EN   UA

emblema pyta

 

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор Парубчак Іван Орестович 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Навчальний план (денна форма навчання) << переглянути>>

Навчальний план (вечірня форма навчання) <<перегянути>>

 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ

Метою вивчення дисципліни«Управління персоналом» — сформувати систему знань і розвинути здібності, що дасть менеджерам змогу в ході управління організаціями провадити управлінську,  організаційну,  методичну,  діагностичну,  інноваційну діяльність, спрямовану на розвиток і ефективне використання їх кадрового потенціалу. Предмет вивчення дисципліни — діяльність менеджерів у сфері управління персоналом організації.

Для досягнення навчальної мети програми потрібно активізувати мислення тих, хто навчається,  сформувати  в  них  навички  самостійного  опрацювання  різних  рішень  у  галузі  управління персоналом,  організувати  постійну  взаємодію  суб’єктів  навчання (студентів, слухачів, викладачів) за допомогою прямих і зворотних зв’язків,  творчого  мислення.

Кількість кредитів для дисципліни – 3,0 (90 год.),з них лекцій: – 10 год.; практичних – 10 год.; самостійна робота – 60 год.

Формою підсумкового контролю є диференційований залік за 100- бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук, в.о. проф. Батюк Б.Б.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Метою вивчення дисципліни «Організація діяльності державного службовця» є розгляд важливих аспектів розвитку, функціонування та проходження державної служби, що включає в себе проблематику підвищення ефективності державної служби, яка є однією з складових підвищення ефективності державного управління.

Одним із визначальних індикаторів успішної державної політики є результативність діяльності державних службовців, яка в першу чергу визначається якістю виконання обов’язків і завдань, професійною компетентністю, позитивним іміджем та етикою поведінки. Досягнення таких результатів можливо за умови раціональної організації праці, що є комплексним процесом, який складається з цілісної системи спеціальних принципів, інструментів, підходів та методів.

Кількість кредитів для дисципліни – 3,0 (90 год.), з них лекцій: – 16 год.; практичних – 16 год.; самостійна робота – 58 год.

Формою підсумкового контролю є екзамен за 100- бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук, в.о. проф. Батюк Б.Б.

РОЗРОБКА  І  ПРИЙНЯТТЯ  УПРАВЛІНСЬКИХ  РІШЕНЬ

Метою вивчення дисципліни«Розробка  і  прийняття  управлінських рішень»є формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних вмінь, навичок щодо технології підготовки, прийняття і оцінки ефективності управлінських рішень керівником (менеджером) підприємства (фірми); широко використовувати вітчизняний і зарубіжний досвід прийняття управлінських рішень.

Основними завданнями вивчення, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни є: ознайомити студентів з теоретичними засадами прийняття управлінських рішень; допомогти оволодіти понятійними апаратом у сфері управлінських рішень; оволодіти методикою (технологією) підготовки і прийняття управлінських рішень; сформувати практичні навички студентів для прийняття і оцінки управлінських рішень; набути практичні навики творчого і неформального застосування одержаних знань у сфері управлінської діяльності; оволодіти основами психології прийняття управлінських рішень.

Кількість кредитів для дисципліни – 3,0 (90 год.), з них лекцій: – 12 год.; практичних – 12 год.; самостійна робота – 66 год.

Формою підсумкового контролю є залік за 100- бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук, в.о. проф. Батюк Б.Б.

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Метою вивчення дисципліни«Розробка  і  прийняття  управлінських рішень»є формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних вмінь, навичок щодо технології підготовки, прийняття і оцінки ефективності управлінських рішень керівником (менеджером) підприємства (фірми); широко використовувати вітчизняний і зарубіжний досвід прийняття управлінських рішень.

Основними завданнями вивчення, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни є: ознайомити студентів з теоретичними засадами прийняття управлінських рішень; допомогти оволодіти понятійними апаратом у сфері управлінських рішень; оволодіти методикою (технологією) підготовки і прийняття управлінських рішень; сформувати практичні навички студентів для прийняття і оцінки управлінських рішень; набути практичні навики творчого і неформального застосування одержаних знань у сфері управлінської діяльності; оволодіти основами психології прийняття управлінських рішень.

Кількість кредитів для дисципліни – 4,0 (120 год.), з них лекцій: – 16 год.; практичних – 16 год.; самостійна робота – 88 год.

Формою підсумкового контролю є екзамен за 100- бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук, в.о. проф. Батюк Б.Б.

МЕТОДИ  ПРИЙНЯТТЯ  УПРАВЛІНСЬКИХ  РІШЕНЬ

Метою вивчення дисципліни«Розробка  і  прийняття  управлінських рішень»є формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних вмінь, навичок щодо технології підготовки, прийняття і оцінки ефективності управлінських рішень керівником (менеджером) підприємства (фірми); широко використовувати вітчизняний і зарубіжний досвід прийняття управлінських рішень.

Основними завданнями вивчення, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни є: ознайомити студентів з теоретичними засадами прийняття управлінських рішень; допомогти оволодіти понятійними апаратом у сфері управлінських рішень; оволодіти методикою (технологією) підготовки і прийняття управлінських рішень; сформувати практичні навички студентів для прийняття і оцінки управлінських рішень; набути практичні навики творчого і неформального застосування одержаних знань у сфері управлінської діяльності; оволодіти основами психології прийняття управлінських рішень.

Кількість кредитів для дисципліни – 4,0 (120 год.), з них лекцій: – 18 год.; практичних – 36 год.; самостійна робота – 66 год.

Формою підсумкового контролю є екзамен за 100- бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук, в.о. проф. Батюк Б.Б.

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Метою вивчення дисципліни«Інноваційний менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів теоретичних, методологічних знань, практичних навичок і вмінь організовувати інноваційний процес у різних сферах виробництва і надання послуг.Завданням є вивчити сутність інновацій й інноваційного процесу, набуття наступних теоретичних знань; інноваційна діяльність, інноваційна діяльність, правова охорона інтелектуальної власності, інноваційні форми і технологічні моделі, розвиток інноваційного процесу, венчурна інноваційна діяльність, інформаційне суспільство.

Кількість кредитів для дисципліни – 3,0 (90 год.), з них лекцій: – 18 год.; практичних – 18 год.; самостійна робота – 54 год.

Формою підсумкового контролю є екзамен за 100- бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук, в.о. проф. Батюк Б.Б.

  

УПРАВЛІННЯ  ПЕРСОНАЛОМ

Метою вивчення дисципліни«Управління  персоналом» — сформувати систему знань і розвинути здібності, що дасть менеджерам змогу в ході управління організаціями провадити управлінську,  організаційну,  методичну,  діагностичну,  інноваційну діяльність, спрямовану на розвиток і ефективне використання їх кадрового потенціалу. Предмет вивчення дисципліни — діяльність менеджерів у сфері управління персоналом організації.

Для досягнення навчальної мети програми потрібно активізувати мислення тих, хто навчається, сформувати  в  них навички самостійного опрацювання різних рішень у галузі управління персоналом,  організувати  постійну взаємодію суб’єктів навчання (студентів, слухачів, викладачів) за допомогою прямих і зворотних зв’язків,  творчого  мислення.

Кількість кредитів для дисципліни – 4,0 (120 год.),з них лекцій: – 16 год.; практичних – 32 год.; самостійна робота – 78 год.

Формою підсумкового контролю є екзамен за 100- бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук, в.о. доцента Гірняк К.М.

 

ДИПЛОМАТИЧНИЙ  ПРОТОКОЛ

Метою вивчення дисципліни«Дипломатичний протокол» є ознайомлення з основними поняттями, нормами та правилами дипломатичного і державного протоколу, церемоніалу, дипломатичного та ділового етикету, яких дотримуються державні установи та офіційні особи в міжнародному спілкуванні, а також під час різних офіційних заходів та формування вмінь та навичок роботи в державних установах України.

Основними завданнями вивчення дисципліни є підготовка фахівців, здатних виконувати кваліфіковану аналітичну, організаційну роботу в державних і дипломатичних установах України, міжнародних організаціях, неурядовому й приватному секторі згідно з правилами і традиціями протоколу та стандартами міжнародної офіційної комунікації.

Кількість кредитів для дисципліни – 3,0 (90 год.), з них лекцій: – 16 год.; практичних –16 год.; самостійна робота – 58 год.

Формою підсумкового контролю є екзамен за 100-бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук,в.о. доцента Гірняк К.М.

 

ОСНОВИ ДІЛОВОГО ПРОТОКОЛУ

Метою вивчення дисципліни«Основи ділового протоколу» є формування у майбутніх менеджерів теоретичних, методологічних знань, практичних навичок і вмінь організовувати етико-естетичні відносини в різних сферах ділової політики і/або ділового етикету.

Завданням дисципліни є вивчити теоретичну, методологічну й функціональну сутність питань і понять, які є складовою основ ділового протоколу. Таких як: діловий стиль і манери обговорення, соціо-психологічна культура ділової розмови, ділові стратегії, службове спілкування, експресивна поведінка в спілкуванні, ведення переговорів тощо.

Кількість кредитів для дисципліни – 2,0 (60 год.), з них лекцій: – 16 год.; практичних –16 год.; самостійна робота – 28 год.

Формою підсумкового контролю є залік за 100-бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук,в.о. доцента Гірняк К.М.

СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ

Метою вивчення дисципліни«Стратегія і тактика ділових переговорів» — сформувати систему знань про стратегія і тактика ділових переговорів як основну складову міжнародних відносин і виробити вміння прогнозувати можливі тенденції та сценарії переговорного процесу, враховуючи гендерний, етнічний, культурний та просвітницький підхід.

Завдання вивчення дисципліни: дати студентам знання про інститут міжнародних та дипломатичних переговорів, про особливості розвитку цього інституту в різні історичні епохи; висвітлити роль переговорів у врегулюванні різних подій у зовнішньоекономічному середовищі, в двосторонніх відносинах суб’єктів міжнародного права; окреслити головні особливості переговорних процесів в умовах глобалізації; ознайомити з існуючими концепціями і категорійним апаратом науки про переговори; розкрити структуру міжнародних та дипломатичних переговорів як процесів з цілим рядом стадій їх розвитку, які виступають послідовно.

Кількість кредитів для дисципліни – 3,0 (90 год.), з них лекцій: – 16 год.; практичних –16 год.; самостійна робота – 58 год.

Формою підсумкового контролю є залік за 100-бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук,в.о. доцента Гірняк К.М.

СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ

Метою вивчення дисципліни«Стратегія і тактика ділових переговорів» — сформувати систему знань про стратегія і тактика ділових переговорів як основну складову міжнародних відносин і виробити вміння прогнозувати можливі тенденції та сценарії переговорного процесу, враховуючи гендерний, етнічний, культурний та просвітницький підхід.

Завдання вивчення дисципліни: дати студентам знання про інститут міжнародних та дипломатичних переговорів, про особливості розвитку цього інституту в різні історичні епохи; висвітлити роль переговорів у врегулюванні різних подій у зовнішньоекономічному середовищі, в двосторонніх відносинах суб’єктів міжнародного права; окреслити головні особливості переговорних процесів в умовах глобалізації; ознайомити з існуючими концепціями і категорійним апаратом науки про переговори; розкрити структуру міжнародних та дипломатичних переговорів як процесів з цілим рядом стадій їх розвитку, які виступають послідовно.

Кількість кредитів для дисципліни – 3,0 (90 год.), з них лекцій: – 12 год.; практичних –24 год.; самостійна робота – 54 год.

Формою підсумкового контролю є екзамен за 100-бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук,в.о. доцента Гірняк К.М.

 Антикризове управління

Метою вивчення дисципліни «Антикризове управління» є формування у майбутніх менеджерів системи знань та умінь для розпізнавання та діагностики кризових явищ, прогнозування розвитку кризових явищ та впливу на результати діяльності підприємства, визначення можливостей запобігання та забезпечення функціонування підприємства в умовах кризи, ліквідація наслідків кризи, прийняття та впровадження антикризових управлінських рішень.

Завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є підготовка майбутніх спеціалістів з питань:розпізнавання кризових явищ;прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та їх впливу на результати діяльності підприємства;визначення можливостей запобігання кризи та пом’якшення її наслідків;забезпечення функціонування підприємства в умовах криз, зокрема локальної, системної та стратегічної;ліквідація наслідків кризи або ліквідація підприємства, в тому числі за процедурою банкрутства;розвиток підприємства на новій основі, якщо кризу вдалося подолати.

Кількість кредитів для дисципліни – 2,5 (75 год.), з них лекцій: – 16 год.; практичних –16 год.; самостійна робота – 43 год.

Формою підсумкового контролю є залік за 100- бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук, в.о. доцента Матвеєва М.П.

ЗОВНІШНЄ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Метою вивчення дисципліни «Зовнішнє моделювання бізнес-процесів» є формування у майбутніх менеджерів системи знань та умінь для аналізу і моделювання діяльності підприємств і організацій, стратегічного прогнозування перспектив розвитку, управління бізнес-процесами підприємств.

Завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка майбутніх спеціалістів з наступних питань:бізнес-процеси; сучасні інформаційні технології та їх вплив на бізнес-процеси;методи моделювання бізнес-процесів; технологія організації роботи з вдосконалення бізнес-процесів на підприємстві;оцінка залежності ефективності бізнес-процесів від способів їх організації; проектування нових бізнес-процесів; впровадження нових бізнес-процесів у роботу підприємства; керування бізнес-процесами.

Кількість кредитів для дисципліни – 2,5 (75 год.), з них лекцій: – 18 год.; практичних –30 год.; самостійна робота – 27 год.

Формою підсумкового контролю є залік за 100- бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук, в.о. доцента Матвеєва М.П.

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Метою вивчення дисципліни «Маркетинговий менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів системи теоретичних, методологічнихзнань і практичних навичок щодо маркетингового управління підприємством в умовах ринкових відносин.

Завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка майбутніх спеціалістів з наступних питань: маркетингове управління; альтернативні підходи до управління маркетингом; сучасні маркетингові інформаційні системи; маркетингове стратегічне планування; технології організації роботи з вдосконалення маркетингового управління на підприємстві; оцінка ефективності маркетингового управління; проектування та управління планами маркетингу.

Кількість кредитів для дисципліни – 3,0 (90 год.), з них лекцій: – 16 год.; практичних –16 год.; самостійна робота – 58 год.

Формою підсумкового контролю є екзамен за 100-бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук, в.о. доцента Матвеєва М.П.

 

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Метою вивчення дисципліни«Маркетинговий менеджмент» є формування у майбутніх маркетологів системи теоретичних, методологічних знань і практичних навичок щодо маркетингового управління підприємством в умовах ринкових відносин.

Завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка майбутніх спеціалістів з наступних питань:маркетингове управління; альтернативні підходи до управління маркетингом; сучасні маркетингові інформаційні системи;маркетингове стратегічне планування; технології організації роботи з вдосконалення маркетингового управління на підприємстві; оцінка ефективності маркетингового управління;проектування та управління планами маркетингу.

Кількість кредитів для дисципліни – 4,0 (120 год.), з них лекцій: – 16 год.; практичних –32 год.; самостійна робота – 72 год.

Формою підсумкового контролю є екзамен за 100-бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук, в.о. доцента Матвеєва М.П.

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ

Метою вивчення дисципліни«Управління інвестиційними проектами» є дослідження  методології підготовки й реалізації, способів та засобів залучення ресурсів для реалізації проектів і механізмів управління ними. Програма містить розділи, присвячені концептуальним засадам розробки та змісту інвестиційних та бізнес-проектів, фінансовому та кадровому менеджменту проектів. Завдання дисципліни: надати студентам систему теоретичних знань і сформувати практичні навички у сфері планування, оцінки, моніторингу та супроводження проектів. Студент повинен здійснювати обґрунтування проектів; будувати структуру розподілу робіт в проекті; визначати логічну послідовність виконання робіт; складати та контролювати плани виконання робіт; визначати можливі ризики проекту та розробляти заходи по зниженню ризиків.

Кількість кредитів для дисципліни – 3,0 (90 год.), з них лекцій: – 16 год.; практичних –32 год.; самостійна робота – 42 год.

Формою підсумкового контролю є екзамен за 100-бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук, доцентМинів Р.М.

 

ІНВЕСТИЦІЙНИИЙМЕНЕДЖМЕНТ

Метою вивчення дисципліни«Інвестиційнийменеджмент» є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи соціальних знань у галузі управління інвестиційною діяльністю підприємств, засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що мають забезпечувати її ефективність.

Основними завданнями дисципліни є: формування програми реальних інвестицій підприємства, розроблення політики управління фінансовими інвестиціями, особливості управління інноваціями підприємства. Студент повинен здійснювати обґрунтування проектів; будувати структуру розподілу робіт в проекті; визначати логічну послідовність виконання робіт; складати та контролювати плани виконання робіт; визначати можливі ризики проекту та розробляти заходи по зниженню ризиків.

Кількість кредитів для дисципліни – 3,0 (90 год.), з них лекцій: – 18 год.; лабораторних – 18 год.; самостійна робота – 54 год.

Формою підсумкового контролю є екзамен за 100-бальною шкалою та курсова робота.

Викладачі: кандидат економічних наук, доцентМинів Р.М.

 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Метою вивчення дисципліни«Фінансовий менеджмент» є поглиблення теорії і практики управління фінансами підприємств, оволодіння стратегією і тактикою фінансового забезпечення підприємства, знаходження оптимальних фінансових рішень. Предмет вивчення дисципліни: економічні, організаційні, правові і соціальні питання, що виникають у процесі управління фінансовими відносинами суб’єктів господарювання і їх вирішення. Завдання дисципліни: з’ясування сутності й організації фінансового менеджменту; здобуття практичних навичок постановки і вирішення завдань ефективного управління формуванням і розміщенням капіталу підприємств; оволодіння методами аналізу фінансових звітів, фінансового прогнозування для прийняття рішень щодо формування прибутку, інвестиційної діяльності.

Кількість кредитів для дисципліни – 4,0 (120 год.), з них лекцій: – 14 год.; практичних –28 год.; самостійна робота – 78 год.

Формою підсумкового контролю є залік за 100- бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Минів Р.М.

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Метою вивчення дисципліни«Фінансовий менеджмент» є поглиблення теорії і практики управління фінансами підприємств, оволодіння стратегією і тактикою фінансового забезпечення підприємства, знаходження оптимальних фінансових рішень. Предмет вивчення дисципліни: економічні, організаційні, правові і соціальні питання, що виникають у процесі управління фінансовими відносинами суб’єктів господарювання і їх вирішення. Завдання дисципліни: з’ясування сутності й організації фінансового менеджменту; здобуття практичних навичок постановки і вирішення завдань ефективного управління формуванням і розміщенням капіталу підприємств; оволодіння методами аналізу фінансових звітів, фінансового прогнозування для прийняття рішень щодо формування прибутку, інвестиційної діяльності.

Кількість кредитів для дисципліни – 3,5 (105 год.), з них лекцій: – 12 год.; практичних –24 год.; самостійна робота – 69 год.

Формою підсумкового контролю є екзамен за 100- бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Минів Р.М.

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Метою вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» є поглиблення теорії і практики управління фінансами підприємств, оволодіння стратегією і тактикою фінансового забезпечення підприємства, знаходження оптимальних фінансових рішень. Предмет вивчення дисципліни: економічні, організаційні, правові і соціальні питання, що виникають у процесі управління фінансовими відносинами суб’єктів господарювання і їх вирішення. Завдання дисципліни: з’ясування сутності й організації фінансового менеджменту; здобуття практичних навичок постановки і вирішення завдань ефективного управління формуванням і розміщенням капіталу підприємств; оволодіння методами аналізу фінансових звітів, фінансового прогнозування для прийняття рішень щодо формування прибутку, інвестиційної діяльності.

Кількість кредитів для дисципліни – 4,5 (135 год.), з них лекцій: – 16 год.; практичних –32 год.; самостійна робота – 87 год.

Формою підсумкового контролю є екзамен за 100- бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Минів Р.М.

МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Метою вивчення дисципліни «Міжнародний фінансовий менеджмент» є поглиблення теорії і практики управління міжнародними фінансами підприємств, оволодіння стратегією і тактикою фінансового забезпечення підприємства, знаходження оптимальних фінансових рішень.Завдання дисципліни: з’ясування сутності й організації міжнародного фінансового менеджменту; здобуття практичних навичок постановки і вирішення завдань ефективного управління формуванням і розміщенням капіталу підприємств; оволодіння методами аналізу фінансових звітів, фінансового прогнозування для прийняття рішень щодо формування прибутку, інвестиційної діяльності.

Кількість кредитів для дисципліни – 4,0 (120 год.), з них лекцій: – 16 год.; практичних –32 год.; самостійна робота – 72 год.

Формою підсумкового контролю є екзамен за 100- бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Минів Р.М.

 

МІЖНАРОДНЕ КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Метою вивчення дисципліни«Міжнародне корпоративне управління» є ознайомлення студентів із теоретичними основами міжнародного корпоративного управління, інституційними та інформаційними інструментами забезпечення функціонування системи корпоративного управління на вітчизняних підприємствах.

Завдання вивчення дисципліни полягають в теоретичній та практичній підготовці студентів фаху з питань:застосування теоретичних аспектів міжнародного корпоративного управління в практичній діяльності;використання основних елементів та принципів корпоративного контролю, механізм його здійснення в діяльності підприємств;застосування методів оцінювання економічної ефективності міжнародного корпоративного управління.

Кількість кредитів для дисципліни – 3,0 (90 год.), з них лекцій: – 16 год.; практичних –16 год.; самостійна робота – 48 год.

Формою підсумкового контролю є диференційований залік за 100-бальною шкалою.

Викладачі: докт. наук з держ. упр., доцент Парубчак І.О.

ОСНОВИ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ

Метою вивчення дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» є формування у студентів управлінського мислення, системи знань і набуття практичних навичок управління зовнішньоекономічною діяльністю. Завданнями є теоретико-практична підготовка студентів для вирішення конкретних завдань та прийняття управлінських рішень у зовнішньоекономічній діяльності в умовах формування ринкової моделі господарювання, зокрема: вироблення навичок розробки та реалізації стратегічних та оперативних планів у сфері зовнішньоекономічної діяльності: здійснення оцінки та управління ризиками ЗЕД; організовування ЗЕД; мотивування персоналу, контролювання та регулювання ЗЕД; вироблення ефективних заходів управління міжнародними інвестиційними проектами; управління транснаціональними компаніями; управління спільними підприємствами.

Кількість кредитів для дисципліни – 4,0 (120 год.), з них лекцій: – 16 год.; практичних –32 год.; самостійна робота – 72 год.

Формою підсумкового контролю є екзамен за 100-бальною шкалою та курсова робота.

Викладачі: докт. наук з держ. упр., доцент Парубчак І.О.

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Метою вивчення дисципліни«Управління проектами в зовнішньоекономічній діяльності» полягає унаданні студентам знань, вмінь та уявлень про управління проектами у сфері зовнішньоекономічної діяльності.В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:поняття проекту та його закономірності життєвого циклу, методологію, базові поняття та визначення з управління проектами у сфері зовнішньоекономічної діяльності; структуру проекту у сфері зовнішньоекономічної діяльності, провести його обґрунтування; класифікацію проектів та ієрархій цілей проектів у сфері зовнішньоекономічної діяльності; закони комунікації у сфері зовнішньоекономічної діяльності та методи аналізу міжособистісних відносин; визначити необхідні обсяги і джерела фінансування у сфері зовнішньоекономічної діяльності; підготувати й укласти контракти у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Кількість кредитів для дисципліни – 3,5 (105 год.), з них лекцій: – 16 год.; практичних –32 год.; самостійна робота – 57 год.

Формою підсумкового контролю є екзамен за 100-бальною шкалою.

Викладачі: докт. наук з держ. упр., доцент Парубчак І.О.

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Метою вивчення дисципліни«Управління проектами» є формування у студентів цілісної системи знань щодо набуття навичок управління проектами на підприємстві чи в установі, у галузі, регіоні чи країні та засвоєння знань і придбання навичок з методології ведення проекту, техніки та інструментарію управління проектами. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: сучасну методологію та технологію управління проектом та усвідомлювати місце і роль управління проектом у загальній системі організаційно-економічних знань; історію розвитку, накопичений досвід та стан управління проектами в Україні та світі; зміст та структуру проекту, його життєвий цикл; теорію організації управління проектом; основний зміст та структуру процесу управління проектом.

Кількість кредитів для дисципліни – 3,0 (90 год.), з них лекцій: – 12 год.; практичних –24 год.; самостійна робота – 54 год.

Формою підсумкового контролю є екзамен за 100-бальною шкалою.

Викладачі: докт. наук з держ. упр., доцент Парубчак І.О.

   

СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Метою вивчення дисципліни«Ситуаційний менеджмент» є оволодіти системою знань для формування ситуаційного мислення на основі проблемних уявлень про характерні тенденції, ознаки ситуації та можливі варіанти поведінки в них.Основні завдання дисципліни:ознайомлення з основним категорійним апаратом ситуаційного менеджменту;вивчення ситуаційних технологій ситуаційного аналізу;оволодіння методикою прийняття ефективних рішень в умовах ситуаційного підходу;набуття навичок формування системи ситуаційного менеджменту в організації.

Кількість кредитів для дисципліни – 3,0 (90 год.), з них лекцій: – 18 год.; практичних –18 год.; самостійна робота – 54 год.

Формою підсумкового контролю є залік за 100-бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Пенцак Т.Г.

РЕГІОНАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Метою вивчення дисципліни«Регіонально-адміністративний менеджмент» є розкриття методології, методики та організаційних основ державного регулювання економіки. Предметом курсу є складна сукупність управлінських відносин, що виникають у сфері регіонального та державного управління у зв’язку з плануванням, організацією, керівництвом та контролем виконання конкретних ділових операцій на різноманітних рівнях управління економікою.

Основні завдання передбачають:ознайомлення з основним категорійним апаратом регіонально-адміністративного менеджменту; вивчення особливостей різних видів та методик аналізу організаційних структур в залежності від сфери діяльності, розкриття методологічної ролі теорії менеджменту його понятійного апарату.

Кількість кредитів для дисципліни – 3,0 (90 год.), з них лекцій: – 18 год.; практичних –18 год.; самостійна робота – 54 год.

Формою підсумкового контролю є залік за 100-бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Пенцак Т.Г.

СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Метою вивчення дисципліни«Ситуаційний менеджмент» є оволодіти системою знань для формування ситуаційного мислення на основі проблемних уявлень про характерні тенденції, ознаки ситуації та можливі варіанти поведінки в них.Основні завдання дисципліни:ознайомлення з основним категорійним апаратом ситуаційного менеджменту;вивчення ситуаційних технологій ситуаційного аналізу;оволодіння методикою прийняття ефективних рішень в умовах ситуаційного підходу;набуття навичок формування системи ситуаційного менеджменту в організації.

Кількість кредитів для дисципліни – 3,0 (90 год.), з них лекцій: – 16 год.; практичних –16 год.; самостійна робота – 58 год.

Формою підсумкового контролю є диференційований залік за 100-бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Пенцак Т.Г.

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Метою вивчення дисципліни«Фінансове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності»є формування у студентів управлінського мислення, системи знань і набуття практичних навичок управління процесами фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

У сучасних умовах фінансове забезпечення розглядається як своєрідний базис усіх можливих джерел економічного зростання для формування нової моделі сталого економічного розвитку. Механізм фінансового забезпечення виступає детермінуючим усі інші механізми організації господарського процесу та має велике значення для діяльності сучасного підприємства, орієнтованого на міжнародні ринки. Головна увага акцентується на фінансовому забезпеченні зовнішньоекономічних відносин у межах операційної діяльності підприємств, пов'язаних, насамперед, із зовнішньою торгівлею, виробничою кооперацією, лізингом.

Кількість кредитів для дисципліни – 3,5 (105 год.), з них лекцій: – 12 год.; практичних – 24 год.; самостійна робота – 69 год.

Формою підсумкового контролю є семестровий залік за 100-бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук, асистент Радух Н.Б.

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Метою вивчення дисципліни«Фінансове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності» є формування у студентів управлінського мислення, системи знань і набуття практичних навичок управління процесами фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

У сучасних умовах фінансове забезпечення розглядається як своєрідний базис усіх можливих джерел економічного зростання для формування нової моделі сталого економічного розвитку. Механізм фінансового забезпечення виступає детермінуючим усі інші механізми організації господарського процесу та має велике значення для діяльності сучасного підприємства, орієнтованого на міжнародні ринки. Головна увага акцентується на фінансовому забезпеченні зовнішньоекономічних відносин у межах операційної діяльності підприємств, пов'язаних, насамперед, із зовнішньою торгівлею, виробничою кооперацією, лізингом.

Кількість кредитів для дисципліни – 3,5 (105 год.),з них лекцій: – 16 год.; практичних – 16 год.; самостійна робота – 73 год.

Формою підсумкового контролю є диференційований залік за 100- бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук, асистент Радух Н.Б.

 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПРОЦЕСАМИ

Метою вивчення дисципліни«Управління фінансовими процесами» є поглиблення теорії і практики управління фінансами підприємств, оволодіння стратегією і тактикою фінансового забезпечення підприємства, знаходження оптимальних фінансових рішень. Предмет вивчення дисципліни: економічні, організаційні, правові і соціальні питання, що виникають у процесі управління фінансовими відносинами суб’єктів господарювання і їх вирішення. Завдання дисципліни: з’ясування сутності й організації фінансового управління; здобуття практичних навичок постановки і вирішення завдань ефективного управління формуванням і розміщенням капіталу підприємств; оволодіння методами аналізу фінансових звітів, фінансового прогнозування для прийняття рішень щодо формування прибутку, інвестиційної діяльності.

Кількість кредитів для дисципліни – 4,0 (120 год.), з них лекцій: – 16 год.; практичних –32 год.; самостійна робота – 72 год.

Формою підсумкового контролю є екзамен за 100- бальною шкалою.

Викладачі: кандидат економічних наук, асистентРадух Н.Б.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru