EN   UK

 1. Заготівля кормів, нормована годівля тварин та профілактика аліментарних захворювань: навч. посібник / [П.З. Столярчук, Я.І. Півторак, І.П. Голодюк та ін.]. – Львів: ПП «Добрий друк», 2011. – 288 с. (гриф Міністерства освіти та науки України № 1/11-11731 від 22.12.10).
 2. Кулик М.Ф. Теорія і практика оцінки кормів і раціонів у молочних одиницях для корів різного рівня продуктивності: навч. посібник / М.Ф. Кулик, В.Ф. Петриченко, Я.І. Півторак та ін. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2011. – 276 с.
 3. Дармограй Л.М. Годівля риб: навч. посібник / Л.М. Дармограй, Я.І. Півторак, Ю.В. Лобойко. – Львів, 2012. – 52 с.
 4. Нормована годівля і живлення овець: навч. посіб. / [Я.І. Півторак, І.П. Голодюк, Л.М. Дармограй, та ін.]. – Львів: ПП «Добрий друк», 2012. – 86 с.
 5. Півторак Я.І. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин: навч. посібник / Я.І. Півторак, І.П. Голодюк, О.М. Слобода, В.Л. Матеуш. – Львів, 2012. – 100 с.
 6. Півторак Я.І. Фітотоксини кормів та способи їх інактивації: навч. посібник / Я.І. Півторак, І.П. Голодюк, Л.М. Дармограй, О.М. Слобода. – Львів, 2012. – 45 с.
 7. Голодюк І.П. Нормована годівля і живлення свиней: навч. посібник / І.П. Голодюк, Я.І. Півторак, О.С. Наумюк, Р.А. Петришак – Львів: ПП «Добрий друк», 2013. – 84 с.
 8. Голодюк І.П. Зберігання та контроль якості кормів: навч.-метод. посіб. / І.П. Голодюк, Я.І. Півторак. – Львів: ПП «Добрий друк», 2014. – 80 с.
 9. Дармограй Л.М. Визначення поживної цінності кормів: навч. посібник / Л.М. Дармограй, Я.І. Півторак, С.М. Лесів. – Львів, 2014. – 79 с.
 10. Наумюк О.С. Технологія виробництва рослинних кормів: навч. посібник / О.С. Наумюк, І.П. Голодюк, Я.І. Півторак, Р.А. Петришак. – Львів: ПП «Добрий друк», 2014. – 96 с.
 11. Голодюк І.П. Нормована годівля коней: навч. посіб. / І.П. Голодюк. – Львів: ПП «Добрий друк», 2015. – 84 с.
 12. Оцінка поживності кормів : метод. вказівки / І.П. Голодюк, О.С. Наумюк, Р.А. Петришак, В.Л. Матеуш, І.Я. Семчук. – Львів, 2015. – 44 с.
 13. Зоотехнічний аналіз кормів та визначення їх поживності : метод. вказівки / І.П. Голодюк, О.С. Наумюк, Р.А. Петришак, В.Л. Матеуш. – Львів, 2015. – 52 с.
 14. Годівля екзотичних тварин : метод. вказівки / Я.І.Півторак, Л.М.Дармограй, С.М.Лесів, О.С.Наумюк, Р.А.Петришак, О.М.Слобода, І.П.Голодюк – Львів, 2015. – 42 с.
 15. Годівля племінних і високопродуктивних тварин: метод. вказівки / Я.І Півторак., І.П.Голодюк. – Львів, 2016. – 35 с.
 16. Норми годівлі та раціональне живлення людей : метод. вказівки / Р.А.Петришак, Я.І.Півторак., О.С.Наумюк, І.П.Голодюк. – Львів, 2015. – 39с.
 17. Поживність кормів і норми годівлі сільськогосподарських тварин: навч.-метод. посібник / Я.І Півторак., І.П.Голодюк, О.С.Наумюк, Р.А. Петришак, В.Л.Матеуш. – Львів, 2016. – 89 с.
 18. Аналізи і методи оцінки поживності кормів : навч. посібник / Дармограй Л.М. – Львів, 2016. – 83 с.
 19. Голодюк І.П. Годівля тварин і технологія кормів (тестові завдання) : навч. посібник / І.П.Голодюк, Я.І.Півторак, Р.А. Петришак, В.Л.Матеуш. – Львів, 2018. – 75с.

ГОДІВЛЯ ТВАРИН І ТЕХНОЛОГІЯ КОРМІВ

Дана дисципліна – це наука про вирощування та заготівлю різних видів кормів для годівлі тварин, про оцінку якості та поживності кормів, вміст у кормах і кормових добавках поживних та біологічно активних речовин, способи кращого збереження кормів та підготовки їх до згодовування. Наука про нормовану годівлю тварин необхідними кормами в різні періоди росту, фізіологічного стану та продуктивності даних тварин.

Мета: формування у студента знань і навичок з організації науково-обґрунтованої системи годівлі сільськогосподарських тварин, прогресивних способів заготівлі, зберігання та раціонального використання кормів.

Завдання: вивчення хімічного складу і поживності кормів для розрахунку раціонів, рецептів комбікормів, преміксів, кормових сумішок для тварин.

Кількість кредитів – 8. Лекції – 48 год., лабораторні – 76 год., самостійна робота – 116 год.

Вид контролю: іспит, курсовий проект.

Викладач: професор Півторак Я.І.

ГОДІВЛЯ ПЛЕМІННИХ І ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ТВАРИН

Мета: сформувати у студента систему знань і навичок з поглибленого вивчення особливостей обміну поживних речовин в організмі високопродуктивних корів, а також вміти оцінювати раціони з врахуванням деталізованих норм. Такий методологічний підхід до оцінки будь якого виду кормів розкриває об’єктивний зв'язок основних складових поживних компонентів раціону у поєднанні з обміном речовин в організмі та кінцевим етапом синтезу продукції.

Завдання: вивчення оцінки кормів за продуктивною дією і на цій основі проводити корекцію раціонів різних періодів утримання тварин з врахуванням зв’язку між синтезом продукції – молока та, репродуктивних якостей.

Програма навчальної дисципліни включає розділи: науково-практичні основи нормування годівлі високопродуктивних корів; сучасні підходи до умов живлення, норм годівлі і раціонів.

Кількість кредитів – 4,5. Лекції – 12 год., лабораторні – 24 год., самостійна робота – 99 год.

Вид контролю: іспит, курсовий проект.

Викладач: професор Півторак Я.І.

ТЕХНОЛОГІЯ КОРМІВ І КОРМОВИХ ДОБАВОК

Мета: забезпечити можливість отримати студенту конкретні знання і навички з теорії і практики технолого-біохімічних властивостей кормових засобів, якісного складу кормів, вимог державних, міжнародних, європейських стандартів. Підготувати студента для дослідної діяльності.

Завдання: вивчити питання енергетичної, поживної цінності кормів, технологія їх виробництва і якість. Технолого-економічне обґрунтування їх вирощування, заготівлі, ефективність виробництва продукції тваринництва. Вплив кормових засобів на організм тварин, якість продукції та рентабельність галузі тваринництва.

Предмет: розуміння біологічної закономірності трансформації рослинних кормів у тваринницьку продукцію. Особливості технології заготівлі кормів, вимоги стандарту щодо якості кормів та їх вплив на фізіологічний стан, продуктивність. Вивчає фактори, що впливають на оплату корму продукцією, окупність кормових засобів. Курс тісно взаємопов’язаний із органічною і біологічною хімією, кормовиробництвом, технологічними і економічними дисциплінами.

Кількість кредитів – 3,5. Лекції – 12 год., лабораторні – 24 год., самостійна робота – 69 год.

Вид контролю: іспит.

Викладач: професор Дармограй Л.М.

ГОДІВЛЯ ЕКЗОТИЧНИХ ТВАРИН

Дисципліна, яка дає необхідний обсяг знань для формування у майбутнього технолога необхідних знань та навичок з питань раціональної годівлі екзотичних тварин та ставить високі вимоги до підготовки технологів високої кваліфікації.

Повноцінна годівля є основою отримання високої продуктивності не тільки загального стада, але і залишається основною умовою при утриманні та розведенні екзотичних тварин, їх направленого вирощування молодняку, що сприятиме прояву генетичного потенціалу екзотичних тварин, забезпечить добрий стан здоров’я, нормальні репродуктивні функції.

Мета: формування у студентів знань і навичок з організації науково – обґрунтованої раціональної системи годівлі екзотичних тварин і птиці в різних екологічних зонах утримання.

Завдання: вивчення основних методів складання повноцінних науково - обґрунтованих раціонів годівлі екзотичних тварин на основі знання хімічного складу та поживності кормів, комбікормів, преміксів та кормових сумішок, що використовуються в годівлі екзотичних тварин.

Кількість кредитів – 3. Лекції – 16 год., лабораторні – 16 год., самостійна робота – 58 год.

Вид контролю: залік.

Викладач: професор Дармограй Л.М.

ГОДІВЛЯ ТВАРИН

Наука про нормовану (збалансовану відповідно з потребами) годівлю тварин необхідними кормами в різні періоди росту, фізіологічного стану та продуктивності даних тварин.

Мета – формування у студента знань і навичок з освоєння методів оцінки поживності кормів і потреби тварин в поживних речовинах, організації науково-обґрунтованої системи годівлі різних видів і статево-вікових груп тварин, прогресивних способів заготівлі, зберігання та раціонального використання кормів.

Завданням навчальної дисципліни є вивчення хімічного складу й поживності кормів їх підготовки до згодовування, розрахунок раціонів згідно норм, рецептів комбікормів, преміксів і кормових сумішок для тварин.

Програма навчальної дисципліни включає 4 розділи: поживна та біологічна цінність кормів, засвоєння поживних речовин організмом тварин; корми: технологія заготівлі, зберігання та підготовка до згодовування; раціональна годівля та сучасні технології живлення жуйних тварин; раціональна годівля та сучасні технології живлення моногастричних тварин та птахів.

Кількість кредитів – 3. Лекції – 16 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота – 42 год.

Вид контролю: залік

Викладач: доцент Голодюк І.П.

ЗБЕРІГАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ КОРМІВ

Дисципліна, яка вивчає сучасні методи зберігання основних видів кормів (грубих, соковитих, концентрованих), оцінку їх якості та поживності, вміст у кормах і кормових добавках поживних та біологічно активних речовин, способи кращого збереження кормів.

Метою вивчення дисципліни є сформувати у студента систему знань і навичок з поглибленого освоєння методів досліджень якісного складу кормів та кормових добавок, а також оволодіння методичними підходами до сучасних технологій зберігання кормів, збереження їх поживності та хімічного складу.

Програма навчальної дисципліни включає 4 розділи: зберігання та контроль якості грубих кормів; зберігання та контроль якості соковитих кормів; зберігання та контроль якості концентрованих кормів; лабораторні методи оцінки якості різних видів кормів.

Завдання навчальної дисципліни: надати майбутнім фахівцям необхідний комплекс знань з технології зберігання та контролю якості комбікормів, преміксів і кормових сумішок для тварин. Здобувач вищої освіти повинен знати зміни, які відбуваються у процесі зберігання та підготовки кормів до згодовування, а також вміти проводити оцінку поживності та якості кормів та кормових добавок.

Кількість кредитів – 4. Лекції – 16 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота – 72 год.

Вид контролю: залік

Викладач: доцент Голодюк І.П.

ГОДІВЛЯ ТВАРИН І ТЕХНОЛОГІЯ КОРМІВ

Дана дисципліна – це наука про вирощування та заготівлю різних видів кормів для годівлі тварин, про оцінку якості та поживності кормів, вміст у кормах і кормових добавках поживних та біологічно активних речовин, способи кращого збереження кормів та підготовки їх до згодовування, нормовану годівлю тварин необхідними кормами в різні періоди росту, фізіологічного стану та продуктивності даних тварин.

Мета – формування у студента знань і навичок з організації науково-обґрунтованої системи годівлі сільськогосподарських тварин, прогресивних способів заготівлі, зберігання та раціонального використання кормів.

Завдання – вивчення хімічного складу і поживності кормів для розрахунку раціонів, рецептів комбікормів, преміксів, кормових сумішок для тварин.

Програма навчальної дисципліни включає 5 розділів: поживна та біологічна цінність кормів, засвоєння поживних речовин організмом тварин; корми: технологія заготівлі, зберігання та підготовка до згодовування; раціональна годівля та сучасні технології живлення жуйних тварин; раціональна годівля та сучасні технології живлення моногастричних тварин; сучасні способи годівлі птахів.

Кількість кредитів – 5. Лекції – 32 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота – 86 год.

Вид контролю: іспит, курсовий проект.

Викладач: доцент Голодюк І.П.

ЕКОЛОГІЯ ЖИВЛЕННЯ

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців глибоких теоретичних знань з питань щодо якості кормів, проходження обмінних процесів в організмі тварин, вирощування рослин в різних екосистемах, а також новітні технології виробництва тваринницької продукції.

Завдання – засвоєння студентами основних теоретичних положень та набути практичних навиків для формування майбутнього технолога, який зможе науково обґрунтовано організовувати повноцінну годівлю для сільськогосподарських тварин та птиці і таким чином позитивно впливати на обмінні процеси в організмі.

Кількість кредитів – 3. Лекції – 16 год., лабораторні – 16 год., самостійна робота – 58 год.

Вид контролю: залік

Викладач: ст. викладач Семчук І.Я.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ

Дисципліна, яка вивчає сучасні технології виробництва основних видів рослинних кормів, оцінку їх якості та поживності, вміст у кормах і кормових добавках поживних та біологічно активних речовин, способи кращого збереження кормів.

Метою вивчення дисципліни є сформувати у студента систему знань і навичок з поглибленого освоєння сучасних технологій виробництва кормів та кормових добавок, а також оволодіння методичними підходами до сучасних технологій зберігання кормів, збереження їх поживності та хімічного складу.

Програма навчальної дисципліни включає 3 розділи: технологія виробництва грубих і зелених кормів; технологія виробництва коренеплодів, бульбоплодів та баштанних культур; технологія виробництва зернових і силосованих кормів.

Завдання навчальної дисципліни: надати майбутнім фахівцям необхідний комплекс знань з технології виробництва кормів, комбікормів, преміксів і кормових сумішок для тварин. Здобувач вищої освіти повинен знати усі технологічні аспекти  техології виробництва кормів, а також вміти проводити оцінку поживності та якості кормів та кормових добавок.

Кількість кредитів – 3. Лекції – 16 год., лабораторні – 16 год., самостійна робота – 58 год.

Вид контролю: залік

Викладач: доцент Матеуш В.Л.

РАЦІОНАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ ЛЮДЕЙ

Дисципліна, яка вивчає наукові та практичні аспекти, а також економічні засади раціонального харчування людини, умови отримання, виробництва, зберігання і споживання екологічно чистих харчових продуктів рослинного та тваринного походження.

Мета: сформувати у студента систему знання про основні принципи правильного харчування людини, виробити навички планування харчового раціону на основі сучасних знань про потребу організму людини в поживних речовинах, енергії та нутрієнтах з врахуванням статі, віку, характеру фізичного навантаження та інших чинників.

Завдання: вивчення умов, за яких можливий оптимальний рівень харчування як окремої людини, так і людської популяції, а об’єктом дослідження цієї науки – система «довкілля-харчування-здоров’я». Людина в цій системі фігурує на рівні окремого організму і на рівні популяції, а довкілля охоплює природні, культурні, техногенні компоненти.

Кількість кредитів – 3. Лекції – 16 год., лабораторні – 16 год., самостійна робота – 58 год.

Вид контролю: залік

Викладач: доцент Петришак Р.А.

ГОДІВЛЯ, ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН ТА КОРМОВИРОБНИЦТВО

Наука про вирощування та заготівлю різних видів кормів для годівлі тварин, про оцінку якості та поживності кормів, вміст у кормах і кормових добавках поживних та біологічно активних речовин, способи кращого збереження кормів та підготовки їх до згодовування. Наука про нормовану (збалансовану відповідно з потребами) годівлю тварин необхідними кормами в різні періоди росту, фізіологічного стану та продуктивності даних тварин. Наука про річний баланс кормів у господарстві та шляхи його забезпечення.

Після вивчення дисципліни студенти у відповідності з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики повинні знати основні вимоги, щодо заготівлі якісних кормів, нормованої годівлі тварин, тести новітніх технологій виробництва тваринницької продукції. Уміти складати раціони, згідно сучасних вимог нормованої годівлі тварин, закладати та використовувати культурні пасовища, розробляти зелений конвеєр, кормові сумішки (комбікорми, ЗНМ тощо).

Кількість кредитів – 4. Лекції – 16 год., лабораторні – 48 год., самостійна робота – 56 год.

Вид контролю: іспит, курсовий проект.

Викладачі: доценти Петришак Р.А., Наумюк О.С.

БІОЛОГІЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИН

Основною метою викладання дисципліни – дати студенту конкретні знання з теорії і практики біології продуктивності сільськогосподарських тварин та птиці, якісного складу кормів та кормових добавок, біології медової продуктивності бджіл. Підготувати студента до засвоєння спеціальних – технологічних дисциплін (скотарство, дрібне тваринництво, птахівництво, бджільництво).

Завдання курсу – оволодіти практичними прийомами управління продуктивністю сільськогосподарських тварин та якістю їх продукції; використовувати інтер’єрні показники під час прогнозування продуктивності сільськогосподарських тварин, визначати походження та оцінювати їх племінну цінність.

Предметом вивчення є біохімічний склад кормів та кормових добавок, біологічні особливості молочної та м’ясної продуктивності тварин, яєчної продуктивності птиці, біологія шкіряної та вовнової продуктивності овець та кіз, біологія медової продуктивності та біохімічні показники продуктивності тварин і їх використання у селекції.

Кількість кредитів – 5. Лекції – 24 год., лабораторні – 36 год., самостійна робота – 90 год.

Вид контролю: іспит.

Викладач: доцент Слобода О.М.

 

 1. Лабораторія живлення великої рогатої худоби Інституту біології тварин НААН України.
 2. Лабораторія контролю кормових добавок та преміксів Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок.
 3. Лабораторія годівлі тварин і технології кормів Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України.

 

 

 Олімпіада з біології  ( ЗАВАНТАЖЕННЯ ПИТАНЬ . pdf )

 

      7   лютого о  16:15  год.  2019 року 

                      Перейдіть за посиланням           <<  cisco webex meetings >>

 

Перейдіть за посиланням     <<< ТУТ  >>

Тема: Як розпізнати хижацькі видання, та не стати їхньою жертвою"

 

 

Тези:  Буде розглянуто характеристики якісного видання, та маркери хижацьких
журналів. Показано приклади фейкових видань, та яким чином можна перевірити
чи індексується видання на платформі Web of Science

 

Спеціальності

Перелік конкурсних предметів

Коефіцієнт

За державним замовленням, а також  за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Коефіцієнт

Лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина (магістр)

1. Українська мова та література

0,2

1. Українська мова та література

0,2

2. Біологія

0,5

2. Біологія

0,5

3. Хімія  або математика

0,2

3. Хімія  або історія України

0,2

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (магістр)

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (магістр)

1. Українська мова та література

0,2

1. Українська мова та література

0,2

2. Біологія

0,5

2. Біологія

0,5

3. Хімія або математика

0,2

3. Історія України або іноземна мова

0,2

Фармація, промислова фармація (магістр)

Фармація, промислова фармація (магістр)

1. Українська мова та література

0,2

1. Українська мова та література

0,2

2.  Біологія або хімія

0,5

2.  Біологія

0,5

3. Фізика або математика

0,2

3. Іноземна мова або історія України

0,2

Право

Право

1. Українська мова та література

0,2

1. Українська мова та література

0,2

2. Історія України

0,5

2. Історія України

0,5

3. Математика або іноземна мова 

0,2

3. Географія або біологія 

0,2

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

1. Українська мова та література

0,3

1. Українська мова та література

0,3

2. Біологія

0,35

2. Біологія

0,35

3. Хімія або математика

0,25

3. Історія України  або географія

0,25

Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура

1. Українська мова та література

0,3

1. Українська мова та література

0,3

2. Біологія

0,35

2. Біологія

0,35

3. Хімія або математика

0,25

3. Історія України  або географія

0,25

Харчові технології

Харчові технології

1. Українська мова та література

0,3

1. Українська мова та література

0,3

2. Математика

0,4

2. Історія України

0,4

3. Хімія або біологія

0,2

3. Географія або біологія

0,2

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія

1. Українська мова та література

0,3

1. Українська мова та література

0,3

2. Біологія

0,4

2. Біологія

0,4

3. Хімія або математика

0,2

3. Хімія або історія України

0,2

Екологія

Екологія

1. Українська мова та література

0,2

1. Українська мова та література

0,2

2. Біологія

0,5

2. Біологія

0,5

3. Хімія або географія

0,2

3. Історія України або математика

0,2

Маркетинг

Маркетинг

1. Українська мова та література

0,5

1. Українська мова та література

0,5

2. Математика

0,2

2. Історія України

0,2

3. Іноземна мова  або географія

0,2

3.  Географія або біологія

0,2

Менеджмент

Менеджмент

1. Українська мова та література

0,4

1. Українська мова та література

0,3

2. Математика

0,3

2. Історія України

0,3

3.Іноземна мова або географія

0,2

3. Географія або біологія

0,3

Туризм

Туризм

1. Українська мова та література

0,4

1. Українська мова та література

0,3

2. Іноземна мова

0,3

2. Історія України

0,3

3. Географія  або математика

0,2

3. Іноземна мова або географія

0,3