EN   UA

logo2

 КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Цісарик Орися Йосипівна

 Контакти
м. Львів, вул. Пекарська, 50
тел. (032)239-26-59 
е-mail: milk@lvet.edu.ua 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Кафедра технології молока і молочних продуктів

У Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З Ґжицького початок науки про продукти харчування, і зокрема про молоко, його перероблення і молочні продукти, було закладено у 1919 році професором Станіславом-Тадеушом Немчицьким на кафедрі хімії, а вже у 1921 році була створена кафедра загальної хімії і науки про молоко. Отже, можна вважати, що наука про молоко й молочні продукти у сучасному університеті цього року святкуватиме 100-річний ювілей.

Станіслав-Тадеуш Немчицький отримав звання доцента на підставі праць з гігієни молока і науки про продукти харчування. Він є автором декількох підручників, зокрема, «Гігієна молока» (Львів, 1925), «Вітаміни та їх значення для молока» (Львів, 1929), «Аміак у молоці та його дозування» (Париж, 1936). Варто наголосити, що професор Немчицький був ректором нашого університету у 1923–1925 рр. і спричинився до побудови студентського дому на вул. Ольги Басараб (нині гуртожиток №1).

У роки Другої світової війни та повоєнний період самостійної кафедри, де вивчали науки про молоко, в Університеті не було.
Кафедра технології молока і молочних продуктів була утворена відповідно до наказу ректора 28 грудня 1995 року.
Першим завідувачем кафедри було призначено доктора біологічних наук, професора, академіка НААН України Григорія Васильовича Дроника, який керував кафедрою до 2008 року. Г.В. Дроник народився 7 січня 1951 року в с. Шипинці Кіцманського району Чернівецької області. З 1966 до 1970 року навчався на ветеринарному відділенні Кіцманського зооветеринарного технікуму, а з 1970 до 1975 року – у Львівському зооветеринарному інституті. У 1975-1978 рр. навчався в аспірантурі Українського НДІ фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин, після чого у цій науковій установі пройшов шлях від аспіранта до заступника директора з наукової роботи (1989–1994 роки). Кандидатську дисертацію на тему «Синтетична здатність тканини молочної залози у телиць, нетелей і корів» за спеціальністю «Біохімія» захистив у 1981 році. У 1994 році Г.В. Дроник захистив докторську дисертацію і здобув ступінь доктора біологічних наук за спеціальністю «Фізіологія людини і тварин». Докторська дисертація на тему «Гормональна регуляція метаболічної активності молочної залози жуйних» присвячена дослідженням механізмів утворення молока в молочній залозі. Під керівництвом проф. Г.В. Дроника захищено шість кандидатських і одну докторську дисертації в галузі технології, мікробіології і біохімії молока і молочних продуктів та біотехнології. У 2007 році Г.В Дроник був обраний академіком НААН України. Проф. Г.В. Дроник працював в напрямку фізіології, біохімії і морфології лактації та промислової біотехнології. За результатами наукової роботи він опублікував понад 300 наукових праць, серед яких:
• Dronik G., Skarda J., Urbanova E., Lagodjuk P., Kulaskovsky A, Jukl A. The ultrastructure of mammary explants from virgin ovariektomized goats during hormoneinduced lactogenesis. Phisiologia Bohemoslovaca. 1984. 33. P. 495-500.
• Дроник Г.В. Гормональна регуляція метаболічної активності молочної залози у жуйних. Авт. дис. доктор. біолог. наук. Львів. 1994. 48 с.
• Цісарик О.Й., Дроник Г.В. Жирнокислотний склад молочного жиру корів. Біологія тварин. 2008. Т. 10, № 1-2.
• Дроник Г.В., Турчин І.М. Використання гомогенізованого молока в технології голландського сиру: монографія. Львів, 2009. 174 с.


1001
Академік Г.В. Дроник

З вересня 2008 до липня 2010 року кафедру очолював д-р техн. наук, проф. Юрій Львович Білонога. Ю.Л. Біолонога народився 24 лютого 1959 року у м. Львові. Закінчив Львівську середню школу №8 у 1976 році, а у 1981 році закінчив механіко-технологічний факультет Львівського політехнічного інституту. З 1981 по 1991 рік працював у Фізико-механічному інституті, у 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення фреттинг-втомної довговічності сталей шляхом зменшення поверхневої енергії металу контртіла». У 1991–1992 роках Ю.Л. Білонога працював у Львівському поліграфічному інституті, а з 1993 року працює у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З Ґжицького. У 2006 році захистив докторську дисертацію на тему «Інтенсифікація та оптимізація тепломасообмінних процесів при виробництві органопрепаратів і переробці вторинної сировини м’ясокомбінатів», здобувши ступінь доктора технічних наук. Професор Ю.Л. Білонога є науковцем у галузі процесів і апаратів у харчовій промисловості, під його керівництвом захищено дві кандидатські дисертації. Він опублікував понад 150 наукових праць, серед них понад двох десятків авторських свідоцтв та патентів на винаходи.
• Bіlonoga Y., Maksysko O.. The laws of distribution of the values of turbulent thermo-physical characteristics in the volume of the flowsof heat carriers taking into account the surface forces. International Journal of Heat and Technology. 2019. Vol. 37, № 1. P. 1 10.
• Bіlonoga Y., Stybel V., Lorenzini E., Maksysko O., Drachuk U.. Changesinthe hydro-mechanicaland thermo-physical characteristics of liquid food products (forexample, milk) under the influence of natural surfactants. Italian Journal of Engineering Science: Tecnica Italiana. 2019. Vol. 63, № P. 21-27.
• Bilonoga Y., Stybel V., Maksysko O. A New Universal Numerical Equation and a New Method for Calculating Heat-Exchange Equipment Using Nanofluids. International Journal of Heat & Technology, 2020. Vol. 31. № 1. Р. 151-164.


2Професор Ю.Л. Білонога

З 19 липня 2010 року кафедру очолює Орися Йосипівна Цісарик – д-р с.-г. наук, проф. О.Й. Цісарик народилась 18 березня 1958 року в м. Читі (Росія) у родині репресованих. Середню школу закінчила у м. Ходорові і вступила до Львівського зооветеринарного інституту, який закінчила у 1981 році. Професійну і наукову працю розпочала в Українському науково-дослідному інституті фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин, де у 1990 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Азотові сполуки молока та молоковіддача у корів симентальської породи та їх помісей з голштино-фризами у передгір’ї Карпат», здобувши ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю «Фізіологія людини і тварин». У 1995 році почала працювати у Львівській академії ветеринарної медицини на кафедрі технології молока і молочних продуктів. У 2007–2009 роках навчалася у докторантурі, а у 2010 році захистила докторську дисертацію на тему «Обмін речовин та біохімічний склад молока у корів при згодовуванні насіння ріпаку» за спеціальністю «Біохімія». О.Й. Цісарик продовжує наукову роботу за напрямом біохімія молока, зокрема моделювання складу молока для підвищення його біологічної цінності та створення молочних продуктів із оздоровчими властивостями. Зокрема, проводить дослідження щодо можливості моделювання жирнокислотного складу ліпідів молока. Інший напрям досліджень – пошук перспективних пробіотичних штамів молочнокислих бактерій, ізольованих із природних еконіш – традиційних карпатських продуктів та створення на їх основі бактеріальних композицій для промислового використання. Проф. О.Й. Цісарик є автором понад 250 наукових і методичних праць, зокрема посібників «Біохімія молока», «Хімія і фізика молока».
• Tsisaryk O., Musiy L.,Slyvka I., Galenko O. The influence of technological parameters of creams fermentation on formation of functional peculiarities of cultured butter. Ukrainian Food Journal. 2016. Vol. 5, Issue 2. Р. 314-325.
• Slyvka I., Tsisaryk O., Musii L., Kushnir I., Koziorowski M., Koziorowska A. Identification and investigation of properties of strains Enterococcus spp. isolated from artisanal Carpathian. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 2022. Vol. 39. 102259
• Цісарик О.Й., Білик О.Я., Мусій Л.Я., Сливка І.М. Хімія і фізика молока: навч. посіб. Львів. 2019. 200 с.
• Цісарик О.Й., Мусій Л.Я. Ліпіди молока: попередники, синтез, властивості : монографія. Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2022. 292 с.

3 3 3Професор О.Й. Цісарик

З початку створення кафедри тут працювали доценти Юрій Романович Гачак і Володимира Олександрівна Наговська, проф., чл.-кор. НААН України Ростислав Степанович Федорук, а також асистент Тамара Григорівна Власова. Допомагали керувати дипломними проєктами інженери-конструктори Людмила Василівна Петренко і Валентина Казимирівна Джурилюк.
Ю.Р. Гачак (1961-2023 рр.) народився у м. Судова Вишня Мостиського району Львівської області. Закінчив Львівську середню школу № 51. Вищу освіту здобув у Львівському зооветеринарному інституті. Працював на виробництві (головний ветеринарний лікар колгоспу «Україна»). У подальшому навчався в аспірантурі і у 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вікові особливості біоенергетичних процесів у молодняка великої рогатої худоби в залежності від рівня глюкокортикоїдів» і здобув ступінь кандидата біологічних наук. Напрям наукової діяльності – розроблення технології молочних продуктів лікувально-профілактичного спрямування із фітодобавками. Автор понад 350 наукових і навчально-методичних праць.
В.О. Наговська народилась у 1956 році у м. Ходорові Львівської області. У 1973 році – закінчила середню школу №11 у м. Івано-Франківську та вступила на механічний факультет до Івано-Франківського інституту нафти і газу. З 1981 по 1983 р. навчалась у аспірантурі Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН України. У 1983-1994 рр. працювала інженером і науковим співробітником у Фізико-механічному інституті. У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Зміна фазово-структурного стану покриттів при термоциклюванні в атмосфері водню» і здобула ступінь кандидата технічних наук. Від 1994 року почала працювати у Львівській академії ветеринарної медицини.
Р.С. Федорук (1949-2023 рр.) народився 11 серпня 1949 року у с. Старий Почаїв Кременецького району Тернопільської області. У 1967 році закінчив Почаївську середню школу, а в 1968–1970 роках служив у радянській армії. У 1970 році вступив до Львівського зооветеринарного інституту на ветеринарний факультет, який закінчив у 1975 році. З 1975 по 1978 роки навчався в аспірантурі, а в 1981 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вивчення ролі глікопротеїнів в утворенні молока у корів», здобувши ступінь кандидата біологічних наук. У 2005 році захистив докторську дисертацію на тему «Адаптація корів до умов утримання і доїння та її корекція біологічно активними речовинами і фармакологічними препаратами» за спеціальністю «Фізіологія людини і тварин» і здобув ступінь доктора ветеринарних наук. Працював заступником директора з наукової роботи Інституту біології тварин НААН і одночасно за сумісництвом завідувачем лабораторії екологічної фізіології та якості продукції. Напрям наукової діяльності – вивчення процесів адаптації тварин до умов утримання, з’ясування фізіолого-біохімічних механізмів впливу біологічно активних добавок на процеси обміну, продуктивність, біологічну цінність продукції, дослідження механізмів дії солей маловивчених мікроелементів. Опублікував понад 350 наукових праць. У співавторстві видав три книги, два підручники, чотири навчальних посібники.
На кафедрі у 2010-2020 рр. працювала Ірина Миронівна Деркач (Турчин) – канд. техн. наук, доц., авторка понад 150 праць, двох монографій.
У 2023-2024 навчальному році колектив кафедри складається із дев’яти викладачів, серед яких – один доктор наук, професор та вісім кандидатів наук. Володимира Олександрівна Наговська – канд. техн. наук, доц., авторка понад 200 праць; Наталя Богданівна Сливка – доц., канд. техн. наук, авторка понад 150 праць, трьох монографій; Ольга Романівна Михайлицька – канд. техн. наук, доц., авторка понад 250 наукових праць; Оксана Ярославівна Білик – канд. техн. наук, доц., авторка понад 100 наукових праць; Любов Ярославівна Мусій – канд. техн. наук, доц., авторка понад 100 праць, Ірина Миколаївна Сливка – канд. с.-г. наук, доц., авторка понад 70 праць; Інна Володимирівна Скульська – канд. техн. наук, ст. викл., авторка понад 20 праць, Іван Васильович Лучка – канд. с.-г. наук, ст. викладач, автор понад 80 праць. Надія Володимирівна Чайка – ст. лаборантка кафедри.

4 Колектив кафедри технології молока і молочних продуктів.
Зліва на право сидять: І.В. Скульська, О.Й. Цісарик, В.О.Наговська, Л.Я.Мусій
Стоять: І.М. Сливка, Н.В. Чайка, Н.Б. Сливка, О.Я. Білик, О.Р. Михайлицька, І.В. Лучка, 2024 рік.

Кафедра є багатопрофільною. Науково-педагогічні працівники читають лекції і проводять лабораторні та практичні заняття з таких основних дисциплін: Технологія молочних і молоковмісних продуктів; Технологічне обладнання; Технології харчових виробництв; Хімія і фізика молока; Інноваційні технології в молокопереробній галузі; Технологія молочних продуктів функціонального призначення та інші. Окрім цього, студенти виконують курсові проєкти і роботи.
Кафедра є випусковою кафедрою, здобувачі вищої освіти захищають кваліфікаційні роботи за освітньою програмою «Харчові технології» освітнього ступеню «Бакалавр» та за освітньою програмою «Технології зберігання, консервування і переробки молока» освітнього ступеню «Магістр».
Під час навчання студенти проходять навчальну та виробничу практики, до керівництва яких на виробництві залучаються провідні спеціалісти, переважно головні технологи молочних підприємств. Студенти, котрі перебувають на виробничій практиці, готують матеріали для кваліфікаційних робіт.
Викладачі кафедри працюють зі студентами у наукових гуртках. За результатами досліджень студенти-гуртківці щорічно виступають як на факультетських та університетських конференціях, так і за його межами. Майже щороку наші студенти здобувають призові місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Вони неодноразово брали участь у студентських наукових конференціях у Краківському аграрному університеті, де здобували нагороди. Також студенти з Кракова приїжджають із доповідями на студентські конференції до нас в університет.
Випускники факультету працюють на підприємствах молочної промисловості регіону, як от молочна компанія «Галичина» у Львівській області, на інших великих підприємствах України, наприклад, «Юрія» у Черкасах, на малих крафтових сироварнях, а також за кордоном, зокрема у Польщі і Болгарії. Вони працюють також у науково-дослідних та проєктних інститутах, деякі з них успішно захистили кандидатські та докторські дисертації. Працівники кафедри підтримують ділові зв’язки з випускниками, беруть участь у щорічних конференціях-зустрічах. Наші випускники є головами екзаменаційних комісій із захисту кваліфікаційних робіт.
Кафедра має навчально-наукову лабораторію, а також декілька філій, зокрема у молочній компанії «Галичина», молокозаводі «Самбірський», ТОВ «Мукко», крафтових сироварнях «Чесний сир» та «Lemberg Cheese», лабораторії екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології тварин НААН України.
Науковці кафедри підтримують ділові міжнародні зв’язки з Аграрним університетом імені Х’югона Коллонтая (м. Краків, Польща), Жешівським Університетом (Польща) та Вроцлавським природничим університетом (Польща). Частину експериментів до кандидатських дисертацій О.Я. Білик, Л.Я. Мусій та І.В. Скульська провели у лабораторії відділу харчових продуктів Вроцлавського природничого університету, а І.М. Сливка – у відділі біотехнології Жешівського університету. І.М. Сливка і Л.Я. Мусій отримали можливість стажування при нагороді імені Івана Виговського у провідних університетах Польщі, де змогли вивчити сучасні методи і здійснити ряд досліджень.
Останнім часом налагоджено тісну співпрацю з базовими освітніми закладами України (Національний університет харчових технологій, м. Київ; Одеський національний технологічний університет, м. Одеса).
Викладачів нашої кафедри запрошують головами екзаменаційних комісій у навчальні заклади нашого профілю, опонентами кандидатських та докторських дисертацій. Це засвідчує їх високий професійний авторитет.
Велика увага на нашій кафедрі приділяється науковій роботі. Колектив кафедри працює над розробленням технології інноваційних молочних продуктів із функціональними властивостями. Багато публікацій у провідних наукових виданнях, патентів та участь у конференціях засвідчують успішність наукових пошуків і досліджень. Ще одним напрямом досліджень є вивчення властивостей штамів молочнокислих бактерій, виділених із традиційних карпатських продуктів і створення із їх залученням бактеріальних препаратів. Ця тема перемогла у конкурсі наукових проектів молодих вчених і отримала державне фінансування (керівник теми – І.М. Сливка, відповідальний виконавець – Л.Я. Мусій , науковий консультант – О.Й. Цісарик). Молоді вчені І.М. Сливка та Л.Я. Мусій були стипендіатами Кабінету Міністрів України.
Викладачі кафедри займають керівні посади в адміністративних структурах університету. Доц. І.М. Сливка є вченим секретарем університету. Доц. Л.Я. Мусій та О.Я. Білик є заступниками декана факультету харчових технологій та біотехнології, Н.Б Сливка – заступник декана факультету громадського розвитку та здоров’я. Ст. викладач І.В. Скульська є заступником відповідального секретаря приймальної комісії університету.
Доц. О.Р. Михайлицька очолює навчально-методичну раду факультету харчових технологій та біотехнології, є головою навчально-методичної комісії спеціальності 181 Харчові технології, а також є членом навчально-методичної ради університету. Доц. Н.Б. Сливка є головою навчально-методичної ради факультету громадського розвитку та здоров’я і членом навчально-методичної ради університету.
Доц. О.Я. Білик є керівником центру профорієнтаційної роботи при приймальній комісії університету.
Викладачами кафедри постійно проводиться виховна робота зі студентами. Особлива увага приділяється вихованню у студентів патріотизму, загальнолюдських цінностей, підвищенню культурного рівня, адже у Львові для цього є необмежені можливості. Викладачі кафедри щорічно організовують День працівника харчової промисловості, де студенти проводять майстер-класи з виготовлення молочних продуктів та їх дегустацію. Також викладачі кафедри разом зі студентами організовують наукові пікніки в рамках міських наукових пікніків, де демонструють свої знання та вміння.
Харчова галузь в Україні стрімко розвивається, вона потребує озброєних знаннями фахівців. Відповідно, до вимог часу розвивається й кафедра. Нові виклики вимагають мобілізації сил колективу кафедри, як у навчально-педагогічному, методичному, так і науковому напрямах. Викладачі кафедри мають багато ідей і планів та націлені і вмотивовані на їх реалізацію.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru