EN   UA

gerbkafedri1

 КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

Завідувач кафедри, Параняк Роман Петрович

e-mail: ecology@lvet.edu.ua

тел. (032) 239-26-52

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

                   Статті

 1. Буцяк В.І., Буцяк Г.А. Використання цеолітових туфів у живленні корів // Вісник національного університету „Львівська політехніка” № 781 Теорія і практика будівництва. Львів. – 2014. – С. 27-31
 2. Буцяк В.І., Буцяк Г.А. Вплив полютантів на окремі біохімічні показники крові корів на тлі дії цеолітів за умов техногенного навантаження // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України» - Тернопіль – 2014. – С.207-209.
 3. Буцяк В. І., Буцяк А.А, Клименко О. М., Клименко Л. В. Оцінка розвитку екоситуації у басейні річки Горинь // Науковий вісник ЛНУВМБТ. – 2015. – Т.17, №1(61), ч 2. – С. 237 – 243.
 4. Солук Г.С. Буцяк В.І., Буцяк А.А. Біотехнологія виробництва біогазу з відходів сільськогосподарського виробництва // Науковий вісник ЛНУВМБТ. – 2015. – Т.17, №1(61), ч 2. – С. 313-319 – 243
 5. Буцяк Г.А., Калин Б.М. Збереження біологічного різноманіття в агроекосистемі // Сільський господар – Львів № 9-10, – С. 30-32.
 6. Тарасюк О.О., Малахов В.К., Шишка Г.В., Мота Б.Є., Ломницька В.М., Буцяк Г.А. Забруднення атмосферного повітря – реальний чинник виникнення ускладнень бактеріальної етіології у хворих на грип тп ГРВІ. Матеріали міжнародної наукової конфереції «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни» 22-23 травня 2014р. ЛНДІЕГ МОЗ України -- Львів – 2014. – С. 13-15.
 7. Андрейко О.Ю., Слесарчук О.М., Слесарчук М.С., Буцяк Г.А. Формальдегід та його вплив на здоров’я людини. Матеріали міжнародної наукової конфереції «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни» 21-22 травня 2015р. ЛНДІЕГ МОЗ України - Львів – 2015. – С. 314-316.
 8. Буцяк А.А. До питання раціоналізації харчування в умовах

        техногенного навантаження довкілля / А.А.Буцяк, Б.М. Калин // Матеріали

        ХІV Міжнародної науково-практичної конференції "Валеологія: сучасний

        стан, напрямки та перспективи розвитку" 14-16 квітня 2016 р., Х.: ХНУ ім.

        В.Н. Каразіна, 2016. – С. 275-278.


                   Статті

        

 1. Віщур В. Я. Жирнокислотний склад загальних ліпідів тканин голови бджіл залежно від техногенного навантаження на довкілля / В. Я. Віщур, Й. Ф. Рівіс // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. ― Львів, 2013. ― Вип. 14, № 1–2. ― С. 261–266.
 2. Патент №70079 Україна, МПК А01К 59/00, G 01N 1/28. Спосіб утримання медоносних бджіл на територіях з різним техногенним навантаженням / Й. Ф Рівіс., І .І .Саранчук., В .Я .Віщур.; заявник і патентовласник Інститут біології тварин НААН.— № u201113565; заявл. 18.11.11; опубл. 25.05.12, Бюл. № 10. — 4с.
 3. Віщур В.Я. Вміст різних форм жирних кислот у тканинах голови бджіл залежно від техногенного навантаження на довкілля / О. І. Віщур, І.Є.Соловодзінська, В. А. Томчук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.. С. З. Гжицького, Львів, 2014, Том 16, №2(59), С.64-73.
 4. Віщур В. Я. Гістоморфологічна характеристика та концентрація гормонів тканини яєчника корів і телиць залежно від фізіологічного стану / Ю. В. Мартин, М.М. Акимишин, Р.Г. Сачко, Д.Д. Остапів // Науково технічний бюлетень інституту біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. Львів, 2014. - Випуск 15. №2-3. С. 190-196.
 5. Віщур В. Я. Жирнокислотний склад загальних ліпідів тканин грудей бджіл за різного рівня техногенного навантаження / Й. Ф. Рівіс // Науково технічний бюлетень інституту біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.
 6. Віщур В. Я. Вміст важких металів у натуральних полі флорних медах залежно від інтенсивності техногенного навантаження на довкілля / В. Я. Віщур, І. І. Саранчук // Подільський державний аграрно-технічний університет, 2015, с. 16-19.
 7. Бучко О. М., Сварчевська О. З., Салига Н. О., Пилипець А. З., Віщур В. Я. Вплив біологічно активних добавок на деякі ланки обміну речовин у поросят періоду відлучення від свиноматок // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок., Львів – 2015,вип. 15 № 2.- С.129-134.
 8. Gutyi B., Hufriy D., Binkevych V., Pavliv A., Binkevych O., Vengryn A., Vischur V. The change of increases body weight and weight ratios of rats during prolonged cadmium toxicosis / Наук. вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16, № 3 (60), Ч. 2. – С. 358-361. ISSN 2413-5550.
 9. Гутий Б. В., Гуфрій Д. Ф., Гунчак В. М., Харів І. І., Хомик Р. І., Васів Р. О., Слободюк Н. М., Назарук Н. В., Губерук В. О., Гайдюк М. Б., Гута З. А., Віщур В. Я., Данко Г. В. Прооксидантно-антиоксидантна рівновага організму бугайців за нітратного навантаження / Наук. вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2015. – Т. 17, № 2 (62) – ISSN 2413-5550. С. 48- 54.
 10. Hutij B., Hufriy D., Binkevych V., Pavliv A., Binkevych O., Vischur V., Binkevych O., Kurlyak I. The changees of biochemical and morphological indices of rats’blood under chronic cadmium toxicosis / Наук. вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2015. – Т. 17, № 3 (63). – ISSN 2413-5550. С. 120 - 123.
 11. Віщур В.Я. Вміст жирних кислот загальних ліпідів і важких металів у

          пилку з кульбаби лікарської за різного техногенного навантаження на

          довкілля / В.Я. Віщур // Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. –

          Львів, 2016. – Т. 18. – № 2 (68). – С. 34-38.

 1. Назарук Н.В. Влияние витамикса Se и метифена на систему

антиоксидантной защиты организма бычков при нитратно-кадмиевой

нагрузке / Н.В. Назарук, Б.В. Гутый, С.Д. Мурская, Д.Ф. Гуфрий, И.И. Харив,

З.А. Гута, В.Я. Вищур // Научно-практический журнал. Ученые Записки. –

Витебск, 2016. –Т. 52, Вып. 1. – С. 134-138.

           13.V.Y.Vishchur.Fattyacidcontentofhoneycombsdependingontheleveloftechno

           genicloadingontheenvironment / V.Y. Vishchur, I.I. Saranchuk, B.V.Gutyj //

           Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. 2016. 24(1),

           С. 182–187.

 1. VischurV., VelychkoV., GutyjB. (2017). The impact of low-quality veterinary medicines processing and feed additives on the environment // V. Vischur, V.Velychko, B.Gutyj. Scientific Messenger LNUVMB named after S.Z. Gzhytskyj. 2017.

         Статті

 1. Градович Н.І., Параняк Р.П., Забитівський Ю.М. Особливості накопичення плюмбуму та кадмію в організмі білого товстолоба // Науковий журнал Біологія тварин. – 2015. - Том 17, № 4. – С. 35-41.
 2. Градович Н.І., Параняк Р.П., Осередчук Р.С. Розподіл свинцю та кадмію у гідроекосистемі рибоводницького ставу // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. — 2015. – С. 380-388.
 3. Градович Н.І. Вплив активної реакції водного середовища на акумуляцію окремих важких металів у м’язовій тканині білого товстолоба // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. Том 18, № 1.(65), част.3, серія « С/г науки» — 2016. – С. 190-195.
 4. Градович Н.І., Параняк Р.П., Забитівський Ю.М. Вплив цеолітів на вміст плюмбуму та кадмію у окремих ланках трофічного ланцюга гідро екосистем. ставу // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. — 2016.
 5. Градович Н.І. Вплив активної реакції водного середовища на

          акумуляцію окремих важких металів у м’язовій тканині білого товстолоба

          /Н.І. Градович // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. – 2016.

          №18, Т.1 (65). – С. 190-196.

 1. Градович Н.І. Вплив цеолітів на вміст Плюмбуму та Кадмію в

           окремих ланках трофічного ланцюга гідроекосистем/ Н.І.Градович,

           Р.П.Параняк, Ю. М. Забитівський// Наук. вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З.

           Гжицького. – 2016. №18, Т.2 (67). – С. 61-66.

 1. Градович Н.І.Екотоксичний вплив Плюмбуму та Кадмію на

          гематологічні параметри організму білого товстолобика

         (Hypopthalmichtys molitrix) // Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С.З.

          Гжицького. – Львів, 2017. – Т. 19, № 74. – С. 24-28.

 1. Градович Н.І. Біомагніфікація важких металів у трофічних ланцюгах прісноводної екосистеми // Збірник статей науково-практичної конференції із міжнародною участю «Вода: проблеми та шляхи вирішення», 5-8 липня 2017 року, м. Рівне – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. – С. 70-73.

                   Статті

 1. Буцяк Г.А. Калин Б.М. Мікроорганізми як альтернатива пестицидам у виробництві екологічно безпечної продукції рослинництва // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2013. – Т.15. – №1 (55). – Ч. 4. – С. 30-34.
 2. Калин Б.М., Буцяк Г.А., Фоміна М.В., Дашковський О.О. Ґрунт як початкова ланка міграції важких металів у екосистемах // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2013. – Т.15. – №1 (55). – Ч. 4. – С. 56-61.
 3. Фоміна М.В., Дашковський О.О., Калин Б.М. Окремі фізико-хімічні показники якості молока корів за дії метіонатів заліза, міді, вітаміну Е та свинцю в динаміці // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2013. – Т.15. – №3 (57). – Ч. 3. – С. 315-320.
 4. Фоміна М.В., Дашковський О.О., Калин Б.М. Якість та екологічна безпека продуктів тваринництва, отриманих в умовах локального техногенного забруднення. // Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи». – Львів, 2013. – С. 208.
 5. Калин Б.М., Сухорська О.П. Окремі аспекти екологізації сільського господарства у Львівській області // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. „Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства” – Тернопіль: Крок, 2014. – С. 122-124.
 6. Фоміна М.В., Дашковський О.О., Калин Б.М., Іванюк Н.Т. Концентрація окремих макроелементів у крові корів, в динаміці, за дії свинцевих сполук екзогенного походження // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2014.– Т.16.– № 2.(59) – Ч. 3. – С. 338-343.
 7. Сухорська О.П., Калин Б.М., Миго Р.В. Рідкісні та зникаючі види тварин на території НПП „Сколівські Бескиди” // Вісник Дніпропетровського державного аргарно-економічного університету. – Дніпропетровськ, 2015. - № 2 (36). – С. 113-116.
 8. Параняк Р.П., Калин Б.М., Антонів І.М., Мазур М.М. Аналіз стану земель Лвівської області порушених внаслідок діяльності підприємств гірничої хімії та шляхи їх ревіталізації // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького– Львів, 2015.– Т.17.– № 1 (61) – Ч. 2. – С. 282-288.
 9. Калин Б.М. Напрямки оптимізації шумового фактору транспортних потоків у місті Львові / Б.М. Калин, М.І. Шелевій// Наук. вісник ЛНУВМ та БТ імені С. З. Гжицького. – 2016. №18, Т.2 (67). – С. 104-107.
 10. Калин Б.М. Екологічні вимоги та контроль якості харчової продукції у

          процесі виробництва / Б.М.Калин, М.В.Фоміна // Інтеграційна система

          освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі:

          матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. кон-ції 19-20 травня 2016р. –    

          Тернопіль: Крок, 2016. – С. 80-81.

 1. Калин Б.М. Екологічна оцінка та потенціал туристично-рекреаційних ресурсів Бродівського району / Б.М. Калин, Г.А. Буцяк // Наук. вісник ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. – 2017. – Т.19, №74. – С. 15-19.
 2. Фоміна М.В. Вплив різних сполук заліза на хімічний та мікроелементний склад печінки свиней / М.В. Фоміна, Б.М. Калин, Г.М. Коваль // Наук. вісник ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. – 2017. – Т.19, №80. – С. 103-106.
 3. Калин Б.М. Аналіз поводження з побутовими відходами на місцевому рівні / Б.М. Калин, О.В. Мацуська, І.Г. Романишин // Наук. вісник ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. – 2017. – Т. 19, №79. – С. 145-149.

     Статті

 1. Kovalchuk N.A. Metabolic type of horses blood of riding breed under conditions of physical loading. / N. A. Kovalchuk, O. I. Vishchur // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. — Львів. — 2013. — Ч. 2, Т.15, № 3 (57). –– С. 345–349.
 2. Ковальчук Н.А. Екологічні проблеми тваринництва. / Н.А. Ковальчук,

       // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С. З. Ґжицького. — Львів. — 2016.

       —  Т.18, № 1 (65),43 –– С. 196–199.

 1. Ковальчук Н.А. Екологічні проблеми у конярстві. / Н.А. Ковальчук,

         // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С. З. Ґжицького. — Львів. — 2016.

 1. Ковальчук Н.А. Екологічні проблеми тваринництва / Н.А. Ковальчук //

         Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т.

         18, № 1 (65), Ч 3. – С. 196-199.

 1. Ковальчук Н.А. Екологічні проблеми конярства / Н.А. Ковальчук //

         Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18, № 2 (67). – С. 113-115.

 1. Ковальчук Н.А. Кінний туризм і особливості його організації /

          Н.А.Ковальчук, Г.О. Соколова // Науковий вісник ЛНУВМБ імені

          С.З.Ґжицького. – Львів, 2017. – Т. 19, № 79. – С. 44-47.


         Статті

 1. Янович Д.О. Еколого-економічні аспекти вирощування продукції органічного сільськогосподарського виробництва (на прикладі ТзОВ «Агро-Радехів» Радехівського району Львівської області) / Янович Д.О., Параняк Р.П., Колішицький З.В. // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2012. – Т. 14, №2 (52).Ч.3.– С. 323-326. ISSN 2413-5550. Кількість обліково-видавничих аркушів – 0,33 д.а.
 2. Колішицький З.В. Екологічні аспекти вирощування форелі за корекції раціону вітамінами / З.В. Колішицький //Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2012. – Т.14. - № 3(53). – Ч.2. – С.342-346. ISSN 2413-5550. Кількість обліково-видавничих аркушів – 0,33.
 3. Колішицький З.В. Рецепти комплексних вітамінно-мінеральних добавок для профілактики та лікування гіпо- та авітамінозів у ставкової форелі / З.В. Колішицький, Н.Є. Янович // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т.16, №3(60). – С. 316-320. ISSN 2413-5550. Кількість обліково-видавничих аркушів – 0,39.

   Статті

 1. Ya.V.Lesyk, R.S.Fedoruk, S.Y.Kropyvka. Influence of applying Chlorella suspension, sodium sulfate, chromium chloride and chromium citrate in rabbits’ ration on antioxidant status of their organism. Тhe xth young scientists meeting Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Krakow, 2013. – P. 159-162.
 2. Кропивка С. Й. Антиоксидантний статус та дезінтоксикаційні процеси в організмі корів за згодовування різної кількості цитрату наночастинок селену // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2013. – Т. 15, № 3(57). – Ч. 2. – С. 181–186.
 3. Я. В. Лесик, Р.С. Федорук. С. Й. Кропивка. Стан антиоксидантної системи організму кролематок за умов тривалого випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С. З. Ґжицького. – Львів, 2013. – Том – № 3 (57), ч. 2. – С. 210–215.
 4. Федорук Р.С., Хомин М.М., Кропивка С.Й. Використання нанокарбоксилатів: корови - продуктивніші, молоко - поживніше. – Тваринництво України. – 2014. – №6.– С. 26-30.
 5. Кропивка С.Й., Федорук Р.С., Ковальчук І.І. Нівелятор негативу / Farmer, 2015. ― № 10. — С. 154–155.
 6. Кропивка С.Й. Фізіолого-біохімічні процеси в організмі корів у період

        випоювання наноаквахелатних розчинів деяких мікроелементів / С.Й.   

        Кропивка, М.М. Хомин // Біологія тварин // Міжнар. наук. практ. конф.

         “Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної

        медицини (29-30 вересня 2016 р., м. Львів). - Біологія тварин, 2016. – Т.18,

        № 3. – С. 156.

 1. Кропивка С.Й. Активність антиоксидантної системи корів у період

         випоювання наноаквахелатних розчинів деяких мікроелементів /

         С.Й.Кропивка, І.І. Ковальчук // Матеріали міжнародної науково-

        практичної конференції «Актуальні проблеми фізіології тварин», 23-25

        червня, 2016 р. м. Одеса, 2016. – С. 31.

 1. 1. Fedoruk R.S. Metabolic processes in blood and quality of cows’ milk in the period of feeding nano-co citrate / R. S. Fedoruk, I. I. Kovalchuk, M. M. Tsap, S. Y. Kropyvka // Internacional of Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Sciences in conjunction with the Session „Perspectives for Cattle Breeding and Production”, Krakow, June 22-23, 2017. – P. 62.
 2. Хомин М. М. Биохимические процессы в организме коров при скармливании наносоединений микроэлементов / М. М. Хомин, И. И. Ковальчук, С. И. Кропивка, М. И. Храбко, В. Г. Каплуненко // Ученые записки УО ВГАВМ (Витебск). – Т. 53, Вып. 1. – 2017. – С. 279-282.

Статті

 1. Максішко Л. М. Спосіб хемосорбційної очистки біогазу / Л. М. Максішко // Вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. – 2013. – Т. 15, № 3. – С. 386 – 391.
 2. Максішко Л. М. Технологический способ улучшения качества биогаза – альтернативного востанавливаемого заменителя природного газа / Л. М. Максішко, О.Г. Малик // Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на рубеже веков: материалы ІІІ междунар. научн. – практ. конф. / под.общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск: ЦРНС, 2013. – С. 22 – 26.
 3. Максишко Л. М. Экологическая роль биоудобрений в сохранениигумуса и предотвращенияпроникновенияинвазии в почву / Л. М. Максишко // ŞtiinţaAgricolă Nr.1/2015, pp. 28 – 34.
 4. Біодобриво як продукт утилізації гною методом метанового бродіння і перспективи його використання / Л. М. Максішко, О. Г. Малик, Т.Б. Нагірняк і [ін.] // Вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. – 2015. – Т. 15, № 3. – С. 417 – 428.
 5. Максішко Л.М. Вплив ферментованого органічного шламу на врожайність і нагромадження нітратного азоту у коренеплодах редиски та агрохімічні показники ґрунту/ Л.М.Максішко, Т.Б.Нагірняк, А.О.Висоцький// Наук. вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. – 2016. – T.18, №4 (72). – С. 154-159.
 6. Биотехноэнергетика в Украине: состояние, проблемы и перспективы переработки отходов сельскохозяйственного производства / З.Г. Гамкало, Л.М. Максишко // Научно-практический журнал “Вестник ИрГСХА”. – Иркутск, 2017. – Выпуск 79, № 4 – С. 152-157.

Патенти:

 1. Пат. 69130 Україна, МПК 10L 5/00, С02F11/04. Лабораторна установка для отриманнябіогазу / Малик О.Г., Висоцький А.О., Максішко Л.М.; заявник та патентовласникЛьвівськийнаціональнийуніверситетветеринарноїмедицини та біотехнологійімені С.З. Гжицького. – № u 201110242; заявл. 22.08.11; опубл. 25.04.12, Бюл. № 8.
 2. Пат. 77213 UУкраїна, МПК С05F 3/00. Спосібодержаннярідкогомінеральногодобрива в процесі очистки біогазу / Максішко Л.М.; заявник та патентовласникЛьвівськийнаціональнийуніверситетветеринарноїмедицини та біотехнологійімені С.З. Гжицького. – № u 201206420; заявл. 28.05.2012; опубл. 11.02.13, Бюл. № 3.
 3. Пат. 77073 UУкраїна, МПК 10L 5/00, С02F11/04. Пристрій для одержання і очищеннябіогазу з утвореннямрідкогомінеральногодобрива / Максішко Л.М., Максішко М.С.; заявник та патентовласникЛьвівськийнаціональнийуніверситетветеринарноїмедицини та біотехнологійімені С.З. Гжицького. – № u 201208981; заявл. 20.07.12; опубл. 25.01.13, Бюл. № 2.
 4. Пат. 81058 UУкраїна, МПК С02F11/02. Спосібконтрольованоїутилізаціїпарниковихгазів з біогазу з агропромисловихвідходів / Максішко Л.М.; заявник та патентовласникЛьвівськийнаціональнийуніверситетветеринарноїмедицини та біотехнологійімені С.З. Гжицького. – № u 201212223; заявл. 25.10.12; опубл. 25.06.13, Бюл. № 12.
 5. Пат. 82770 Україна, МПК В01D53/04(2006.01). Спосібхемосорбційної очистки біогазу / Максішко Л.М., Малик О.Г.; заявник та патентовласникЛьвівськийнаціональнийуніверситетветеринарноїмедицини та біотехнологійімені С.З. Гжицького. – № u 201300968; заявл. 28.01.13; опубл. 12.08.13, Бюл. 15.
 6. Пат. 82188 UУкраїна, МПК С10L 5/00, С02F11/00. Лабораторна установка для отриманняочищеногобіогазу / Максішко Л.М.; заявник та патентовласникЛьвівськийнаціональнийуніверситетветеринарноїмедицини та біотехнологійімені С.З. Гжицького. – № u 201301275; заявл. 04.02.13; опубл. 25.07.13, Бюл. № 14.
 7. Пат. № 103525 Спосіб покращення якості отриманого в процесі очистки біогазу мінерального добрива / Максішко Л.М.; заявник та патентовласник Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.– № u 201504727; заявл. 15.05.15; опубл. 25.12.15, Бюл. № 24.

Монографії

 1. Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем: монографія / колектив авторів А.Ю. Берко, М.Т. Бець, Т.І. Божук, О.В. Мацуська та ін. (всього 43 автори); за наук. ред. М.С. Мальованого. – Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2015. – 340 с.
 2. Економіко-екологічні аспекти сталого розвитку: колективна монографія / під заг. ред. Ж. В. Дерій // Мацуська О.В., Гумницький Я.М. Оцінка антропогенного навантаження на водні об’єкти діяльністю АПК. – С. 101-117. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 157 с.

 

Статті

 1. Мацуська О.В. Еколого-економічна доцільність застосування кавітаційно-адсорбційного способу очищення стічних вод м’ясопереробних підприємств / О.В. Мацуська, Р.П. Параняк, В.В. Сабадаш, Я.М. Гумницький // Науковий  вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.з. гжицького. – Львів, 2013. – Т.14. - № 1(55). – Ч.4. – С.123-127. Гумницький Я.М. Внешнедиффузионная кинетика адсорбции ионов амония в присутствии других ионов / Я.М. Гумницький, В.В. Сабадаш, О.В. Мацуська // Восточно-Европейский журнал передовых технологий (Eastern-European Journal of Enterprise Technology). – Харків, 2013. – Т.4. - № 6 (64). – С.19-23.
 2. Мацуська О.В. Аналіз впливу капсульованих та гранульованих мінеральних добрив на стан сільськогосподарських культур / О.В. Мацуська, Я.М. Гумницький, В.В. Сабадаш, О.П. Сухорська // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – 2013.– Т. 15, №3 (57). – Ч.3.– С. 392 -397.
 3. V. Matsuska. «Using of zeolite to clean the effluents of meat enterprises» / O.V. Matsuska, Y.M. Humnyskyy, O.P. Suhorska  // Вісник НУ «Львівська політехніка». - 2014, № 781. – С. 125-128.
 4. Мацуська О.В. Адсорбція фосфатів природними та модифікованими сорбентами із водних розчинів / О.В. Мацуська, О.В. Сидорчук, В.В. Сабадаш // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. – Львів. – 2014. – Т.16, №3(60). С. 342 – 347.
 5. О.В. Сидорчук. Паралельно-послідовні процеси адсорбції фосфатів природними сорбентами / О.В. Сидорчук, О.В. Мацуська, В.В. Сабадаш, Я.М. Гумницький // Восточно-европейський журнал передових технологий (Eastern-European Journal of Enterprise Technology). – 2014. 6/6 (72). – С. 56-60. ISSN(р) 1729-3774,
 6. Мацуська О.В. Статика та кінетика сорбції фосфатів на природному цеоліті у періодичних умовах / О.В. Мацуська, Р.П. Параняк, Я.М. Гумницький // Водне господарство України. – 2011. – №2. – С.25-29.
 7. Мацуська О.В. Застосування процесу кавітації для знезараження стічних вод м’ясопереробних підприємств / О.В. Мацуська // Сільський господар. – 2012. – №7 – 8. – С.31-34.
 8. Мацуська О.В. Зовнішньо-дифузійна кінетика адсорбції фосфат-іонів на цеоліті в присутності сторонніх речовин / О.В. Мацуська, Я.М. Гумницький, В.В Сабадаш // Наукові праці ОНАХТ. – Одеса, 2013. – Вип. 43.- Том 1. – С.109-112.
 9. Мацуська О.В. Очищення стічних вод м’ясопереробних комплексів природними сорбентами / О.В. Мацуська // Тези доповідей на Міжнародній науково-практичній конференції [«Карпатська конференція з проблем охорони довкілля»], (Мукачево, 15 – 18 травня, 2011 р.) / Мукачівський держ. ун-т. – Ужгород: Мукачівський держ. ун-т, 2011. – С. 300-301.
 10. Мацуська О.В. Очищення стічних вод м’ясопереробних підприємств / Мацуська О.В. // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю [«Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України»], (16-18 травня, 2012 р.) / Національна академія аграрних наук України, Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція. – Тернопіль: Тернопільська ДСГДС ІКСГП НААНУ, – С.311-312.
 11. Мацуська О.В. Кавитационно-адсорбционная очистка сточных вод мясоперерабатывающих предприятий / Мацуська О.В., Параняк Р.П., Гумницький Я.М., Сабадаш В.В. // Тезисы докладов IX Международной научно-технической конференции [Техника и технология пищевых производств], (25-26 апреля 2013 г.). – Беларусь: Могилевский государственный університет продовольствия, 2013. – Ч.2. – С.188.
 12. Мацуська О. Перспективи щодо вирішення екологічних проблем діяльності сучасних м’ясопереробних підприємств / О. Мацуська, Я. Гумницький // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України". - Тернопіль, 15-16 травня 2014 р. – С. 131-134. Кількість обліково-видавничих аркушів – 0,24.
 13. Мацуська О.В. Екологічні проблеми, що виникають внаслідок переробки сільськогосподарської сировини / О.В. Мацуська // Збірник матеріалів ІІІ-го Міжнародного конгресу "Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування". – Львів, 17-19 вересня 2014 р. – С. 123.
 14. Мацуська О.В. Екологічні проблеми діяльності АПК та перспективи впровадження безвідходних технологій очищення / О.В. Мацуська // Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи практичної реалізації наукових досліджень". – Чернівці, 27-28 лютого 2015 р. – С. 21-23.
 15. Мацуська О.В. Кавітація як метод знезараження стічних вод мясопереробних підприємств / О.В. Мацуська // Матеріали XХV Міжнародної науково-практичної конференції "Економіка і сучасні технології". – Чернівці, 29-30 вересня 2015 р. – С. 8-10.
 16. Sabadash V. Kinetic regularities of copper ions adsorption by natural zeolite / V.Sabadash, O.Mylanyk, O.Matsuska, J.Gumnitsky // Chemistry & Chemical Technology. – Lviv, 2017. – Volume 11, number 4. – P. 459-462.
 17. Мацуська О.В. Порівняльний аналіз використання природних сорбентів у процесах очищення стоків підприємств АПК / О.В. Мацуська, Б.М. Калин, І.О. Павлюк // Наук. вісник ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. – 2017. Т.19, №79. – С. 159-162.
 18. Мацуська О.В. Перспективи використання торфу для вирішення екологічних проблем АПК / Мацуська О.В. // Збірник наукових праць VI-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю. – Вінниця, 2017. – С. 185.

         Статті

 1. Нагірняк Т.Б., Осередчук Р.С., Грабовський Р.С. Досвід впровадження органічного землеробства на Полтавщині // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. – Т. 15, № 1 (55). - Ч. 4. – 2013. – С. 142-146.
 2. Дорош М.М., Дадак О.О., Грабовський Р.С., Нагірняк Т.Б. Інвестиційне середовище аграрного сектору // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. – Т. 15, № 2 (56). – 2013. – С. 96-101.
 3. Осередчук Р.С., Нагірняк Т.Б., Шийка Х.Г. Екологічна безпека харчових продуктів при використанні полімерних пакувальних матеріалів і тари // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. – Т. 15, № 1 (55). - Ч. 4. – 2013. – С. 156-161.
 4. Грабовський Р.С., Дадак О.О., Дорош М.М., Нагірняк Т.Б. Проблеми використання та перспективи екологізації земель сільськогосподарського призначення в Україні // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. – Т. 15, № 2 (56). – 2013. – С. 68-71.
 5. Нагірняк Т.Б. Дослідження тенденцій змін екологічного стану довкілля Сокальського району // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. - Т. 17, № 1 (61). - Ч. 2. - 2015. – С. 323-327.
 6. Нагірняк Т.Б. Регулювання рівня рослинного білка інтродукцією видів у агрофітоценози // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. - Т. 17, № 1 (61). - Ч. 3. – 2015. – С. 127-131.
 7. Максішко Л.М., Малик О.Г., Нагірняк Т.Б. і [ін.]. Біодобриво як продукт утилізації гною методом метанового бродіння і перспективи його використання // Вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – 2015. – Т. 15, № 3. – С. 417–428.
 8. Нагірняк Т.Б. Еколого-економічні аспекти раціонального використання і охорони земельних ресурсів в Україні / Т.Б. Нагірняк, Р.С. Грабовський, М.Р. Грицина // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицького. – Т.19, № 79. – 2017. – С. 111-116.
 9. Нагірняк Т.Б. Дослідження основних проблем природно-заповідного фонду Львівської області та шляхи їх розв’язання / Т.Б. Нагірняк, Б.М. Калин // Наук. вісник ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. – 2017. – Т.19, №79. – С. 105-110.

 1. Статті
 2. Янович В.Г. Вплив галогенпохідного (3-агоніста преналтеролу на синтетичні і енергетичні процеси у м'язовій та жировій тканинах свиней на відгодівлі в умовах in vitro / В.Г. Янович, Р.П. Параняк // Біологія тварин. – Львів, 2001. - Том 3. - Вип.1. - С.84-87.
 3. Смолянінов К.Б. Біологічна роль полі-ненасичених жирних кислот / К.Б. Смолянінов, В.Г. Янович, Р.П. Параняк // Біологія тварин. - Львів, 2002. - Т. 4, № 1-2. - С. 16-29.
 4. Богданов Г.О. Ефективність відгодівлі та медикобіологічна оцінка м'яса бугайців за довготривалого згодовування їм природних силікатів / Г.О. Богданов, Т.В. Воробйова, А.Г. Думенко, Р.П. Параняк // Науково-технічний бюлетень ІБТ УААН. – Львів. - 2004, №3. - Вип.5. - С. 80-87.
 5. Вудмаска І.В. Оцінка якості та безпечності генетично модифікованих організмів / І.В. Вудмаска, Р.П. Параняк, Д.О. Янович, В.К. Семенович, Р.А. Голубець // Біологія тварин. - 2007.- Т.9, №1-2.- С 55-64.
 6. Параняк Р.П. Шляхи надходження важких металів в довкілля та їх вплив на живі організми / Р.П. Параняк, Л.П. Васильцева // Біологія тварин. – 2007. - Т. 9, № 1-2. С. 83-89.
 7. Мацуська О.В. Статика адсорбції компонентів природними цеолітами / О.В. Мацуська, Р.П. Параняк // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. - 2008. - Том 11.2 (38). - Ч.1. - С.130-137.
 8. Параняк Р.П. Оцінка композиційної еквівалентності генетично модифікованої (GST 40-3-2) та немодифікованої сої за амінокислотним і жирнокислотним складом. / Р.П. Параняк, І.В. Вудмаска, М.Р. Параняк, В.В. Кульчицький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2009, №1. – С. 118-119
 9. Васильцева Л.П. Вплив селеніту натрію та аскорбату селену на активність антиоксидантної системи в організмі гусей при навантаженні кадмієм / Л.П. Васильцева, Р.П. Параняк // Біологія тварин. – 2008. - Том 10, № 1-2. - http://inenbiol.com/bt/bt08.html.
 10. Васильцева Л.П. Вміст цинку та міді у ґрунті і траві пасовища та організмі гусей у зоні техногенного навантаження цементного заводу / Л.П. Васильцева, Р.П. Параняк // Агроекологічний журнал – 2009. – С. 66 – 68.
 11. Роїк В.В. Вплив теплових електростанцій на стан водних екосистем / В.В. Роїк, Р.П. Параняк // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ С. З. Ґжицького. – Львів, 2011. – Т. 13, № 2 (48). – Ч. 2. – С. 267-272.
 12. Плодиста Н.І. Активність антиоксидантних ферментів у печінці товстолобика за понаднормового рівня свинцю у воді / Н.І. Плодиста, Р.П. Параняк // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ С. З. Ґжицького. – Львів, 2011. – Т. 13, № 4 (50). – Ч. 4 – С. 319-324.
 13. Параняк Р.П. Механізми формування екологічного ризику антропогенного забруднення малих річок Львівської області. / Р.П. Параняк, Т.П. Осташа // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З.Гжицького. – Львів, 2014. – Т. 16 – № 3 (60). Ч 3. – С. 371-379.
 14. Параняк Р.П. Окремі аспекти екологічного ризику антропогенного забруднення малих річок Львівської області / Р.П. Параняк, Т.П. Осташа // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З.Гжицького. – Львів, 2014. – Т. 16 - № 2 (59). – Ч 3. – С. 318-326.
 15. Градович Н.І. Розподіл свинцю та кадмію у гідроекосистемі рибоводницького ставу / Н.І. Градович, Р.П.Параняк, Р.С. Осередчук // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2014. - Т. 17, № 3 (63). – С.382-389.
 16. Параняк Р.П. Особливості підготовки фахівців з екології у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького / Р.П. Параняк, Д.О. Янович // Матеріали навчально-методичного семінару «Сучасний стан навчально-методичного забезпечення підготовки екологів», м. Херсон, 28-30 травня 2014 р.– С. 181-189.
 17. Параняк Р.П. Механізми формування екологічного ризику антропогенного забруднення малих річок Львівської області. / Параняк Р.П., Осташа Т.П. // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. - Львів, 2014. Т. 16 - № 3 (60). Ч 3. –С. 371-379.
 18. Градович Н.І. Особливості накопичення плюмбумута кадмію ворганізмі білого товстолоба / Н.І. Градович, Р.П. Параняк, Ю.М. Забитівський // Біологія тварин. Львів, 2015. - Т. 17, № 4. – С. 35 -41.
 19. Параняк Р.П. Природоохоронні заходи у реалізації стратегії сталого розвитку на місцевому рівні // Семінар«Сталий розвиток – погляд у майбутнє» до 60-річчя д-ра техн.наук, професора, зав. кафедри екології та збалансованого природокористування, заслуженого діяча та науки і техніки України Мирослава Мальованого: збірник матеріалів. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 49-50.

 1. Результати дослідження
 2. Драч М.П., Смолинская О.Е., Сухорская О.П. Биоэтическая проблематика в практической и научно-исследовательской деятельности и ее реализация в профессионально-культурных подходах к подготовке будущих врачей ветеринарной медицины // Материалы международной научно-практической конференции «Экологические проблемы использования природных и биологических ресурсов в сельском хозяйстве». – Екатеринбург. – 2012. С.65-68.
 3. Мокрий В.І., Янович Д.О., Сухорська О.П., Гончарук В.Є. Концепція формування культури екологічної безпеки в контексті екологічної політики // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького.– 2013.– Т. 15, №3 (57).– Ч.3.– С. 397-401.
 4. Сухорська О.П., Калин Б.М., Миго Р.В. Рідкісні та зникаючі види тварин на території НПП «Сколівські Бескиди»// Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – Вип.2. – 2015. – С.113-116.
 5. Сухорська О.П., Сливка Н.Б. Небезпечні чинники середовища та вплив їх на якість сільськогосподарської продукції // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Новітні науково-технічні рішення в харчовій промисловості». – Львів, 2015. – С. 51-57.
 6. BilykO. Substantiationofthemethodofproteinextractionfromsheepandcowwheyforproducingthecheese "Urda" / O. Bilyk, N. Slyvka, B. Gutyj, H. Dronyk, O. Sukhorska // Eastern-EuropeanJournalofEnterpriseTechnologies. – Харків, 2017. – В. 3. – №11(87). – С. 18-22.
 7. Сухорська О.П. Аналіз основних рослинних джерел біофлавоноїдів для створення продуктів лікувально-профілактичного призначення / О.П. Сухорська, Н.Б. Сливка, О.Я. Білик // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2017, Т.19, № 80 – С. 107–

 • Монографії
 1. Грициняк І.І., Янович Д.О., Швець Т.М. Екотоксикологія лососевих риб. Наукова монографія. ― К.: Видавництво ТОВ «ДІА», 2015. - 472 с. ISBN 978-617-7015-26-9.
 • Статті
 1. Добрянська Г.М., Мельник А.П., Янович Н.Є., Янович Д.О. Розподіл     кобальту у складових екосистеми рибоводного ставу // Науковий вісник  ЛНУВМ та  Тім. С.З. Гжицького.– 2013.– Т. 15, №3 (57).– Ч.3.– С. 327-331.
 2. Мокрий В.І., Янович Д.О., Сухорська О.П., Гончарук В.Є. Концепція формування культури екологічної безпеки в контексті екологічної політики // Науковий вісник ЛНУВМ та Тім. С.З. Гжицького.– 2013.– Т. 15, №3 (57).– Ч.3.– С. 397-401.
 3. Янович Д.О., Параняк Р.П. Характеристика регіональної екомережі Тернопільської області. Матеріали 5-го Міжнародного Екологічного Форуму «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета».– Херсон, 21-22 листопада 2013 р.– С. 426 – 431.
 4. Добрянська Г.М., Мельник А.П., Янович Н.Є., Янович Д.О. Особливості накопичення важких металів в організмі різних видів промислових риб // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького.– 2013.– Т. 15, №1 (55).– Ч.4.– С. 52-56.
 5. Посельська Ю.С., Параняк Р.П., Янович Д.О. Аналіз сучасного стану екомережі Львівської області // Матеріали міжнародної наукової конференції «Регіональні екологічні проблеми: науково-методичні і прикладні аспекти їх вирішення».– Одеса, 2013.– С. 224-228.
 6. Добрянська Г.М., Швець Т.М., Янович Д.О., Мельник А.П. Особливості накопичення міді в складових екосистеми рибницького ставу // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького.– 2014.– Т. 16, №3 (60).– Ч.3.– С. 295-300.
 7. Козій Б.І., Янович Д.О. Про можливі підходи до оцінки впливу екологічних факторів на продуктивність тварин // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького.– 2014.– Т. 16, №2 (59).– Ч.5.– С. 89-96.
 8. Янович Н.Є., Янович Д.О. Роль мікроелементів у життєдіяльності ставкових риб // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького.– 2014.– Т. 16, №2 (59).– Ч.2.– С. 345-372.
 9. Добрянська Г.М., Швець Т.М., Мельник А.П., Янович Д.О. Сезонні та видові особливості розподілу цинку в біотичних та абіотичних складових екосистеми рибницького ставу // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького.– 2014.– Т. 16, №2 (59).– Ч.3.– С. 281-286.
 10. Янович Д.О., Параняк Р.П. Аналіз економічних перспектив та екологічних наслідків видобування сланцевого газу на території України // Інноваційна економіка АПК.– 2014.– №2 (2).– С. 16-19.
 11. Параняк Р.П., Янович Д.О. Особливості підготовки фахівців з екології у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького // Матеріали навчально-методичного семінару «Сучасний стан навчально-методичного забезпечення підготовки екологів», м. Херсон, 28-30 травня 2014 р.– С. 181-189.
 12. Грициняк І.І., Янович Д.О., Бех В.В. Вплив неесенціальних елементів на організм лососевих риб. Ртуть, мишʼяк (огляд) // Рибогосподарська наука України. — 2015. — № 3. — С. 18-33.
 13. Добрянська Г.М., Мельник А.П., Янович Н.Є., Янович Д.О. Вміст заліза та міді в гідроекосистемі Яворівського водосховища // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. — 2015. — №1 (65), Ч.2. – С. 265-269.
 14. Добрянська Г.М., Мельник А.П., Янович Н.Є., Янович Д.О. Вміст кадмію та свинцю в гідроекосистемі Яворівського водосховища // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. — 2015. — №1 (61), Ч.2. — С. 263-267.
 15. Янович Д.О., Грициняк І.І., Швець Т.М. Використання лососевих риб у

біомоніторингу якості водного середовища (огляд) // Рибогосподарська      

наука України. — 2016. — № 1. — С. 17-35.

16.Yanovych D.O., Shvets T.M.Triclosan in Hydroecosystems (A Review) //

Hydrobiological Journal.– 2016.– V.52, I.4.– P. 81-89.

 1. Янович Д.О., Швець Т.М. Триклозан в гідроекосистемах (огляд) //

Гідробіологічний журнал.– 2016.– № 52 (2).– С. 91-102.

18.YanovychD.O.ChromiuminHydroecosystemsanditsImpactontheAquaticBio

ta (aReview) / D.O. Yanovych,T.M. Shvets // HydrobiologicalJournal.– 2017

 1. Янович Д.О. Хром у гідроекосистемах та його вплив на біоту водойм

(огляд) / Д.О. Янович, Т.М. Швець // Гідробіологічний журнал .– 2017.– Т.

53, №2.– С. 70-87.

 1. Янович Д.О. Пара-гідроксибензоати (парабени) у водних екосистемах: ризики для гідробіоценозів (огляд) / Д.О. Янович, Т.М. Швець // Гідробіологічний журнал.– 2017.– Т. 53, №4.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru