EN   UA

 КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ ІМЕНІ ЯКИМА ЯРЕМИ

vuviska

Контакти:
Вул. Тугана-Барановського, 11 а
тел.:  032 239-26-74; 
е-mail: ukrinkafedra@gmail.com

 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 

Українська мова за професійним спрямуванням

Мета вивчення української мови у вищому аграрному навчальному закладі – набуття студентами вмінь та навичок побудови тексту в межах офіційно-ділового, наукового та розмовного стилів.

Завданням  вивчення дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням” є забезпечення лінгвістичної освіти студентів; функціональний принцип, покладений в основу вивчення української мови, дає змогу вивчати мовні засоби під кутом зору їх застосування в офіційно-діловому стилі, писемному та усному мовленні, різних мовленнєвих ситуаціях та практичній сфері.

Українська мова як іноземна

Українська мова як іноземна (курс розрахований на 3,5 роки навчання) – це навчальна дисципліна для студентів-іноземців, які навчаються на факультетах ветеринарної медицини українських вищих навчальних закладів.

Вивчення дисципліни здійснюється з метою забезпечення лінгвістичної освіти студентів й функціонально-комунікативного аспекту при вивченні української мови як іноземної, включаються теми зі стилістики та культури української літературної мови, сучасної фахової та ділової мови. Функціонально-комунікативний принцип, покладений в основу вивчення української мови як іноземної, дає змогу вивчати мовні засоби під кутом зору їх застосування в науковому, офіційно-діловому стилі, писемному та усному мовленні, різних мовленнєвих ситуаціях та практичній сфері.

Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння українською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена комунікативними потребами.

Завдання дисципліни полягає в навчанні, розвиткові та удосконаленні різних видів мовленнєвої діяльності, аудіювання, говоріння, діалогічного мовлення, читання, письма та перекладу.

        

Іноземна (англійська, німецька, французька) мова за професійним спрямуванням

Метою викладання навчальної дисципліни „ Іноземна (англійська, німецька, французька) мова за професійним спрямуванням” є формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах.

Завдання вивчення навчальної дисципліни „Англійська (німецька, французька)  мова за професійним спрямуванням”:

 • набути навички практичного володіння англійською (німецькою, французькою) мовою в різних видах мовної діяльності в обсязі тематики;
 • одержувати новітню фахову інформацію через іноземні джерела;
 • використовувати мову для реальних цілей (користуватися монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики);
 • перекладати з англійської (німецької, французької) мови на рідну фахові тексти;
 • реферувати та анотувати суспільно-політичну та фахову літературу рідною та англійською (німецькою, французькою) мовами.

Іноземна (англійська, німецька, французька) мова за фаховим спрямуванням

         Метою курсу є вивчення великого обсягу лексичного матеріалу та граматичних структур для комунікативного спілкування у повсякденному житті та їх правильне застосування у майбутній професійній діяльності.

         Основні завдання курсу:

 • набути навички практичного володіння англійською (німецькою, французькою) мовою у різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики зумовленої професійними проблемами;
 • використовувати мову для реальних цілей (користуватися монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики);
 • одержувати новітню фахову інформацію через англомовні джерела;
 • реферувати та анотувати суспільно-політичну та загальноекономічну літературу рідною та англійською мовами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен практично володіти англійською мовою у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики, перекладати з англійської (німецької, французької) мови на рідну тексти загальнонаукового, професійного характеру; спілкуватися англійською (німецькою, французькою) мовою в реальних умовах (семінарах, міжнародних конференціях).

Іноземна (англійська, німецька, французька) мова

у професійній діяльності

Мета даного курсу – навчити студентів фахового спілкування в усній і письмовій формах через систему лексичного і граматичного матеріалу.

Завдання: У процесі вивчення даної дисципліни, студенти повинні:

 • читати, розуміти і перекладати оригінальну фахову літературу англійською (німецькою, французькою) мовою;
 • засвоїти фахові мовні елементи для ділового спілкування;
 • володіти англійською (німецькою, французькою) мовою в типових ситуаціях;
 • набути навички практичного володіння фаховою англійською мовою (німецькою, французькою) у різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики зумовленої професійними проблемами;
 • одержувати новітню фахову інформацію через англо-, німецько- та франкомовні джерела;
 • реферувати та анотувати ветеринарну літературу рідною та англійською (німецькою, французькою) мовами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати – головні терміни та поняття фахової іноземної мови, використовувати їх при читанні, розумінні й перекладі оригінальної літератури на іноземній мові в галузі ветеринарії, а також розвивати і вдосконалювати навички усного ділового мовлення.

Вміти – практично володіти іноземною мовою, що є невід’ємним у майбутній професійній діяльності спеціаліста в галузі ветеринарної медицини, ділового листування і правильного розуміння текстів іноземною мовою.

 

Латинська мова

Метою викладання навчальної дисципліни “Латинська мова (термінологія)” є формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо грамотного використання латинської анатомічної, гістологічної, клінічної та фармацевтичної термінології, що забезпечує грамотність майбутнього лікаря ветеринарної медицини, а також міжнародне термінологічне порозуміння між фахівцями. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни “Латинська мова (термінологія)”:

– засвоєння студентами основ ветеринарної термінології на основі знань елементарної граматики та греко-латинського лексичного і словотворчого фондів;

 • формування мовної компетенції для розуміння та кращого засвоєння медичних ветеринарних дисциплін (анатомія, гістологія, біологія, зоологія, фармакологія, клініка etc.), в яких використовується латинська термінологія;

– формування загального  поняття про римську цивілізацію через вивчення латинських крилатих висловів політичних діячів, філософів та прилучення студентів до скарбниці античної ветеринарної медицини.

         У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: латинський алфавіт, закони латинської фонетики; граматичні явища латинської мови у межах програми; основні способи словотворення, семантику окремих афіксів; близько 500 лексичних одиниць;

вміти: читати, писати латинською мовою, ставити та обґрунтовувати наголос; вільно володіти лексичним матеріалом і вміти класифікувати слова за відмінами з метою орфографічно правильного написання закінчень; робити словотвірний аналіз та вільно конструювати ветеринарні терміни на базі одержаних знань; виписувати рецепт латинською мовою; проводити герменевтику адаптованих текстів професійного та культурологічного характеру.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru