EN   UA

КАФЕДРА ФАРМАЦІЇ ТА БІОЛОГІЇ

Завідувач, доцент, кандидат біологічних наук Грицина Мирослава Романівна 

Контакти:
Телефон 239-26-15
E-mail: pharm-biology@lvet.edu.ua

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 БОНЕЦЬКИЙ ОРЕСТ ОЛЕГОВИЧ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук (PhD)

Місце праці та посада:

старший викладач кафедри фармації та біології ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

тел. 093-943-9878

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

БОНЕЦЬКИЙ ОРЕСТ ОЛЕГОВИЧ

Google Scolar

 https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=tg8CZBsAAAAJ

ORCID

 https://orcid.org/0000-0002-5797-0310

ОСВІТА

2005 р. – національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Фінанси», магістр з економіки та підприємництва.

2016 р. – кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації «Економічна довіра як чинник результативної діяльності машинобудівного підприємства».

КАР’ЄРА

2005 – 2021 р. – асистент кафедри фінансів НУ «Львівська політехніка»

2020 – 2021 р. – асистент-сумісник кафедри фармації та біології ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

2021 р. - по даний час – старший викладач  кафедри фармації та біології ЛНУ вет. медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

Коло наукових інтересів: роль довіри в економіці, зокрема, у фармації; фінансове забезпечення фармацевтичної галузі.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Монографії:

 1. Кузьмин О.Е., Бонецкий О.О. Экономическое доверие как важный фактор развития предприятий [Доверие в институциональной архитектонике экономического пространства-времени : в 2-х т. / НАН Украины, ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины – К., 2020. Т. 1. / под ред. чл.-кор. НАН Украины А.А. Гриценко. – К., 2020. – С. 550.] – С. 346-375.
 2. Бонецький О.О. Економічна довіра в системі формування процесів забезпечення економічної захищеності й антикризового управління підприємством [Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління: мікро- та макрорівень: Монографія / І.Б. Хома, О.О. Бонецький, В.М. Кащишин, Р.М. Вороніна, О.С. Лемішовська // за ред. д.е.н., проф. І.Б. Хоми. – Львів: Ліга-Прес , 2017. - 216 с.] - Розділ 2. – С. 58-91.

Наукові публікації, включені до переліку фахових видань МОН України:

 1. Бонецький О.О., Желізняк Р. Й., Кащишин В.М., Фактори погіршення платіжного балансу України у 2019 році та шляхи їх подолання. Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 43. С. 352-356.
 2. Бонецький О.О., Познякова О.І., Концентрація страхового ринку non-life України (2019). Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. № 7 (39), 2020. С. 109-113.
 3. Політило М.П., Бонецький О.О. Особливості застосування монетарних інструментів Національним банком України в умовах невизначеності. Економіка та держава. 2020. № 10. С. 136-139.
 4. Бонецький О.О., Желізняк Р. Й., Кащишин В.М., Економічна довіра як фактор у виробничих функціях. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. № 5(37), 2 т. С. 37-42.
 5. Желізняк Р. Й., Бонецький О. О., Жулевич М. І. Розвиток світового ринку страхування в умовах діджиталізації. Modern Economics. 2019. № 17(2019). С. 100-104.
 6. Бонецький О. О., Желізняк Р. Й. Економічна довіра як один із факторів атестації кадрів Проблеми економіки. 2018. №3. C. 69–74.

Наукові праці:

 1. Бонецький О. О., Желізняк Р. Й. Вплив коронавірусної кризи на основні фінансові показники виробників фармацевтичної продукції Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Глобальні виклики та пріоритети в часи коронавірусної кризи” (Київ, 14 травня 2021 р). Київ : Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2021. С. 8-10.
 2. Бонецький О.О., Молчаницька С.С. Вплив діджиталізації на страхування операцій ЗЕД. Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. С. 75-77.
 3. Бонецький О. О., Кащишин В. М. Фактори погіршення платіжного балансу України у 2018 р. Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : збірник тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (18–19 квітня 2019 р.) Львів: Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2019. С. 231-234.
 4. Бонецький О. О. Тенденції розвитку глобальної інфраструктури у 21 ст. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : матеріали V міжнародної міжнар. наук.-практ. конф. (23–25 травня 2019 р., Львів: Національний університет «Львівська політехніка»). Львів, 2019. С. 276.
 5. Бонецький О. О. Економічні вигоди від забезпечення економічної довіри. "Розвиток національної економіки: теорія і практика" : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Івано-Франківськ, 3-4 квітня 2015 р.). Івано-Франківськ, 2015. С. 46-47.

Основні навчально-методичні праці:

 1. Методичні рекомендації з виробничої практики навчальної дисципліни «Організація та економіка фармації» для студентів ОС «Магістр» денної та заочної форм навчання галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Укл. Бонецький О.О. Львів: Видавництво ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького, 2021. 23 с.
 2. Електронний навчально-методичний комплекс «Управління ризиками у банківській діяльності» / Укладачі: Хома І.Б., Шевчук О.О., Бонецький О.О. Номер реєстрації Е41-231-965/2021 від 22.04.2021 р.
 3. Електронний навчально-методичний комплекс «Управління фінансовими ризиками» / Укладачі: Хома І.Б., Шевчук О.О., Бонецький О.О. Номер реєстрації Е41-231-935/2021 від 10.03.2021 р.
 4. Електронний навчально-методичний комплекс «Гроші та кредит. Money and credit» (англійською мовою) / Укладачі: Політило М.П., Бонецький О.О. Номер реєстрації E41-238-806/2020 від 02.07.2020 р.
 5. Електронний навчально-методичний комплекс «Математичне забезпечення фінансів соціально-економічних проектів» / Укладачі: Хома І.Б., Вівчар О.Й., Бонецький О.О. Номер реєстрації Е41-231-746/2019 від 15.03.2019 р.
 6. Управління фінансовими ризиками: Конспект лекцій з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Уклад. Хома І.Б., Шевчук О.О. Бонецький О.О. – Львів: Видавничий центр кафедри ФІН ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка», 2020. – 65 с.
 7. Електронний навчально-методичний комплекс «Організація та економіка фармації», ч. 2 для студентів ОС «Магістр» денної та заочної форм навчання галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Укл. Бонецький О.О.
 8. Електронний навчально-методичний комплекс «Фармацевтичний менеджмент та маркетинг», ч. 1 для студентів ОС «Магістр» денної та заочної форм навчання галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Укл. Бонецький О.О.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

НУ «Львівська політехніка», «Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти». Свідоцтво про підвищення кваліфікації науково-працівників ПК № 02071010 / 000014 – 20 від 20 липня 2020 р.

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАКРІПЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

 1. Організація і економіка фармації
 2. Фармакоекономіка
 3. Фармацевтичний менеджмент та маркетинг
 4. Соціальна фармація

Додаткові відомості:

 • Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком з фінансової грамотності кафедри фармації та біології ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького.
 • Знання англійської мови на рівні В1;
 • Впевнений користувач такими програмними продуктами корпорації Microsoft: MS Excel та MS Word, простий користувач ОС Windows;
 • Впевнений користувач ВНС на базі moodle;
 • Впевнений користувач програмними продуктами Google, особливо Gmail та Zoom, а також пошукової системи Google.
 • Знання комп’ютерної мови HTML / CSS.

 


 ГРИНЧИШИН НАДІЯ МИХАЙЛІВНА

Науковий ступінь: кандидат хімічних  наук

Місце праці та посада:

старший викладач кафедри фармації та біології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

тел. 098 5614858

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ГРИНЧИШИН НАДІЯ МИХАЙЛІВНА

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=t4ivmegAAAAJ

ОСВІТА

1976 р. - Львівський державний університет ім. Івана Франка, спеціальність: Хімік. Викладач хімії.

1984 р. – кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія. Тема дисертації: «Взаємодія хлоридних і сульфатних солей лужних металів, амонію та гадолінію у водних розчинах при 25 – 100оС».

КАР’ЄРА

1977 – 1980 р. – молодший науковий співробітник кафедри загальної хімії Полтавського інженерно-будівельного інституту.

1980 – 1983 р. – аспірантка кафедри загальної хімії Полтавського інженерно-будівельного інституту.

1984 – 1986 р. – асистент кафедри загальної хімії Полтавського інженерно-будівельного інституту.

1986 – 2008 р. – старший науковий співробітник ЦНДЛ Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

2008 – 2020 р. - асистент кафедри біологічної хімії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

2020 - по даний час – старший викладач кафедри фармації та біології. ЛНУВМБ  імені С.З. Гжицького

Коло наукових інтересів: іоннні мембранопатії: причини виникнення та корекція.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 1. A.S. Hotsulia, V.V. Zazharskyi, P.O. Davydenko, O.M. Kulishenko, V.V. Parchenko, I.V. Bushuieva, N.M. Grynchyshyn, B.V. Gutyj, N.V. Magrelo, V.Y. Prysyaznyuk, H.V. Sus, U.M. Vus. Experimental simulation of tuberculosis and its features in rabbits under conditions of isoniazid and N'-(2-(5-((theophyline-7-yl) methyl)-4-ethyl)-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetyl)isonicotinohydrozide.Ukrainian Journal of Ecology. 2021, 11(3). P. 135-140.
 2. Vlokh I., Nechiporenko I., Hul A., Moroz O., Grinchishin N. et all. Optical marking of alkogol induced hemoglobin modification. Ukr. J. Phys. Opt .2009. Vol. 10. № 1. Р. 1–21.
 3. Storozhenko, D.A., Lazorenko, N.M., & Omelyan, V.I. (1987). Synthesis of cesium and gadolinium double chlorides from aqueous solutions. Zhurnal Neorganicheskoj Khimii, 32(5), 1234-1236.
 4. Lazorenko, N. M., & Shevchuk, V. G. (1983). Solubility Polytherm of the CsCl-GdCl3-H2O System. Zhurnal neorganicheskoi khimii28(10), 2675-2676.

Наукові праці та патенти

 1. Grynchyshyn N.M. The influence of COX1/COX2   inhibitors on the Na/Li – countertransport and  Na,K,2Cl – cotransport in  erythrocytes of the  rats  with experimental colitis :  Abstract book . 8th  Congress of  Vienna, February 14-16, 2013.
 2. Гринчишин Н.М.. Вплив індометацину та целекоксибу на параметри іонного транспорту в еритроцитах щурів за умов адреналін-індукованої виразки шлунка : Матер. Націон. Конгресу «Клін. фармація: 20 років в Україні. Харків, 21- 23 березня, 2013. С. 74 – 75.
 3. Grynchyshyn O., Lesnyak Ya., Rozhok O., Grynchyshyn N.. Erythrocyte Na/Li – countertransport and Na,K,2Cl – cotransport in  streptozotocin-induced experimental hyperglycemia of rats : Abstract book . 7 th   Lviv – Lublin conference of Experimental and Clinical Biochemistry. Lviv, May 23-24, 2013. P. 63.
 4. Гринчишин Н.М., Присташ О.І.Зміни функціональної активності еритроцитів щурів за умов експериментальної гіперглікемії : Матеріали ХVІ Конгресу СФУЛТ. Київ – Чикаго. Киів, 17- 20 серпня, 2016. С.359
 5. Спосіб отримання штамів Streptomyces Nogalater – надпродуцентів ногаламіцину: пат.118567 Україна № 201702528; заявл. 20.03.2017; опубл. 10.08.2017. Бюл. № 15. 4 с.
 6. Спосіб встановлення чутливості еритроцитних Na,K,Cl-котранспортерів до хронічної алкогольної інтоксикації: пат. 27427 Україна № 200708102; заявл.17.07.2007; опубліковано: 25.10.2007. Бюл. № 17. 4 с.

Основні навчально-методичні праці

 1. Біологічна хімія: тести та ситуаційні задачі : Навчальний посібник /. Т.І. Бондарчук, Н.М. Гринчишин, Д.О. Климишин та ін. Львів, 2015. 454 с
 2. Біологічна хімія : навчально-методичний посібник для студентів фармацевтичного факультету. Ч. 1. / Білецька Л.П. та ін. Львів, 2019. 154 с.
 3. Біологічна хімія : навчально-методичний посібник для студентів стоматологічного факультету. Ч. 1. / Скляров О.Я. та ін. Львів, 2018. 108 с.
 4. Біологічна хімія : навчально-методичний посібник для студентів медичного факультету. Ч. 2.  / Скляров О.Я. та ін. Львів, 2018. 154 с.
 5. Методичні розробки для самостійної позааудиторної роботи з біологічної хімії для студентів медичного факультету. Ч.1 / Кобилінська Л.І. та ін. Львів, 2016. 99 с.
 6. Методичні розробки для самостійної позааудиторної роботи з біологічної хімії для студентів медичного факультету. Ч.1 / Бондарчук Т.І. та ін. Львів, 2016. 100 с.
 7. Методичні вказівки для самостійної роботи з біологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету. Ч.1./ Кобилінська Л.І. та ін. Львів, 2018. 95 с.
 8. Біологічна хімія: Навчально-методичний посібник для студентів фармацевтичного факультету (ч. 1) / Білецька Л.П., Гринчишин Н.М., Кобилінська Л.І. та ін. Львів, 2019.122 с.
 9. Біологічна хімія: Навчально-методичний посібник для студентів фармацевтичного факультету (ч. 2) / Білецька Л.П., Гринчишин Н.М., Денисенко Н.В. та ін. Львів, 2020.138 с.
 10. Біологічна хімія:Методичні вказівки для підготовки до практичних занять для студентів спеціальності 226 «Фармація,промислова фармація»/Демків О.М.,Гринчишин Н.М. Львів, 2020. 210 с.
 11. Вимоги до підготовки, написання та оформлення кваліфікаційних робіт на здобуття ОКР «Магістр» спеціальності 226«Фармація,промислова фармація» / Грицина М.Р., Петрук А.П. та ін. Львів, 2020. 31 с.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України. Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму (25 листопада – 9 грудня 2020 року (60 год).
 • Цикл навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки Scopus та Web of Science»

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАКРІПЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

 1. Біологічна хімія
 2. Загальна біохімія (ФГРЗ, Фізична терапія та ерготерапія)
 3. Біохімія та біохімія м’язової діяльності (ФГРЗ, фізична культура і спорт)
 4. Токсикологічна та судова хімія
 5. Медична ензимологія

Додаткові відомості:

 • Відповідальний виконавець фінансованих МОЗ України науково-дослідних тем «Дослідження механізмів розвитку іонних мембранопатій», ЛНМУ (1998 – 2008 рр.);
 • Впевнений користувач такими програмними продуктами корпорації Microsoft: MS Excel та MS Word, простий користувач ОС Windows;
 • Впевнений користувач ВНС на базі moodle;
 • Впевнений користувач програмними продуктами Google, особливо Gmail та Zoom.


 ГРИЦИНА МИРОСЛАВА РОМАНІВНА

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Місце праці та посада:

завідувач кафедри фармації та біології, доцент.

тел. 097 255 17 98

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ГРИЦИНА МИРОСЛАВА РОМАНІВНА

ResearcherID:

I-5457-2017

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/29167287

Publons

https://publons.com/researcher/2103836/myroslava-hrytsyna/

Google Scolar

https://scholar.google.com/citations?user=62m3ESoAAAAJ&hl=uk

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-9254-6590

 ОСВІТА

1994 р. - Львівський державний університет ім. Ів. Франка, спеціальність - біологія; кваліфікація - біолог, викладач біології і хімії.

1995 - 1999 р. - аспірант кафедри біології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького.

2010 р. - кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка, тема дисертаційної роботи «Структура та генезис життєвих форм видів роду Verbascum L.».

2015 р. - доцент кафедри екології та біології

КАР'ЄРА

1999 -2010 р. – асистент кафедри біології ЛНУ університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького

2010 – 2015 р. - старший викладач кафедри екології та біології ЛНУ університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького

2015 – 2018 р. - доцент кафедри екології та біології ЛНУ університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького

2018 р. – до цього часу – завідувач кафедри фармації та біології ЛНУ університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького

Коло наукових інтересів: дослідження морфолого - анатомічних особливостей ефіроолійних лікарських рослин та ідентифікація їх лікарської рослинної сировини, вміст біологічно-активних речовин та фармакологічна дія.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

Наукові публікації включені у наукометричні бази

 1. Ivan Salamon, Maryna Kryvtsova, Myroslava Hrytsyna. Chemical and phyto-therapeutically properties of essential oils from three Juniperus Medicinal Plants-International Journal of Phytomedicines and Related Industries. Netherlands. 2020, 12(2), 220-226. http://dx.doi.org/10.5958/0975-6892.2020.00029.5
 2. Hrytsyna, M. R., Kryvtsova, M. V., Salamon, I., & Skybitska, M. I. (2020). Promising ex situ essential oil from Thymus camphoratus (Lamiaceae) . Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11(2), 315-322. https://doi.org/10.15421/022048
 3. Hrytsyna, Myroslava R. Position of the family Scrophulariaceae from Ukrainian flora in APG system. Modern Phytomorphology. 2013, 4. 363-365.

http://cel.webofknowledge.com/InboundService.doapp=wos&product=CEL&Func=Frame&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&locale=enUS&SID=C2swlfAygNFjwtKvnkP&customersID=Publons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000436727300085

 1. Hrytsyna M., Skybitska M., Salamon I. Morphological and anatomical structural features of shoots of species of the genus Thymus, introduced in Botanical Garden of Lviv National University named after Ivan Franko. Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality, 2019: № 3. С. 38-50 (ISSN 2585-8246. https://doi.org/10.15414/agrobiodiversity.2019.2585-8246.038-050
 2. Берко Й.М., Грицина М.Р. Розвиток і морфоструктура парціального суцвіття Verbascum phlomoides (Scrophulariaceae). Український ботанічний журнал. 2009, 66 (6). С. 794-804.
 3. Берко, Й. М., Грицина, М. Р. Морфологічні особливості гібриду Verbascum thapsiforme Schrad. x Verbascum nigrum L. флори Львівської області. Український ботанічний журнал. 2006, 63 (5). 654-660.

Наукові публікації включені до переліку фахових видань МОН України

 1. V. Kryvtsova, O. K. Fedkiv, M. R. Hrytsyna, I. Salamon. Аnti-microbial, anti-biofilm-forming properties of Origanum Vulgare L. essential oils on Staphylococcus Aureusand its antioxidant action. Studia Biologica, 2020, 14 (2). С. 27–38. https://doi.org/10.15407/biotech13.03.064
 2. Kryvtsova, M., Hrytsyna, M., & Salamon, I. Chemical composition and antimicrobial properties of essential oil from Origanum vulgare in different habitats. Biotechnologia Acta, 2020, 13(3). Р. 64-72. http://dx.doi.org/10.15407/biotech13.03.064
 3. Саламон І., Грицина М. Ветеринарна медицина і використання лікарських рослин. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2019, т 21, № 94. С. 121-126. https://doi.org/10.32718/nvlvet9422
 4. Salamon, I., Poracova, J., & Hrytsyna, M. (2019). Oregano Essential Oil (Origanum vulgare L.), as a Food-supplement in a Rearing of Piglets. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences21(95), 55-61. https://doi.org/10.32718/nvlvet9510
 5. Kuzyarin O.T., Hrytsyna M.R., Senchyna B.V., Lubynets I.P. The vegetation of “Bila Skelya” tract (Yavoriv National Nature Park, Lviv Region). Studia Biologica, 2019: 13(2); 68 – 72. https://doi. org/10.30970/sbi.1302.602.
 6. Лабінський А., Грицина М., Гутий Б., Лабінська H. Анімалотерапія – перспективний напрямок реабілітаційного лікування людини. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія "Економічні науки", 2019, т. 21, № 92. С. 160-164. https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9227
 7. Демчук О.Г., Грицина М.Р., Кобрин Л.О., Калитовська М.Б., Гутий Б.В. Механізм діі та модифікований синтез гідроксисечовини. Науковий Вісник Національного Університету Ветеринарної Медицини та Біотехнологій імені С. З. Гжицького. Серія "Ветеринарні науки". 2020. Т. 22, № 100. С.65-70. https://doi.org/10.32718/nvlvet10011
 8. Демчук О.Г., Кобрин Л.О., Калитовська М.Б., Грицина М.Р., Гутий Б.В. Фізіологічні властивості та характерні реакції гідроксикарбаміду. Науковий Вісник Національного Університету Ветеринарної Медицини та Біотехнологій імені С. З. Гжицького. Серія "Ветеринарні науки". 2020. Т. 22, № 100. С.59-64. https://doi.org/10.32718/nvlvet10017
 9. Грицина М.Р. Вміст біологічно активних речовин у різних видів роду Verbascum L. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького Серія: Ветеринарні науки, 2017, 19, (77). С. 86-91. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnuvmbvn_2017_19_77_22.
 10. Грицина М.Р., Біляк М.В., Любинець І.П. Рекреаційний потенціал зони стаціонарної рекреації «Верещиця» Яворівського НПП. Науковий журнал "Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова". 2017, С. 72-80.
 11. Грицина М.Р., Біляк М.В, Любинець І.П. Оцінка атрактивності рекреаційних ресурсів Яворівського НПП. Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника та Інституту екології Карпат НАН України, 2017, № 1 (2). С. 84-90.

Наукові праці

 1. Скибіцька М.І., Андрейчук Р.Р., Грицина М.Р., Саламон І. Біологічні особливості Lavandula Angustifolia в умовах ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка // PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19 лютого 2021 р.). – Електрон. дані. – Київ, ПАЛИВОДА А. В., 2021. - С. 518-521.
 2. Hrytsyna M., Skybitska M., Salаmon I. Morphological and anatomical features of leaves structure species of genus Thymus L, introduced in Botanical Garden of Ivan Franko National University of Lviv: 4th International Scientific Conference: Agrobiodiversity for Improve the Nutrition, Health and Quality of Human and Bees Life (September 11-13, 2019, Nitra, Slovakia). Book of Abstracts. Р. 172 – 173. https://ves.uniag.sk/files/pdf/8pnibsjxdh1s8mg69m8x8w3d7vd2ed.pdf
 1. Саламон І., Грицина М.Р., Скибіцька М.І. Ефірні олії шишкоягід Juniperus Communis L. Львівщини // PLANTA+. Досягнення та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті доктора хімічних наук, професора Ніни Павлівни Максютіної (до 95-річчя від дня народження) (Київ, 20–21 лютого 2020 р.). – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2020. – С. 133 - 136.
 2. Ivan Salamon, Myroslava Hrytsyna, Myroslava Kalytovska. Chemotyp of Ukrainian population origanum vulgare. The third international scientific congress of scientists of Europ: Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2019. Р. 640 – 646
 3. Скибіцька М. І., Грицина М. Р. Біологічні особливості Salvia sclarea L. в умовах Ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка; Хімія природних сполук: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 30-31 травня 2019 р.). Тернопіль: ТДМУ, 2019. С. 161 – 162. https://www.researchgate.net/publication/333651051_ZBIRNIK-TEZ-30-31-travna-2019r
 4. Саламон Іван, Грицина Мирослава. Ефіроолійні структури листка Origanum Vulgare. Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІІ Міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. / За ред. проф. Т.М. Ганича. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2019. С. 244-247
 5. Грицина М.Р. Ідентифікація деяких видів роду Thymus L. за макроскопічними ознаками листка / Грицина М.Р., Гудзь Н.І., Свиденко Л.В. // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІ міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. / За ред. проф. Т.М. Ганича. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2018. С. 208-212.
 6. Hrytsyna M.R. The vegetation of Bila skelia and its state / Hrytsyna M.R., Lubinets I.P. // XIІ International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation”. Book of Abstracts, 2018. С.
 7. Саламон І. Ефіроолійні види роду чебрець (Thymus l.) Львівщини / Іван Саламон, Мирослава Грицина // Матер. конференції: “Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині” (Львів, 29–30 листопада 2018 р.) : Тези доповідей / В.В. Стибель (відп. Ред.). Львів, 2018. С. 104-105.

Навчально-методичні праці

 1. Якубенко Б.Є. Тестові завдання з гідроботаніки. Навч. посібник / Якубенко Б.Є., Грицина М.Р. // Київ, 2013. - 407с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-872 від 30.01.2013р.).
 2. Грицина М.Р. Гідроботаніка. Навч. –метод. посібник // Львів, 2014. – 342 с.
 3. Грицина М.Р. Фармацевтична ботаніка. Частина І. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація» ОС «Магістр» — Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2019. — 102 с.
 4. Грицина М.Р., Колещук О.І. Фармацевтична ботаніка. Систематика рослин. Частина 2. Навчально-методичний посібник для підготовки магістрів спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація”. Львів, 2020. 196 с.
 5. Грицина М.Р., Колещук О.І. Методичні рекомендації для проходження навчальної практики з фармацевтичної ботаніки для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львів: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, 2020. 57 с.
 6. Грицина М.Р., Колещук О.І. Фармакогнозія. Частина І. Навч.-метод. посібник. для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львів: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Львів, 2020. 122 с.
 7. Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи студентами спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» / Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З Ґжицького. Львів, 2020.  28 с.
 8. Грицина М.Р., Петрук А.П. Біологія з основами генетики. Частина ІІ. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» ОС «Магістр» Львів: НУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2021. 66 с.
 9. Методичні рекомендації для виконання і захисту курсових робіт з фармакогнозії (для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація») / укладач Грицина М.Р., Колещук О.І. Львів: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, 2021. 56 с.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • On occasion of attendance in webinar on a subject of: «The methodology of plagiarism prevention» Organized by NAQA of Ukraine and Plagiat.pl held (08 October 2020 (2h).
 • Пряшівський університет в Пряшеві, Словаччина. Листанційне навчання на кафедрі екології Гуманітарно-природничого факультету Пряшівського університету в м. Пряшів, Словччина (01 - 30 грудня 2020 р.)
 • НУБіПК ННІ післядипломної освіти; свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/001943-17 (20.02- 03.03 2017 р.)

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАКРІПЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

 1. Фармацевтична ботаніка
 2. Фармакогнозія
 3. Ботаніка з основами агрономії (БТФ)
 4. Гідроботаніка (БТФ, ВБР)
 5. Біологія з основами генетики
 6. Ботаніка/зоологія (ФГРЗ, Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза)

Додаткові відомості

 • Експерт експертної комісії з біології Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти
 • Наукове консультування Яворівського НПП.
 • Керівництво постійно діючим студентським гуртком.

 


Цубанова

Цубанова Наталя Анатоліївна

Науковий ступінь:

доктор фармацевтичних наук

Вчене звання:

професор

Місце праці та посада:

професор кафедри фармації та біології.


Телефон: +38(032) 239-26-15
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://orcid.org/0000-0002-9122-8291

Scopus Author ID: 57195196398

Цубанова Наталя Анатоліївна

 

Освіта

1996 р. Українська фармацевтична академія, Харків, Україна, за спеціальністю „Фармація”.

1998 р. Національний фармацевтичний університет, Україна,  магістратура за спеціальністю „Клінічна фармація”.

2020 р. Національний фармацевтичний університет, Україна,  магістратура за спеціальністю „Педагогіка вищої школи”.

Кар’єра

Після закінчення магістратури, з 1998 р. працювала молодшим науковий співробітником у Центральній науково дослідній лабораторії НФаУ.

У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук, спеціальність «фармакологія» під назвою «Експериментальне вивчення нового, комплексного, венотонічного препарату на основі рослинних компонентів – венотропіну» (науковий керівник проф. Яковлєва Л.В.).

Педагогічну діяльність розпочала із травня 2005 року, асистентом на кафедрі фармакології, дала доцентом на кафедрі фармакотерапії.

У 2013 р. захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук на тему «Антигіпоксичні та органопротекторні властивості спіроциклічних похідних оксиндолу (екпериментальне дослідження)»  (науковий консультант, проф. Штриголь С.Ю.).

З 2014 р. працювала на посаді професора кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ. Після отримання атестата професора (2015 р.) професор кафедри клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ.

З квітня 2022 р. за сумісництвом професор  кафедри  фармації та біології Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології  імені С. З. Гжицького

Громадська діяльність

Член Спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03 зі спеціальності «Фармакологія» (НФаУ) та член апробаційної комісії зі спеціальності 14.03.05 – «Фармакологія» спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03 (НФаУ). Голова разової спеціалізованої вченої ради  ДФ 64.605.023 Національного фармацевтичного університету МОЗ України.

Рецензент закордонних  видань, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних (SCOPUS), Farmacia, Journal of Advances in Medical and Pharmaceutical Science, Journal of Pharmaceutical Research International.

Автор низки тестових завдань до ліцензійного іспиту КРОК 3 “Фармація»

Наукова школа та коло наукових інтересів.

Під керівництвом проф. Цубанової Н.А. підготовлено та захищено кандидатську дисертацію аспіранта Журенко Д. С., на тему «Дослідження фармакологічної активності нового комбінованого гелю, що містить екстракти Аloe arborescens та Cortex Quercus» (2021 р.).

Продовжується робота над дисертаційними дослідженнями Берднік О.Г. та Трутаєвої Л.М.

Працює в напрямку доклінічних фармакологічних досліджень біологічно активних речовин з органотропною активністю (антидіабетичною, нефропротекторною, кардіопротекторною, гепатопротекторною, нейропротекторною).

Автор та співавтор понад 320 робіт, серед яких 150 статей, 13 патентів, 4 інформаційних листи, більше 40 навчально-методичних праць. 

Методичні рекомендації видані за 2021 р.

 1. Сучасні підходи забезпечення раціонального застосування лікарських засобів: метод. рек. до проведення практ. (сем.) занять та самостійної роботи / О. Я. Міщенко, Н. В. Бездітко, Н. А. Цубанова та ін. – Х. : НФаУ, 2021. – 60 с.
 2. Лікарські засоби, що впливають на нервову систему: клініко-фармакологічна характеристика, сучасні аспекти раціонального застосування та особливості фармацевтичної опіки при відпуску: метод. рек. до проведення практ. (сем.) занять та самостійної роботи / О. Я. Міщенко, Н.  А. Цубанова, А. В. Березняков та ін. – Х. : НФаУ, 2021. – 92 с..
 3. Організація відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення в аптеці: метод. рек. до проведення практ. (сем.) занять та самостійної роботи / О. Я. Міщенко, Н. А. Цубанова, Д. С. Журенко – Х. : НФаУ, 2021. – 45 с.
 4. Надання допомоги при невідкладних станах та гострих отруєннях: роль провізора: метод. рек. до проведення практ. (сем.) занять та самостійної роботи / О. Я. Міщенко, Є. В. Бондарєв, Н. А. Цубанова,  Н. В. Бездітко та ін. – Х. : НФаУ, 2021. – 37 с.
 5. Лікарські засоби, що впливають на процеси запалення болю, алергії, та імунотропні препарати: клініко-фармакологічна характеристика, сучасні аспекти раціонального застосування та особливості фармацевтичної опіки при відпуску: метод. рек. до проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи / О. Я. Міщенко, Н.  А. Цубанова, А. В. Березняков та ін. – Х. : НФаУ, 2021. – 41 с.
 6. Лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань: клініко-фармакологічна характеристика, сучасні аспекти раціонального застосування та особливості фармацевтичної опіки: метод. рек. до проведення практ. (сем.) занять та самостійної роботи / О. Я. Міщенко, Н. В. Бездітко, Н. А. Цубанова та ін. – Х. : НФаУ, 2021. – 74 с.
 7. Хіміотерапевтичні лікарські засоби: клініко-фармакологічна характеристика, сучасні аспекти раціонального застосування та особливості фармацевтичної опіки при відпуску: метод. рек. до проведення практ. (сем.) занять та самостійної роботи / О. Я. Міщенко, Н. В. Бездітко, Н. А. Цубанова та ін. – Х. : НФаУ, 2021. – 62 с.

 

Статті у фахових іноземних журналах  та фахових наукових журналах України представлені на сайтах:

за 2021 рік опубліковано 8 статей, з них 4 що входять до наукометричної бази даних SCOPUS

 1. Tsubanova N, Trutaieva L. Antioxidant and anticytolytic action as the basis of the Pancreo-Plant® hepatoprotective effect in acute liver ischemia. Ceska Slov Farm. 2021 Summer;70(3):102-108. Scopus, Q3
 2. Tsubanova N., Trutaieva L. Influens of the herbal remedy pancreo-plant on conditions of acute toxic hepatitis on the functional activity of the liver and peroxidation processes. Pharmacologyonline. 2021, Vol. 2, Р. 25–34. Scopus, Q4
 3. Kotvitska А., Tsubanova N., Kononenko N., Zurenko V., Andrusovich I., Chikitkina V. Problem of antibioticorezistence in applicable aspects of ecopharmacy. ScienceRise: Pharmaceutical Science. №1 (29). P. 4-9. Scopus, Q4
 4. Kalko K. O., Drogovoz S. M., Koyro O. O., Tsubanova N. A., Toziuk O. Yu., Lenha E. L., Bahan S. O., Borysiuk I. Yu. Manifestation of toxic action of paracetamol in female and male rats depending on the circadian rhythms of liver activity. Pharmacologyonline. 2021. Vol. 2. P. 926-942. Scopus, Q4
 5. Tsubanova N., Berdnyk O. Study of toxicological profile of new antidiabetic composition "Tigliben". Norwegian Journal of development of the International Science. 2021. № 59. Р. 28-30.
 6. Цубанова Н.А., Чернявски Э.С. Клинико-фармакологический портрет инновационного комбинированного средства «Пробиз Иммуно». Мистецтво лікування. 2020. № 9 (175). С. 71-77.
 7. Цубанова Н.А., Чернявски Э.С. Катарально-респираторный синдром: фармакологческое обоснование применения Бриомосс. Современная фармация. 2021. С.44-50.
 8. Цубанова Н.А. Баланс в достижении цели: красота и здоровье женщины глазами фармаколога. Здоровье Украины.- 2021.- № 5. С.17-18.  https://health-ua.com/multimedia/userfiles/files/2021/Akush_5_2021/Akysh_5_2021_st16-17.pdf

Дисципліни, які викладає доктор наук: «Клінічна фармакологія», «Клінічна фармація і фармацевтична опіка», «Фармакологія», «Фармакотерапія»

Підвищення кваліфікації

МОЗ України, НФаУ, Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 335 від 9.12.2020 р. цикл «Теорія  та практика дистанційного навчання». 150 годин, 5 кредитів

 

 


 ДЕМКІВ ОЛЬГА  МИХАЙЛІВНА

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук (PhD)

Місце праці та посада: асистент кафедри фармації та біології ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

Науковий співробітник Інституту біології клітини  НАН України

тел. 093-943-9878

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ДЕМКІВ ОЛЬГА  МИХАЙЛІВНА

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-7999-4436

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15764405300

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=cYIZqmYAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Publons

https://publons.com/researcher/4207068/olha-demkiv/

ОСВІТА

2003 р. - Львівський Національний університет ім Івана Франка,  біологічний факультет, спеціальність «Мікробіологія та вірусологія» та магістр біології. Мікробіолог і вірусолог. Викладач біології та хімії» .

2013 р. – кандидат біологічних наук із спеціальності 03.00.07 "Мікробіологія". Тема дисертації: «Формальдегіддегідрогеназа рекомбінантних штамів нansenula polymorpha: оптимізація синтезу, очистка та використання у біосенсорному та ензиматичному аналізі формальдегіду»

КАР’ЄРА

2003-2012 р. – інженер відділу аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України.

2009-2011 р. – за сумісництвом молодший науковий співробітник в Західному науково-дослідному центрі інженерії агротехнологічних систем Національного наукового центру "Інституті механізації та електрифікації сільського господарства" Національної академії аграрних наук України

2012 – 2020 р. – молодший науковий співробітник відділу аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України.

2017 – 2019 р. - за сумісництвом науковий співробітник Дрогобицького державного педагогічного університету iменi Iвана Франка.

2019 р. – по теперішній час – асистент кафедри фармації та біологія, факультет ветеринарної гігієни, екології та права. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій Імені С.З. Гжицького.

2021 р. – по теперішній час – науковий співробітник відділу аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України.

Коло наукових інтересів: Селекція та генетично-інженерне конструювання штамів – надпродуцентів ферментів аналітичного призначення. Виділення, очистка та характеристика новітніх ферментів. Конструювання прототипів біореакторів для біодеградації канцерогенних токсичних сполук (формальдегід, метанол), фармацевтичних препаратів (диклофенак) та ксеноестрогенних похідних (бісфенол) мають важливе екологічне значення для біологічного очищення стічних вод і покращення стану навколишнього середовища. Розробка нових ензиматичних, біосенсорних та хемосенсорних підходів на основі ферментів та нанорозмірних матеріалів для кількісного визначення практично важливих аналітів (глюкоза, етанол, гліцерол, формальдегід та фармацевтичних препаратів пероксид, адреналін тощо).

ВИНАГОРОДИ (нагороди, грамоти, дипломи тощо):

 • отримала премію Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць "Ензиматичні та біосенсорні підходи для контролю якості харчових продуктів" 2011 р.
 • отримала премію Президії Національної академії наук України за серію робіт «Ферменти та рекомбінантні клітини дріжджів для аналізу практично важивих речовин» 2017 р.
 • отримала «Премію обласноїдержавної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіта» Львівської області 2020 р.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Є автором близько 80 наукових публікацій, з них 35 наукових статей та два патенти на корисну модель. Сумарний індекс Гірша (h-index) - 11 згідно бази Scopus та сумарний імпакт фактор публікацій – 44,4.

Наукові публікації включені у наукометричні бази Web of Science Core Collection та Scopus

 1. Demkiv O., Smutok O., Gonchar M., Nisnevitch M. A reagentless amperometric formaldehyde-selective chemosensor based on platinized gold e Materials. 2017. 10, № 5. P. 503. (IF – 2.972). https://doi.org/10.3390/ma10050503 або
 2. Kavetskyy T., Smutok O., Gonchar M., Demkiv O., Klepach H., Kukhazh Y., Sausa O., Petkova T., Boev V., Ilcheva V., Petkov P., Stepanov A. L. Laccase-containing ureasil polymer composite as the sensing layer of an amperometric biosensor. ALS Journal of Applied Polymer Science. 2017. 134, № 36. P. 45278. (IF – 86). https://doi.org/10.1002/app.45278.
 3. Gayda G.Z., Demkiv O.M., Stasyuk N.Ye., Serkiz R.Y., Gonchar M.V., Nisnevitch M. Metallic nanoparticles obtained via “green” synthesis as a platform for biosensor construction. Appl. Polym. Sci., 2019. 9. P. 720-735. (IF – 2.217). DOI: 10.3390/app9040720.
 4. Kavetskyy T., Smutok O., Demkiv O., Kasetaite S., Ostrauskaite J., Švajdlenková H., Šauša O., Zubrytska K., Hoivanovych N., Gonchar M. Dependence of operational parameters of laccase-based biosensors on structure of photocross-linked polymers as holding matrixes. European Polymer Journal. 2019. 115. P. 391-398. (IF – 621). https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2019.03.056.
 5. Kavetskyy T.S., Stasyuk, Smutok O.V., Demkiv O., Kukhazh Y., Hoivanovych N., Boev V.I., Ilcheva V.G., Petkova T., Gonchar M. Improvement of amperometric laccase biosensor using enzyme-immobilized gold nanoparticles coupling with ureasil polymer as a host matrix. Gold Bulletin. 2019. 52, № 2. P. 79-85. (IF – 2.279). DOI:10.1007/s13404-019-00255-z.
 6. Kavetskyy T, Smutok O, Demkiv O, Maťko I, Švajdlenková H, Šauša O, Novák I., Berek D., Čechová K., Pecz M., Nykolaishyn-Dytso O., Wojnarowska-Nowak R., Broda D., Gonchar M., Zgardzińska B. Microporous carbon fibers as electroconductive immobilization matrixes: Effect of their structure on operational parameters of laccase-based amperometric biosensor. Material Sciences and Engineering C. 2020, P. 110570. (IF – 4.959). https://doi.org/10.1016/j.msec.2019.110570. Q1
 7. Stasyuk N., Smutok O., Demkiv O., Prokopiv T., Gayda G., Nisnevitch M., Gonchar M. Synthesis, Catalytic Properties and Application in Biosensorics of Nanozymes and Electronanocatalysts: A Review. – 2020. – 20 (16). – P. 4509 (IF = 3.576) Q1
 8. Kavetskyy T., Kukhazh Y., Zubrytska K., Smutok O., Demkiv , Gonchar M., Šauša O., Švajdlenková H., Kasetaite S., Ostrauskaite J., Boev V., Ilcheva V., Petkova T. Controlling the network properties of polymer matrixes for improvement of amperometric enzyme biosensors: Contribution of positron annihilation. Acta Physica Polonica А. 2020, 137. № 2. (IF – 0.545). DOI: 10.12693/APhysPolA.137.246.
 9. Demkiv O.M., Gayda G.Z., Broda D., Gonchar M.V. Extracellular laccase from Monilinia fructicola: isolation, primary characterization and application. Cell Biol. 2020, Р. 536-548. (IF – 2.127). DOI: 10.1002/cbin.11316 Q1
 10. Demkiv O., Stasyuk N., Serkiz R., Gayda G., Nisnevitch, M., Gonchar M. Peroxidase-Like Metal-Based Nanozymes: Synthesis, Catalytic Properties, and Analytical Application. Sci. 2021, 11. 777. https://doi.org/10.3390/app11020777 (IF = 2.679) Q2

Наукові публікації включені до переліку фахових видань МОН України:

 1. Демків О.М., Банах С., Притула С., Гайда Г.З., Гончар М.В. Cкринінг штамів мікроскопічних грибів ― продуцентів лаккази // ScienceRise:Biological Science. № 3(3). P. 66-69.
 2. Демків О.М., Банах С.Я., Павлішко Г.М., Гайда Г.З., Смуток О.В., Гончар М.В. Оксидази мікроскопічних грибів: скринінг штамів-продуцентів та перспективи біоаналітичного використання // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 55-64.
 3. Демків О. М., Стасюк Н.Є., Закальський А.Є., Закальська О.М., Прокопів Т.М., Борецький Ю.Р., Гончар М.В. Скринінг цвілевих грибів на здатність до синтезу креатиніндеімінази // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. Вип. 81. С.15.

Розділи у монографіях:

- розділи у закордонних монографіях;

 1. Kavetskyy T., Kukhazh Y., Zubrytska K., Starchevskyy M., Šauša O., Švajdlenková H., Smutok O., Demkiv O., Gonchar M. Novel Polymer Matrixes for Construction of Laccase-Based Amperometric Biosensors as Probed by Positrons and Swelling // In Book: Human Health: Realities and Prospects. Monographic series. Volume 4. "Health and Biosensors" (Eds. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, О. Smutok, M. Gonchar). - Drohobych: Posvit, 2019, pp. 45-56.

- розділи у вітчизняних монографіях англійською мовою;

 1. Demkiv O., Smutok O., Kavetskyy T., Banah S., Kukhazh Y., Zubrytska K., Klepach H., Gonchar M. Laccase as a Perspective Tool for Monitoring and Detoxification of Phenolic Environmental Pollutions // In Book: Human Health: Realities and Prospects. Monographic series. Volume "Health and Biosensors" (Eds. N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, О. Smutok, M. Gonchar). - Drohobych: Posvit, 2019, pp. 21-34.
 2. Gayda Z., Demkiv O.M., Klepach H.M., Gonchar M.V., Nisnevitch M. Effective Technologies for Isolating Yeast Oxido-Reductases of Analytical Importance // In Book: Non-conventional Yeasts: from Basic Research to Application (Ed. A. Sibirny). - Springer Nature Switzerland AG, 2019. P. 119-151. ISBN 978-3-030-21109-7; https://doi.org/10.1007/978-3-030-21110-3. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-21110-3_5

Основні навчально-методичні праці:

 1. Біологічна хімія: Навчально-методичний посібник для студентів фармацевтичного факультету (ч. 2) / Білецька Л.П., Гринчишин Н.М., Денисенко Н.В. та ін. Львів, 2020.138 с.
 2. Біологічна хімія: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»/Демків О.М., Гринчишин Н.М. Львів, 2020. 210 с.
 3. Вимоги до підготовки, написання та оформлення кваліфікаційних робіт на здобуття ОКР «Магістр» спеціальності 226«Фармація,промислова фармація» / Грицина М.Р., Петрук А.П. та ін. Львів, 2020.31 с.

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАКРІПЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

 1. Біологічна хімія
 2. Фармацевтична біотехнологія
 3. Біохімія та біохімія м’язової діяльності (ФГРЗ, фізична культура і спорт)
 4. Загальна біохімія (ФГРЗ, Фізична терапія та ерготерапія)

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

Національний Університет Біоресурсів і природокористування  України. ННІ неперервної освіти і туризму. Свідоцтво про підвищення кваліфікації науково-працівників СС № 00493706/013259-20  від 9 грудня 2020 р.


 ДЕМЧУК ОРЕСТ ГЕОРГІЙОВИЧ

Науковий ступінь: кандидат фармацевтичних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Місце праці:

доцент кафедри фармації та біології ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ДЕМЧУК ОРЕСТ ГЕОРГІЙОВИЧ
 

ОСВІТА

1965 р. - Львівський державний медичний інститут, фармацевтичний факультет, кваліфікація провізор.

1965-1970 р. - заступник керуючого центральною районною аптекою м. Кременець, Тернопільська область.

1970 р. – науковий співробітник лабораторії синтезу і вивчення нових фізіологічних речовин Львівського державного медичного інституту.

1974 р. – кандидат фармацевтичних наук, тема дисертації: «Синтез і властивості 3 - заміщених похідних тіазолідиндіону – 2,4».

1976 - 1986 рр. - заступник керівника лабораторії синтезу і вивчення нових фізіологічних речовин Львівського державного медичного інституту.

1984 - 1991 р. - старший науковий співробітник за спеціальністю фармацевтична хімія і фармакогнозія

1991 – 2018 – кафедра токсикологічної і аналітичної хімії Львівського національного медичного медичного університету імені Данила Галицького.

2018 р. – по цей час – доцент кафедри фармації та біології ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

Коло наукових інтересів: синтез фармацевтичних препаратів і нових фізіологічно-активних речовин, автор та співавтор понад 80 наукових праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

 1. Leskiv, K., Gutyj, B., Gufriy, D., Khalak, V., Demchuk, O. Antioxidant status of piglets under nitrate-nitrite load and the action of corrective factors. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. 2020. 3(2). Р. 53-59.
 2. Демчук О.Г., Грицина М.Р., Кобрин Л.О., Калитовська М.Б., Гутий Б.В. Механізм діі та модифікований синтез гідроксисечовини. Науковий Вісник Національного Університету Ветеринарної Медицини та Біотехнологій імені С. З. Гжицького. Серія "Ветеринарні науки". 2020. Т. 22, № 100. С. 65-70.
 3. Демчук О.Г., Кобрин Л.О., Калитовська М.Б., Грицина М.Р., Гутий Б.В. Фізіологічні властивості та характерні реакції гідроксикарбаміду. Науковий Вісник Національного Університету Ветеринарної Медицини та Біотехнологій імені С. З. Гжицького. Серія "Ветеринарні науки". 2020. Т. 22, № 100. С.59-64.
 4. Демчук О.Г., Калинчук О.М., Савчук С.С., Слабий М.В., Терещук С.І., Федущак Н.К. Кількісне визначення димексиду (ДМСО) в біологічних середовищах і в лікарській формі. 3бірник ЛДМУ. Львів, 1997. С. 34-36.
 5. Крупка Н.О., Демчук О.Г., Волос О.П., Кузмицька А.С., Рибалко Б.О., Савчук С.С., Терещук С.І. Кількісне визначення димексиду (ДМСО) в повітрі робочої зони виробничих приміщень. 3бірник ЛДМУ «Актуальні проблеми токсикології і гігієни». Львів, 1997. С. 32-34.
 6. Бідніченко Ю.І., Галькевич І.Й., Демчук О.Г., Кучер М.М., Федущак Н.K., Туркевич ОД, Кузьмицька А.Є., Ткачук JI.I. Хромато-мас-спектрофотометричне визначення бета-адреноблокаторів у крові. Збірник наукових статей. 2005. Львів. С. 141-143.
 7. Демчук О.Г., Калинчук О.М., Савчук С.С., Слабий М.В., Терещук С.І., Федущак Н.К. Кількісне визначення димексиду (ДМСО) в біологічних середовищах і в лікарській формі. ЛДМУ, Львів, 1997, 34-36.
 8. Туркевич М.М., Горішній В.Я., Владзімірська О.В., …, Демчук О.Г. [та ін.] Аналітична характеристика нового тромболітичного засобу «Діаміфен». Фармацевтичний журнал. 1994. № 4. С. 76–79.

Наукові праці та патенти

 1. Даниленко М.В., Горак Р.Д., Демчук О.Г., Туркевич Н.М., Заставный И.В., Колотилова T.B. Илиденпроизводные дефероксамина, обладающие противогриппозной активностью. Авт. свид. СССР № 944289 от 16.03.1982 г.
 2. Демчук О.Г., Владзимирская Е.В., Сичкориз JI.M., Рудый Р.В., Литвинчук М.Д., Туркевич Н.М. «0-карбамидо-N-/α-хлор-α-имино/- метилгидроксиламин, проявляющий противоанафилактическое действие. Авт. свид. СССР № 1162180 от 15.02.1985 г.
 3. Демчук О. Г., Ярощук С. Н., Волос О. П., Дасюк Е. В. Способ количественного определения димексида. Авт. Свид. СССР №1776654 от 22.06.1992 г.
 4. Демчук О.Г., Галькевич І.Й., Лесик P.Б., Демчук Ю.О. Спосіб екстракційно-колориметричного визначення диметилсульфоксиду (ДМСО) / Патент України на винахід № 79014 від 10.05.2007 p.
 5. Гром Я.Р., Федущак Н.К., Демчук О.Г. Виділення з сечі та виявлення деяких фенілалкіламінів методом хроматографії в тонкому шарі сорбенту. Сб. «Вопросы судебной медицины и экспертной практики», Донецьк. 1996. С. 37- 39.

Навчально-методичні праці

 1. Демчук О.Г., Кобрин Л.О. Токсикологічна і судова хімія. Метод. вказівки до лаб. занять для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» ОС «Магістр». Львів : ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького. 2020. 60 с.
 2. Кобрин Л.О., Демчук О.Г. Фармацевтична хімія. Частина 1. Лікарські засоби неорганічної природи: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» ОС «Магістр» / Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З Гжицького. Львів, 2020. 142 с.
 3. Демчук О.Г. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни токсикологічна хімія для студентів заочної форми навчання по спеціальності 7.12020101 «Фармація». Львів : 2014. 118 c.
 4. Демчук О.Г. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з дисципліни токсикологічна хімія для студентів заочної форми навчання по спеціальності 7.12020101 «Фармація», Львів, 2014. 45 с.
 5. Демчук О.Г. Методичні вказівки з дисципліни токсикологічна хімія з експрес-аналізом гострих інтоксикацій для студентів заочної форми навчання по спеціальності 7.110 201 «Фармація», Львів, 2009. 119 c.
 6. Демчук О.Г. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з дисципліни токсикологічна хімія з експрес-аналізом гострих інтоксикацій для студентів заочної форми навчання по спеціальності 7.110 201 «Фармація", Львів, 2009. 46 с.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/013278-20 (25 листопада – 9 грудня 2020 р., 2 кредити (60 год.)

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАКРІПЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

 1. Токсикологічна хімія
 2. Фармацевтична хімія
 3. Системи якості у фармації
 4. Аналітична хімія

Додаткові відомості

 • Почесний член Львівського відділення всесоюзного товариства імені Д.М. Мендєлєва.
 • Відповідальний виконавець наукової теми по проблемі «Олива УМЗ»: «Создание и изучение хелатных соединений железа как потенциальных переносчиков кислорода» (1981-1985 рр.)
 • Наукове консультування підприємств тресту «Львівптахопром» щодо методів профілактики і лікування птиці від вірусних захворювань і хвороби Марека (1978-1980 рр.)


 ЗАСТРИЖНА МАРТА ЛЬВІВНА

Місце праці та посада: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, факультет громадського розвитку та здоров’я, асистент кафедри фармації та біології.

Tel.: 067-763-17-17

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАСТРИЖНА МАРТА ЛЬВІВНА

ОСВІТА 

2002 р. - Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького і отримала вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря. 2003р.- лікар спеціаліст за спеціальністю радіологія діагностика.

КАР’ЄРА

2005 р. - робота на посаді викладача в медичному коледжі «Монада»

2007 р. - робота на посаді старшого лаборанта кафедри фармакології ЛНМУ ім.Данила Галицького

2008 – 2018р. робота на посаді асистента кафедри фармакології ЛНМУ ім.Данила Галицького

2020р. - по цей час – асистент кафедри фармації та біології ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

Коло наукових інтересів: фармакологія, фармакотерапія, клінічна фармакологія,  УЗД-  діагностика, рентгенологія – радіологія.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Antoniv O.I., Zastryzhna M.L., Pinyazhko O.S., Antoniv N.V., Pinyazhko O.R. Effect of amaranth oil on the intensity of lipid peroxidation (LPO) in highly resistant (HR) and low – resistant (LR) to hypoxia laboratory animals. Plant – the source of research material: abstracts of 2nd International Conference and Workshop, Lublin, 18-20 October 2012. Lublin, 2012 P. 105.
 2. Antoniv O., Kovalchuk S., Antoniv N., Zastryzhna M., Pinyazhko O. Badania wlasciwosci prezeciwniedotlenieniowych u pochodnych tiazlidynu proprzez analize zmiennosci rytmu serca. Farmacja – nauka – spoleczenstwo: abstracts of XXII naukowy zjazd polskiego towaryzystwa farmaceutychnego, Bialystok, 18-21 wrzesnia, 2013 r. Bialystok. 2013. P. 59.
 3. Reheda M.S., Kolishetska M.A., Kachmarska M.O., Zastryzhna M. L. The features of state changes proteinase-inhibitory system in the lungs of guinea pigs in the later period of experimental bronchial asthma. Journal of education, health and sport. 2016. 6(1). 189-196.
 4. Kolishetska M.A., Vesklyarova U.P., Zastryzhna M.L. Asthma: shift indicators proteinase-inhibitory system in the kungs of guinea pigs and their correction of thiotriazolin. Journal of education, health and sport. 2017. 7(2). 328-336.
 5. Лісняк О.І., Федін Р.М.,Кордис Б.Д.,Застрижна М.Л., Семійон-Луцишин О.В. Можливість оптимізації медичної освіти шляхом комплексного застосування Мюнхенських моделей. The world of science and innovation: abstracts of VII International Scientific and Practical Conference, London, United Kingdom, 10-12 February 2021. P. 673-680.
 6. Лісняк О.І. , Федін Р.М., Кордес Б.Д., Застрижна М.Л., Семійон-Лучишин О.В. Мюнхен-Гарвардський-Альянс як приклад оптимізацій у медичній освіті. Сучасні виклики і інтелектуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути. Медичні науки: матер. 12 Міжнар. Науково-практичної інтернет конференції (м. Київ, 29 січня 2021р.). 2021. С. 133-138.
 7. Калитовська М.Б., Застрижна М.Л., Семійон-Луцишин О.В. Розторопша плямиста як потенційний ентеросорбент токсичних металів. The concept of modern pharmacy and medicine in Ukraine and EU countries: International scientific and practical covference, Yuli 9-10, 2021. Wloclawek: Baltija Publishing, 2021. P. 110–114.

Основні навчально-методичні праці:

 1. Лісняк О.І., Застрижна М.Л. Методичні вказівки для самостійної роботи з фармакології для студентів III курсу  Спеціальності 226 « Фармація. Промислова фармація» Частина I. Львів, 2020. 87 с. 
 2. Лісняк О.І., Застрижна М.Л. Лікарська рецептура : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 226 « Фармація. Промислова фармація». Львів, 2020. 35 с.
 3. Лісняк О.І., Ткачук Л.І., Застрижна М.Л., Ковальська М.Є., Клінічна фармація та фармацевтична опіка. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів, 2020 – 88 с.

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАКРІПЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

 1. Фармакологія
 2. Клінічна фармація та фармацевтична опіка
 3. Фармакотерапія з фармакокінетикою
 4. Фармакологія (ФГРЗ, Фізична терапія та ерготерапія)

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • ЛНМУ ім. Данила Галицького. Свідоцтво про підвищення кваліфікації, диплом лікаря спеціаліста за спеціальністю ультразвукова діагностика № 24643 від 28.12.2006 р.
 • ЛНМУ ім. Данила Галицького. Свідоцтво про підвищення кваліфікації, диплом лікаря спеціаліста за спеціальністю рентгенологія № 114680 від 26.06.2019 р.
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України (Навчально - науковий інститут неперервної освіти і туризму). Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/013260-20 (25 листопада – 9 грудня 2020 р.)
 • 2012-2017 - член Польської АН.
 • Дистанційний цикл тематичного удосконалення «Сучасні організаційні, фармацевтичні та клініко-фармакологічні підходи раціонального застосування лікарських засобів». Тривалість курсу 1 місяць (156 год.). Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації при Національному фармацевтичному університеті. м. Харків.

Сертифікат № 3926 від 30.11.2021.


 КОБРИН ЛЕСЯ ОЛЕГІВНА

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук (PhD)

Місце праці та посада: старший викладач кафедри фармації та біології ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького;

Тел. 067-949-3196

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КОБРИН ЛЕСЯ ОЛЕГІВНА

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-1065-4123

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8894926900

GoogleScholar

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=_VI_jv0AAAAJ

Publons

https://publons.com/researcher/4515787/lesya-kobryn/

ОСВІТА

2000 р. закінчила хімічний факультету Львівського національного університету імені Івана Франка з відзнакою. Присвоєно кваліфікацію «Хімік. Викладач», денна форма навчання.

2000 – 2003 р. – аспірантура Львівського національного університету імені Івана Франка, на кафедрі органічної хімії хімічного факультету.

2005 р. - кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 - органічна хімія. Тема дисертації: «Синтез і спектральні характеристики заміщених кумаринів та їхніх функціональних похідних».

КАР’ЄРА

2003-2005 р. – молодший науковий співробітник НДЧ Львівського національного університету імені Івана Франка.

2005-2009 р. – науковий співробітник НДЧ Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2010 р. – старший науковий співробітник Української академії друкарства.

2007-2009, 2010-2012 рр. - постдок у Державному університеті штату Міссісіпі, США. Виконавець теми «Buckybowls - curved surface polynuclear aromatics». Supervisor: Prof. Andrzej Sygula

2009-2010 р. – посток у Державному університеті штату Небраски, м. Лінкольн, США. Synthesis of Polyvinylidene Fluoropolymers: Synthesis, Properties and applications. Supervisor: Prof. James M. Takacs.

2006 – 2007 рр. – викладач кафедри хімії у Лісотехнічному університеті за сумісництвом.

2017 – 2018 - викладач кафедри хімії Природничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка.

2018 – 2019 р. - старший викладач-сумісник

2019 р. - по цей час - старший викладач кафедри фармації та біології ЛНУ ВМБ імені С.З. Гжицького.

Коло наукових інтересів. Органічний синтез та хімія гетероциклічних сполук Нітрогену та Сульфуру. Органічні азометинові барвники на основі похідних кумарину та їхніх функціональних похідних. Вивчення біологічної активності сульфо- та нітрогеновмісних похідних кумарину.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Наукові публікації включені у наукометричні бази та до переліку фахових видань МОН України:

 1. Tymoshuk S., Fedyshyn O., Patsay I., Tymoshuk O. Voltammetric determination of vitamin B12 by using some azodyes. Journal of Chemistry and Technologies, 2021, 29(2). 179-191.

 https://doi.org/10.15421/jchemtech.v29i2.207847

 1. Демчук О.Г., Грицина М.Р., Кобрин Л.О., Калитовська М.Б., Гутий Б.В. Механізм дії та модифікований синтез гідроксисечовини. Науковий Вісник Національного Університету Ветеринарної Медицини та Біотехнологій імені С. З. Гжицького. Ветеринарні науки. Львів. 2020, 22 (100). С. 65-70 https://doi.org/10.32718/nvlvet10011
 2. Біла Є., Кобрин Л. Особливості параметрів спектрів ЯМР 1Н 5-арилсульфоніл-1,5-дифеніл-1-пентен-3-онів. Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 2021. Випуск 62. С. 227-235. http://dx.doi.org/10.30970/vch.6201.227
 3. Демчук О.Г., Кобрин Л.О., Калитовська М.Б., Грицина М.Р., Гутий Б.В. Фізіологічні властивості та характерні реакції гідроксикарбаміду. Науковий Вісник Національного Університету Ветеринарної Медицини та Біотехнологій імені С. З. Гжицького. Ветеринарні науки. Львів, 2020, 22 (100). С. 59-64 https://doi.org/10.32718/nvlvet10017
 4. Zabula A.V., Sevryugina Yu.V., Spisak S.N., Kobryn L., Sygula R., Sygula A., Petrukhina M.A. An unsolvated buckycatcher and its first dianion. Chemical Communications. 2014, 50 (20), 2657-2659. https://pubs.rsc.org/en/content/getauthorversionpdf/c3cc49451a
 5. Zabula A.V., Sevryugina Yu.V., Spisak S.N., Kobryn L., Sygula R., Sygula A., Petrukhina M.A. Buckycatcher with nothing to catch and its first reduction study. "Abstracts of papers of the American Chemical Society. Vol. 247. 1155th st., NW, Washington, DC 20036 USA: Amer. Chemical Soc.,
 6. C. Muck-Lichtenfeld, S. Grimme, L. Kobryn, A. Sygula. Inclusion complexes of buckycatcher with C60 and C70. Chem. Chem. Phys. 2010. 12, 7091-7097.

https://pdfs.semanticscholar.org/9dd4/6c3892285997e74ae269ed224b9632b9c348.pdf

 1. Lesya Kobryn, William P. Henry, Frank R. Fronczek, Renata Sygula, Andrzej Sygula. Molecular clips and tweezers with corannulene pincers // Tetrahedron Lett. 2009, 50, 7124-7127.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040403909019327

 1. Sygula A., Sygula R., Kobryn L. 2-Trimethylsilylcorannulenyl Trifluoromethanesulfonate: An Efficient Precursor for 1,2-Didehydrocorannulene // Lett. 2008, 10 (17), 3927 – 3929.

https://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/ol801581z

 1. Mizyuk V., Shibanov V., Kobryn L., Marshalok G., Elagin G. Peculiarities of NMR 13C spectra of benzoic acid and saturated alkylbenzoates. I. Chemical shifts of benzoyl fragment carbon atoms // Chemistry and Chem. Technology. 2008, 2 (2), 77-83.
 2. Ganushchak N.I., Kobryn L.O., Bilaya E.E., Mizyuk V.L. Synthesis of heterocyclic compounds on the basis of 2H-chromen-2-one derivatives. J. Org. Chem. 2006. Vol. 42, No 7. P. 1095 – 1096.
 3. Elagin G.I., Mizyuk V.L., Kobryn L.O., Vlyazlo R.I. Synthesis of tert-alkylperoxy-substituted derivatives of 2-propanol, dioxolane and thiirane. J. Org. Chem. 2005. Vol. 41. No 11. P. 1666 – 1670.
 4. Shіbanov V.V., Mizyuk V.L., Kobryn L.O. Benzoates and benzoylformiates – by-products of photoinitiators 2,2-dialkoxy-1-arylethanones synthesis (in Russian). Questions of Chem. and Chem. Tehnology. 2005. No. 5-6. P. 51 – 55.
 5. Ganushchak N.I., Kobrin L.O., Bilaya E.E., Mizyuk V.L. Schiff bases derived from 6-amino-2H-chromen-2-one. Synthesis and 1H NMR spectra. J. Org. Chem. 2005. V.41, No 7. P.1085 – 1091. https://link.springer.com/article/10.1007/s11178-005-0294-8

https://sciforum.net/manuscripts/1940/original.pdf

 1. Kachkovsky O.D., Tolmachev O.I., Kobryn L.O., Віla E.E., Ganushchak M.I. Absorption spectra and nature of electron transitions in azomethine dyes as 6-derivatives of 2H-2-chromenone. Dyes and Pigments. V. 63, N2. Р. 203 – 211.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0143720804000270

 1. Kachkovsky O.D., Tolmachev O.I., Kobryn L.O., Віla E.E., Ganushchak M.I. The nature of electronic transitions in coumarin, 3-arylcoumarins and their sulfur-containing analogues (in Ukrainian). Chem. J. 2004. V. 70, N 5. P. 58 – 64.

Наукові конференції:

 1. Біла Є., Кобрин Л. Дослідження ЯМР 1Н спектрів 5-арилсульфоніл-1,5-дифеніл-1-пентен-3-онів. Всеукраїнський симпозіум з органічної та медичної хімії присвячений 80-річчю проф. Валерія Дмитровича Орлова 21 – 22 вересня 2021 р.
 2. Nakhmanson S.M., Johnston J.T., Korlacki R., Kobryn L., Takacs J.M., Ducharme S. Polarization and dynamics in ferroelectric β-polyvinylidene fluoride and related copolymer and oligomer compounds // International Symposium on Integrated Ferroelectrics and Functionalities, Colorado Springs, Colorado, USA, September 27-30, 2009.
 3. Korlacki R., Johnston J.T., Kim J., Kraemer K.L., Ducharme S., Ge Z., Kobryn L., Takacs J.M., Nakhmanson S.M. Phase transitions in vinylidene fluoride oligomers // International Symposium on Integrated Ferroelectrics and Functionalities, Colorado Springs, Colorado, USA, September 27-30, 2009.
 4. Korlacki R., Kobryn L., Johnston J.T., Ducharme S., Takacs J.M., Nakhmanson S.M. Rational design of molecular ferroelectric materials and nanostructures // DOE EPSCoR Annual Program review and workshop 2009 U.S. Department of Energy Experimental Program to Stimulate Competitive Research, Long Island, New York, July 20-23, 2009.
 5. Kobryn L., Henry W.P., Sygula A. Isocorannulenofuran as a synthon for synthesis of new buckybowls // 2008 Southeast Regional Meeting of the ACS, Nashville, TN, USA, November 12-15, 2008.
 6. Sygula A., Kobryn L., Sygula R., Rabideau W. Polycyclic aromatic hydrocarbons with curved surfaces:Buckybowls // Meeting of the Catalysis Science Program Chemical Sciences, Geosciences, and Biosciences Division U.S. Department of Energy, Annapolis, Maryland. May 18-21, 2008.

Основні навчально-методичні праці:

 1. Кобрин Л.О., Біла Є.Є. Лабораторний практикум з органічної хімії. Частина 1: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» ОС «Магістр». Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З Гжицького. Львів, 174 с.
 2. Кобрин Л.О., Демчук О.Г. Фармацевтична хімія. Частина 1. Лікарські засоби неорганічної природи : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» ОС «Магістр». Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З Гжицького. Львів, 2020. 142 с.
 3. Демчук О.Г., Кобрин Л.О. Токсикологічна і судова хімія: методичні вказівки до виконання лабораторних занять для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З Гжицького. Львів, 60 с
 4. Кобрин Л.О., Федін Р.М. Фізична та колоїдна хімія (Частина 1. Фізична хімія) Методичні вказіки до виконання лабораторних занять для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З Гжицького. - Львів, 2020. 80 с.
 5. Демчина Р.О., Г.В. Нощенко, О.М. Січевич, М.І. Хмільовська, Л.О. Кобрин, М.Ф. Федина. Лабораторний практикум. Методичні вказівки для студентів напрямку “Деревооброблювальні технології” та “лісове і садово-паркове господарство”. Львів: НЛТУ України, 2010.- 83 с.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 1. Сертифікат про стажування на базі Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA) (Riga, Latvia) при підтримці International Science Group на тему «Теорія та практика науково-педагогічних підходів в освіті» з 26 квітня по 26 травня 2021 року. Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин).
 2. Свідоцтво про підтвердження володіння англійською мовою на рівні B2.
 3. Cертифікати участі у вебінарах, що стосуються попередження антиплагіату.
 4. Підвищення кваліфікації (стажування) на тему: «Вдосконалення та ознайомлення з сучасними методами викладання дисциплін циклу загальної підготовки для студентів спеціальності 226 ,,Фармація, промислова фармація”: “Загальна та неорганічна хімія”, “Органічна хімія”, “Методи органічного синтезу”, “Фармацевтична хімія”». Строк підвищення кваліфікації (стажування) з 22 листопада по 24 грудня 2021 року терміном 1 місяць (4 кредити) на кафедрі технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології в Національному університеті “Львівська політехніка”.

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАКРІПЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

 1. Загальна та неорганічна хімія
 2. Органічна хімія
 3. Фармацевтична хімія.


 МАРТА ЄВГЕНІВНА КОВАЛЬСЬКА

Науковий ступінь: кандидат медичних наук (PhD)

Місце праці та посада:

Асистент кафедри патологічної фізіології ЛНМУ ім. Д.Галицького;

Асистент кафедри фармації та біології Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (за сумісництвом)

тел. 067 353 35 66

e-mail: dr.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МАРТА ЄВГЕНІВНА КОВАЛЬСЬКА

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6232-3951

GoogleScholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&hl=uk&pli=1&user=_AbV23IAAAAJ

Publons

https://publons.com/researcher/1769357/marta-kowalska/

ОСВІТА:

2015 – 2019 р. - Львівський торговельно-економічний університет. Післядипломна освіта. Спеціальність: Право.

2018 р. - кандидат медичних наук за спеціальністю - 14.03.04. Тема кандидатської дисертації: „Патогенетичні особливості перебігу у морських свинок експериментального алергічного альвеоліту при стресі та вплив на них корвітину”.

2014 – 2018 р. - здобувач при кафедрі патологічної фізіології на базі ЛНМУ Ім. Данила Галицького.

2007 – 2010 р. -  інтернатура: акушерство та гінекологія на базі ЛНМУ Ім. Данила Галицького.

2001-2007 р. - Львівський національний медичний Університет ім. Данила Галицького Лікувальна справа.

2001-2007 р. - гурток акушерства та гінекології на базі ЛНМУ Ім. Данила Галицького

1990 – 2001 р. - Львівська спеціалізована середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 28 з поглибленим вивченням німецької мови.

1991-2000 р. - Львівська державна хореографічна школа.

ПРАЦЯ:

2020 р.– по даний час - Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З, Гжицького, факультет громадського розвитку та здоров’я, асистент кафедри фармації та біології

2019 р. – по даний час - ЛНМУ ім.Д.Галицького. асистент кафедри патологічної фізіології

2018 – 2019 р. - ЛНМУ ім.Д.Галицького. асистент кафедри фармакології

2016 р. – по даний час - ЛНМУ ім.Д.Галицького. Науковий відділ. Центер міжнародної співпраці. Спеціаліст.

2014 р. - по даний час - Рада молодих лікарів Львівщини при департаменті ОЗ. Член ради.

2014 р. – по даний час - ТзОВ «Львівський медичний інститут», асистент кафедри патологічної фізіології

2014- 2016 р.  - ТзОВ Медичний коледж «Монада» викладач акушерства та гінекології

2010 – 2015р. - ВНЛЗ ЛОР «Львівський медичний коледж ім. Андрея Крупинського» викладач акушерства та гінекології.

Коло наукових інтересів: роль метаболічних та імунних порушень в патогенезі розвитку експериментального алергічного альвеоліту і запальних процесів, експериментального стресу, адреналінового пошкодження міокарду, цукрового діабету та їх патогенетична терапія; дія корвітину, тіатріазоліну, налбуфіну.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО_МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

Наукові публікації включені у наукометричні бази

 1. Ковальська М.Є., Жуковський В.С., Байда М.Л. Зміни окремих показників прооксидантної та антиоксидантної систем в тимусі тварин при експериментальному алергічному альвеоліті в умовах стресу та їх корекція. Світ Медицини та Біології. №3(69), 2019 с.191-193. Web of Science
 2. Zayachkivska O, Kovalska M. Подяка редакційній колегії, виробничому колективу, рецензентам та авторам за роботу для «Праці Наукового Товариства ім. Шевченка, Медичні науки» у 2020 р. Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences. 2020 Sep 27;62(2). Scopus
 3. Soguiko Yu., Paltov Ye., Fik V., Masna Z., Kowalska M., Krynytskyi R., Kryvko Yu. Changes in the retina with ten -week opioid exposure with a simultaneous four- week vasodilator correction. Світ Медицини та Біології. №2(76), 2021 с.243-247. Web of Science
 4. Зімба О, Павловський Я, Даниляк О, Гуменецька Н, Ковальська М, Підвальна У. Використання соціальних мереж дослідниками зі східної Європи в період пандемії COVID-19: перехресне дослідження. Proc Shevchenko Sci Soc Med Sci. 10, Червень 2021 [цит. за 20, Липень 2021];64(1). доступний у: https://mspsss.org.ua/index.php/journal/article/view/487 Scopus

Наукові публікації включені до переліку фахових видань МОН України

 1. Ковальська М.Є. Стан прооксидантно-антиоксидантних процесів у легенях в динаміці розвитку експериментального алергічного альвеоліту. Вісник наукових досліджень. 2016. № 4 (85). С. 126–127.
 2. Ковальська М.Є. Зміни показників пероксидного окиснення ліпідів у надниркових залозах при екзогенному алергічному альвеоліті в умовах стресу. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2017. № 4 (32). С. 47–50.
 3. Ковальська М.Є. Зміни функціонального стану прооксидантної та антиоксидантної систем у надниркових залозах морських свинок за умов формування експериментального алергічного альвеоліту. Медична та клінічна хімія. 2017. Т. 19, № 4 (73). С. 93–97.
 4. Ковальська М.Є. Зміни показників прооксидантної та антиоксидантної систем у тимусі тварин за умов формування експериментального алергічного альвеоліту. Вісник наукових досліджень. 2017. № 4 (89). С. 133–135.
 5. Ковальська М.Є. Медикаментозна корекція змін стану про- та антиоксидантної систем у тимусі морських свинок на всіх етапах розвитку експериментального алергічного альвеоліту в умовах стресу. Одеський медичний журнал. 2018. № 1 (165). С. 5–9.
 6. Регеда М. С., Ковальська М.Є. Вплив корвітину на показники перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантну систему в легенях у динаміці розвитку експериментального алергічного альвеоліту в умовах стресу. Вісник наукових досліджень. № 1 (90). С. 118–122.
 7. Регеда М. С., Ковальська М.Є. Функціональний стан прооксидантної та антиоксидантної систем у легенях при експериментальному алергічному альвеоліті в умовах іммобілізаційного стресу та корекція його порушень корвітином. Медична та клінічна хімія. 2018. Т. 20, № 1 (74). С. 81–85.
 8. Регеда М. С., Ковальська М.Є. Значення окремих показників прооксидантної системи в наднирникових залозах тварин на етапах розвитку експериментального алергічного альвеоліту в умовах стресу та їх корекція. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2018. № 2 (34). С. 86–89.
 9. Абашина Н.М., Закалюжний І.С., Цимар М.В., Турчин К.Ю., Дунець Р.Б., Чаплига В.В., Ковальська М.Є. Деякі проблеми діагностики вродженої та набутої глаукоми у Львівському обласному глаукомному кабінеті (аналіз роботи). Актуальні проблеми профілактичної медицини. Збірник наукових праць. Львів.нац.мед.ун-т ім. Данила Галицького, Лаб.пром.токсикології- Львів: Афіша. Випуск 1, 1 (21) – 2021. – 135-145.
 10. http://appm.meduniv.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=497
 11. Колішецька М.А., Байда М.Л., Семенців Н.Г., Садляк О.В.., Ковальська М.Є. Особливості зрушень процесів перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в легенях морських свинок за умов формування експериментальної бронхіальної астми та виразкової хвороби шлунка. Актуальні проблеми транспортної медицини № 1 (63), 2021. С.85-91.
 12. Pankiv M. V., Paltov Ye. V., Masna Z. Z., Chelpanova I. V., Kovalska M. Ye. Structural features of the intervertebral disc in rats. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(07): 68-78. eISSN 2391-8306.

DOI http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.07.006

 https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2021.11.07.006

 https://zenodo.org/record/5093282.

Наукові праці:

 1. Reheda M., Baida M., Kovalska M. Peculiarities of changes in a functional condition of pro-oxidant and antioxidant systems in guinea pigs’ lungs in experimental allergic alveolitis under the conditions of immobilization stress. Journal of Education, Health and Sport. 2017. 7, № 10. С. 253–260.
 2. Reheda M., Baida M., Kovalska M. Condition of pro-oxidant and antioxidant systems in guinea pigs’ lungs under the condition of immobilization stress. Journal of Education, Health and Sport. 2017. 7, № 11. С. 334–339.
 3. Вергун А.Р., Чуловський Я. Б., Мощинська О. М., Ковальська М.Є. Деструктивний ускладнений поліоніхомікоз з інкарнацією нігтя: аналіз клінічних випадків та досвіду комплексного лікування. (авторські погляди на проблему). Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», 2019
 4. Pankiv M. V., Paltov Ye. V., Masna Z. Z., Chelpanova I. V., Kovalska M. Ye. Dynamics of pathomorphological changes in the structural organization of the intervertebral disc at the end of the seventh and fourteenth day of experimental opioid exposure at the ultrastructural level. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(08):427-437. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.08.048
 5. Kryvko Y, Soguiko Y, Hot I, Antonenko Y, Baida M. Kovalska M. Peculiarities of changes in a functional condition of pro-oxidant and antioxidant systems in guinea pigs’ lungs in experimental allergic alveolitis under the conditions of immobilization stress. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(09):798-805. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/35670 https://zenodo.org/record/5554986
 6. Kryvko Y, Soguiko Y, Hot I, Antonenko Y, Baida M., Kovalska M. Condition of pro-oxidant and antioxidant systems in guinea pigs’ lungs under the condition of immobilization stress. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(05): 319-324. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/35687 https://zenodo.org/record/5559664
 7. Паньків М. В., Пальтов Е. В., Масна З. З., Челпанова І. В., Дудок О.В., Ковальська М.Є. Динаміка патоморфологічних змін ультраструктурної організації міжхребцевого диску на різних термінах експериментального опіоїдного впливу та при його відміні. Морфологія. 2021: 15 (3): 137-147. https://doi.org/10.26641/1997-9665.2021.3.137-147
 8. Ковальська М.Є. Стан прооксидантної та антиоксидантної систем у тимусі морських свинок за умов формування експериментального алергічного альвеоліту. Альманах науки. 2017. № 7. С. 43–
 9. Регеда М. С., Ковальська М.Є. Зміни показників прооксидантної та антиоксидантної системи у наднирниках при експериментальному алергічному альвеоліті в умовах стресу. Альманах науки. 2018. № 11 (10). С. 55–57.
 10. Ковальська М.Є. Активність супероксиддисмутази в легенях морських свинок при експериментальному алергічному альвеоліті. Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: зб. тез наук. робіт (м. Одеса, 20–21 жовтня 2017 р.). Одеса, 2017. С. 45–46.
 11. Ковальська М.Є. Зміни активності каталази в легенях морських свинок у динаміці формування експериментального алергічного альвеоліту. Київський медичний науковий центр. Охорона та захист здоров’я людини в умовах сьогодення: зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 3–4 листопада 2017 р.). Київ, 2017. С. 5–
 12. Ковальська М.Є. Особливості зрушень стану прооксидантної і антиоксидантної систем у наднирниках морських свинок у різні періоди формування екзогенного алергічного альвеоліту. Актуальні питання медичної теорії та практики: зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 8–9 грудня 2017 р.). Дніпро: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2017. С. 12–
 13. Ковальська М.Є. Активність супероксиддисмутази в тимусі морських свинок за умов розвитку екзогенного алергічного альвеоліту. Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини : зб. тез наукових робіт (м. Одеса, 15–16 грудня 2017 р.). Одеса, 2017. С. 45–46.
 14. Ковальська М.Є. Стан прооксидантної системи у тимусі мурчаків з експериментальним алергічним альвеолітом. Сучасні тенденції розвитку української науки: матеріали Всеукраїнської наук. конф. (м. Переяслав–Хмельницький, 21–22 грудня 2017 р.). Переяслав–Хмельницький, 2017. С. 83–
 15. Ковальська М.Є. Рівень дієнових кон’югат та малонового діальдегіду у тимусі за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту. Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики: зб. тез наук. робіт учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Львів, 22–23 грудня 2017 р.). Львів, 2017. С. 107–
 16. Ковальська М.Є. Роль процесів ліпопероксидації і антиоксидантної системи в наднирниках мурчаків за умов розвитку іммобілізаційного стресу. Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності: зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12–13 січня 2018 р.). Дніпро: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2018. С. 58–
 17. Ковальська М.Є. Особливості зрушень стану прооксидантної і антиоксидантної систем у наднирниках морських свинок у різні періоди формування екзогенного алергічного альвеоліту. Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності: зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12-13 січня 2018 р.). Дніпро: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2018. С. 20–21.
 18. Ковальська М.Є. Порушення процесів перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту в наднирниках морських свинок за умов іммобілізаційного стресу. Забезпечення здоров’я нації та здоров’я особистості як пріоритетна функція держави: зб. тез наукових робіт учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19-20 січня 2018 р.). Одеса, 2018. С. 38–42.
 19. Патогенетичні особливості перебігу у морських свинок експериментального алергічного альвеоліту при стресі та вплив на них корвітину – 14.03.04 : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Ковальська Марта Євгенівна ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". - Т., 2018. - 20 с.
 20. Вергун А. Р., Паращук Б. М., Вергун О. М., Ковальська М.Є. Деструктивний поліоніхомікоз, ускладнений вторинною інкарнацією нігтів: Аналіз клінічних спостережень. Медична наука та практика ХХІ століття: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1–2 лютого 2019 р.). – Київ: «Київський медичний науковий центр», 2019. – 34-39 с.
 21. Небелюк Н.М., Готь І.В., Антоненко Ю.О., Ковальська М.Є. Особливості порушень процесів пер оксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в тимусі у динаміці розвитку іммобілізаційного стресу. Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф (м. Одеса, 18–19 червня 2020 р.). Одеса, 2020. С. 80-86.
 22. Пальтов Є.В., Ковальська М.Є. Дезорганізаційні зміни в сітківки щура наприкінці чотирнадцятого тижня експериментального опіоїдного впливу. Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф (м. Одеса, 18–19 червня 2020 р.). Одеса, 2020. С. 86-92.
 23. Небелюк Н.М., Готь І.В., Антоненко Ю.О., Ковальська М.Є. Особливості зрушень ліпопероксидації та стану антиоксидантного захисту у легенях морських свинок в пізні періоди формування експериментального алергічного альвеоліту та корекція цих порушень корвітином. Проблеми та стан розвитку медичної науки та практики в Україні: зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф (м. Дніпро, 12-13 червня 2020 р.). Дніпро: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2020. С. 41-46.
 24. Регеда М. С., Небелюк Н. М., Ванівська М. Ю., Шибінська М. В., Ковальська М.Є. Стан антиоксидантної системи в тканинах пародонта за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми. Охорона та захист здоров’я людини в умовах сьогодення: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науковопрактичної конференції (м. Київ, 6–7 листопада 2020 р.). – Київ: «Київський медичний науковий центр», 2020. – С.39-41.
 25. Готь І.В., Антоненко Ю.О., Ковальська М.Є., Порушення системи антиоксидантного захисту в наднирниках за умов іммобілізаційного стресу. Пріоритетні шляхи розвитку науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково практичної конференції м. Київ, 12-13 жовтня 2021 року. – Київ: МЦНіД, 2021. – 13-16.
 26. Готь І.В., Антоненко Ю.О., Ковальська М.Є., Роль реактивності в наднирниках мурчаків за умов розвитку іммобілізаційного стресу. Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 8–9 жовтня 2021 р.). – Дніпро : Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2021. – 22-26 с.
 27. Регеда М. С., Ковальська М.Є., Вергун А.Р. Спосіб експериментального дослідження змін прооксидантної та антиоксидантної системи у тканинах наднирникових залоз морських свинок при алергічному альвеоліті. Патент України на корисну модель127563U, МПК A61K 35/12. опубл. 10.08.2018, Бюл. № 15. [патент]

У науковому доробку Ковальської М.Є. 47 публікацій у наукових та фахових журналах (навчально-методичні рекомендації, тези, патент, статті). Після захисту дисертації опубліковано 17 статей у фахових журналах, з них 2 статті Web of Science та 2 статті Scopus, одна одноосібна праця, співавтор навчальних методичок.

Основні навчально-методичні праці:

 1. Садляк О.В., Вервега Б.М., Колішецька М.А., Семенців Н.Г., Байда М.Л., Ковальська М.Є. Вчення про хворобу, етіологію, патогенез: методичні вказівки для самостійної роботи для здобувача ступеня доктора філософії із навчальної дисципліни «Патологічна фізіологія». Львів: Львівський нац. мед.ун-т ім. Д. Галицького, 2019. 9 с.
 2. Садляк О.В., Пороховська Н.В., Колішецька М.А., Семенців Н.Г., Байда М.Л., Ковальська М.Є. Предмет і задачі патофізіології. методи патофізіологічних досліджень. Основні етапи розвитку патофізіології: методичні вказівки для самостійної роботи для здобувача ступеня доктора філософії із навчальної дисципліни «Патологічна фізіологія». Львів: Львівський нац. мед.ун-т ім. Д. Галицького, 2019. 8 с.
 3. Садляк О.В., Колішецька М.А., Семенців Н.Г., Байда М.Л., Ковальська М.Є. Запалення: методичні вказівки для самостійної роботи для здобувача ступеня доктора філософії із навчальної дисципліни «Патологічна фізіологія». Львів: Львівський нац. мед.ун-т ім. Д. Галицького, 2019. 11 с.
 4. Садляк О.В., Колішецька М.А., Семенців Н.Г., Байда М.Л., Ковальська М.Є. Патофізіологія нирок. Ниркова недостатність: методичні вказівки для самостійної роботи для здобувача ступеня доктора філософії із навчальної дисципліни «Патологічна фізіологія». Львів: Львівський нац. мед.ун-т ім. Д. Галицького, 2019. 11 с.
 5. Садляк О.В., Колішецька М.А., Семенців Н.Г., Байда М.Л., Ковальська М.Є. Типові порушення периферичного кровообігу і мікроциркуляції: методичні вказівки для самостійної роботи для здобувача ступеня доктора філософії із навчальної дисципліни «Патологічна фізіологія». Львів: Львівський нац. мед.ун-т ім. Д. Галицького, 2019. 11 с.
 6. Садляк О.В., Колішецька М.А., Семенців Н.Г., Байда М.Л., Ковальська М.Є. Лейкоцитози. Лейкопенії: методичні вказівки для самостійної роботи для здобувача ступеня доктора філософії із навчальної дисципліни «Патологічна фізіологія». Львів: Львівський нац. мед.ун-т ім. Д. Галицького, 2019. 10 с.
 7. Садляк О.В., Колішецька М.А., Семенців Н.Г., Байда М.Л., Ковальська М.Є. Лейкози: методичні вказівки для самостійної роботи для здобувача ступеня доктора філософії із навчальної дисципліни «Патологічна фізіологія». Львів: Львівський нац. мед.ун-т ім. Д. Галицького, 2019. 11 с.
 8. Садляк О.В., Колішецька М.А., Семенців Н.Г., Байда М.Л., Ковальська М.Є. Порушення системи гемостазу: методичні вказівки для самостійної роботи для здобувача ступеня доктора філософії із навчальної дисципліни «Патологічна фізіологія». Львів: Львівський нац. мед.ун-т ім. Д. Галицького, 2019. 11 с.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

3-28.09.2012 р. - Посвідчення № 50 про проходження підвищення кваліфікації від 28.09.2012р. Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти. Акушерство та гінекологія. МОН України. Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця.

17-28.09.2012 р. - Посвідчення № 121 про проходження підвищення кваліфікації від 28.09.2012р. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології. МОН України. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

19.11-22.12.2020 р. - Посвідчення № 66 про проходження підвищення кваліфікації від 22.12.2020р. ЛНМУ ім. Д. Галицького післядипломної освіти «Педагогічні, психологічні і правові аспекти вищої медичної освіти» 180 год., 6 кредитів

СТАЖУВАННЯ:

03.01-10.01.2020 р. - Bescheinigung über eine Hospitation «Organisatorische Aspekten der medizinischen Dienst im MVZ». Bad Lauterberg, den 10.01.2020

16.02.2021 р. - Сертифікат про підтвердження володіння польської мови CEFR Національний університет «Львівська політехніка» ОД 02071010/0008-21 від 16.02.2021р. В2.

17.03-5.04.2021 р. - Certificate of internship «Scientifie perspectives and innovations in education: experience of the Czech Republic remotely» N CZ 9/03 – 2021; 180 hours, 6 TCTS

17.05-06.06.2021 р. - Certificat Polska fundacja lekarzy turystyki medycznej z krajow wschodnich. Polsko-Ukrainskiego Programu Rozwoju I Szkolenia Pracownikow ochrony Zdrowia.

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАКРІПЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

 1. Клінічна фармація та фармацевтична опіка
 2. Екстремальна медицина
 3. Біоетика та біозахист.


 КОЛЕЩУК ОЛЕНА ІВАНІВНА

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Місце праці та посада:

старший викладач кафедри фармації та біології ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

тел. 0686238670

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КОЛЕЩУК ОЛЕНА ІВАНІВНА

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-9903-562X

GoogleScholar

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=jSwuU9YAAAAJ

ОСВІТА

2003 р. - Волинський державний університет ім. Лесі Українки, спеціальність біологія; біолог, викладач біології.

2011 р. - кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.04 -біохімія. Тема дисертації: «Фізіолого – біохімічні процеси в організмі великої рогатої худоби за умов згодовування селену, хрому і вітаміну Е».

КАР’ЄРА

2003 – 2009 р. – аспірантка в Інституті біології тварин НААН

2009 – 2011 р. – молодший науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології тварин НААН.

2016 – 2019 р. - науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології тварин НААН.

2019 – 2020 н.р. – асистент-сумісник кафедри фармації та біології ЛНУ вет. медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

з 2021 р. – по даний час – старший викладач кафедри фармації та біології ЛНУ вет. медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

Наукові публікації, включені до переліку фахових видань МОН України:

 1. Fedoruk R.S., Tesarivska U.I., Kovalchuk I.I., Tsap M.M., M.І. Khrabko M.M., Koleshchuk O.I. The indices of thyroid system and metabolism of rats under the influence of nanocomposition based on iodine and citrate. Ukr.Biochem.J. 2021; Volume 93, Issue 3, May-Jun, pp. 92-10. doi: https://doi.org/10.15407/ubj93.03.092
 2. Fedoruk, R. S., Tesarivska, U. I., Kovalchuk, I. I., Tsap, M. M., Kaplunenko, V. H., Koleschuk, O. I., & Khrabko, M. I. (2021). Biological effects of iodine, selenium, sulfur citrates in broiler chickens. Regulatory Mechanisms in Biosystems12(3), 523-530. https://doi.org/10.15421/022172.
 3. Колещук О. І., Ковальчук І. І., Цап М. М., Хомин М. М. Дезінтоксикаційні процеси в організмі корів за умов згодовування нікелю цитрату в останній період тільності та в перші місяці лактації. Біологія тварин. 2020, т. 22, № 2. 27-28. https://doi.org/10.15407/animbiol22.02.026
 4. Колещук О.І. Антиоксидантно-ферментативна активність крові корів за згодовування різних доз цитрату нікелю. Фізіологічний журнал. 2019. 65 (3). с.187.
 5. Храбко М.І., Федорук Р.С., Тесарівська У.І., Колещук О.І., Ковальчук І.І. Фізіолого – біохімічні показники крові щурів за дії I, Se, S цитрату у різних дозах. Фізіологічний журнал, 2019, 65 (3), 107.
 6. Колещук О.І., Цап М.М. Стан системи антиоксидантного захисту і вміст продуктів ПОЛ в організм корів за згодовування цитрату нікелю. Біологія тварин. Т. 19. № 4.  С. 119.
 7. Федорук Р.С., Тесарівська У.І., Каплуненко В.Г., Колещук О.І., Ковальчук І.І., Храбко М.І., Цап М.М., Двилюк І.І. Метаболічні процеси в крові курчат-бройлерів у період випоювання різних доз I, Se, S цитрату. Біологія тварин. 2018. Т. 20. № 3. С. 170.
 8. Колещук О.І., Ковальчук І.І., Цап М.М., Храбко М.І. Вплив різних доз цитрату нікелю на імунобіологічні показники та систему антиоксидантного захисту корів // Біологія тварин.   Т. 20. № 3.  С. 37–42.
 9. Тесарівська У.І., Федорук Р.С., Колещук О.І., Вплив І, Se, S цитрату на гематологічний профіль і динаміку маси тіла курчат-бройлерів за наявності та відсутності кокцидіостатика в комбікормі. НТБ ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок та Ін-ту біології тварин, 2019, 20 (2), 24-33.
 10. Fedoruk R.S. Vlizlo V.V., Kovalchuk I.I, Koleshchuk O.I., Khrabko M.I., Tsap M.M., Kaplunenko V.G., Denys G.G. Macro- and microelements of blood and its antioxidant activity in lacting cow under the action of iodine citrate. Біологія тварин. 2019. 21 (2). С.96
 11. Vlislo V.V., Kovalchuk I.I., Koleshchuk O.I., Tsap M.M., Khrabko M.I. The intensity of protein exchange and the content of glucoproteins in the blood of cow under the condition of feeding iodine citrate in diferent doses. Біологія тварин. 2019. 21 (2), С.147.

Наукові праці:

 1. Цап М.М., Ковальчук І. І., Колещук О.І.,  Тесарівська У.І.,  Кушнір І. М. Вплив різних доз випоювання I, Se, S цитрату на ріст і розвиток курчат-бройлерів. Наукові Горизонти. 2020. 23 (10). С.25-32
 2. Цап М.М. Імунний та антиоксидантний статус корів за згодовування їм цитрату нікелю / М.М. Цап, О.І. Колещук, І.І. Ковальчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізіології тварин», присвяченої 120-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України 3–5 травня 2018 року, м. Чернігів. 2018. С. 95–96.
 3. Цап М.М., Ковальчук І.І., Колещук О.І., Храбко М.І. Вплив наноаквахелатного розчину йоду цитрату на біохімічний профіль крові корів в перший період лактації. ХІІ український біохімічний конгрес Присвячений 165-й річниці від дня народження І.Я. Горбачевського 30 вересня – 4 жовтня 2019, м. Тернопіль. Медична та клінічна хімія. 2019, 21 (3), 327–328.
 4. Vlislo V.V., Kovalchuk I.I., Koleshchuk O.I., Tsap M.M., Khrabko M.I. The intensity of protein exchange and the content of glucoproteins in the blood of cow under the condition of feeding iodine citrate in diferent doses. Біологія тварин. 2019, 21 (2). С. 147
 5. Fedoruk R.S., Vlizlo V.V., Kovalchuk I.I, Koleshchuk O.I., Khrabko M.I., Tsap M.M., Kaplunenko V.G., Denys G.G. Macro- and microelements of blood and its antioxidant activity in lacting cow under the action of iodine citrate. Біологія тварин. 2019, т. 21, №2. С. 96.
 6. Федорук Р.С., Тесарівська У.І., Каплуненко В.Г., Колещук О.І., Ковальчук І.І., Храбко М.І., Цап М.М., Двилюк І.І. Метаболічні процеси в крові курчат-бройлерів у період випоювання різних доз I, Se, S цитрату. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини» присвячена 100-річччю заснування Національної академії аграрних наук України та 80-річчю від дня народження президента НААН (1996–2011), Героя України Михайла Васильовича Зубця (1938–2014). Біологія тварин. 2018, 20 (3). С. 170.

Патенти:

 1. ТУ У 15.7 – №300995014-001:2009 Добавка кормова на основі селену та вітаміну Е. Технічні умови. // Федорук Р. С., Колещук О. І., Ковальчук І. І.
 2. Патент на корисну модель UA МПК А 23 К 1/175; 1/22 Спосіб підвищення імунобіологічної реактивності та інтенсивності росту телят. / Р. С. Федорук, О. І. Колещук, І. І. Ковальчук. (Україна) –– № 45490; заявл. 15.06. 2009; опубл. 10.11.2009. Бюл. №21

Основні навчально-методичні праці:

 1. Грицина М.Р., Колещук О.І. Фармакогнозія. Частина І. Навч.-метод. посібник. для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львів: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Львів, 2020. 122 с.
 2. Застосування біологічно активних домішок у годівлі корів для підвищення продуктивності і репродуктивної здатності за умов техногенного навантаження на довкілля : методичні рекомендації / Р. С. Федорук, Є. М. Голубій, І. І. Ковальчук, О. І. Колещук, Й. Ф. Рівіс, М. М. Хомин, О. Ф. Цап, С. Й. Кропивка. Львів, 2006. 47 с.
 3. Грицина М.Р., Колещук О.І. Фармацевтична ботаніка. Частина ІІ. Систематика рослин. Навч.-метод. посібник. Львів, 2020. 200 с.
 4. Грицина М.Р., Колещук О.І. Методичні рекомендації для проходження навчальної практики з фармацевтичної ботаніки для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львів: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького, 2020. 116 с.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2020р. Сучасні проблеми молекулярної біології.

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАКРІПЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

 1. Фармацевтична ботаніка
 2. Фармакогнозія
 3. Сучасні проблеми молекулярної біології
 4. Ресурствознавство лікарських рослин
 5. Лікарські рослини світової флори


 ЛІСНЯК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Вчене звання: доцент

Місце праці:

доцент кафедри фармації та біології ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

тел. 0936928315

E-mail: mclisnyakЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ЛІСНЯК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

 

ОСВІТА

1975 р. - Львівський державний медичний інститут, педіатричний факультет, кваліфікація лікар-педіатр.

1985 р. – кандидат фармацевтичних наук, тема дисертації: «Клініко-імунологічні критерії прогнозування захворювань гострими респіраторними інфекціями у дітей раннього віку».

2000 р. - доцент кафедри фармакології.

КАР’ЄРА

1975 – 1976 р. – проходження інтернатури на базі Львівської обласної клінічної лікарні.

1976 – 1983 р. – навчання в заочній аспірантурі по педіатрії при Львівському медичному інституті.

1976 – 1983 р. – робота на посаді лікаря ординатора будинку дитини №1 міста Львова.

1980 – 1998 р. – асистент кафедри фармакології ЛНМУ імені Д. Галицького.

1998- 2017 р. – доцент кафедри фармакології ЛНМУ імені Д. Галицького.

2018 р. – по цей час – доцент кафедри фармації та біології ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

Коло наукових інтересів: фармакологія, клінічна фармакологія,  фітотерапія, імунологія, медична синергетика, педагогіка.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ:

 1. Верхоляк Г.С., Гутий Б.В., Кушнір В.І., Назарук Н.В., Лісняк О.І., Юринець Т.В. Вплив бендаміну на інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів та активність системи антиоксидантного захисту крові щурів за експериментальної доксорубіцин-індукованої кардіоміопатії. Науковий вісник національного університету ветеринарної медициверситету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького. Серія «Ветеринарні науки».2020, 22 (100). 36-40. https://doi.org/10.32718/nvlvet10007
 2. Лавришин Ю. Ю., Гутий Б. В., Пазюк І. С., Левківська Н. Д., Романович М. С., Драч М. П., Лісняк О. І. Вплив кадмієвого навантаження на активність ензимної ланки глутатіонової системи організму бугайців. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки. 2019, 21 (95): 107-111. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet9520
 3. Лісняк О.І., Федін Р.М., Кордис Б.Д., Застрижна М.Л., Семійон-Лучишин О.В. Можливість оптимізації медичної освіти шляхом комплексного застосування Мюнхенських моделей. The world of science and innovation: abstracts of VII International Scientific and Practical Conference., London, United Kingdom, 10-12 February 2021. P.673-680.
 4. Лісняк О.І., Федін P.M., Кордис Б.Д., Застрижна М.Л., Семійон-Лучишин О.В. Мюнхен-Гарвардський-Альянс як приклад оптимізацй у медичній освіті. Сучасні виклики і інтелектуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути. Медичні науки : матер. ХІІ Міжнар. науково-практичної інтернет конференції (м. Київ, 29 січня 2021 р.). 2021. С. 133-138.
 5. Лісняк О.І., Лозюк Л.В., Кордис Б.Д., Лісняк Т.О. Лікувально-профілактичні аспекти комплексного застосування мікрохвильової рефлексотерапії та ізатізону. Матер. наук.-практ конференції. Камянець-Подільський, 28 вересня – 1 жовтя 2017 року. С. 244-245.
 6. Лісняк О.І., Лісняк Т.О.. Оптимізація передового зарубіжного досвіду в медичній освіті. Матеріали XVI зїзду Всеукраїнського лікарського товариства. Камянець-Поділський 28 вересня – 1жовтня 2017 року. С. 40-41.
 7. Лісняк О.І., Лозюк Л.В., Кордис Б.П., Лісняк Т.О.. Лікувально-профілактичні аспекти комплексного застосування мікрохвильової рефлексотерапії та ізатізону. Матеріали XVI зїзду Всеукраїнського лікарського товариства. Камянець-Подільський 28 вересня – 1жовтня 2017 року. С.244.
 8. Лісняк О.І. Передовий зарубіжний досвід у медичній освіті. Матеріали п’ятнадцятого конгресу світової федерації українських лікарських товариств, Чернівці-Київ-Чікаго, 18.10.2014 р. С. 447.

Основні навчально-методичні праці:

 1. Українсько-латинсько- англійській медичний енциклопедичний словник у чотирьох томах. Т. 4. Укладачі: Л.І. Петрух, І.М. Головко. Лісняк О.І. - співавтор розділу “Фармакологія”. – Київ ВСВ “Медицина”, 2016 р. 600 с.
 2. Бура О.С., Бура В.О., Лісняк О.І., Годованець В.А., Карплюк І.В., Лень Р.О. Джерела здоров’я. Захворювання шлунково-кишкового тракту. Практичний посібник з традиційної та сучасної української народної медицини та фітотерапії (для лікарів і студентів медичних вищих навчальних закладів). Львів. 2016. 30с.
 3. Лісняк О.І., Застижна М.Л. Методичні вказівки для самостійної роботи з фармакології для студентів III курсу  Спеціальності 226 « Фармація. Промислова фармація» Частина I. Львів, 2020. 87 с.
 4. Лісняк О.І., Застижна М.Л. Лікарська рецептура : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 226 « Фармація. Промислова фармація». Львів, 2020. 35 с.
 5. Лісняк О.І., Ткачук Л.І., Застрижна М.Л., Ковальська М.Є. Фармакологія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львівський національний університет ветеринарнрої медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Львів, 2020. 200 с.
 6. Лісняк О.І., Ткачук Л.І., Застрижна М.Л., Ковальська М.Є., Клінічна фармація та фармацевтична опіка. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Львів, 2020. 88 с.
 7. Лісняк О.І., Застрижна М.Л., Ткачук Л.І., Ковалська М.Є. Клінічна фармація та фармацевтична опіка. База тестів до ліцензійного іспиту КРОК 2 для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львівський національний університет ветеринарнрої медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Львів, 2021. 83 с.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/013277-20 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Навчально-науковому інституті неперервної освіти і туризму, м. Київ з 25.11.2020 по 9.12.2020 р.
 2. Сертифікат № АА2244/21.05.2021 про участь у циклі навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science», що був проведений компанією «Наукові публікації – Publ. Science”.
 3. Дистанційний цикл тематичного удосконалення «Сучасні організаційні, фармацевтичні та клініко-фармакологічні підходи раціонального застосування лікарських засобів». Тривалість курсу: 1 місяць (156 год.). Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації при Національному фармацевтичному університеті. м. Харків.

Сертифікат № 3929 від 30.11.2021.

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАКРІПЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

 1. Фармакологія
 2. Клінічна фармація та фармацевтична опіка
 3. Фармакотерапія з фармакокінетикою
 4. Фармакологія (ФГРЗ, Фізична терапія та ерготерапія)

Додаткові відомості:

 • Куратор студентів четвертого курсу денної форми навчання за спеціальністю “фармація, промислова фармація”.
 • З 1997 р. – член Нью-Йоркської АН.
 • За багаторічну, сумлінну і плідну працю у ЛНМУ ім. Д. Галицького нагороджений грамотою Ректора. Ветеран праці.
 • Напрямки наукової діяльності: фармакологія, клінічна фармакологія, токсикологія, фітотерапія, імунологія.


 НОВІКЕВИЧ ОЛЬГА ТОМКІВНА

Науковий ступінь: кандидат фармацевтичних наук

Місце праці та посада: старший викладач кафедри фармації та біології

ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

тел. 097-729-53-39

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

НОВІКЕВИЧ ОЛЬГА ТОМКІВНА

ОСВІТА

1978 р. - Львівський Державний медичний інститут за спеціальністю фармація, кваліфікація провізор

1992 р. – кандидат фармацевтичних наук із спеціальності фармація. Тема дисертації: «Синтез біологічно активних похідних тіазолідину,оксатіолану  і  1,4-тіазану з піразолоновими замісниками».

КАР’ЄРА:

1978 р. - рецептар аптеки №190 м. Київ

1978 – 1990 р. - старший лаборант кафедри фармацевтичної хімії Львівського Державного медичного інституту.

1987 р. - присвоєно кваліфікацію провізор-аналітик першої категорії.

1990 – 1992 р. - асистент кафедри фармацевтичної хімії Львівського Державного медичного інституту.

1992 -2021 р.- старший викладач кафедри фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького.

2021 р. – по теперішній час – старший викладач кафедри фармації та біології факультету громадського розвитку та здоров’я Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

Коло наукових інтересів: Синтез біологічно активних похідних тіазолідину, 1,4-тіазану.

Автор 15 наукових публікацій, 25 методичних вказівок, 20 робочих програм,  10 силабусів, 1 авторське свідоцтво на винахід (не підлягає публікації).

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

 1. Новікевич О.Т., Владзімірська О.В. Синтез біологічно активних похідних 1,4-тіазану. Збірник наукових праць Запорізького медичного інституту. м. Запоріжжя, 1991р. С 257-258.
 2. Новікевич О.Т., Владзімірська О.В. Синтез біологічно активних речовин, похідних 4-аміноантипірину з тіазоліновими циклами в молекулах. Фармацевтичний журнал. 1991, №6. С.67-69
 3. Лесик Р.Б, Новікевич О.Т., Семенців Г.М. Методичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету стаціонарної та заочної форми навчання за спеціальністю 226 «Фармація». Експрес - аналіз багатокомпонентних лікарських форм. Львів, 2018. 84 с.
 4. Лесик Р.Б., Семенців Г.М., Новікевич О.Т. Методичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету стаціонарної та заочної форми навчання за спеціальністю 226 «Фармація». Експрес -аналіз однокомпонентних лікарських форм. Львів, 2018. 40 с.
 5. .Лесик Р.Б., Крищишин А.П., Новікевич О.Т. Методичні рекомендації для лабораторних занять та самостійної роботи для студентів фармацевтичного факультету  за спеціальністю 226 «Фармація». Експрес -аналіз  лікарських форм. Львів, 2017. 88 с.
 6. Лесик Р.Б., Новікевич О.Т., Горішній В.Я. Синтез лікарських засобів та дослідження їх якості. Лікарські засоби глікозидної та стероїдної структур. Методичні рекомендації для лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фармацевтична хімія» для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету. Львів, 2015. 94с.
 7. Лесик Р.Б., Новікевич О.Т., Горішній В.Я. Лікарські засоби, похідні гетероциклів з атомами оксигену, 1,3-тіазолідину, 1,3- тіазину, фентіазину і піролідину. Методичні рекомендації для лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни  «Фармацевтична хімія» для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету. Львів, 2015. 138 с.
 8. Лесик Р.Б., Новікевич О.Т., Горішній В.Я. Органічні лікарські засоби аліфатичної та  аліциклічної  структури. Методичні вказівки для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю  «Фармація». Львів, 2014. 102 с.
 9. Лесик Р.Б., Новікевич О.Т., Горішній В.Я. Фізичні, фізико-хімічні та хімічні методи аналізу органічних лікарських речовин. Методичні вказівки для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю «Фармація». Львів, 2014, 82 с.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

Державна організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» ,12.02 -13.02.2020р. Сертифікат.

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАКРІПЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

 1. Фармацевтична хімія
 2. Стандартизація лікарських засобів.


 ПЕТРОЩУК СОФІЯ РОМАНІВНА

Місце праці та посада:

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, факультет громадського розвитку та здоров’я,

асистент кафедри фармації та біології та лаборант кафедри фармації та біології.

Tel.067 259 06 12

e-mail: sЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПЕТРОЩУК СОФІЯ РОМАНІВНА

ОСВІТА:

2021 — по даний час

Інтернатура: загальна фармація на базі ЛНМУ ім. Данила Галицького

2017 2021 р.

ТзОВ “Львівський медичний інститут”

2016 р.

Тренінговий центр “ProffMed”. Теоретичний та практичний курс навчання по програмі “Класичний масаж з основами анатомії та фізіології людини”.

2013 2017 р.

Медичний коледж Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

2004 2013 р.

НВК “Середня загальноосвітня школа-гімназія” м. Перемишляни

2006  2012 р.

Перемишлянська музична школа

КАРЄРА:

2021 р.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, факультет громадського розвитку та здоров’я, асистент кафедри фармації та біології

2018 р.– по даний час

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, факультет громадського розвитку та здоров’я, лаборант кафедри фармації та біології

СТАЖУВАННЯ:

11.11.2021 р.

Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus

4.11.2021 р.

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus

постійно

Фармацевтичні конгреси, конференції.

Коло наукових інтересів: нові технології раціонального застосування лікувально-профілактичних засобів у фармацевтичній практиці; роль антибіотиків в патогенезі бактеріальних захворювань немовлят і дітей грудного віку.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ:

 1. Петрощук С. Р., Ходорівська І. І. Фітохімічний склад материнки звичайної (Оriganum vulgare L.). Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів ( 8 - 10 квітня 2020р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020. – 466-467 с.
 2. Петрук А. П., Петрощук С. Р. Актуальні медико-біологічні проблеми безпеки туристичних подорожей // Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи" (Економічний університет - Варна, Республіка Болгарія, 19-20 вересня 2019 р.) — Харків - Варна, 2019. — С. 57-60.
 3. Петрощук С., Шашкевич Н., Грицина М.Р. Ефірні Олії Origanum Vulgare. Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Ґжицького: матер. конф. 18-19 квітня 2019 р. Львів, 2019. С. 75-76.
 4. Petroshchuk, Turchak M. Social aspects of safe and rational use of antibiotics in neonates and infants // Proceedings of Student Scientific Conference April 11, 2019 Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia, 25th edition, http://www.ef.umb.sk/konferencie/sva_2019/2_EMP/prispevok/2_Petroshchuk_Turchak_UA.pdf
 5. Петрощук С. Р., Гудзь Н. І. Лимонник китайський у фармації. Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Ґжицького: матер. конф. 25 - 26 квітня 2018 р. Львів, 2018. С.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» (онлайн-курси Prometheus). СЕРТИФІКАТ (60 годин, 2 кредити ЄКТС).

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАКРІПЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

 1. Аптечна технологія ліків
 2. Промислова технологія лікарських засобів
 3. Технологія косметичних препаратів

Додаткові відомості:

 1. Участь у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Конкурсанти: Петрощук С.Р. ФВГЕП, 3 курс СП та Ходорівська І.І. - 3 ПП курс ФВГЕП. Науковий керівник – доцент, к.б.н. Грицина М.Р.

Назва роботи: “Фітохімічний склад материнки звичайної (Оriganum vulgare L.)”. Участь у І етапі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фармація, промислова фармація» (Національний фармацевтичний університет, м. Харків).

 1. Участь у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Конкурсант: Петрощук С.Р. 2 курс (СП) ФВГЕП. Науковий керівник – доцент, к.б.н. Грицина М.Р. Назва роботи: “Перспективна лікарська рослина Origanum vulgare L.”. Участь у І етапі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», 27 квітня 2019 р., Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна.


 ПЕТРУК АННА ПАВЛІВНА

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Місце праці та посада: доцент кафедри фармації та біології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПЕТРУК АННА ПАВЛІВНА

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36914953400

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221702287

Web of Science

Researcher ID: I-3836-2017

Publons

https://publons.com/researcher/2105325/anna-petruk/

Google Scolar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=RhuT1lEAAAAJ&hl=uk

ORCID

orcid.org/0000-0002-7618-3128

ОСВІТА

1992 р. - Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича, спеціальність «Біологія», кваліфікація – Біолог. Викладач біології і хімії.

1992 р. - кваліфікація перекладача за спеціальністю біологія (Диплом № Е - 63 згідно наказу № 171-СТ від 17 червня 1992 року по Чернівецькому державному університету імені Ю. Федьковича).

1999 р. - кандидат біологічних наук за спеціальністю біохімія (03.00.04). Тема: "Вплив адреналіну на ліпідний обмін у скелетних м'язах тварин в онтогенезі".

КАР'ЄРА

1992 - 1994 р. - інженер - біолог, 1994 – 1996 р.р. – аспірант лабораторії «Білків і амінокислот» Інституту фізіології та біохімії тварин УААН.

1997 р. – молодший науковий співробітник НДІ біоекологічного моніторингу ЛАВМ ім. С. З. Гжицького.

1998 - 2001 р. - начальник відділу тваринництва Львівської аграрної палати та провідний спеціаліст Центру приватизації та аграрної реформи ЛОДА.

2001 - 2004 р. – викладач біології та хімії Технологічного коледжу Українського державного лісотехнічного університету.

2005 - 2007 р. завідувач кафедри оздоровчого харчування і безпеки туризму Львівського інституту економіки і туризму.

2007 р. по даний час - доцент Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького.

Коло наукових інтересів: фізіологія і біохімія людини і тварин, нові технології застосування лікувально – профілактичних засобів рослинного та синтетичного походження у гуманній і ветеринарній медицині»

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Є автором та співавтором понад 90 наукових та 26 навчально-методичних праць.

 1. В. В. Влізло, Б. М. Куртяк, І. В. Вудмаска, О. І. Віщур, А. П. Петрук Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині та тваринництві: монографія [2-ге вид., доп. і переробл.]. Львів: СПОЛОМ. 2015. 436 с.

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus:

 1. Vudmaska I., Petrukh I, Sachko S, Vlizlo V., Kosenko Y., Kozak M., Petruk A. Using hop cones, vitamin E, methionine, choline and carnitine for treatment of subclinical ketosis in transition dairy cows. Advances in Animal and Veterinary Sciences. Vol. 9. Nо 1. P. 55 - 62.

Наукові публікації включені до переліку фахових видань МОН України:

 1. Вудмаска І. В.,Петрук А.П., Колісник Б.І.Екологія живлення оленів. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.1. С. 54-62. 
 2. Vudmaska I. V. Petruk A. P., Kolisnyk B. I. Chemical composition and nutritional values of feed resources for deer. The Animal Biology. 2016. Т. 18. № 4. С. 22-29.
 3. Гультяєва О. В., Петрук А. П., Влізло В. В. Вплив кількості жиру в раціоні корів і рН вмісту рубця на його ферментацію та співвідношення жирних кислот у ліпідах молока. Біологія тварин. 2017. Т. 19. № 2. С.  23-29.
 4. Голова Н. В., Гультяєва О.В., Гудима В. Ю., Пахолків Н. І., Вудмаска І. В., Петрук А. П. Вплив введення до раціону корів пропіленгліколю та протикетозної кормової добавки на біохімічні показники плазмі крові. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького. 2017. Т. 19. № 79. С. 22 - 26.
 5. Вудмаска І. В., Сачко С. Р., Петрук А. П., Пахолків Н. І., Гудима В. Ю., Скорохід А. В. Корекція біохімічних показників крові корів у перед- і післяотільний періоди шишками хмелю та вітаміном Е. Науковий Вісник Національного Університету Ветеринарної Медицини та Біотехнологій імені С. З. Гжицького. 2019. Т 21. № 95. С. 117-121.
 6. Вудмаска І.В., Сачко С.Р., Петрук А.П., Невоструєва І.В., Голова Н.В., Сачко Р.Г. Вплив шишок хмелю і вітаміну Е на кетогенез та антиоксидантний статус корів. Український часопис ветеринарних наук. 2019. Т 10. № 4. С. 125 - 131.
 7. Захарів О.Я., Вудмаска І.В., Петрук А.П. Особливості синтезу ліпідів у печінці та слизовій кишечника поросят із [2-14С] ацетату. Біологія тварин. 2020. Т. 22. № 2. С.  23-29.

Перелік інших наукових праць:

 1. Vudmaska I., Matjuha I., Petruk A., Tkachenko H. Water quality of Cheremosh river and mineral composition of brown trout muscle and gills. Słupskie Prace Biologiczne, 14. 2018. Nо 14. Р. 149-164.
 2. Голова Н.В., Гудима В.Ю., Гультяєва О. В., Вудмаска І. В. , Петрук А. П. Вплив введення пропіленгліколю та кормової добавки на кетонові тіла у плазмі крові корів. Актуальні проблеми агропромислового виробництва України: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., с. Оброшино, 9 листопада. 2017 р. Оброшино, 2017. С. 12-13.
 3. Петрук А. П. Особливості проведення літньої навчальної практики із курсу зоологія. Проблеми та методи підготовки висококваліфікованих фахівців: Європейський досвід : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Прага, Чеська республіка. 19-26 лютого 2017 р. м. Прага, Чеська республіка, 2017. С. 40-41.
 4. Vudmaska I., Hultyayeva O. , Petruk A. , Vlizlo V.  Effect of dietary vitamin E on rumen biohydrogenation and blood parameters in transition dairy cows. XVII Middle European Buiatrics Congress: proceeding of XVIII Middle-European Buiatrics Congress, Strbske Pleso - High Tatras, Slovakia, May 3 - 6, 2017. P. 89.
 5. Vudmaska I., Petruk A., Vaskiv R., Vlizlo V. Comparison of monensin and hop cones effects on rumen fermentation and blood parameters in transition dairy cows. XVII Middle European Buiatrics Congress: proceeding of XVIII Middle-European Buiatrics Congress, Eger, Hungary, May 30 - June 2. 2018. Magyar Allatorvosok Lapja (Supplement I). P. 299-304.
 6. Vlizlo V., Hultyayeva O., Vudmaska I., Petruk A. Effect of dietary propylene glycol, vitamin E, methionine and carnitine separately and as complex supplement on performance of transition dairy cows. XIX Middle-European Buiatrics Congress. May 22-25, 2019, The Animal Biology, Lviv, Ukraine, 2019. Vol. 21. No.2. P. 146.
 7. Pakholkiv N., Vudmaska І, Petruk A., Nevostrueva І., Hudyma V., Holova N., Sachko R., Skorokhid А. Effect of chromium (III) on microbial biomass and hydrolytic activities in the bulls rumen. XIX Middle-European Buiatrics Congress. May 22-25, 2019. The Animal Biology, Lviv, Ukraine, 2019. Vol.21. Nо.2. P. 127.
 8. Петрук А. П., Петрощук С. Р. Актуальні медико-біологічні проблеми безпеки туристичних подорожей. Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи: матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Економічний університет - Варна, Республіка Болгарія, 19-20 вересня, 2019 р. Харків - Варна, 2019. С. 57 - 60.
 9. Чупровська С. В., Штогрин В. Т., Петрук А. П. Лікувальні мінеральні води як важливий рекреаційний ресурс Львівщини. Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи: матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Економічний університет - Варна, Республіка Болгарія, 19-20 вересня 2019 р. Харків - Варна, 2019. С.73 - 75

Навчально-методичні праці:

 1. Петрук А.П., Грицина М.Р. Біологія з основами генетики. Ч. І: навч. - метод. посібник для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львів: НУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2019. 82 с.
 2. Грицина М.Р., Петрук А.П. Біологія з основами генетики. Ч. ІІ. навч.-метод. посібник для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» Львів: НУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2021. 66 с.
 3. Петрук А.П. Зоологія безхребетних та хордових. Ч. І: навч. - метод. посібник для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Львів: НУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2020. 135 с.
 4. Петрук А.П. Зоологія безхребетних та хордових: метод. реком. для проходження навчальної практики для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2019. 41 с.
 5. Петрук А.П. Зоологія безхребетних та хордових: метод. реком. до написання та вимоги до оформлення курсових робіт для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2020. 33 с.
 6. Петрук А.П. Зоологія безхребетних та хордових. Ч. ІІ: навч - метод. посібник для здобувачів вищої освіти бакалавр спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» за освітньою програмою Водні біоресурси та аквакультура. Львів: НУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2021. 90 с.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • НААН України Інститут біології тварин, «Фізіологія і біохімія тварин» (з 18.05.2015 по 22.05.2015 р.) Посвідчення про підвищення кваліфікації № 56
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ післядипломної освіти, "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності" (з 20.02.2017 по 03.03.2017 р.) Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/002010-17
 • Міжнародне наукове стажування з 1.10.2021 по 31.10.2021 р. за Договором про співпрацю між Інститутом біології та наук про Землю Поморської Академії в Слупську (Республіка Польща) та ЛНУВМБТ ім.С.З. Гжицького) "Попередній скринінг in vitro на антиоксидантну та антибактеріальну активність екстрактів листя, отриманих з видів рододендронів: перспективна альтернатива для лікування бактеріальних інфекцій". Сертифікат про стажування IBiNZ.72.2021 від 2.11.2021р.

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАКРІПЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

 1. Прикладна зоологія (БТФ)
 2. Зоологія безхребетних та хордових (БТФ, ВБР)
 3. Ботаніка/зоологія (ФГРЗ, Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза)
 4. Біологія з основами генетики
 5. Тропічні хвороби.

Інша діяльність на кафедрі:

 • Заступник завідувача кафедри фармації та біології з вересня 2018 р.
 • Керівник постійно діючим студентським науковим гуртком кафедри фармації та біології з напрямку біологія.


 ПОХОДИЛО НАЗАРІЙ ТАРАСОВИЧ

Науковий ступінь:

доктор хімічних наук

Вчене звання:

старший дослідник.

Місце праці та посада:

Провідний науковий співробітник Львівського національного університету імені Івана Франка.

Доцент кафедри фармації та біології ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (сумісник).

тел. 067-39-99-395;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПОХОДИЛО НАЗАРІЙ ТАРАСОВИЧ

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-8222-5008

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=21934949900

Google Scholar

https://publons.com/researcher/1539446/nazariy-pokhodylo/

Publons

https://scholar.google.com/citations?user=OgVNS6sAAAAJ&hl=en

ОСВІТА:

1988 – 1999 р. – Львівська середня школа № 53 з поглибленим вивченням англійської мови (похвальні грамоти за успішність у навчанні).

1997 – 1999 р. – Львівська обласна Мала академія наук.

1999 – 2004 р. – Львівський національний університет імені Івана Франка (спеціалізація: “Органічна хімія”; кваліфікація бакалавра хімії – 2003 р., кваліфікація магістра хімії – 2004 р.; дипломи з відзнакою). Сертифікат про володінням фаховою іноземною мовою (англійська).

2001 – 2003 р. – Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів). Військова кафедра. Програма підготовки офіцерів.

2004 – 2007 р. – Львівський національний університет імені Івана Франка – навчання в аспірантурі

2008 р. -  кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 - органічна хімія, тема дисертації: “Молекулярний дизайн функціоналізованих похідних 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу, одержаних реакціями циклоприєднання азидів”.

2012 – 2015 р. – Львівський національний університет імені Івана Франка (післядипломна освіта; спеціальність: “Економіка підприємства”).

2016 – 2018 р. – Львівський національний університет імені Івана Франка – навчання у докторантурі.

2018 р. - доктор хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 - органічна хімія, тема дисертації: «Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів».

КАР’ЄРА:

2021 р. – по даний час. – доцент кафедри фармації та біології ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (за сумісництвом)

2021 р. – по даний час – керівник науково -дослідного проекту «Розробка перспективних методів конструювання сполук з протимікробною та протипухлинною дією» (0121U107777)

2018 р. – по даний час – провідний науковий співробітник Львівського національного університету імені Івана Франка

2016-2019 рр. - науковий консультант за сумісництвом хімічної команди «Scientific Uber» Strategic Alliances Інституту біомедичних досліджень Novartis (за угодою між Інститутом біомедичних досліджень Novartis та Львівським національним університетом імені Івана Франка)

2015-2016 р. служба в Збройних Силах України. (з 6 червня 2015 по 4 квітня 2016 р. участь в Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей)

2014-2015 р. Корпорація «Артеріум» ПАТ «Галичфарм» (аудитор).

2014 р. – CURPLYX, MacroChem Group, (позаштатний спеціаліст).

2010 – 2013 р. – ТОВ Науково-сервісна фірма «Отава», (позаштатний спеціаліст).

2009 – по даний час – керівництво науковими проектами, складання кошторисів та ведення ділової документації.

2007 – 2014 рр. – Львівський національний університет імені Івана Франка (асистент 2008-2009 рр., старший науковий співробітник).

2004 – по даний час –  Проектні роботи для українських та іноземних науково-виробничих компаній фармацевтичного та хімічного профілю.

 2003 р. – виробнича практика на комплексі хімічних заводів у м. Калуш.

ДОСЯГНЕННЯ:

 • Премія Верховної Ради України молодим ученим (2019 р.)
 • Державна іменна стипендія найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні (2021 р.)
 • Подяка від Департаменту освіти і науки України Львівської облдержадміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з медицини (2019 р.)
 • Cтипендіат Кабінету Міністрів України (стипендія для молодих учених, 2014 р.).
 • Диплом Scientia Pharmaceutica Citation Award 2014 за найбільш цитовану науково-дослідницьку роботу в 2013 році.
 • Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (2012 р.).
 • Лауреат премії Президента України для молодих учених (2010 р.).
 • Премія Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради для працівників науки і освіти (2010 р., 2017р.).
 • Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2009 р., 2018 р.)
 • Грамоти науковому керівнику переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму “Хімічні науки“ (2008/2009 та 2009/2010 н.р.).
 • Грамоти, дипломи та відзнаки за призові місця на Всеукраїнських студентських та учнівських олімпіадах, конференціях та конкурсах наукових робіт.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Автор 198 наукових публікацій у галузі органічної хімії та медичної хімії (у вітчизняних та зарубіжних виданнях) і 6 патентів.

Монографія (колективна):

Topics in Heterocyclic Chemistry 40: Chemistry of 1,2,3-triazoles / Eds.: Wim Dehaen, Vasiliy A. Bakulev. Springer International Publishing, Switzerland 2015. – 384 p. (Pokhodylo N.T. Multicomponent and Domino Reactions Leading to 1,2,3-Triazoles. – Chapter 6. – P. 269-324. DOI: 10.1007/7081_2014_122 – http://link.springer.com/chapter/10.1007/7081_2014_122

Наукові праці включені у наукометричних баз даних:

 1. Pokhodylo, N.; Manko, N.; Finiuk, N.; Klyuchivska, O.; Matiychuk, V.; Obushak, M.; Stoika, R. Primary discovery of 1-aryl-5-substituted-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamides as promising antimicrobial agents. Mol. Struct. 2021, 22, Art. 131146. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.131146Q2
 2. Pokhodylo N.T. Shyyka O.Y., Slyvka Y.I., Goreshnik E.A., Obushak M.D. Solvent-free synthesis of cytisine-thienopyrimidinone conjugates via transannulation of 1H-tetrazoles: Crystal and molecular structure, docking studies and screening for anticancer activity Mol. Struc. 2021. 1240. Art. 130487. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.130487         – Q2
 3. Nazariy T. Pokhodylo, Olga Ya. Shyyka, Evgeny A. Goreshnik, Mykola D. Obushak 4-Phosphonated or 4-Free 1,2,3-Triazoles: What Controls the Dimroth Reaction of Arylazides with 2-Oxopropylphosphonates? Chemistry Select 2020, 5, 260–264. https://doi.org/10.1002/slct.201904688Q2
 4. Pokhodylo N., Shyyka O., Finiuk N., Stoika R. Selected 5-amino-1-aryl-1H-1,2,3-triazole scaffolds as promising antiproliferative agents. Ukr. Biochem. J. 2020, 92(5), 23–32. https://doi.org/10.15407/ubj92.05.023Q4
 5. Shyyka O., Pokhodylo N., Finiuk N., Matiychuk V., Stoika R., Obushak M. Anticancer Activity Evaluation of New Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-ones and Thieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one Derivatives. Sci. Pharm. 2018, 86(3), 28. https://doi.org/10.3390/scipharm86030028Q2
 6. Pokhodylo N.T., Shyyka O.Ya., Matiychuk V.S. Synthesis and anticancer activity evaluation of new 1,2,3-triazole-4-carboxamide derivatives. Med. Chem. Res. 2014, 23, 2426–2438. https://doi.org/10.1007/s00044-013-0841-8Q2
 7. Pokhodylo N.T., Shyyka O.Ya., Matiychuk V.S., Obushak M.D. New Convenient Strategy for Annulation of Pyrimidines to Thiophenes or Furans via the One-pot Multistep Cascade Reaction of 1H-Tetrazoles with Aliphatic Amines. ACS Comb. Sci. 2015, 17 (7), 399–403. https://doi.org/10.1021/co5001376Q1
 8. Pokhodylo N., Shyyka O., Matiychuk V. Synthesis of 1,2,3-triazole derivatives and evaluation of their anticancer activity. Sci Pharm. 2013. 81 (3), 663–676. https://doi.org/10.3797/scipharm.1302-04Q2

Статті у зарубіжних виданнях, які входять до списку ISI:

 1. Slyvka Y., Fedorchuk A.A., Goreshnik E., Pokhodylo N., Jedryka J., Ozga K., Mys' kiv, M. Crystal structure, DFT-study and NLO properties of the novel copper (I) nitrate π, σ-coordination compound based on 1-allyl-3-norbornan-thiourea. Polyhedron. 2021. Vol. 211. Art.115545.
 2. Slyvka, Y.I., Goreshnik, E.А., Pokhodylo, N.T. and Mys’kiv, M.G., 2021. Cu (NH2SO3) π-Complexes with Allyl Derivatives of 1, 3, 4-Thiadizoles: Synthesis and Structural Formation Through Weak Interactions. J. Chem. Crystallogr. – 2021. https://doi.org/10.1007/s10870-021-00906-0
 3. Slyvka Y. Syntheses and crystal structures of two copper(I)–halide π,σ-coordination compounds based on 2-[(prop-2-en-1-yl)sulfanyl]pyridine / Y. Slyvka, N. Pokhodylo, E. Goreshnik, O. Pavlyuk, M. Mys’kiv // Acta Cryst. 2021. E77. P. 1062-1066 , https://doi.org/10.1107/S2056989021010409
 4. Slyvka Y., Pokhodylo N., Goreshnik E., Lytvyn R. Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of (4-methylphenyl)[1-(pentafluorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanone pyridine. Acta Cryst. 2021. E77. P. 1067-1071 https://doi.org/10.1107/S2056989021010070
 5. Pokhodylo N., Slyvka Y., Pavlyuk V. Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 5-cyclopropyl-N-(2-hydroxyethyl)-1-(4-methylphenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide. Acta Cryst. 2021. E77. P. 1043–1047.
 6. Pokhodylo N.T., Pitkovych K.Y. Boron-substituted 1,2,3-triazoles (microreview). Chem. Heterocycl. Comp. 2021. Vol. 57, № 9. P. 737–739 https://doi.org/10.1007/s10593-021-02976-6
 7. Sekh T.V., Shyyka O.Y., Pokhodylo N.T. Obushak M.D. Synthesis of 1H-1,2,3-triazole-4-carbonitriles as building blocks for promising 2-(triazol-4-yl)-thieno[2,3-d]pyrimidine drug candidates. Synth. Commun. 2021. Vol. 51, № 20. P. 3175-3186. https://doi.org/10.1080/00397911.2021.1966041
 8. Pokhodylo N.T. , Savka R.D., Obushak M.D. Synthesis of 1,2,3-Triazole Derivatives by Cyclocondensation of Alkyl Azides with Active Methylene Ketones in the System K2CO3/DMSO. Russ J Org Chem. 2021. Vol. 57, № 6. P. 914–921. https://doi.org/10.1134/S1070428021060051
 9. Pokhodylo, N.T., Martyak, R.L., Rogovyk, M.P. V. S. Matiychuk & M. D. Obushak Synthesis of Oxazine, Thiazine, and Quinoxaline Derivatives Containing a Benzyl Fragment from 3-Aryl-2-Bromopropanoic Acids and Their Esters. Russ. J. Org. Chem. 2021. Vol. 57, №4 – P. 532–539. https://doi.org/10.1134/S1070428021040059
 10. Pokhodylo N., Savka R., Obushak M. Comparison of synthetic routes for fully substituted (1H-1,2,3-triazol-4-yl)acetic acids. Curr. Chem. Lett. 2021. Vol. 10, № 2. Р. 53–66. http://dx.doi.org/10.5267/j.ccl.2020.7.004
 11. Pokhodylo N. , Shyyka O., Finiuk N., Stoika R. Selected 5-amino-1-aryl-1H-1,2,3-triazole scaffolds as promising antiproliferative agents. Ukr. Biochem. J. 2020. Vol. 92, № 5. Р. 23–32. https://doi.org/10.15407/ubj92.05.023

Наукові праці:

 1. Сливка Ю.І., Горешнік Є.A., Походило Н.T., Миськів М.Г. Synthesis, crystal structure, hirshfeld surface analysis and quantum chemical calculations of [Cu2(C6H9N3S)2(ClO4)2] π-complex with 2-allylamino-5-methyl-1, 3, 4-thiadiazole. Вісник ОНУ. Хімія. Т. 26, вип. 1(77). С. 16-25. https://doi.org/10.18524/2304–0947.2021.1(77).226133
 2. Тупичак М., Походило Н., Обушак M. Синтез 1-заміщених-4-(метилсульфонілметил)-1Н-1,2,3-триазолів реакцією CuAAC. Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. Вип. 62. C. 202–208. https://doi.org/10.30970/vch.6201.202
 3. Shyyka O., Svyrydenko M., Tupychak M., Pokhodylo N., Obushak M. Synthesis of novel 3-(1,2,4-oxadiazol-5-yl)thiophen-2-amine derivatives via Gewald reaction. Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. Вип. 62. C. 183–190. https://doi.org/10.30970/vch.6201.183
 4. Сливка Ю., Походило Н., Миськів М. Синтез та кристалічна структура π-комплексу купрум(І) нітратуз 1-(4-метилфеніл)-5-алілтіо-1Н-тетразолом. Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. Вип. 62. C. 109–115. https://doi.org/10.30970/vch.6201.109
 5. Tupychak M. A., Shyyka O. Ya., Pokhodylo N. T. and Obushak M. D. Nitrileimines as an alternative to azides in base-mediated click [3+2]cycloaddition with methylene active nitriles. RSC Adv. 2020, 10 (23). 13696–13699. https://doi.org/10.1039/D0RA01417F
 6. Pokhodylo N.T., Shyyka O.Ya., Tupychak M.A., Slyvka Yu.I., Obushak M.D. Concurrent pathway and unexpected products in the CuAAC reaction of ethyl prop-2-ynyl methylphosphonate with aromatic azides. Нeterocycl. Сompd. 2019, 55 (4/5). P. 374–378. https://doi.org/10.1007/s10593-019-02467-9
 7. Shyyka O.Ya., Pokhodylo N.T., Finiuk N.S. Anticancer activity evaluation of thieno[3,2-e][1,2,3]triazolo[1,5-a]pyrimidines and thieno[2,3-e][1,2,3]triazolo[1,5-a]pyrimidine derivatives. Cell, 2019. 35 (4). P. 321–330. http://dx.doi.org/10.7124/bc.000A0F
 8. Pokhodylo N.T., Shyyka O.Ya., Obushak M.D. Convenient synthetic path to ethyl 1-aryl-5-formyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylates and 1-aryl-1,5-dihydro-4H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyridazin-4-ones. Нeterocycl. Сompd. 2018, 54 (8). P. 773–779. https://doi.org/10.1007/s10593-018-2348-1
 9. Shyyka O.Ya., Pokhodylo N.T., Slyvka Y.I., Goreshnik E.A., Obushak M.D. Understanding the tetrazole ring cleavage reaction with hydrazines: Structural determination and mechanistic insight. Tetrahedron Lett., 59 (12). P. 1112–1115. https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2018.02.016
 10. Slyvka Yu.I., Fedorchuk A.A., Pokhodylo N.T., Lis T., Kityk I.V., Mys’kiv M.G. A novel copper(I) sulfamate p-complex based on the 5-(allylthio)-1-(3,5-dimethylphenyl)-1H-tetrazole ligand: Alternating-current electrochemical crystallization, DFT calculations, structural and NLO properties studies. Polyhedron. 2018, P. 86–93. . https://doi.org/10.1016/j.poly.2018.03.015

Патенти:

 1. Пат. 128135 Україна, МПК C07D 311/00 (2006.01) Спосіб одержання арил-/гетарил- анельованих 6-гідрокси-2H-хромен-2-онів / О.Я. Шийка, Р.Л. Мартяк, М.А. Тупичак, Н.Т. Походило, М.Д.Обушак; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. - № u 201801132; заявл. 02.2018; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17.
 2. Пат. 127984 Україна, МПК (2018.01), C07D 513/00 A61P 7/00 Спосіб одержання анельованих [1,2,3]триазоло-[1,5-а]піримідин-3-іл)метилен)малононітрилів / Походило Н. Т., Шийка О. Я., Тупичак М.А.; Обушак М. Д. заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. - № u 2018 03402; заявл. 02.04.2018; опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16.
 3. Пат. 123902 Україна, МПК6 C07D 249/16, C07D 471/04 Спосіб одержання 3-арил-5,7-діаміно-3H-[1,2,3]триазоло[4,5-b]піридин-6-карбонітрилів / Походило Н.Т., Шийка О. Я. Обушак М. Д., Тупичак М.А.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 2017 09943; заявл. 13.10.2017; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • травень 2015 р. Курси перепідготовки та підвищення кваліфікації факультету військової підготовки Національного технічного університету «Харківський Політехнічний Інститут».
 • листопад 2015 р. Курси підвищення кваліфікації та професійного рівня в Національному університеті оборони України імені Івана Черняхівського

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАКРІПЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

 1. Фізична та колоїдна хімія
 2. Органічна хімія

ЗНАННЯ МОВ:

українська – вільно, російська – вільно, англійська – на розмовно -професійному рівні, німецька – зі словником.


 ТКАЧУК ЛЮБОВ ІВАНІВНА

Науковий ступінь: кандидат фармацевичних наук

Місце праці та посада:

Старший викладач кафедри хімії, Львівський медичний інститут.

Старший викладач кафедри фармації та біології ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (сумісник).

ТКАЧУК ЛЮБОВ ІВАНІВНА

ОСВІТА

1973 р. - Львівський державний медичний інститут, фармацевтичний факультет, кваліфікація провізор

1987 р. – кандидат фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02-фармацевтична хімія і фармакогнозія. Тема дисертації: «Синтез похідних тіазолідину на основі гідразидів дикарбонових кислот і вивчення їх властивостей»

1973-1979 р. - районний хімік -аналітик ЦРЛ № 22 м. Рожнятів Івано-Франківська область.

1979-2010 р. - кафедри фармацевтичної хімії Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького

1989-1996 р. - завідувач кафедри фармацевтичної хімії Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького

2011 р. - по цей час – кафедра хімії, Львівський медичний інститут

2018 р. – по цей час –старший викладач кафедри фармації та біології ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

 1. Ткачук Л.І., Сеньків Н.П., Фартушок Н.В. Методологічні здобутки професора Василя Крамаренка. Методологічні читання з темою «Місце методології у філософському та конкретно-науковому дискурсі: історія і сучасність» : тези наукової конференції (м. Львів, 30-31 березня 2018р). Львів: Ліга прес, 2018. С. 84-85.
 2. Фартушок Т.В., Сеньків Н.П., Фартушок Н.В., Думанчук Н.Я., Малічин О.М., Ткачук Л.І. «Історія розвитку фармації». Вісник вищої медичної освіти. Львів: ПП. «Бодлак», 2018. № 7. С. 4–19.
 3. Авторське свідоцтво № 1408783 «Сукцинил-( N-карбоксиметил-N-3-аллил-5-(1-ацетилизатинилиден)-4-оксотиазолидинилиден-2)-дигидразид, обладающий антимикробной активностью» Автор(авторы): Павловский Михаил Петрович, Панасюк Евгений Николаевич, Ткачук Любов Ивановна, Владзимирская Елена Васильевна, Туркевич Николай Михайлович, Ткачук Богдан Владимирович. Львовский государственный медицинский институт. Зареєстровано 08.03.1988р.
 4. Ткачук Л.І., Галькевич І.Й., Туркевич О.Д., Кучер М.М. Використання фізико-хімічних методів для виявлення похідних феноксипропіламіну, виділених із біологічних рідин організму. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми профілактичної медицини». Випуск восьмий. Львів. 2008. С. 55-56
 5. Ткачук Л.І., Туркевич О.Д., Галькевич І.Й. Хіміко-токсикологічне дослідження препарату з групи похідних бутилпіперідину-семапу. Тези «Всеукраїнський Конгрес "Сьогодення та майбутнє фармації"». Харків. 2008 р.

Навчально-методичні праці

 1. Фартушок Н.В., Думанчук Н.Я., Фартушок Т.В., Пиріг І.Ю., Сеньків Н.П., Ткачук Л.І. Біологічна хімія. Навчально-методичний посібник (для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання). Львів, 2018. 382с.
 2. Кучер М.М., Галькевич І.Й., Туркевич О.Д., Ткачук Л.І. Методичні рекомендації «Експрес-аналіз гострих інтоксикацій для студентів V курсу фармацевтичного факультету «спеціальність 7.11.0206. Клінічна фармація». Львів, 2007. 62 с.
 3. Ткачук Л.І., Пиріг І.Ю., Сеньків Н.П., Фартушок Н.В. Методичні вказівки до лабораторних занять з аналітичної хімії (якісний аналіз) для студентів другого курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація»). Львівський Медичний інститут. Львів, 2013. 78 с.
 4. Фартушок Н.В., Пиріг І.Ю., Сеньків Н.П., Ткачук Л.І. Методичні вказівки з біологічної хімії для студентів медичного факультету ч. ІІІ / Львівський Медичний інститут. Львів, 2013. 143 с.
 5. Фартушок Н.В., Думанчук Н.Я., Фартушок Т.В., Пиріг І.Ю., Сеньків Н.П., Ткачук Л.І. Навчально-методичний посібник( для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання)» Біологічна хімія» / Львівський Медичний інститут. Львів, 2018. 382 с. 
 6. Фартушок Н.В., Думанчук Н.Я., Пиріг І.Ю., Сеньків Н.П., Ткачук Л.І. Методичні вказівки для практичних занять з біологічної хімії для підготовки фахівців другого ( магістерського) рівня вищої освіти II курсу стоматологічного факультету. Спеціальність 221 « Стоматологія» (Частина I). Львів, 2019.  242 с.
 7. Фартушок Н.В., Думанчук Н.Я., Пиріг І.Ю., Сеньків Н.В., Ткачук Л.І. Методичні вказівки для практичних занять з біологічної хімії для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти II курсу стоматологічного факультету. Спеціальність 221 «Стоматологія» (Частина II). Львів, 2019. 271с.
 8. Ткачук Л.І., Пиріг І.Ю., Сеньків Н.П., Фартушок Н.В., Застрижна М.Л. Методичні вказівки з аналітичної хімії для студентів фармацевтичного факультету, що навчаються за спеціальностями 226 «Фармація, промислова фармація». Розділ: кількісний аналіз. Львів, 2019. 91с.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Підвищення кваліфікації на кафедрі фармацевтичної хімії при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Сертифікат спеціаліста (лікаря, провізора) - аналітично-контрольна фармація (29.11.2019р.)

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАКРІПЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

 1. Аналітична хімія


 

 

 ФЕДІН РОМАН МИХАЙЛОВИЧ

Науковий ступінь: кандидат фармацевтичних наук (PhD)

Вчене звання: доцент

Місце праці та посада: доцент кафедри фармації та біології ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

тел. 067-191-1545

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФЕДІН РОМАН МИХАЙЛОВИЧ

Web of Science ResearcherID

https://publons.com/researcher/ABD-5106-2021/

GoogleScholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=iKmrv3oAAAAJ&hl=uk

Publons

https://publons.com/researcher/4785695/roman-fedin/publications/

ОСВІТА

1974 р. - Львівський державний медичний інститут, спеціальність фармацевтичний факультет, кваліфікація провізор,

1993 р. – кандидат фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи. Тема дисертації: «Розробка технології і аналізу м`яких лікарських форм ібупрофену та ундециленової кислоти»

КАР’ЄРА

1974 – 1976 р.  – завідувач аптеки № 232, с. Бачманівка, Одеської області;

1976 – 1990 р. – молодший науковий співробітник, кафедри загальної, біонеорганічної і фізколоїдної хімії, Львівського державного медичного інституту;

1990 – 2011 р. – асистент кафедри технології ліків і біофармації, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

2011 – 2018 р. – старший викладач кафедри технології ліків і біофармації, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

з 2018 року – по цей час – старший викладач кафедри фармації та біології ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицького.

2021 р. – доцент кафедри фармації та біології.

Коло наукових інтересів: створення ефективних і безпечних м’яких та інших лікарських форм з антисептиками широкого спектру дії, ліофілізованими субстанціями рослинного походження та їх застосування в стоматології, дерматології, імунології, лікувальній косметології.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

Після захисту кандидатської дисертації опублікував 126 наукових праць, серед них 13 статей, 3 довідники, 27 тез наукових конференцій в тому числі 2 статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science і Scopus, 58 патентів України, 4 інформаційні листи, 11 галузевих нововведень та 10 навчально-методичного характеру.

Наукових публікацій включених у наукометричні бази:

 1. Khavrona M., Benzel I., Fedin R. and Pinyazhko O.: Application of ecstract of Geranium palustre herb as a dental film in the treatment of oral mucosa diseases. Int. J Pharm Sci & Res 2018; 9(11). 4849-4853. https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.9(11).4849-53 (WoS).
 2. Chemical Composition of the Essential Oil of the New Cultivars of Lavandula angustifolia Mill. Bred in Ukraine. K. Pokajewicz , M. Biało´n , L. Svydenko , R. Fedin and N. Hudz. Molecules 2021, 26(18), https://doi.org/10.3390/molecules26185681 (Scopus).
 3. Zarooma, L., Kalynyuk, T., Fedin, R., Lesyk, R., Nektegayev. Design and synthesis of ibuprofen salts as anti -inflammatory agents in the form of semi -solid preparations for topical use // Journal of Pharmacy and Pharmacology. - 1998. 50(59) 250 -259.
 4. KF Vashchenko, IM Fedin, RM Fedin, FA Zhoglo, IG Zaitseva, OG Bashura, ... Composition and physico - chemical examination of a drug form with undecilenic acid in aerosol packing // Фармацевтичний журнал. – 1998; 44 (6), 56-59.

Наукові публікацій включені до переліку фахових видань МОН України:

 1. Федін Р.М. Тучак Н.І., Грицик Р.А. Доказова фармація: розробка складу та технологія гранул з рослинними екстрактами. Український вісник психоневрології. 2013. Т. 21, додаток, 2(75). С.85-87.
 2. Хаврона М.Ю., Бензель І.Л., Федін Р.М. та ін. Корекція процесів ліпопероксидації та ендогенної інтоксикації за допомогою екстракту трави герані болотної у формі стоматологічної плівки за умов експериментального стоматиту. Український стоматологічний альманах. 2018, 1. С. 17-20. https://doi.org/10.31718/2409-0255.1.2018.04
 3. Гонта З.М., Ширіханова І.Ю., Немеш О.М., Шилівський І.В., Федін Р.М. Удосконалення фармакотерапії захворювань пародонту та слизової оболонки порожнини рота. Новини стоматології. 2019, 4 (101). С.19-23.
 4. Хаврона М.Ю., Бензель І.Л., Федін Р.М., Піняжко О.Р. Дослідження гострої токсичності та протизапальної активності стоматологічної плівки на основі фітокомплексів герані болотної. Вісник стоматології. 2016, 9. С. 23-27.

Наукові праці:

 1. Федін Р.М., Хаврона М.Ю., Бензель І.Л. та ін. Протизапальний засіб уформі плівки з сухим екстрактом трави герані болотної. Сучасні аспекти створення екстемпоральних, алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції (1-2 березня 2018 р.). Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології: збірник наукових праць, випуск 4. Харків.: Вид-во НФаУ, 2018. С.260-262.
 2. Лісняк О.І., Федін Р.М., Кордис Б.Д., Застрижна М.Л., Семійон-Лучишин О.В. Можливість оптимізації медичної освіти шляхом комплексного застосування Мюнхенських моделей. The world of science and innovation: abstracts of VII International Scientific and Practical Conference., London, United Kingdom, 10-12 February 2021. P. 673-680.
 3. Лісняк О.І., Федін Р.М., Кордис Б.Д., Застрижна М.Л., Семійон-Лучишин О.В. Мюнхен-Гарвардський-альянс як приклад оптимізації у медичній освіті. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути: зб.матеріалів доп. ХІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 29 січня 2021 р. Київ, 2021. С.133-138.
 4. Федін Р. М., Голейко М.В., Гордзієвська Н.А. Засіб у формі стоматологічної плівки з антимікробною, протизапальною, ранозагоювальною, ремінералізуючою активністю. Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів : Збірник наукових праць, випуск 3. X.: Вид-во НФаУ, 2019. С. 230-232.
 5. Федін Р.М., Чулей Л.К. Розробка складу і технології спрею з тіотриазоліном. Сучасні аспекти створення екстемпоральних, алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції (1-2 березня 2018 р.). Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології: збірник наукових праць, випуск 4. Харків.: Вид-во НФаУ, 2018. С. 263-265.
 6. Хаврона М.Ю., Бензель І.Л., Федін Р.М. та ін. Корекція метаболічних порушень екстрактом трави герані болотної у формі стоматологічної плівки за умов експериментального стоматиту. Сучасні аспекти збереження здоров`я людини: збірник праць ХІ міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. ( За ред. проф. Т.М.Ганича. Ужгород: «УжНУ», 2018. С. 96-102.

Патенти на винаходи та корисні моделі:

 1. Пат. 120024 Україна, МПК А61К 9/12, А61К 31/00, А61Р 31/00, А61К 35/00. Засіб для терапії грибкових уражень слизової оболонки порожнини рота/ О.М. Ільницька, Р.М. Федін, Л.Ю. Мінько, М.С. Залізняк, З.Б. Попович, В.М. Штурмак. № а 201810915; заявл. 5.11.2018; опубл. 10.09.2019. Бюл. № 17.
 2. Пат. 137242 Україна, МПК А61К 6/00, А61К 9/10, А61К 31/00, А61Р 1/02. Засіб у формі гелю для лікування дистрофічно-запальних захворювань пародонта і травматичних уражень слизової оболонки порожнини рота /Р.М. Федін, Т.І. Пупін. З.М. Гонта, О.М. Немеш, І.В. Шилівський, І.Ю. Ширіханова, А.П. Скалат. № u 201903559: заявл. 8.04.2019: опубл. 10.10.2019. Бюл. № 19.
 3. Пат. 120398 Україна, МПК А61К 6/00, А61К 31/00, А61К 36/00, А61К 9/12, А61Р 1/02. Засіб для лікування та профілактики стоматологічних захворювань під час терапії з використанням кап/ Р.М. Федін, О.В. Мандич, Т.І. Пупін. № а 201800191; заявл. 4.01.2018; опубл. 25.11.2019. Бюл. № 22.
 4. Пат. 139513 Україна, МПК А61J 3/00, А61К 6/00, А61Р 31/00, А61Р 1/02. Засіб у формі стоматологічної плівки для лікування дистрофічно-запальних захворювань пародонта і травматичних уражень слизової оболонки порожнини рота /Р.М.Федін, З.М.Гонта, О.М.Слаба, Л.Ю.Мінько, О.М. Немеш, І.В. Шилівський. № u 201906364: заявл. 7.06.2019: опубл. 10.01.2020. Бюл. № 1.
 5. Пат. 144397 Україна, МПК А61К 6/00, А61К 9/00, А61Q 11/00, А61Р 1/02. Засіб для лікування та профілактики герпетичного стоматиту у формі гелю /Р.М.Федін, Н.В.Гасюк, М.С.Залізняк, Л.Ю.Мінько, Л.О.Пацкань, Х.В.Погорецька. № u 2020 02545: заявл. 23.04.2020: опубл. 25.09.2020. Бюл. № 18.
 6. Пат. 144398 Україна, МПК А61К 6/00, А61Q 11/00, А61К 9/00, А61Р 1/02. Засіб у формі гелю для лікування гострого виразкового стоматиту /Р.М.Федін, Н.В.Гасюк, Л.О.Пацкань, Х.В. Погорецька, М.С.Залізняк, Л.Ю.Мінько. № u 2020 02546: заявл. 23.04.2020: опубл. 25.09.2020. Бюл. № 18.

Навчально-методичні праці:

 1. Федін Р.М. Методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи з аптечної технології ліків для студентів 3 курсу, спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Частина 1. Загальні правила виготовлення лікарські засобів в аптеці. Тверді лікарські засоби. ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького. Львів, 2020. 47 с.
 2. Федін Р.М. Методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи з аптечної технології ліків для студентів 3 курсу, спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Частина 2. Рідкі лікарські засоби. Водні витяжки з лікарської рослинної сировини. ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького. Львів, 2020. 64 с.
 3. Федін Р.М. Методичні рекомендації до навчальної практики з аптечної технології ліків для студентів 3 курсу, спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького. Львів, 2020. 24 с.
 4. Федін Р.М. Методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи з промислової технології лікарських засобів для студентів 4 курсу, спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Частина 1. Нормативно-технічна документація. Матеріальний баланс. Тверді лікарські засоби. ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького. Львів, 2020. 78 с.
 5. Федін Р.М. Методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи з промислової технології лікарських засобів для студентів 4 курсу, спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Частина 2. Рідкі і м`які лікарські форми. ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького. Львів, 2020. 80 с.
 6. Федін Р.М. Методичні рекомендації до виробничої практики з промислової технології ліккарських засобів для студентів 4 курсу, спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького. Львів, 2020. 26 с.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/013277-20 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Навчально-науковому інституті неперервної освіти і туризму, м. Київ з 25.11.2020 по 9.12.2020 р.
 2. Сертифікат № АА2244/21.05.2021 про участь у циклі навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science», що був проведений компанією «Наукові публікації – Publ. Science».
 3. Сертифікат № 01-18/262-21 від 26.05.2021р. про науково-педагогічне стажування «Теорія і практика науково-педагогічних підходів в освіті» з 26.04.2021 р. по 26.05.2021 р. в м. Рига, Латвія при Вищій школі менеджменту та інформаційних систем, ISMA.
 4. Сертифікат № 26159 з англійської мови рівня В2, одержаний в закладі «Перші Київські державні курси іноземних мов», м. Київ з 22.09.2020р. по 18.05.2021р.
 5. Дистанційний цикл тематичного удосконалення «Організаційні та загально фармацевтичні аспекти діяльності спеціалістів фармації в сучасних умовах» ТУ-8 м. Харків (28.10-26.11.21 р.). Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації при Національному фармацевтичному університеті. Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації до диплому Я 867803
 6. Сертифікат № 250 від 29.11.21 p. про те, що він 29 листопада 2021 р. атестувався на визначення знань та практичних навиків в атестаційній комісії при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету і наказом по Національному фармацевтичному згідно з наказом НФаУ від 29 листопада 2021 р. № 238-11ІК, підтверджено фах провізора-спеціаліста за спеціальністю «Загальна фармація».

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАКРІПЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Аптечна технологія ліків
 2. Промислова технологія лікарських засобів
 3. Біофармація

Додаткові відомості:

 • Матеріально відповідальна особа кафедри фармації та біології.
 • Керівник навчальної практики студентів 3-4 курсів з аптечної технології ліків і промислової технології лікарських засобів.
 • Член методичної комісії спеціальності «Фармація, промислова фармація».
 • Член комісії з антиплагіату кафедри фармації та біології.
 • Досконалий користувач програмами корпорації Microsoft: MS Excel та MS Word, користувач ОС Windows;
 • Досконалий користувач ВНС на базі moodle;
 • Досконалий користувач програмами Google, Gmail та Zoom, а також пошукової системи Google.


Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru