EN   UA

Емблема кафедриКАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА РАДІОЛОГІЇ 

 Завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських  наук, професор Буцяк Василь Іванович

Контакти:
м. Львів, вул. Пекарська, 50
Головний корпус, тел.: (032) 239-26-93; 097 12 15 821,
E-mail: v.butsyak@gmail.com

 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

1. Буцяк В.И., Буцяк А.А. Морфо-биохимические показатели крови и активность ферментов обмена углеводов в тканях коров при антропогенной нагрузке.// Stiinta agricolа/ Universitatea agrarа de stat din Moldova. – 2014, Nr.1. – 111-115s.
2. Буцяк В.І., Скіп О.С., Печар Н.П. Технологічні властивості та хімічний склад опалого листя як субстрату для вермикультивування // Науковий вісник ЛНУВМБТ. – 2011. – Т.13, №2(48), ч 1. – С. 466 – 470. ISSN 2413-5550.
3. Буцяк В.І., Скіп О.С., Печар Н.П. Активність ферментації субстратів за різного кількісного співвідношення компосту з опалого листя та гною ВРХ у процесі вермикультивування Eisenia foetida // Науковий вісник ЛНУВМБТ. – 2011. – Т.13, №4(50), ч 2. – С. 209 – 212. ISSN 2413-5550.
4. Гривул Т.Т., Гривул Т.М. Соціальна адаптація студентства в епоху постмодернізму// Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького.– Львів, 2011.– Т. 13, №3 (49).– С. 91-96. ISSN – 2413-5550 .
5. Печар Н.П., Скіп О.С. Біотехнологічна схема виготовлення кисломолочного сиру з екстрактом ехінацеї та його органолептична оцінка // Науковий вісник Львівського національного унверситету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького, 2011. - Т.13, №4(50), частина 2. – С. 185-188. ISSN 2413-5550 .
6. Буцяк В.І., Хмель Ю.І. Створення продуцента тіопептидного антибіотика біоміцину // Сільський господар, 2011 - №3 – С. 11-12. ISSN 978-617-652-068-8.
7. Макух Є.М., Оліярник О.Д., Вигнан Д.С., Красневич А.Я., Гривул Т.М. Деякі аспекти внутрішньоклітинного метаболізму 4-гідроксиноненалю// Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. – Львів, 2012, Ч.2, Серія “ветеринарні науки‘. Серія “сільськогосподарські науки“, С. 168-173 ISSN 2413-5550.
8. Буцяк В.І., Власенко І.В. Можливість використання потенціалу (ГМО) та продовольча безпека України. // Науковий вісник ЛНУВМБТ. – 2012. – Т.14, №2(52), ч 3. – С. 37 – 41. ISSN 2413-5550.
9. Шемедюк Н.П. Дослідження морфологічних змін у клітинних лініях ссавців за дії in- vitro екстрактів лікарських рослин / Н.П. Шемедюк // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2012. – Т. 6. №1. – С. 5 – 19. ISSN 1996-4536.
10. Буцяк В.І., Клименко О.М. Забруднення грунтів та харчових продуктів радіо цезієм Чорнобильського походження.// Науковий вісник ЛНУВМБТ. – 2013. – Т.15, №1(55), ч 4. – С. 24 – 29. ISSN 2413-5550.
11. Буцяк В.І., Скіп О.С. Вплив абіотичних факторів на популяцію Eisenia foetida.// Науковий вісник ЛНУВМБТ. – 2013. – Т.15, №1(55), ч 1. – С. 392 – 395. ISSN 2413-5550.
12. Буцяк В.І., Клименко О.М. Екологічна оцінка якості води річки Горинь та її приток.// Науковий вісник ЛНУВМБТ. – 2013. – Т.15, №3(57), ч 3. – С. 342 – 349. ISSN 2413-5550.
13. Буцяк В.І.. Курляк І.М. Закономірності міграції свинцю та цинку в організмі дійних корів.// Науковий вісник ЛНУВМБТ. – 2013. – Т.15, №3(57), ч 3. – С. 372 – 376. ISSN 2413-5550.
14. Буцяк В.І., Скіп О.С. Вміст білка та амінокислотний склад біомаси Eisenia foetida, культивованих на субстратах із підвищеним вмістом важких металів на тлі дії цеоліту. // Науковий вісник ЛНУВМБТ. – 2013. – Т.15, №3(57), ч 2. – С. 279 – 285. ISSN 2413-5550.
15. Буцяк В.І., Буцяк А.А. Using of zeolite tuffs as enterosorbens in cows nourishmebt // Вісник Національного університету “Львівська Політехніка” – 2014, №781. – С.27-31. ISSN 0321-0499.
16. Буцяк В.І.,Буцяк А.А. Вплив полютантів на окремі біохімічні показники крові корів на тлі дії цеолітів за умов техногенного навантаження // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України/ Матеріали IV наук. прак. конф. з міжнародною участю, Тернопіль. – 2014.–ч.1.–С.207-209. ISSN 978-617-652-068-8.
17. Шемедюк Н.П. Застосування біотехнологічних методів для збереження біорізноманіття представників родини Orchidaceae juss. / Шемедюк Н.П., Скіп О.С.// Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів – 2014. – Т.16, №3(60), Ч.2 – С.345 – 358. ISSN2413-5550.
18. Шемедюк Н. П. Цитотоксична дія екстрактів перстача прямостоячого та софори японської/ Н.П. Шемедюк // Сучасні проблеми токсикології — 2014. — №3-4. – С.72 – 79. ISSN 1609-0446.
19. Іванюк Н.Т., Микитин Л.Є., Фоміна М.В., Дашковський О.О. Фізіологічна роль селену та йоду в організмі риб // Науковий вісник Львівського національного унверситету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, 2014. - Т. 16, №2 (59), частина 3. – C. 287-291. ISSN 2413-5550 .
20. Буцяк В.І.,Буцяк А.А. Комбінований вплив солей важких металів на обмін вуглеводів у крові лабораторних тварин. // Науковий вісник ЛНУВМБТ. – 2015. – Т.17, №1(61), ч 2. – С. 232 – 237. ISSN 2413-5550.
21. Буцяк В. І., Буцяк А.А, Клименко О. М., Клименко Л. В. Оцінка розвитку екоситуації у басейні річки Горинь // Науковий вісник ЛНУВМБТ. – 2015. – Т.17, №1(61), ч 2. – С. 237 – 243. ISSN 2413-5550.
22. Шемедюк Н.П. Мікросателітна нестабільність/ Н.П. Шемедюк // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів – 2015. – Т.17, №1(61), Ч.3 – С.277 – 281. ISSN 2413-5550.
23. Буцяк В.І., Буцяк А.А., Калин Б.М. Розвиток іхтіофауни як показник екологічного стану річки Рати притоки Західного Бугу // Збірник праць V Міжн. екологічного форуму “Чисте місто, чиста ріка, чиста планета”, м. Херсон, 21-22 листопада 2013. – С. 122-127.
24. Буцяк В.І., Буцяк А.А. Міграція важких металів у системі “грунт-рослина-корм” у локальній зоні техногенного навантаження // Агробіологія та екологія. – 2014, Т4. - №1. – С.54-61. Кількість обліково-видавничих аркушів – 0,42.
25. Шемедюк Н.П., Буцяк В.І. Спосіб інгібування проліферативної активності клітин з високим рівнем експресії трансформованого генотипу, наприклад, лінії пухлинних клітин молочної залози, №57662 МПК (2011.01) G01N33/48 C12N5/00 C12N 5/09 (2001/01) A61K 36/00. –Україна, Київ, 2011, Бюл. №5 – 12 с.
26. Скіп О.С., Буцяк В.І. Спосіб утилізації опалого листя методом вермикультивування в умовах техногенного забруднення важкими металами. Патент на корисну модель № 14305. Заявл. 14.12.2012 р. Опубл. 25.06.2013 – Україна, Київ. – 2013. Бюл. №12.–8с.
27. Музика В.П. Оцінка небезпеки розвитку антибіотикорезистентності як складова аналізу ризику для людини // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Ветеринарна медицина. - № 99. - Харків, 2014 — С.60-65.
28. Музика В. П., Лісова Н. Е.Показники імунофізіологічного статусу свиней за впливу антимікробних препаратівфловет та флорікол // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Ветеринарна медицина». Вип.6 (35).- Суми, 2014.- С.172-176.
29. Музика В. П. Вивчення толерантності препарату Флорікол на великій рогатій худобі // Науково-технічний бюллетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.-2014. – Вип.15, № . – С. 307-311 .
30. Музика В.П. Стан антиоксидантної системи за респіраторної патології у телят та застосування їм препаратів Фловет 30% та флорікол // Біологія тварин, т. 16, № 3. Львів, 2014. – С. 97-103.
31. Музика В.П. Стан антиоксидантної системи крові свиней за респіраторних захворювань та застосування препаратів Фловет 30% та Флорікол // Біологія тварин, т. 16, № 4. Львів, 2014. – С. 100-107.
32. Музыка В. П., Лисовая Н. Э., Сободош О. Й. Шкодяк Н.В. Физиолого-биохимические процессы организма телят при применении препаратов Фловет и Флорикол для лечения респираторных заболеваний // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». – том 48, вып. 2, часть ІІ (январь-июнь), 2015.
33. Музыка В.П., Стецко Т.И., Пашковская М.В. Антибиотикорезистентность в ветеринарной медицине // Материалы V Международного съезда ветеринарных фармакологов и токсикологов «Актуальные проблемы и инновации в современной ветеринарной фармакологии и токсикологии», Витебск. 2015.
34. Музика В. П., Стецько Т. І. Остапів Н. В. Антибіотикотерапія ензоотичної пневмонії свиней // Науково-технічний бюллетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – Т. 2. № 3, 2014.
35. Музика В. П. Вивчення антимікробної активності препарату на основі флуорфеніколу при лікуванні респіраторних захворювань телят // Науково-технічний бюллетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. – Львів, 2015. – Вип.16, № 2. – С.213-217.
36. Музика В. П., Стецько Т. І., Островська Л.Л. Балян О. З. Антимікробна активність нового антибактеріального препарату на основі цефтіофуру і кетопрофену та його ефективність при лікуванні респіраторних захворювань // Науково-технічний бюллетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. – Львів, 2015. – Вип.16, № 2. – С.218-224.
37. Коцюмбас І.Я., Музика В.П., Брезвин О.М. Застосування антимікробних препаратів у птахівництві як складова аналізу ризику для людини // Журнал «Тваринництво сьогодні» – Київ, №6. червень 2016, С.49-57. О.Г. Малик.
38. Влізло В. В., Коцюмбас І. Я., Салига Ю.Т., Музика В. П., Косенко Ю.М., Брезвин О.М. / Лікарські рослини у ветеринарній медицині. Київ: Аграрна наука, 2016. – 272 с.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru