EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Кафедра фармації та біології заснована згідно з ухвалою Вченої ради та наказу ректора університету 1 вересня 2018 року шляхом об’єднання відділення «біологія» і відкритої у 2017 році нової спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація».

Очолює кафедру кандидат біологічних наук, доцент Грицина Мирослава Романівна, яка закінчила біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Біологія», згодом навчалася в аспірантурі кафедри біології ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. З 1999 року асистент, старший викладач, доцент кафедри біології, після відкриття спеціальності 101 «Екологія» - кафедри екології та біології. Автор та співавтор біля 150 наукових і навчально - методичних праць.

Доцент Грицина Мирослава Романівна разом з кандидатом біологічних наук, доцентом Петрук Анною Павлівною ведуть цикл біологічних дисциплін для студентів спеціальностей «Фармація. Промислова фармація» і «Ветеринарна санітарія і гігієна» факультету ветеринарної гігієни, екології та права» та спеціальностей «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» і «Водні біоресурси» біолого-технологічного факультету. Старші викладачі - кандидат фармацевтичних наук Калитовська Мирослава Богданівна і кандидат хімічних наук Кобрин Леся Олегівна читають цикл хімічних дисциплін для фармацевтів. Окрім того, ряд досвідчених викладачів, зокрема, доктор медичних наук, професор Боржієвський Цезар Кайтанович та доценти, кандидати медичних наук Лісняк Олександр Іванович і Лабінсьий Андрій Йосипович, а також кандидат фармацевтичних наук Гудзь Наталя Іванівна та старший викладач, кандидат фармацевтичних наук Федин Роман Михайлович ведуть дисципліни професійної орієнтації у студентів спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація». Петрощук Софія Романівна працює лаборантом кафедри.

Під час проведення занять використовуються методи, які максимально дають можливість студенту адаптуватися до навчання в університеті. Для цього у навчальному процесі задіяні як традиційні, так і нові методи навчання, зокрема проблемне і контекстне навчання, кредитно - трансферна система оцінки знань.

Особлива увага приділяється читанню лекцій як одної з форм навчальних занять у вищій школі, призначеної для засвоєння теоретичного матеріалу. Відхід  від традиційного інформативного методу викладу матеріалу і перехід на інформативно-проблемний, дозволяє значно підвищити засвоєння студентами змісту лекції завдяки активізації їх розумово-аналітичної діяльності. На засадах проблемного навчання розробляються методичні вказівки, у яких поставлені проблемні завдання, розв'язання яких студенти здійснюють самостійно, шляхом спостереження, аналізу та узагальнення. Така методика розвиває у студента навички творчого наукового пошуку, уміння логічно мислити і робити відповідні висновки. Окрім того, значна увага приділяється самостійній роботі студентів, третина якої є тематичною і включена у поточний і підсумковий контроль.

Під час занять у студентів формується здатність застосовувати набуті знання, уміння та навички з дисциплін загальної та професійної підготовки для вирішення типових задач діяльності фахівця на відповідній посаді, включаючи виготовлення ліків, їх зберігання, контроль якості, доставку, розподіл, видачу, регулювання забезпечення лікарськими засобами, а також надання інформації щодо лікарських засобів та моніторинг побічної дії та/або неефективності лікарської терапії.

Наукова тематика кафедри присвячена вивченню ресурсів сировини лікарських рослин західного регіону України, зокрема, Українського Розточчі. Проводиться дослідження вмісту біологічно-активних речовин, зокрема виявлення найбільш цінних ефіроолійних видів та їх гібридів, визначення їх антимікробної дії та впровадження цих видів в культуру. Дослідження проводяться спільно з професором Іваном Саламоном з факультету гуманістичних і природничих наук Пряшівського університету в м. Пряшево, Словакія та з кафедрою генетики, фізіології рослин та мікробіології Ужгородського національного університету, Ботанічним садом ЛНУ ім. Івана Франка.

До проведення наукових досліджень активно долучаються студенти, які утворили студентський науковий гурток кафедри. Тут вони набувають навичок реферування наукової літератури, опановують методи наукових досліджень, беруть участь у проведенні дослідів, за результатами яких виступають із доповідями на кафедральних, факультетських та академічних наукових конференціях.

Кафедра активно проводить виховну роботу, бере участь у громадському житті університету. Викладачі кафедри є наставниками студентських академічних груп, виступають із цікавими лекціями у світлицях студентських гуртожитків, допомагають порадами.

  • Видатні вчені і педагоги

Професор Кулаківська Ольга Петрівна – доктор біологічних наук, професор, відомий вчений у галузі паразитології та патоіхтіології не тільки в Україні, але й за кордоном.

Розпочала наукову діяльність у Львівському науково-природознавчому музеї АН УРСР, обіймаючи з 1948 року посаду молодшого, а з 1957 року - старшого наукового співробітника. За цей період нею було підготовлено й захи¬щено дисертацію „Паразити риб басейну верхнього Дністра”, за яку їй надано науковий ступінь кандидата біологічних наук. За час роботи в Інсти-туті зоології (1963-1964; 1967 1969 роки) та Інституті гідробіології (1964-1967 роки) вона розширила географію своїх польових досліджень на інші річкові басейнів України, на матеріалах яких написала й захистила дисертацію „Цестоди прісноводних риб Української РСР”, здобувши науковий ступінь доктора біологічних наук.

З 1974 до 1983 року - завідувач кафедри біології, а з 1983 по 1989 рік - завідувач кафедри зоології Львівського зооветеринарного інституту. За цей період суттєво поліпшився рівень навчального процесу завдяки використанню новітніх методів навчання і контролю знань студентів, зокрема програмованого навчання, інтегрованих лекцій, аудіовізуальних засобів. Співавтор підручника з зоології з основами екології та багатьох методичних вказівок до лабораторних занять і самостійної роботи студентів. Після завідування кафедрою працювала професором кафедри до виходу на пенсію у серпні 1997 року.

Професор Кулаківська О.П. автор понад 160 наукових праць, була учасником багатьох всеукраїнських та міжнародних конференцій з проблем паразитології, почесний член Українського наукового товариства паразитологів.

Професор Берко Йосип Миколайович - доктор біологічних наук, професор кафедри екології та біології, академік Академії наук вищої освіти України.

Після закінчення Львівського державного університету імені Івана Франка, обіймав посади молодшого наукового співробітника Львівського науково-природознавчого музею АН УРСР (1961- 1963) та Інституту ботаніки АН УРСР (1963-1968). З вересня 1968 року працював у Львівському зооветеринарному інституті (тепер - Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького) асистентом, доцентом (1972-1996), завідувачем кафедри біології (1983-2010) і водночас проректором із виховної роботи (1994-2003), а з вересня 2010 року - професором створеної кафедри екології га біології.

Професор Йосип Берко у 1967 році захистив дисертацію на тему „Рослинність Горган та її народногосподарське значення” за спеціальністю „Ботаніка”, здобувши науковий ступінь кандидата біологічних наук. За результатами багаторічних досліджень написано дисертацію „Життєві форми губоцвітих України (структура, морфогенез, класифікація)”, яку захищено у 1994 році і здобуто науковий ступінь доктора біологічних наук.

Професор Берко Й.М. автор і співавтор 38 праць з методики викладання ботаніки та заповідної справи. Запропонував нову схему організації виховного процесу в університеті, основою якої став спецкурс „Основи української державності, культури та духовності”, співавтор його програми та посібника для наставників студентських академічних груп.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru