EN   UA

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

1

 

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Параняк Роман Петрович

e-mail: ecology@lvet.edu.ua
 

тел. (032) 239-26-52

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Параняк Роман ПетровичПАРАНЯК РОМАН ПЕТРОВИЧ – завідувач кафедри екології, доктор сільськогосподарських наук, професор.
1978 рік – закінчив Львівський зооветеринарний інститут за спеціальністю «Зооінженерія». З 1994 року працював у Львівському зооветеринарному інституті асистентом, старшим викладачем (1998-1999), доцентом (1999-2005) та з 2006 року професором. У 2003 році захистив докторську дисертацію на тему «Онтогенетичні особливості обміну ліпідів і ліпідного живлення у свиней» за спеціальністю 03.00.13. – фізіологія людини і тварин. У 2006 році очолив кафедру екології. У 2018 році закінчив Держаний вищий навчальний заклад «Національний Лісотехнічний університет України» і здобув професійну кваліфікацію магістра з екології.
- Член товариства охорони природи; член Українського фізіологічного товариства;
- Член спеціалізованої вченої ради Д 35.826.02 та Д 35.826.01;
- Член редколегії: «Наукового вісника Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького» та «Вісника Львівського інституту економіки і туризму»;
- Член Експертної групи Національного агентства забезпечення якості вищої освіти;
- Гарант освітньої програми «Екологія» за ОС «Магістр».
Дисципліни, які викладає:
Стратегія сталого розвитку.
Екологічна біотехнологія.
Екологія людини.
Основи загальної екології.
Екобезпека продовольчої сировини і харчових продуктів
Сфера наукових інтересів: Стратегія сталого розвитку природи і суспільства. Розвиток суспільства за якого економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання відбуваються в межах, що їх визначає здатність екосистем до саморегуляції і самовідтворювання.
Автор понад 330 наукових та навчально-методичних працях, серед яких є 3 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science, 1 монографія та 8 патентів на корисну модель. Наукове керівництво здобувачів (Мацуська О.В., Градович Н.І., Кіт Л.П.), які отримали документ про присудження наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 03.00.16. – екологія.
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 Буцяк Ганна Андріївна

БУЦЯК ГАННА АНДРІЇВНА – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології
У 2004 р. закінчила Львівську національну академію ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Сумісна дія важких металів у регіоні Львівсько-Волинського вугільного басейну, способи попередження їх кумуляції і токсичного впливу» та отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. З 2007 року працює у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. З 2015 року – доцент кафедри екології у Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.
Дисципліни, які викладає:
Біоіндикація.
Фітоценологія.
Агроекологія.
Валеологія.
Антропогенний вплив на екосистеми.
Сфера наукових інтересів: дослідження міграційних процесів важких металів в об’єктах довкілля та організмі тварин; дослідження антропогенного впливу на природні і штучні екосистеми.
Автор 86 наукових праць, серед яких є 3 монографії (у співавторстві), 3 патенти на корисну модель, наукові статті (у співавторстві) опубліковані в періодичних виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Web of Science.
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Віщур Вікторія ЯрославівнаВІЩУР ВІКТОРІЯ ЯРОСЛАВІВНА – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології.
2004-2009 рр. – студентка Львівського національного аграрного університету за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».
2011-2014 рр. – навчання в аспірантурі Інституту біології тварин НААН.
У 2013 році в Інституті біології тварин НААН (м. Львів) захистила дисертацію на тему: «Вміст жирних кислот і важких металів у тканинах бджіл і бджолиній продукції за різної інтенсивності техногенного навантаження на довкілля» та отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.
З 2014 року прийнята на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії Інституту біології тварин НААН.
З 2015 року – молодший науковий співробітник лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу Інституту біології тварин НААН.
З 2015 року – асистент кафедри екології та біології ЛНУВМ та БТ імені С. З. Ґжицького.
З 2018 року – старший викладач кафедри екології ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького.
З 2020 року – доцент кафедри екології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.
Дисципліни, які викладає:
Основи екології (спеціальність 073 «Менеджмент»).
Основи екологічної освіти і культури.
Природоохоронне інспектування.
Збереження та відтворення біорізноманіття.
Сфера наукових інтересів: збереження і збагачення біоресурсів, покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття, вивчення використання бджіл у системі біомоніторингу для оцінки впливу техногенно-забруднених територій.
Автор 38 наукових та навчально-методичних праць, з них 9 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science.
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


 Калин Богдана Миколаївна КАЛИН БОГДАНА МИКОЛАЇВНА – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології.
У 2004 р. закінчила Львівську національну академію ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості метаболічних процесів організму худоби в забруднених важкими металами агроекосистемах промислової зони Прикарпаття та їх мікроелементна корекція» та отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. З 2007-2012 роки асистент кафедри екології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. З 2012 р. – доцент кафедри екології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.
Дисципліни, які викладає:
Геологія з основами геоморфології.
Ландшафтна екологія.
Нормування антропогенного навантаження на природне середовище.
Моніторинг навколишнього середовища
Рекреаційні ресурси.
Екологічний моніторинг.
Сфера наукових інтересів: дослідження міграційних процесів важких металів в об’єктах довкілля та організмі тварин, моніторинг окремих компонентів навколишнього середовища.
Автор та співавтор 130 наукових і навчально-методичних праць, серед яких посібник з грифом МОН України, колективна монографія, видана закордоном, 5 патентів України на корисну модель, 11 наукових та науково-методичних посібників, окремі наукові статті опубліковані в періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Web of Science.
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 Кропивка Світлана Йосипівна КРОПИВКА СВІТЛАНА ЙОСИПВНА – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології.
У 1994 році закінчила з відзнакою Львівську академію ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Відгодівельні і м'ясні якості свиней при згодовуванні кормових бобів» та отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук за спеціальність 06.02.02. – годівля тварин та технологія кормів. 2000-2016 роки працювала старшим науковим співробітником в Інституті біології тварин НААН. З 2016 року працює на посаді асистента кафедри екології. У 2021 році присвоєно вчене звання доцента кафедри екології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.
Дисципліни, які викладає:
Заповідна справа.
Геаномальні зони та біота.
Біогеографія.
Міжнародна екологічна діяльність.
Водопостачання і водовідведення.
Екологічна біоетика.
Основи екології.
Сфера наукових інтересів: моніторинг забруднюючих речовин в окремих компонентах екосистем.
Автор 94 наукових праць, серед яких 2 довідники, 2 навчально-методичні рекомендації, 3 навчально-методичні посібники 3 наукові статті у виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science.
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 Литвин Надія Антонівна ЛИТВИН НАДІЯ АНТОНІВНА – кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри екології.
У 2009 році закінчила Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. У 2013 році захистила дисертацію на тему «Метаболічний профіль крові та стан імунної системи у спортивних коней за умов фізичного навантаження». У 2014 році отримала диплом кандидата ветеринарних наук ДК № 020260 (спеціальність 03.00.04 –біохімія). 2013-2015 роки працювала молодшим науковим співробітником лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних Інституту біології тварин НААН. З 2015 року – асистент кафедри екології та біології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. З 2018 року – старший викладач кафедри екології. З 2020 року доцент кафедри екології ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького (АД №005833 від 26.11.20 р.).
Дисципліни, які викладає:
Біологія.
Метеорологія і кліматологія.
Гідроекологія.
Сфера наукових інтересів:
Дослідження особливостей функціонування екосистем за умов впливу різних антропогенних чинників.
Автор 37 наукових та навчально-методичних працях, з них 3 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science, 31 наукового та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі 26 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях та 1 патент України на корисну модель.
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 Мацуська Оксана Василівна МАЦУСЬКА ОКСАНА ВАСИЛІВНА – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології.
У 2006 р. закінчила Національний університет «Львівська політехніка» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію магістра з екології, викладача хімії. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Екологічна оцінка стічних вод м’ясопереробних підприємств та їх кавітаційно-адсорбційне очищення» та отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. З 2011 року працювала на посаді асистента кафедри екології та біології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. З 2015 року по сьогоднішній день працює на посаді доцента кафедри екології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. У 2017 році присвоєно вчене звання доцента кафедри екології та біології.
Дисципліни, які викладає:
Техноекологія.
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища.
Екологічна експертиза.
Утилізація та рекуперація відходів.
Оцінка впливу на довкілля.
Штучні екосистеми.
Сфера наукових інтересів: екобезпека довкілля, адсорбційне очищення стоків АПК за допомогою природних сорбентів, безвідходні технології очищення стоків АПК.
Автор 67 наукових праць, серед яких є 2 монографії, 5 посібників, 4 патенти України на корисну модель, також наукові статті опубліковані у фахових періодичних виданнях, зокрема, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science.
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Нагірняк Тарас Богданович

НАГІРНЯК ТАРАС БОГДАНОВИЧ – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології.
У 1997 році з відзнакою закінчив агрономічний факультет, а також заочний економічний факультет Львівського державного аграрного університету. У 2007 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» у Міжрегіональній академії управління персоналом.
1997-1998 рр. – агроном-насінневод Івано-Франківського обласного міжгосподарського об’єднання «Насіння Прикарпаття».
1997-2000 рр. – навчання в аспірантурі з відривом від виробництва Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН.
2001-2003 рр. – науковий співробітник лабораторії польового кормовиробництва Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН.
04.07.2002 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення агротехнічних заходів підвищення продуктивності вироджених травостоїв сіножатей і пасовищ в умовах західного Лісостепу» у Вінницькому державному аграрному університеті за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво.
2003 р. – асистент, 2004 р. – старший викладач, 2006 р. – доцент без вченого звання кафедри біології Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького.
Двічі був стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених: з 2002 р. – в Інституті землеробства і тваринництва західного регіону УААН, а з 2004 р. – у Львівській національній академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького.
З 2008 року по теперішній час – доцент кафедр біології, правознавства, екології та біології, екології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.
Дисципліни, які викладає:
Грунтознавство.
Основи загальної екології.
Збалансоване природокористування.
Екосистеми мегаполісу.
Державний екологічний контроль.
Екологічна безпека.
Геосоціосистемологія.
Сфера наукових інтересів: забезпечення екологічної безпеки територій, раціональне природокористування, екологічний контроль, використання перспективних інтродуцентів у рослинництві та кормовиробництві, напрями удосконалення екологічного законодавства.
Автор 75 наукових праць, серед яких 55 наукового, 20 навчально-методичного характеру, в тому числі 2 монографії та 4 наукові статті у виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science.
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Петрунів Володимир ВасильовичПЕТРУНІВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології.
У 1994 році закінчив Львівський сільськогосподарський інститут. У 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив нетрадиційних органічних добрив на продуктивність озимої пшениці в умовах західного регіону України» за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія.
З 2001 року старший викладач кафедри біології Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького.
З 2004 року доцент кафедри біології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.
З 2006 року працює на посаді доцента кафедри екології.
Дисципліни які викладає:
Ґрунтознавство
Сфера наукових інтересів: підвищення ефективності використання екологічних чистих органічних добрив в АПК.
Автор 50 наукових праць, серед яких є 3 патенти на винаходи, окремі наукові статті опубліковані в періодичних виданнях, що входять до міжнародної наукової метричної бази Scopus.
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

 

Сухорська Ольга Петрівна СУХОРСЬКА ОЛЬГА ПЕТРІВНА – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології.
У 1989 році закінчила Львівський ордена Трудового Червоного Прапора зооветеринарний інститут. У 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Біохімічні і морфологічні показники органів і тканин свиней під впливом біологічно активної кормової добавки» за спеціальністю 06.00.25 – біохімія. З 1997-2006 р.р. старший науковий співробітник НДІ БОППТ Львівської академії ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького. З 2006 року – викладач кафедри екології, а з 2011 р. – доцент кафедри екології. З 2009 – 2014 роки – заступник декана факультету харчових технологій та екології. З 2014 року – заступник декана факультету громадського розвитку та здоров’я.
Дисципліни які викладає:
Загальна екологія.
Урбоекологія.
Основи загальної екології.
Методологія та організація наукових досліджень.
Сфера наукових інтересів: аналіз стану біорізноманіття природно-заповідних територій; біоіндикація довкілля; вдосконалення напрямів раціонального природокористування; еколого-просвітницька діяльність.
Автор понад 130 наукових та навчально-методичних працях, з них 47 навчально-методичних робіт і 5 патентів України на корисну модель. Окремі наукові статті опубліковані в періодичних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science.
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Ковальська Лідія МиколаївнаКОВАЛЬСЬКА ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА – кандидат сільськогосподарських наук, старша викладачка кафедри екології.
У 2003 році закінчила Львівську національну академію ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького.
У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ліпідний та жирнокислотний склад тканин медоносних бджіл» за шифром 03.00.04 – біохімія.
З 2009 року прийнята в лабораторію екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології тварин УААН на посаду молодшого наукового співробітника.
З 2010 по 2015 роки працювала на посаді наукового співробітника Інституту біології тварин УААН.
У період з 2015 по 2017 роки була прийнята на посаду асистента кафедри технології виробництва продукції дрібних тварин Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.
З 04 лютого 2019 року була прийнята на посаду асистента кафедри екології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.
В серпні 2019 року була переведена на посаду старшого викладача кафедри екології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.
Дисципліни, які викладає:
Екологія біологічних систем.
Основи біобезпеки та біоетики.
Cфера наукових інтересів: популяційна екологія тварин, динаміка чисельності та різних типів структури популяції тварин – статевої, вікової, просторової. Зміни популяційних параметрів в умовах антропогенного впливу, морфо-анатомічні пристосування тварин до умов змінного середовища, індивідуальна і популяційна мінливість.
Автор 39 наукових публікацій, серед яких є 2 патенти України на корисну модель та 2 методичні рекомендації, окремі наукові статті опубліковані в періодичних виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus і Web of Science.
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 Градович Ніна Ігорівна ГРАДОВИЧ НІНА ІГОРІВНА – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології.
У 2008 році закінчила з відзнакою Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького за спеціальністю за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». У 2009 році закінчила з відзнакою Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького за спеціальністю за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» та здобула кваліфікацію фахівця із стандартизації, сертифікації та якості.
2008-2011 рр. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького за рахунок бюджетного фінансування з відривом від виробництва.
01.09.2011-30.06.2012 рр. – призначена на посаду асистента кафедри екології та біології за сумісництвом у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.
30.06.2012-31.08.2018 рр. – асистент кафедри екології та біології (основне місце праці) Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.
31.08.2018-04.01.2021 рр. – асистент кафедри екології та біології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.
З 2021 р. – старший викладач кафедри екології.
30.08.2021 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри екології (АД № 008687)

Дисципліни, які викладає:
Соціальна екологія.
Основи наукової діяльності.
Основи загальної екології.
Генетична екологія.
Екологічна стандартизація та сертифікація.
Cфера наукових інтересів: з’ясувати зв’язок екологічного стану природних та штучних екосистем та забруднення сільських територій ксенобіотиками на окремі живі організми; пошук та розробка способів корекції концентрацій токсичних речовин у навколишньому середовищі.
Автор 34 наукових публікацій, серед них 12 навчально-методичного характеру, 8 статей належать до фахових видань, окремі наукові статті опубліковані в періодичних виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Web of Science, а також 7 патентів України на корисну модель.
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 Колішицький Зіновій Володимирович КОЛІШИЦЬКИЙ ЗІНОВІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – асистент кафедри екології.
У 1985 році закінчив Львівський зооветеринарний інститут за спеціальністю – зооінженерія. З 1985 року по 1987 служив в лавах армії. З 1987 по 1990 працював головним зоотехніком колгоспу «Зоря» Городоцького району Львівської області. З січня 1991 року працює у Львівській національній академії ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Спочатку лаборантом кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, пізніше молодшим науковим співробітником та асистентом. З 2006 року прийнятий на посаду асистента кафедри екології.
Дисципліни які викладає:
Екологія людини
Основи екології
Загальна екологія
Екобезпека
Екобезпека продовольчої сировини та продуктів харчування
Сфера наукових інтересів: екологія, екобезпека продовольчої сировини та продуктів харчування, комп’ютерні технології, сучасні методи досліджень безпеки та якості середовища та продуктів харчування.
Автор 10 наукових праць, серед який статті та тези, опубліковані в періодичних виданнях.
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Максішко Леся Михайлівна

МАКСІШКО ЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА – кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри екології.

У 2006 році закінчила Львівську національну академію ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького. У 2017 році захистила
кандидатську дисертацію на тему: «Екобезпечні технології анаеробної
переробки й утилізації відходів свинарства і птахівництва» та отримала
диплом кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16
– екологія. Працює з 2006 року, пройшовши шлях від старшого лаборанта до кандидата сільськогосподарських наук, асистента.
 Дисципліни які викладає:
Техноекологія.
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
Біологія.
Метеорологія та кліматологія.
Геологія з основами геоморфології.  
Утилізація та рекуперація відходів.
Екологія біологічних систем.
Гідроекологія.
Геоаномальні зони та біота.
Екологічна експертиза.
Основи загальної екології.
Генетична екологія.
Біоіндикація.

Основи екології.
Сфера наукових інтересів: розвиток безвідходних технологій, органічне землеробство.
Автор  20 наукових праць, серед яких є 1 посібник, окремі наукові статті опубліковані в періодичних виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus. А також 7 патентів на корисну модель України.
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 МОРОЗ ЛІЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА – старший лаборант кафедри екології.


 

ФЛЮНТ РОСТИСЛАВ БОГДАНОВИЧ – старший лаборант кафедри екології.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru