EN   UK

 КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Logo ZTD
  Завідувач кафедри
професор,
  доктор технічних наук 
Ціж Богдан Романович

  239-26-35

  ZTD@LVET.EDU.UA

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Кафедра загальнотехнічних дисциплін була створена у 1994 році з метою об’єднання в один цикл інженерно-технічних дисциплін, які викладаються для студентів 1 – 6 курсів факультету харчових технологій та біотехнології, а також факультету ветеринарної гігіє-ни, екології та права.
Головним завданням кафедри є створення в студентів фундаменту і формування осно-вних фізико-технічних принципів для подальшого вивчення ними спеціальних дисциплін, зокрема, технологічного обладнання і ряду технологічних курсів. З цією метою на кафедрі викладається такі навчальні дисципліни, як інженерна і комп’ютерна графіка, основи автоматизованого проектування, прикладна механіка, теплохолодотехніка, електротехніка з основами електромеханіки і електроніки, процеси і апарати харчових, біотехнологічних та фармацевтичних виробництв, автоматизація виробничих процесів, альтернативні та відновлювальні джерела енергії, роботизація виробничих процесів та ряд ішних. Інженерно-технічні навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі, тісно взаємопов’язані, базуються одна на одній і мають спільну мету – формування професійних технічних навиків володіння, оптимального використання і вдосконалення обладнання та апаратури в майбутніх інженерів-технологів харчових, біотехнологічних, фармацевтичних та переробних підприємств. У 2012 – 2018 рр. при кафедрі існувало відділення контролю якості продукції і вона мала назву кафедри загальнотехнічних дисциплін та контролю якості продукції.
За роки існування кафедри викладачами випущено понад 100 навчально-методичних видань (підручників, навчальних посібників, текстів лекцій, методичних вказівок і реко-мендацій, навчальних програм), створено комп’ютерні мультимедіа-продукти (прикладні комп’ютерні програми) для технічних навчальних дисциплін, зокрема комп’ютерні симу-ляції, віртуальні лабораторні роботи, мультимедійні представлення лекційних, лаборатор-них і практичних занять, озвучені мультимедіа-презентації окремих лекцій тощо.
За результатами проведених наукових досліджень співробітники кафедри опублікува-ли понад 1000 наукових праць, з них більшість – наукові статті у фахових виданнях, ав-торські свідоцтва, патенти України. Крім того, випущено методичні рекомендації виробництву, довідники, десятки раціоналізаторських пропозицій, рекламні буклети та ін. Результати досліджень були представленні на більше, ніж 300 наукових конференціях, симпозіумах, школах і семінарах, в основному міжнародних. За роки існування кафедри її співробітники захистили три докторські і дві кандидатські дисертації.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru