукованих рослин”, присвячена вивченню ресурсів лікарської рослинної сировини західного регіону України. Заключений договір з Яворівським національним природним парком, а також міжнародний договір з факультетом гуманістичних і природничих наук Пряшівського університету професор (м. Пряшево, Словакія). Спільні дослідження, що проводяться з професором цього університету Іваном Саламоном становлять цінний доробок кафедри та опубліковані у міжнародних фахових журналах (Scopus). У рамках цього проекту ведуться дослідження вмісту біологічно-активних речовин, зокрема виявлення популяцій найбільш цінних ефіроолійних видів рослин, визначення їх антимікробної дії та впровадження цих видів в культуру і виготовлення з них тимчасових фармацевтичних препаратів.

Кафедра тісно співпрацює з кафедрою генетики, фізіології рослин та мікробіології Ужгородського національного університету, Ботанічним садом ЛНУ ім. Івана Франка, Інститутом біології клітини НАН України.

До проведення наукових досліджень активно залучаються студенти, які працюють у студентському науковому гуртку кафедри. Студенти брали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Фармація, промислова фармація» (Національний фармацевтичний університет, м. Харків). Студентські наукові доповіді були представлені та високо оцінені на студентських наукових конференціях як вітчизняного так і міжнародного рівнів (ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи". Варна, Республіка Болгарія, 19-20 вересня 2019 р.)

Завдяки проведених ректоратом заходів щодо активної агітаційної роботи серед випускників медичних училищ та випускників шкіл стосовно залучення до навчання та одержання вищої фармацевтичної освіти дали позитивні результати щодо розширення географії вступників. На кафедрі навчаються не лише студенти західного регіону України, а активно охоплено і схід, так серед наших студентів є випускники шкіл та коледжів з Черкас, Слов’янська, Вінниці. Навчання ведеться за двома формами навчання- стаціонарна та заочна. Зараз на кафедрі навчається близько 150 студентів очної та заочної форм навчання. Восени 2020 року студенти кафедри фармації та біології вперше складали тестовий іспит «Крок-1. Фармація».

Кафедра співпрацює зі студентами не лише у навчальній роботі, а ведеться активна виховна робота, що проявляється у роботі кураторів (порадників) студентських академічних груп. Наші студенти беруть активну участь у громадському житті університету, залучені у різні види діяльності (хорова капела “Ватра, щорічний молодіжний етнофестиваль автентичної культури “Гаївки-фест”), що спонукає до формування загальних компетентностей культурного, соціального характеру, становлення особистісних рис, які базуються на морально-етичних цінностях та забезпечують самовдосконалення й саморозвиток студентської молоді шляхом позитивної мотивації до позааудиторної діяльності для збереження культурно-історичного минулого західного регіону України.

За короткий час свого існування кафедрою налагоджено тісні контакти та підписані договори як з великими фармацевтичними компаніями, такими як АТ “Галичфарм”, “Бровафарма”, так із підприємствами різних форм власності, з аптеками ПП “Фармастор”, “Міжлікарняна аптека №272”, Аптека “Аронія”, ПП “Подорожник-Тернопіль”, ПП “Подорожник-Станіслав”, ПП “Соломія-сервіс”, ФОБ  “Флис Н.А.”, ТзОВ “7 Ясен”, Аптека “Матері і дитини”, ПП “Краковська” (Вінниця). Представники цих аптек запрошуються на обговорення освітньо-професійних програм для підготовки фахових спеціалістів, а разом з тим готові надати бази для проходження виробничих практик для професійної підготовки студентів-фармацевтів.

Фундаментальною базою кафедральної наукової тематики стали праці, започатковані професорами кафедри біології Кулаківською Ольгою Петрівною та Берко Йосипом Миколайовичем. Тому з повагою надаємо біографічні довідки їхньої професійної діяльності та досліджень, які лягли в основу та знайшли продовження у науковій діяльності кафедри фармації та біології.

Видатні вчені і педагоги

Професор Кулаківська Ольга Петрівна – доктор біологічних наук, професор, відомий науковець та педагог у галузі паразитології та патоіхтіології не лише на Україні, але і за її межами.

Свою наукову діяльність розпочала у 1948 році у Львівському науково-природознавчому музеї АН УРСР на посаді молодшого, а з 1957 року - старшого наукового співробітника. За цей період захищено кандидатську дисертацію “Паразити риб басейну верхнього Дністра” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. За час роботи в Інституті зоології (1963-1964; 1967 1969 роки) та Інституті гідробіології (1964-1967 роки) вона розширила географію своїх польових досліджень на інші річкові басейни України. За результатами досліджень захищено докторську дисертацію на тему “Цестоди прісноводних риб Української РСР” на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

З 1974 до 1983 року займає посаду завідувача кафедри біології, а з 1983 по 1989 рік - завідувач кафедри зоології Львівського зооветеринарного інституту. Відмічене покращення рівня навчального процесу завдяки використанню новітніх методів навчання і контролю знань студентів, зокрема програмованого навчання, інтегрованих лекцій, аудіовізуальних засобів.

Професор Кулаківська О.П. автор понад 160 наукових праць, співавтор підручника “Зоологія з основами екології”, розробник методичних вказівок до лабораторних занять і самостійної роботи студентів, була учасником багатьох всеукраїнських та міжнародних конференцій з проблем паразитології, почесний член Українського наукового товариства паразитологів. Зробила вагомий внесок в розвиток вітчизняної паразитології.

Професор Берко Йосип Миколайович - доктор біологічних наук, професор кафедри екології та біології, академік Академії наук вищої освіти України.

Після закінчення Львівського державного університету імені Івана Франка, обіймав посади молодшого наукового співробітника Львівського науково-природознавчого музею АН УРСР (1961- 1963) та Інституту ботаніки АН УРСР (1963-1968). З вересня 1968 року працював у Львівському зооветеринарному інституті (тепер - Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького) асистентом, доцентом (1972-1996), завідувачем кафедри біології (1983-2010) і водночас проректором із виховної роботи (1994-2003), а з вересня 2010 року - професором кафедри екології га біології.

Професор Йосип Берко у 1967 році захистив дисертацію на тему “Рослинність Горган та її народногосподарське значення” за спеціальністю “Ботаніка”, на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. За результатами багаторічних досліджень захищено докторську дисертацію “Життєві форми губоцвітих України (структура, морфогенез, класифікація)” на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук (1994).

Професор Берко Й.М. автор і співавтор 38 праць з методики викладання ботаніки та заповідної справи. За час роботи проректором запропонував нову схему організації виховного процесу в університеті. Став розробником програми запровадженого спецкурсу “Основи української державності, культури та духовності”, посібника для наставників студентських академічних груп.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru