EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Закон України про вищу освіту

Закон України про освіту

Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (вводиться в дію з 01.09.22 р.)

Наказ про підготовку до 2024-2025 навчального року

Тимчасовий порядок проведення семестрового контролю студентів та атестації здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання

Рекомендіції з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти

Положення про самостійну роботу студентів

Положення про відкрите заняття

Положення про переведення на навчання за рахунок держбюджету

Положення про кафедру

Положення про факультет

Про застосування державної мови в освітньому процесі

Положення про процедуру розгляду заяв, скарг, пропозицій студентів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені C.З.Ґжицького

Положення про інформаційну систему «віртуальне навчальне середовище» Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького

Положення про порядок перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін чи інших компонентів навчального плану у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького

Положення про навчально-методичну раду факультету Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького

Положення про навчально-методичну раду Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького

Положення про навчально-методичну комісію спеціальності Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про освітні програми

Положення про організацію і проведення практики студентів за кордоном

Положення про організацію і проведення практики студентів

Положення про ліквідацію академічної заборгованості та перескладання підсумкових форм контролю здобувачами вищої освіти

Індивідуальний навчальний план студента

Положення про академічну мобільність

Положення про раду роботодавців Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького

Положення про гаранта освітньої програми

Положення про силабус навчальної дисципліни Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького

Положення про відділ працевлаштування та зв’язків з виробництвом

Положення про оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

Положення про Навчально-методичний відділ Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

Положення про порядок та критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького

Норми часу для планування та обліку навчальної роботи та перелік основних видів методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників на 2023/2024 н.р.

Положення про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти

Положення про індивідуальний графік відвідування занять здобувачами вищої освіти

Положення про навчально-виробничий центр клінічної ветеринарної медицини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького з атестації здобувачів вищої освіти

Положення про моніторинг якості освіти та якості вищої освіти

Положення «Про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького та надання їм академічної відпустки»

Положення про порядок підготовки і видання навчальної літератури у ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького

Положення про деканат ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького

Положення про розклад навчальних занять

Методичні рекомендації щодо формування робочих навчальних планів

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті

ПРОЄКТИ

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru