EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Документом, який регламентує роботу Ради роботодавців є Положення про Раду роботодавців Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького.

Це дорадчий орган, створений для вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та наукової діяльності університету.

Рада сформована з метою підвищення якості професійної підготовки фахівців шляхом співпраці Університету із підприємствами, організаціями, установами, експертами галузі, провідними роботодавцями (далі роботодавці), шляхом поєднання інтелектуального потенціалу, матеріальних і корпоративних ресурсів партнерів, розвитку системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті та на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту».

Метою діяльності Ради роботодавців та експертних рад стейкхолдерів є:
ـ забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців на основі комплексного співробітництва Університету із зацікавленими підприємствами і організаціями, установами – провідними роботодавцями, шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, практичного досвіду, матеріальних, фінансових і корпоративних ресурсів партнерів забезпечення;
ـ вироблення стратегії та напрямів впровадження освітньої та науково-дослідної діяльності Університету;
ـ участі Університету у міжнародних і національних рейтингах;
ـ створення бази даних роботодавців;
ـ формування та збереження ефективних зв’язків Університету з роботодавцями для покращення якості освітніх послуг;
ـ пошук шляхів оптимальної співпраці між Університетом та роботодавцями з питань проведення профорієнтаційної роботи, підготовки фахівців за всіма спеціальностями (освітніми програмами), працевлаштування, підвищення кваліфікації, проходження практик та стажування.

Основними завданнями та функціями Ради роботодавців та експертних рад стейкхолдерів є:
- підвищення іміджу Університету на ринку праці України;
- прогнозування потреб ринку праці у фахівцях відповідної спеціальності (освітньої програми);
- надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до майбутніх фахівців;
- оцінювання якості підготовки фахівців;
- забезпечення участі у розробці змісту, програмних компетентностей та програмних результатів навчання, інформаційно-методичного і матеріально-технічного забезпечення вибіркової складової навчальних планів та освітніх програм підготовки фахівців;
- участь у моніторингу та аналізу освітніх програм;
- залучення до розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
- спільна реалізація і ресурсна підтримка освітніх програм різних видів практик практик здобувачів вищої освіти;
- залучення здобувачів вищої освіти до реальної виробничої і дослідницької діяльності підприємств і організацій - партнерів Університету;
- розвиток інфраструктури партнерства;
- залучення працівників установ, підприємств і організацій до освітнього процесу через читання лекцій, проведення практичних і семінарських занять, керівництво практиками, курсовими і кваліфікаційними роботами (проєктами);
- розробка і апробація ефективних механізмів взаємодії Університету з підприємствами-роботодавцями;
- проведення спільних конференцій, шкіл-семінарів, тренінгів для здобувачів вищої освіти і молодих вчених тощо;
- створення бази даних передових підприємств України, що можуть забезпечити на високому рівні практичну підготовку здобувачів вищої освіти;
- проведення анкетування з метою аналізу якості підготовки фахівців, стимулювання професійного та кар’єрного зростання та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, покращення результатів діяльності Університету, узгодження результатів діяльності Університету з вимогами роботодавців;
- визначення подальшої стратегії діяльності та розвитку Університету із врахуванням тенденцій ринку праці щодо відкриття нових спеціальностей (освітніх програм);
- участь в роботі екзаменаційних комісій з підсумкової атестації здобувачів вищої освіти;
- визначення необхідності в придбанні обладнання, інструментів та витратних матеріалів для навчальних цілей Університету, з метою формування матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, лабораторій для навчання студентів новим освітнім технологіям;
- сприяння фінансової стабільності Університету;
- сприяння працевлаштуванню випускників Університету;
- систематичний моніторинг якості підготовки майбутніх фахівців серед випускників та роботодавців;
- організація на базі підприємств-роботодавців підвищення кваліфікації і стажувань науково-педагогічних працівників, співробітників Університету.

Формування складу Ради роботодавців та експертних рад стейкхолдерів
До складу Ради роботодавців та експертної ради стейкхолдерів пропонуються представники обласних об'єднань організацій роботодавців, закладів освіти, підприємств, установ та організацій регіону, їх керівники та заступники керівників. Чисельний склад Ради роботодавців складає 10-15 осіб.
Участь представників роботодавців у роботі Ради роботодавців Університету є добровільною та здійснюється на громадських засадах.
Склад Ради роботодавців затверджується наказом ректора Університету за погодженням із кожним представником.
З метою забезпечення високої якості професійної підготовки випускників на основі взаємодії та комплексної співпраці з роботодавцями щодо вдосконалення освітніх програм у складі Ради роботодавців формуються експертні ради стейкхолдерів за окремими спеціальностями (освітніми програмами). Чисельний склад експертної ради стейкхолдерів має бути не менше 5 осіб.
Персональний склад експертної ради стейкхолдерів формують випускові кафедри Університету за погодженням з деканом факультету. Персональний склад експертної ради стейкхолдерів затверджується наказом ректора.
Кожна експертна рада стейкхолдерів обирає голову, який організовує та планує її роботу, заступника та секретаря.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru