EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

2021 рік

Статті у наукометричних базах Scopus та Web of Science
1. Mylostyvyi R., Lesnovskay O., Karlova L., Khmeleva O., Кalinichenko O., Orishchuk O., Tsap S., Begma N., Cherniy N., Gutyj B., Izhboldina O. Brown Swiss cows are more heat resistant than Holstein cows under hot summer conditions of the continental climate of Ukraine. Journal of Animal Behaviour and Biometeorology. 2021. Vol. 9, № 4. Р. 2134.
2. Yevstafieva V., Melnychuk V., Nagorna L., Stybel V., Gutyj B., Yatsenko I., Petrenko M., Nikiforova O., Filonenko S., Savenkova O., Tahiltseva Y. Observations on the embryonic development of trichuris sylvilagi (Nematoda, trichuridae) under laboratory conditions. Zoodiversity. 2021. Vol. 55, № 4. Р. 343–350.
3. Mylostyvyi R., Sejian V., Izhboldina O., Kalinichenko O., Karlova L., Lesnovskay O., Begma N., Marenkov O., Lykhach V., Midyk S., Cherniy N., Gutyj B., Hoffmann G. Changes in the Spectrum of Free Fatty Acids in Blood Serum of Dairy Cows during a Prolonged Summer Heat Wave. Animals. 2021. Vol. 11, № 12. Р. 3391.
4. Yaroshevych N., Stybel V., Gutyj B., Hrymak O., Kushnir L., Kalaitan T., Kondrat I. Analysis of state of public financing of environmental protection. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. Vol. 6, № 13(114). Р. 106–119.
5. Khalak V., Gutyj B., Bordun O., Stadnytska O., Ilchenko M. The biochemical indicators of blood serum and their relationship with fattening and meat qualities of young swine of different inbreed differentiation according to the sazer-fredin index. Scientific Papers. Series D. Animal Science. 2021. Vol. LXIV, № 2. Р. 70-75.
6. Boiko О. V., Honchar О. F., Lesyk Y. V., Kovalchuk І. І., Gutyj B. V., Dychok-Niedzielska, A. Z. Effect of consumption of I, Se, S and nanoaquacitrates on hematological and biochemical parameters of the organism of rabbits. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2021. Vol. 12, № 2. Р. 335-340.
7. Kisera Y. V., Martyniv Y. V., Gutyj B. V. Dynamics of morphological, immunological and histological changes in microsporіа in guinea pigs. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2021. Vol. 12, № 2. Р. 206-211.
8. Honcharova O. V., Paraniak R. P., Kutishchev P. S., Paraniak N. M., Hradovych N. I., Matsuska O. V., Rudenko O. P., Lytvyn N. A., Gutyj B. V., Maksishko L. M. The influence of environmental factors on fish productivity in small reservoirs and transformed waters. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11, № 1. Р. 176-180.
9. Vasylyev D., Priimenko B., Aleksandrova K., Mykhalchenko Y., Gutyj B., Mazur I., Magrelo N., Sus H., Dashkovskyy O., Vus U., Kamratska O. Investigation of the acute toxicity of new xanthine xenobiotics with noticeable antioxidant activity. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11, № 1. Р. 315-318.
10. Khalak V., Gutyj B., Stadnytska O., Shuvar I., Balkovskyi V., Korpita H., Shuvar A., Bordun О. Breeding value and productivity of sows of the Large White breed. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11, № 1. Р. 319-324.
11. Borshch O. O., Borshch O. V., Sobolev O. I., Nadtochii V. M., Slusar M. V., Gutyj B. V., Polishchuk S. A., Malina V. V., Korol A. P., Korol-Bezpala L. P., Bezpalyi I. F., Cherniavskyi O. O. Wind speed in easily assembled premises with different design constructions for side curtains in winter. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11, № 1. Р. 325-328.
12. Butsiak H. A., Butsiak V. I., Gutyj B. V., Kalyn B. M., Muzyka L. I., Stadnytska O. I., Luchyn I. S., Rozputnii O. I., Kachan L. M., Melnichenko Yu. O., Sliusarenko S. V., Bilkevich V. V., Leskiv K. Y. Migration of mobile forms of heavy metals into the vegetative mass of plants under local human-caused load. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11, № 1. Р. 239-343.
13. Saranchuk I. I., Vishchur V. Ya., Gutyj B. V., Klim O. Ya. Effect of various amounts of sunflower oil in feed additives on breast tissues' functional condition, reproductivity, and productivity of honey bees. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11, № 1. Р. 344-349.
14. Yaroshevych N. B., Gutyj B. V., Hrymak O. Ya., Kushnir L. P., Kalaitan T. V., Kondrat I. Y., Shevchuk, O. O. The state of environmental taxation in Ukraine and the main directions of reform. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11, № 1. Р. 350-359.
15. Roman L., Sidashova S., Popova I., Levchenko A., Bogach M., Sklyarov P., Ulyzko, S., Koreyba, L., Kushnir, V., Chornyi, V., Gutyj, B. Lateral profile of the pigs' teat line of different Ukrainian breeds. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11, № 1. Р. 360-367.
16. Kalaitan T. V., Stybel V. V., Gutyj B. V., Hrymak O. Ya., Kushnir L. P., Yaroshevych N. B., Vovk M. V., Kindrat O. V. Ecotourism and sustainable development. Prospects for Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11, № 1. Р. 373-383.
17. Bashchenko M. I., Boiko O. V., Honchar O. F., Sotnichenko Yu. M., Tkach Ye. F., Gavrysh O. M., Nebylytsja M. S., Lesyk Ya. V., Gutyj B. V. The cow's calving in the selection of bull-breeder in Monbeliard, Norwegian Red and Holstine breed. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11, № 2. Р. 236-240.
18. Brezvyn O. M., Guta Z. A., Gutyj B. V., Fijalovych L. M., Karpovskyi V. I., Shnaider V. L., Farionik T. V., Dankovych R. S., Lisovska T. O., Bushuieva I. V., Parchenko V. V., Magrelo N. V., Slobodjuk N. M., Demus N. V., Leskiv Kh. Ya. The influence of HamekoTox on the morphological and biochemical indices of the blood of laying hens in spontaneous fumonisin toxicosis. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11, № 2. Р. 249-253.
19. Prychepa M., Hrynevych N., Martseniuk V., Potrokhov О., Vodianitskyi O., Khomiak O., Rud O., Kytsokon L., Sliusarenko A., Dunaievska O., Gutyj B., Pukalo P., Honcharenko V., Yevtukh L., Bozhyk L., Prus V., Makhorin H. Rudd (Scardinius Erythrophthalmus l., 1758) as a bioindicator of anthropogenic pollution in freshwater bodies. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11, № 2. Р. 253-260.
20. Slivinska L. G., Vlizlo V. V., Shcherbatyy A. R., Lukashchuk B. O., Gutyj B. V., Drach M. P., Lychuk M. G., Maksymovych I. A., Leno M. I., Rusyn V. I., Chernushkin B. O., Fedorovych V. L., Zinko H. O., Prystupa O. I., Yaremchuk V. Y. Influence of heavy metals on metabolic processes in cows. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11, № 2. Р. 284-291.
21. Sobolev O. I., Lisohurska D. V., Pyvovar P. V., Topolnytskyi P. Р., Gutyj B. V., Sobolievа S. V., Borshch О. O., Liskovich V. А., Verkholiuk M. M., Petryszak O. Y., Kuliaba O. V., Golodiuk I. P., Naumjuk O. S., Petryszak R. A., Dutka H. I. Modeling the effect of different dose of selenium additives in compound feed on the efficiency of broiler chicken growth. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11, № 2. Р. 292-299.
22. Fedorovych E. I., Fedorovych V. V., Semchuk I. Y., Fedak N. M., Ferenents L. V., Mazur N. P., Bodnar P. V., Kuziv M. I., Fedorovych O. V., Orihivskyi T. V., Gutyj B. V., Slusar M. V., Petriv M. D., Fyl S. I. Genetic potential and breeding value of animals – an essential component of the genetic progress in dairy cattle. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11, № 2. Р. 306-312.
23. Hrynevych N., Prychepa M., Kovalenko Yu., Vodianitskyi O., Svitelskyi M., Fotin O., Zahorui L., Zharchynska V., Gutyj B., Kulish S., Honcharenko V., Velesyk T., Sachuk R., Stravsky Ya., Boltyk N. The role of macrophytes in waterfowl reproduction. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11, № 2. Р. 320-326.
24. Khorolskyi A., Yevstafieva V., Kravchenko S., Pishchalenko M., Vakulenko Y., Gutyj B. Specifics of the morphological identification of the pathogen of passaluariasis of rabbits. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2021. Vol. 12, № 4. Р. 702-709.
25. Ivanna V. Kozii, Sarah Barnsley, Marina Carla Bezerra da Silva, Sarah C. Wood, Colby D. Klein, Igor M. de Mattos, Michael W. Zabrodski, Roney de C. M. Silva, Claudia I. O. Fabela, Leland Guillemin, Ihor Dvylyuk, Maud C. O. Ferrari, Elemir Simko. Reproductive fitness of honey bee queens exposed to thiamethoxam during development. Veterinary Pathology. 2021. Vol. 58, № 6. Р. 1107–1118.
26. Colby D. Klein, Ivanna V. Kozii, Sarah C. Wood, Roman V. Koziy, Michael W. Zabrodski, Ihor Dvylyuk, Igor Medici de Mattos, Igor Moshynskyy, Ali Honaramooz, Elemir Simko. Testicular Changes of Honey Bee Drones, Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae), During Sexual Maturation. Journal of Insect Science. 2021. Vol. 21, № 6. Р. 1–12.

Статті у фахових виданнях України категорії Б
1. Hunchak, Y., Gutyj, B., Sachuk, R., & Stravsky, Y. (2020). Study of the parameters of acute toxicity of the drug “Devimectin 1 %” with a single subcutaneous injection in white rats. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 22(100), 28-31. https://doi.org/10.32718/nvlvet10005
2. Varkholiak, I., Gutyj, B., Kushnir, V., Nazaruk, N., Lisnyak, O., & Yurynets, T. (2020). The effect of bendamine on the intensity of lipid peroxidation and the activity of the antioxidant defense system of blood in rats in experimental doxorubicin-induced cardiomyopathy. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 22(100), 36-40. https://doi.org/10.32718/nvlvet10007
3. Slobodian, S., Gutyj, B., Gufriy, D., Hnativ, P., & Murska, S. (2020). The effect of sodium selenite and feed additive “Metisevit plus” on the protein-synthesizing function and functional state of the liver of rats under prolonged cadmium and lead loading. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 22(100), 54-59. https://doi.org/10.32718/nvlvet10010
4. Lavryshyn, Y., Gutyj, B., Zhyla, M., Kurylas, L., Prysiazhniuk, V., Khariv, I., & Voroniak, V. (2020). Influence of “Metisevit” feed additive and liposomal preparation “Lipointersil” on the level of vitamins in the blood of bulls at experimental chronic cadmium toxicosis. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 22(100), 88-93. https://doi.org/10.32718/nvlvet10016
5. Khalak, V. I., Hutyi, B. V., Bordun, O. M., & Ilchenko M. O. (2021). Riven adaptatsii ta produktyvnist svynomatok riznoi vnutriporodnoi dyferentsiatsii za koefitsiientom intensyvnosti spadu rostu u rannomu ontohenezi. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Hraal nauky», 2-3, 218-223. doi: 10.36074/grail-of-science.02.04.2021.041
6. Bilyy, O., Kotsyumbas, I., Kushnir, I., Grechukh, T., Hnatush, S., Maslovska, O., Gutyj, B., & Kushnir, V. (2021). Light-scattering properties of microorganisms Desulfuromonasacetoxidans by influence of silver. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 4(1), 7–11. doi: 10.32718/ujvas4-1.02
7. Hnativ, P. S., Gutyj, B. V., Lysak, G. A., Lopotuch, N. Y., & Shkumbatyk, R. S. (2021). Functional adaptation of Quercus robur L. and Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc. in the urban landscapes of Lviv. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences, 23(94), 93–99. doi: 10.32718/nvlvet-a9417
8. Khalak, V. I., Gutyj, B. V., Bordun, O. M., Stadnytska, O. I., & Chernyavsky, S. E. (2021). Level of phenotypic consolidation and correlation analysis of reproductive qualities of sows of different breeding value. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences, 23(94), 117–122. doi: 10.32718/nvlvet-a9421
9. Кушнір В. І., Патерега І. П., Кушнір І. М., Гутий Б. В., Мартиник С. Я., Чудяк М. М., Юринець Т. В., Смук В. А., Кішко А. С. (2021). Визначення гострої та підгострої токсичності препарату “Тиловет 20 %”. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 23(101), 15-20. doi: 10.32718/nvlvet10103
10. Вархоляк І. С., Гутий Б. В. (2021). Вплив препарату “Бендамін” на біохімічні показники крові собак за серцевої недостатності. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 23(101), 93-99. doi: 10.32718/nvlvet10116
11. Саід В. С., Стибель В. В., Гутий Б. В. (2021). Вплив фенбенсилу та фенбендазолу на інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у крові собак за експериментального токсокарозу. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 23(101), 107-112. doi: 10.32718/nvlvet10118
12. Sachuk, R., Stravskyy, Y., Gutyj, B., Velesyk, T., Katsaraba, O., & Zhyhaliuk, S. (2021). Study of acute toxicity of the drug «Kolidev 8M» with a single intragastric injection in laboratory animals. ScienceRise: Biological Science, 2(27), 44–48. https://doi.org/10.15587/2519-8025.2021.235952
13. Stybel V. V., Gutyj B. V., Said W. S., Kubiak Krzysztof, Jankowski Marcin, Maksymovych I. A., Guta Z. A., Martyshuk T. V., Karpovskiy V. I. (2021). The effect of fenbensyl and fenbendazole on the antioxidant status of dogs during experimental invasion with the pathogen toxocariasis. Ukrainian Journal of Veterinary Sciences, 12(2). URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Veterenarna/article/view/15141
14. Khalak, V. I., Gutyj, B. V., Il’chenko, M. O., & Smyslov, S. U. (2021). Variability and associative relationship of some biochemical indicators of blood serum and physical-chemical properties of Large White breed stores’ muscle tissue. Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, 2, 152–157. doi: 10.31210/visnyk2021.02.18
15. Халак В. І., Гутий Б. В., Корх І. В. (2021). Рівень дискретності низькоспадкових ознак та їх кореляційний зв'язок у свиноматок різних класів розподілу за деякими оціночними індексами. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН, 125, 216-226. doi: 10.32900/2312-8402-2021-125-216-226.
16. Studenok, A. A., Shnurenko, E. O., Karpovskyi, V. I., Trokoz, V. O. & Gutyj, B. V. (2021). Indicators of protein metabolism and intensity of lipid peroxide oxidation in chickens with different vegetative status. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 23(102), 110–118. doi: 10.32718/nvlvet10217
17. Kyryliv, B. Ya., Hunchak, A. V., Ratych, I. B., & Gutyj, B. V. (2021). Influence of alimentary factors on the absorption of feed nutrients and poultry productivity. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences, 23(95), 3–14. doi: 10.32718/nvlvet-a9501.
18. Lytvyn, N. A., Rudenko, O. P., & Gutyj, B. V. (2021). Assessment of the quality of pond waters of Lviv region and prospects for the use of phytoplankton biomass in these reservoirs. Scientific
Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences, 23(95), 108–113. doi: 10.32718/nvlvet-a9516
19. Velesyk, T. A., Sachuk, R. M., Gutyj, B. V., Kushniruk, A. S., Pepko, V. O., & Katsaraba, O. A. (2021). Quality control of butter. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences, 23(95), 114–121. doi: 10.32718/nvlvet-a9517
20. Sobolev, O. I., Gutyj, B. V., Zasukha, Y. V., Karkach, P. M., Fesenko, V. F., Bilkevych, V. V., Kuzmenko, P. I., Mashkin, Y. O., & Sobolievа, S. V. (2021). Modeling effect of selenium on broiler chickens’ body. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences, 23(95), 128–135. doi: 10.32718/nvlvet-a9519
21. Халак В. І., Гутий Б. В., Усенко С. О., Шостя А. М. (2021). Ознаки довготривалої адаптації та їх зв’язок з показниками відтворювальних якостей у свиноматок універсального напрямку продуктивності. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences, 23(95), 147–153. doi: 10.32718/nvlvet-a9522
22. Вислоцька Л. В., Гутий Б. В., Халак В. І., Мартишук Т. В., Тодорюк В. Б., Садницька О. І., Магрело Н. В., Сус Г. В., Висоцький А. О., Вус У. М., Магрело В. Р. (2021). Рівень продуктів пероксидного окиснення ліпідів у крові поросят за дії кормової добавки “Силімевіт”. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences, 23(95), 154–159. doi: 10.32718/nvlvet-a9523
23. Martyshuk, T. V., Gutyj, B. V., & Khalak, V. I. (2021). System of antioxidant protection of the body of piglets under the action of feed additive “Butaselmevit-plus”. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 4(2), 38–43. doi: 10.32718/ujvas4-2.07
24. Radchikov, V. F., Tzai, V. P., Kot, A. N., Sapsaleva, T. L., Besarab, G. V., Gutyj, B. V., Karpovskyi, V. I., & Trokoz, V. O. (2021). Natural biologically active additive in feeding calves. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 4(3), 27–30. doi: 10.32718/ujvas4-3.05
25. Velesyk, T. A., Sachuk, R. M., Gutyj, B. V., Pasichnyk, Z. O., Katsaraba, O. A., Sus, G. V., & Zhyhalyuk, S. V. (2021). Quality control of cooked sausages. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 4(3), 40–45. doi: 10.32718/ujvas4-3.07
26. Shnurenko, E. O., Studenok, A. A., Karpovskyi, V. I., Trokoz, V. O., Gutyj, B. V., Torzhash, A. Y., & Radchikov, V. F. (2021). Autonomous regulation of antioxidant protection and protein exchange in chickens. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 23(103), 43–50. doi: 10.32718/nvlvet10307
27. Radchikov, V. F., Kot, A. N., Caj, V. P., Sapsaljova, T. L., Besarab, G. V., Dzhumkova, M. V., Gutyj, B. V., Karpovskyi, V. I., & Trokoz, V. A. (2021). Influence of skimming of calves with skim milk substitute on physiological condition and productivity. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 23(103), 103–108. doi: 10.32718/nvlvet10314
28. Сачук Р. М., Велесик Т. А., Жигалюк С. В., Гутий Б. В., Стравський Я. С., Кацараба О. А., Пепко В. О., Магрело Н. В. (2021). Дослідження біологічної ефективності та екологічної токсичності принади для знищення щурів і мишей «біосан» на лабораторних гризунах. Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин входить, 22(2), 339-347. doi: 10.36359/scivp.2021-22-2.40
29. Vyslotska L. V., Gutyj B. V., Kozenko O. V., Khalak V. I., Chornyj, M. V. Martyshuk T. V., Krempa N. Yu., Vozna O. Ye., & Todoriuk V. B. (2021). System of antioxidant protection of the body of piglets under the action of feed additive “Sylimevit”. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 23(104), 10–17. doi: 10.32718/nvlvet10402
30. Krempa, N. Y., Kozenko, O. V., Chornyj, M. V., Gutyj, B. V., & Martyshuk, T. V. (2021). Immune status of young pigs different methods of their breeding using means Globigen® Pig Doser and Globigen® Jump Start. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 23(104), 23–29. doi: 10.32718/nvlvet10404
31. Cherniy, N., Skvortsova, I., Gutyj, B., Mylostyvyi, R., & Voronyak, V. (2021). Influence of probiоtic additive “Evitalia” on growth and blood indices of quails. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 23(104), 55–59. doi: 10.32718/nvlvet10409
32. Чорний М.В., Мачула О.С., Щепетільніков Ю.О., Маценко О.В., Вороняк В.В. (2021). Санітарно-гігієнічне і технологічне забезпечення – основа біозахисту свинарських підприємств. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, (7), 174-178. https://doi.org/10.31890/vttp.2021.07.27
33. Халак В.І., Гутий Б.В., Усенко С.О., Шостя А.М. (2021). Ознаки довготривалої адаптації та їх зв’язок з показниками відтворювальних якостей у свиноматок універсального напрямку продуктивності. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences, 23(95), 147–152. doi: 10.32718/nvlvet-a9522

Статті в інших періодичних виданнях країн Організації економічного співробітництва і розвитку

1. Horalskyi L.P., Kovalchuk O.M., Gutyj B.V., Sokulskyi I.M. (2021). Pathomorphological features of the pancreas in mature cats with acute pancreatitis. Colloquium-journal, 7(94), 7-12. doi: 10.24412/2520-6990-2021-794-7-12
2. Nazaruk N.V., Gutyj B.V., Gufrij D.F., Leskiv Kh. Ya., Ivashkiv R.M., Martyshuk T.V. (2021). The effect of methyphen and vitamix se on the level of products of bull lipid peroxide oxidation under nitrate-cadmium load. Colloquium-journal, 7(94), 16-18. doi: 10.24412/2520-6990-2021-794-16-18
3. Varkholiak I.S., Gutyj B.V., Leskiv Kh.Ya., Kushnir V.I., Hariv I.I., Martyshuk T.V., Guta Z.A. (2021). The effect of bendamine on antioxidant protection of rats' myocardium in doxorubicin intoxication. Colloquium-journal, 7(94), 18-21. doi: 10.24412/2520-6990-2021-794-18-21
4. Shnurenko E. O., Studenok A. A., Gutyj B. V., Karpovskiy V. I., Trokoz V. O. (2021). Age features of the interrelation between catalase and tocopherol activity in chickens with different types of autonomous nervous regulation. Colloquium-journal, 12(99), 12-15.
5. Martyshuk T.V., Gutyj B.V., Leskiv Kh.Ya., Semaniuk N.V., Shnaider V.L. (2021). The effect of the liposomal drug “butaselmevit” on the enzymatic and non-enzymatic part of the glutatoin system of the blood of rats under oxidative stress. Colloquium-journal, 12(99), 16-19.
6. Nazaruk N.V., Gufrij D.F., Gutyj B.V., Hachak Yu.R., Leskiv Kh.Ya., Shnaider V. L. (2021). The activity of oxidoreductases of bulls serum under nitrate-cadmium loading. Colloquium-journal, 12(99), 20-23.
7. Gutyj B., Khariv I., Khalak V., Khariv M. , Vasiv R., Leskiv Kh., Martyshuk T., Guta Z. (2021). The effect of liposomal drug “Butaintervit” on the activity of the t-system of cellular immunity of rats under oxidative stress. Colloquium-journal, 22(109), 14-18. doi: 10.24412/2520-6990-2021-22109-14-18.
8. Denkovich B. S., Pivtorak Y. I., Gordiychuk N. M., Gutyj B. V., Leskiv Kh. Ya. (2021). The effect of probiotic feed bio additive "Progal" on scar fermentation in dairy cows. Colloquium-journal, 22(109), 63-66. doi: 10.24412/2520-6990-2021-22109-63-66.
9. Khalak V., Stadnytska O., Gutyj B., Reshetnichenko A., Kirovych N., Susol R., Vashchenko P., Rak Т., Stryzhak Т., Bratyuk V. (2021). An Operational Value of Universal Direction Productivity Sows and their Reproductive Qualities′ Discretion Level. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 24 (6), 91-103

Апробаційні (матеріали конференцій, семінарів, симпозіумів), науково-популярні, консультаційні (дорадчі), науково-експертні публікації з наукової або професійної тематики


1. Гутий Б.В., Гута З.А. (2021). Вплив хамекотоксу на морфологічні і біохімічні показники крові курей-несучок за спонтанного фумонізинотоксикозу. Current issues, achievements and prospects of Science and education. Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. Athens, Greece 2021. Pp. 271-273.
2. Гутий Б.В., Мартишук Т.В. (2021). Стан глутатіонової системи антиоксидантного захисту щурів за умов оксидаційного стресу та дії кормової добавки «Бутаселмевіт-плюс». Current issues, achievements and prospects of Science and education. Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. Athens, Greece 2021. P. 273-275.
3. Гутий Б.В., Вархоляк І.С. Вплив бендаміну на показники біохімічного профілю крові собак за серцевої недостатності. Tasks and problems of science and practice. Abstracts of XIII International Scientific and Practical Conference. Berlin, Germany 2021. P. 285-287
4. Халак В., Гутий Б., Чернявський С., Сокрут О. (2021). Ефективність використання рослинних жирів у годівлі птиці. Animal Welfare in the Conditions of Global Climate Change (AWCGCC): Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference, April 21-22, 2021; edited by R. Mylostyvyi, DSAEU, Dnipro, Ukraine, 2021. P. 121-124
5. Гутий Б.В., Мартишук Т.В. (2021). Вплив кормової добавки «бутаселмевіт-плюс» на протеїнсинтезувальну функцію печінки поросят при відлученні. The XIV International Science Conference «Current issues of modern science and practice», May 17 – 19, 2021, Rome, Italy, Р. 213-215
6. Гримак Я.І., Гутий Б.В. (2021). Активність глутатіонової системи у крові корів із фізіологічним перебігом тільності та у корів, з розвитком ендотоксикозу. The XV International Science Conference «Modern approaches to the introduction of science into practice», May 24 – 26, 2021, San Francisco, USA. Р. 269-271.
7. Khalak V.I., Hutyi B.V., Horchanok A.V., Lytvyshchenko L.O. (2021). Results of young pigs evaluation by fattening and meat qualities using the sazer-fredin index. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція “Актуальні проблеми підвищення якості та безпека виробництва й переробки продукції тваринництва”. 04 червня 2021 року. Дніпро, 121-124
8. Халак В., Гутий Б., Смислов С., Ільченко М., Горчанок А., Литвищенко Л. (2021). Індекс ейросомії та його зв'язок з відгодівельними і м’ясними якостями молодняку свиней універсального напрямку продуктивності. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика розвитку вівчарства України в умовах Євроінтеграції». 20-21 травня 2021 року. Дніпро, 193-196.
9. Гутий Б.В., Мартишук Т.В. (2021). Вплив кормової добавки «бутаселмевіт-плюс» на функціональний стан печінки поросят при відлученні. І International Science Conference «Multidisciplinary academic research», September 20–22, 2021, Amsterdam, Netherlands. P. 104-106.
10. Козенко О.В., Кремпа Н.Ю. Імунологічні показники крові поросят у різні вікові періоди за використання globigen® pig doser та globigen ® jump start. І International Science Conference «Multidisciplinary academic research», September 20–22, 2021, Amsterdam, Netherlands. P. 107-109.
11. Козенко О.В., Вус У.М. Вплив чинників навколишнього середовища на протеїнсинтезувальну функцію печінки корів у літній період утримання. І International Science Conference «Multidisciplinary academic research», September 20–22, 2021, Amsterdam, Netherlands. P. 110-112.
12. Гутий Б.В., Сус Г.В. (2021). Показники глутатіонової системи антиоксидантного захисту організму щурів за умов отруєння тетрахлорметаном. The ІІ International Science Conference «Issues of practice and science», September 27–29, 2021. London, Great Britain. P. 200-202
13. Гутий Б.В., Магрело Н.В. (2021). Рівень продуктів пероксидного окиснення ліпідів у крові щурів за умов отруєння тетрахлорметаном. The ІІ International Science Conference «Issues of practice and science», September 27–29, 2021. London, Great Britain. P. 203-205
14. Вус У.М. Вплив чинників навколишнього середовища на протеїнсинтезувальну функцію печінки корів у зимовий період утримання. Матеріали ІІ Конференції "Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині" присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу "Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові" [Львів, 18–19 листопада 2021 : тези доп. Львів: СПОЛОМ, 38-39.
15. Гунчак Ю.Р., Юськів І.Д., Гутий Б.В. (2021). До питання вивчення паразитофауни оленів у фермерському господарстві на Волині. Матеріали ІІ Конференції "Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині" присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу "Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові" [Львів, 18–19 листопада 2021 : тези доп. Львів : СПОЛОМ, 46-47.
16. Кремпа Н.Ю., Козенко О.В. Санітарно-гігієнічне обгрунтування використання імуностимуля-торів за різних способів утримання свиней. Матеріали ІІ Конференції "Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині" присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу "Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові" [Львів, 18–19 листопада 2021 : тези доп. Львів: СПОЛОМ, 83-84.
17. Мартишук Т.В., Гутий Б.В., Магрело Н.В. (2021). Вплив ліпосомального препарату «бутаселмевіт» на антиоксидантний статус організму щурів за умов розвитку оксидаційного стресу. Матеріали ІІ Конференції "Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині" присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу "Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові" [Львів, 18–19 листопада 2021 : тези доп. Львів : СПОЛОМ, 107-108
18. Чорний М.В., Петренко А.М., Лигачова Л.О., Вороняк В.В. Дотримання технології виробництва та мікроклімату на свинофермах – основа високопродуктивного здоров’я свиней. “Actual trends of modern scientific research” Abstrakts of the 6th International scientific and practical conference MDPC Publishing. January 17-19, 2021 Munich, Germany. 2021. Pp. 21-27.

Патенти

1. Патент України на корисну модель № 145559 Спосіб корекції системи антиоксидантного захисту курей-несучок при умові кадмієвого навантаження. Остап’юк А. Ю., Гутий Б. В., Гуфрій Д. Ф., Гунчак В. М., Харів І. І., Васів Р. О., Слободюк Н. М., Винярська А. В., Леськів Х. Я., Тодорюк В. Б., Солтис М. П., Мартинишин В. П., Стадницька О. І. № u2020 03378. Заявл. 03.06.2020; Опубл. 28.12.2020; Бюл. № 24.
2. Патент України на корисну модель № 145560 Спосіб профілактики ускладнень при проведенні нехірургічної трансплантації ембріонів у великої рогатої худоби. Стриженюк В.С., Гутий Б.В., Сідашова С.О., Халак В.І., Гуменний О.Г., Стадницька О.І. № u202003381. Заявл. 03.06.2020; Опубл. 28.12.2020; Бюл. № 24.
3. Патент України на корисну модель № 149282 Спосіб біокорекції ензиної ланки антиоксидантної системи організму глибоко тільних корів за інтенсивної технології виробництва молока. Гутий Б. В., Гунчак В. М., Стефаник В.Ю., Гуфрій Д. Ф., Харів І. І., Васів Р. О. № u2021 01872. Заявл. 09.04.2021; Опубл. 04.11.2021; Бюл. № 44
4. Патент України на корисну модель № 149038 Спосіб оцінки генетичного потенціалу молочної продуктивності корів Української чорно-рябої молочної породи. Стадницька О.І., Гутий Б.В., Братюк В.М., Халак В.І., Ільченко М.О., Попова І.М., Бордун О.М. № u2021 01866. Заявл. 09.04.2021; Опубл. 13.10.2021; Бюл. № 41
5. Патент України на корисну модель № 148603. Спосіб підбору ефективного та безпечного дезінфекційного засобу для використання у бджільництві. Лещишин М.В., Рихнюк М.М., Двилюк І.В. № u202101871. Заявл. 09.04.2021; Опубл. 25.08.2021; Бюл. № 34

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru